Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gouda

Besluit verhoging bedragen voor wegslepen van motorrijtuigen en aanwijzing van de bewaarplaats e.a.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGouda
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit verhoging bedragen voor wegslepen van motorrijtuigen en aanwijzing van de bewaarplaats e.a.
CiteertitelBesluit verhoging bedragen voor wegslepen van motorrijtuigen en aanwijzing van de bewaarplaats e.a.
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagenprocedure wegslepen exb-2018-16176

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 3 en 4 van de Wegsleepverordening gemeente Gouda

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-11-2017nieuw besluit

31-10-2017

Gemeentestem 2017, nr. 196648

1474

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit verhoging bedragen voor wegslepen van motorrijtuigen en aanwijzing van de bewaarplaats e.a.

Burgemeester en wethouders van Gouda

 

gelezen het advies d.d. 23 oktober 2017, nr. 1474;

 

overwegende dat het noodzakelijk is om de bedragen te verhogen, die het bergingsbedrijf Bergingscombinatie Utrecht v.o.f. (hierna: BCU) voor het overbrengen en bewaren van motorrijtuigen in rekening brengt;

 

dat het college bevoegd is om deze bedragen jaarlijks te verhogen aan de hand van de bedragen, die het takel- en bergingsbedrijf voor de werkzaamheden in rekening brengt;

 

overwegende, dat een nieuwe plaats van berging voor bewaring van weggesleepte motorrijtuigen dient te worden aangewezen en dat de openingstijden van deze bewaarplaats dienen te worden vastgesteld;

 

dat een vereenvoudigde beschrijving van de wegsleepprocedure wenselijk is;

gelet op artikel 3 en 4 van de Wegsleepverordening gemeente Gouda inclusief eerste wijziging;

 

besluiten tot:

 

het nemen van de volgende besluiten op grond van de Wegsleepverordening gemeente Gouda inclusief eerste wijziging.

 

Artikel 1
 • 1.

  Als plaats van berging voor bewaring van weggesleepte motorrijtuigen wordt het pand van BCU aan Europaweg 1f, 2411 NE te Bodegraven aangewezen.

 • 2.

  De aanwijzing van Overtocht 64 te Bodegraven als plaats van berging voor bewaring van weggesleepte motorrijtuigen d.d. 20 april 2010 (kenmerk 593508) wordt ingetrokken.

 • 3.

  Als openingstijden van de plaats van berging worden vastgesteld: maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 18.00 uur.

Artikel 2

De bedragen, die BCU voor het overbrengen en bewaren van motorrijtuigen in rekening brengt, worden verhoogd tot:

 • -

  € 125,- voor de voorrijkosten voor het overbrengen van motorrijtuigen naar de bewaarplaats;

 • -

  € 150,- voor de kosten voor het overbrengen van motorrijtuigen naar en het stallen in de bewaarplaats;

 • -

  € 40,- voor de kosten van het bewaren van motorrijtuigen voor de eerste 48 uur of een deel daarvan na de stalling in de bewaarplaats;

 • -

  € 15,- voor de kosten van het bewaren van motorrijtuigen per dag na de eerste 48 uur na de stalling in de bewaarplaats.

Artikel 3
 • 1.

  Het wegslepen, bewaren en teruggeven van motorrijtuigen vