Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gouda

Regeling bevordering maatschappelijke participatie Gouda 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGouda
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling bevordering maatschappelijke participatie Gouda 2017
CiteertitelRegeling bevordering maatschappelijke participatie Gouda 2017
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpmaatschappelijke participatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 2 en 5 van de Verordening bevordering maatschappelijke participatie Gouda 2017

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-09-2017nieuwe regeling

29-08-2017

Gemeenteblad, 31 augustus 2017, Nr. 151551

1355

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling bevordering maatschappelijke participatie Gouda 2017

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda;

gelezen het voorstel nr 1355 van 23-8-2017;

Gelet op de artikelen 2en 5 van de Verordening maatschappelijke participatie Gouda 2017 en hetbesluit van 8 maart 2017 van de Raad tot vaststelling van het beleidskader armoede en schulden;

Gezien het advies van de Goudse Adviesraad Sociaal Domein van 31 juli 2017;

Besluit vast te stellen de Regeling bevordering maatschappelijke participatie Gouda 2017.

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  verordening: de verordening bevordering maatschappelijke participatie Gouda 2017;

 • b.

  college: college van burgemeester en wethouders;

 • c.

  inwoner: een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en ingeschreven staat in de gemeente Gouda in de Basisregistratie personen;

 • d.

  stadspas: een door of namens het college aan een inwoner verstrekt document dat strekt ter bevordering van de deelname aan maatschappelijke, educatieve, recreatieve, sportieve en culturele activiteiten;

 • e.

  kind: een persoon jonger dan 18 jaar die ingeschreven staat in de gemeente Gouda in de Basisregistratie personen voor wie aan de alleenstaande ouder of gehuwde kinderbijslag op grond van artikel 18 van de Algemene Kinderbijslagwet wordt betaald of zal worden betaald vanaf het eerstvolgende kwartaal of het pleegkind jonger dan 18 jaar waarvoor een pleegvergoeding wordt ontvangen op grond van artikel 5.3, eerste lid, van de Jeugdwet;

 • f.

  aanvrager:

1°. de inwoner die tot de doelgroep behoort en een voorziening aanvraagt voor zichzelf;

2°. de kinderbijslaggerechtigde ouder of de verzorger die een voorziening aanvraagt voor een kind dat tot de doelgroep behoort; of

3°. degene die het gezag over een kind heeft en een voorziening aanvraagt voor een kind dat tot de doelgroep behoort.

 • g.

  peildatum: de datum waarop het college de aanvraag heeft ontvangen;

 • h.

  doelgroep: inwoners met een laag inkomen en de tot hun last komende kinderen.

Artikel 2. Reikwijdte

Deze regeling is, ter nadere uitwerking van de verordening, van toepassing op het aanvragen en verstrekken van voorzieningen als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de verordening.

Artikel 3. Inkomen

 • 1.

  Het inkomen, bedoeld in artikel 5 van de verordening, wordt bepaald op de peildatum.

 • 2.

  Als inkomen wordt aangemerkt het totale jaarinkomen dat het huishouden geniet uit:

  • a.

   winst uit ondernemingen;

  • b.

   winst uit aanmerkelijk belang;

  • c.

   inkomsten uit of in verband met arbeid of bepaalde periodieke uitkeringen en verstrekkingen;

  • d.

   alimentatie;

  • e.

   heffingskortingen van de belastingdienst.

 • 3.

  Bij de vaststelling van het rekeninkomen wordt geen rekening gehouden met inkomsten uit overwerk.

Artikel 4. Stadspas

 • 1.

  Het college verstrekt een stadspas als bedoeld in artikel 2, tweede lid, onder a, van de verordening aan de aanvrager in de vorm van de Rotterdampas.

 • 2.

  Het college verstrekt de stadspas tegen het gereduceerde tarief van € 5,- per pas voor volwassenen uit de doelgroep, en om niet voor kinderen uit de doelgroep. Kinderen die niet tot de doelgroep behoren betalen een beperkt tarief van € 12,50 per pas. Volwassenen die niet tot de doelgroep behoren betalen € 60,- per pas.

 • 3.

  De stadspas is geldig van 1 maart van het lopende kalenderjaar tot 1 maart van het daaropvolgende kalenderjaar, ongeacht het moment waarop de stadspas is verstrekt.

 • 4.

  De stadspas is geldig wanneer deze in ieder geval is voorzien van de volgende kenmerken:

 • a.

  een pasfoto, en

 • b.

  een uniek aan de pashouder toegekend stadspasnummer.

 • 5.

  Om in aanmerking te komen voor de stadspas tegen een gereduceerd tarief, dient de aanvrager:

 • a.

  inwoner te zijn van de gemeente Gouda;

 • b.

  18 jaar of ouder te zijn;

 • c.

  te beschikken over een inkomen dat de in artikel 5 van de verordening gestelde grens niet overschrijdt;

 • d.

  te beschikken over de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfstitel.

 • 6.

  In afwijking van het vijfde lid, kan het college een stadspas verstrekken aan een kind dat tot de doelgroep behoort op basis van een aanvraag die is ingediend door:

  • a.

   de tekenbevoegde van een organisatie die in Gouda een accommodatie heeft als bedoeld in artikel 1.1, van de Jeugdwet, alwaar het betreffende kind verblijft of;

  • b.

   door degene die het gezag over het kind heeft.

 • 7.

  Te overleggen gegevens bij de aanvraag zijn:

 • a.

  ID-kaart of paspoort van de aanvrager dat op peildatum geldig is,

 • b.

  afschriften van de toepasselijke documenten van instanties en werkgevers, die nodig zijn om vast te stellen of recht bestaat op een voorziening.

 • 8.

  Indien de stadspas is kwijtgeraakt, kan de pashouder een duplicaat ontvangen tegen kostprijs, die door het college wordt vastgesteld.

 • 9.

  De stadspas is persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden.

Artikel 5. Kindpakket

 • 1.

  Het college biedt kinderen uit de doelgroep, ondersteuning gericht op meedoen in de samenleving. De voorzieningen, genoemd in artikel 2, tweede lid, van de verordening voor de doelgroep kinderen, worden door het college gebundeld in een kindpakket. Het kindpakket bevat de volgende leeftijdsgebonden voorzieningen:

 • a.

  voor kinderen van twee en drie jaar een tegemoetkoming in de kosten van het bezoek van kinderopvang;

 • b.

  voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar een tegemoetkoming in de kosten voor deelname aan sportieve, culturele en educatieve activiteiten;

 • c.

  voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar een jeugdtegoed voor de aanschaf van specifieke producten ten behoeve van kinderen;

 • d.

  voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar een tegemoetkoming in de schoolkosten voor specifieke kosten die samenhangen met schoolactiviteiten;

 • e.

  voor kinderen in de leeftijd van 14 tot 18 jaar een ID-kaart in natura.

 • 2.

  De voorwaarden om in aanmerking te komen voor het kindpakket zijn:

 • a.

  aanvrager ontvangt op de peildatum kinderbijslag voor het betreffende kind;

 • b.

  aanvrager heeft op de peildatum een inkomen dat de in artikel 5 van de verordening gestelde grens niet overschrijdt; en

 • c.

  aanvrager en het kind hebben op de peildatum hetzelfde woonadres in Gouda.

 • 3.

  In afwijking van het bepaalde in het tweede lid, kan het college een voorziening verstrekken aan een kind dat tot de doelgroep behoort op basis van een aanvraag die is ingediend door:

  • a.

   de tekenbevoegde van een organisatie die in Gouda een accommodatie heeft als bedoeld in artikel 1.1, van de Jeugdwet, alwaar het betreffende kind verblijft of;

  • b.

   degene die het gezag over het kind heeft of het kind verzorgt.

 • 4.

  Het college kan de aanvrager verplichten tot het verstrekken van aanvullende informatie indien dit noodzakelijk is voor de beoordeling van de aanvraag.

Artikel 6 Tegemoetkoming kosten kinderopvangorganisatie

 • 1.

  De tegemoetkoming bedoeld in artikel 5, eerste lid, onder a, bedraagt de kosten voor de eigen ouderbijdrage van maximaal twee dagdelen per week bezoek aan een kinderopvangorganisatie tot een maximum van € 240,- per kind per kalenderjaar.

 • 2.

  Vergoeding van de eigen ouderbijdrage vindt alleen plaats indien geen andere vorm van tegemoetkoming voor die kosten bestaat.

 • 3.

  De tegemoetkoming wordt op aanvraag verstrekt voor de kosten van het kalenderjaar waarin de aanvraag is ingediend.

 • 4.

  Het college kan nadere regels stellen over de wijze waarop de tegemoetkoming wordt verstrekt.

Artikel 7. Tegemoetkoming voor sportieve, educatieve en culturele activiteiten

 • 1.

  Voor kinderen van 4 tot 18 jaar verstrekt het college een tegemoetkoming, bedoeld in artikel 5, eerste lid, onder b, in de kosten voor cursussen op het gebied van muziek, toneel, theater, beeldende kunsten, lidmaatschap van een sportclub en het volgen van zwemlessen, bij instellingen die door het college worden bekendgemaakt op de website: www.gouda.nl.

 • 2.

  De instellingen, bedoeld in het eerste lid, voldoen in ieder geval aan de volgende voorwaarden:

  • a.

   de aangeboden activiteiten dragen bij aan de maatschappelijke participatie van kinderen;

  • b.

   inschrijving in de Kamer van Koophandel; en

  • c.

   de kosten van het lidmaatschap worden kenbaar gemaakt op een website.

 • 3.

  De tegemoetkoming, bedoeld in het eerste lid, wordt vastgesteld op de werkelijke kosten van deelname of lidmaatschap van één activiteit.

 • 4.

  De tegemoetkoming wordt beschikbaar gesteld door middel van 2 tegoedbonnen die beschikbaar worden gesteld op de stadspas van het betreffende kind.

 • 5.

  De tegoedbonnen op de stadspas hebben een maximale geldigheid van 6 maanden. Het is hierdoor mogelijk om maximaal eenmaal per jaar te wisselen van activiteit of lidmaatschap.

 • 6.

  De tegemoetkoming kan jaarlijks worden aangevraagd van 1 maart tot 1 maart van het daarop volgende kalenderjaar, en kan uitsluitend worden besteed gedurende de geldigheidsduur van de stadspas, bedoeld in artikel 4, derde lid.

Artikel 8. Jeugdtegoed

 • 1.

  Het jeugdtegoed, bedoeld in artikel 5, eerste lid, onder c, bedraagt € 150,– per kind per pasjaar.

 • 2.

  Het tegoed wordt beschikbaar gesteld door middel van een storting op de stadspas van het betreffende kind en kan jaarlijks worden toegekend bij aanvraag van de stadspas.

 • 3.

  Het tegoed kan uitsluitend worden besteed gedurende de geldigheidsduur van de stadspas, bedoeld in artikel 4, derde lid, waarop het tegoed is gestort.

 • 4.

  Een eventueel saldo van het jeugdtegoed op de stadspas vervalt met ingang van de dag waarop de geldigheidsperiode van de stadspas is verstreken.

 • 5.

  Het jeugdtegoed kan uitsluitend worden besteed aan producten die vallen onder de productgroepen die zijn vermeld in de bijlage bij deze regeling en bij winkels die worden bekengemaakt door het college op de website www.gouda.nl.

 • 6.

  De winkels, bedoeld in het vijfde lid, voldoen in ieder geval aan de volgende voorwaarden:

 • a.

  kassa’s worden gekoppeld aan een betaalnetwerk op basis waarvan registratie van transacties kan plaatsvinden;

 • b.

  kortingsacties worden niet uitgesloten;

 • c.

  terugstorten van een tegoed is mogelijk, eventueel in de vorm van tegoedbonnen; en

 • d.

  deelbetalingen zijn mogelijk door aanvullend te betalen met andere betaalmiddelen.

 • 7.

  Het tegoed dat op een stadspas is gestort, is niet inwisselbaar voor contant geld.

Artikel 9. Schoolkosten

 • 1.

  Voor kinderen uit de doelgroep verstrekt het college op aanvraag een tegemoetkoming in de kosten, bedoeld in artikel 5, eerste lid, onder d, die onvermijdelijk samenhangen met schoolactiviteiten, voor zover de school of een andere regeling hierin niet voorziet.

 • 2.

  De aanvraag kan éénmaal per jaar worden ingediend binnen het schooljaar waarin de kosten waarvoor tegemoetkoming wordt aangevraagd zijn gemaakt of zullen worden gemaakt.

 • 3.

  Bij de aanvraag wordt verklaard dat de gevraagde tegemoetkoming wordt besteed aan de daarvoor in aanmerking komende schoolactiviteiten en materialen.

 • 4.

  Bij de aanvraag dienen te worden gevoegd:

  • a.

   de originele bewijzen van betaling van toepasselijke documenten waaruit blijkt dat kosten, bedoeld in het eerste lid, zullen worden gemaakt, of

  • b.

   betaalbewijzen waaruit blijkt dat de kosten daadwerkelijk gemaakt zijn.

 • 5.

  De tegemoetkoming vindt plaats aan een school als bedoeld in artikel 4a van de Leerplichtwet 1969 of aan de aanvrager indien deze de kosten reeds heeft gemaakt.

 • 6.

  Kosten die in aanmerking kunnen komen voor vergoeding zijn: bijdragen aan voor school benodigde materialen of hulpmiddelen, huur van een kluisje of laptop, bijdragen aan schoolreisjes, schoolkamp of excursies en één internetabonnement voor de duur van één kalenderjaar per gezamenlijke huishouding als bedoeld in artikel 3, derde lid, van de Participatiewet.

 • 7.

  De tegemoetkoming wordt vastgesteld op basis van de werkelijke kosten tot een maximum per schooljaar van:

 • a.

  € 100,- per kind in het primair onderwijs;

 • b.

  € 200,- per kind op het voortgezet onderwijs.

 • 8.

  In aanvulling op de tegemoetkoming, bedoeld in het zevende lid, kan voor kinderen uit de doelgroep op het voortgezet onderwijs tevens eenmaal per 5 jaar een tegemoetkoming aangevraagd worden voor de aanschaf van een door school voorgeschreven computer, laptop of tablet met toebehoren, op basis van de werkelijke kosten tot een maximumbedrag van € 400,-.

 • 9.

  Het college kan nadere regels en beleidsregels vaststellen ter uitvoering van dit artikel.

Artikel 10. ID-kaart

 • 1.

  Het college verstrekt op aanvraag eenmalig aan kinderen in de leeftijd van 14 tot 18 een ID-kaart in natura als voorziening bedoeld in artikel 5, eerste lid, onder e.

 • 2.

  De verstrekking, bedoeld in het eerste lid, wordt beschikbaar gesteld door middel van een tegoedbon die inwisselbaar is bij de gemeente Gouda.

Artikel 11. Intrekking en overgangsrecht

 • 1.

  Reeds aangegane verplichtingen en lidmaatschappen op basis van de Geld Terug Regeling Gouda 2015 blijven van kracht tot en met uiterlijk 31 december 2017 en worden afgehandeld volgens de Geld Terug Regeling 2015.

 • 2.

  Stadspassen die zijn verstrekt op of na 1 september 2017 zijn geldig tot 1 maart 2018. De tegemoetkoming voor sportieve, educatieve en culturele activiteiten, bedoeld in artikel 7 en het jeugdtegoed, bedoeld in artikel 8, die zijn verstrekt op of na 1 september 2017, kunnen uitsluitend worden besteed tot 1 maart 2018.

Artikel 12. Inwerkingtreding en duur

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 september 2017.

Artikel 13. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling bevordering maatschappelijke participatie Gouda 2017.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 29 augustus 2017.

Burgemeester en wethouders van Gouda,

de secretaris,

de burgemeester,

 

 

Bijlage – Productgroepen jeugdtegoed Gouda (artikel 8, vijfde lid)

Producten die kunnen worden gekocht met het jeugdtegoed:

Kinderkleding

Kleding in de maten 104 tot en met 176, Kinderschoenen

Schoolspullen, Bijvoorbeeld

 pennen /stiften/ potloden

 agenda

 lijm

 gum / puntenslijper

 schaar

 schriften

 collegeblokken

 ringbanden / snelhechters / insteekhoesjes/tabbladen

 markers

 passer

 rekenmachine

 geodriehoek

 kaftpapier

 nietmachine

 perforator

 etiketten voor de gekafte boeken

 woordenboeken (geen leesboeken)

 atlas

 etui

 rugzak/schooltas

 broodtrommel

 drinkbeker

 usb stick

 fietstas/fietsmand

 fietsverlichting

 regenpak

Sport en cultuur

 gymtas

 gymschoenen

 gymshirt

 zwembroek/badpak/bikini

sportkleding (clubkleding)

sportmaterialen voor de sport waar het kind lid van is (bv. scheenbeschermers, hockeystick, cap, etc.)

 bijdrage aan een instrumentenfonds of andere voor muziekles noodzakelijke materialen

 hobbymaterialen

 eenmalig inschrijfgeld t.b.v. plaatsing op wachtlijst (zwemlessen) bij sportpunt Gouda.

Overig

Fiets

kinderspeelgoed

leesboeken en tijdschriften

Het jeugdtegoed is bedoeld om kinderen te ondersteunen te kunnen meedoen op school, met sport of kunstlessen. Om die reden is inzet van het jeugdtegoed NIET TOEGESTAAN voor:

 • Cadeaukaarten en kansspelen,

 • eten&drinken,

 • genotsmiddelen,

 • telefoons en beltegoed,

 • meubels, bed- en badkamerartikelen,

 • reisartikelen,

 • sieraden en horloges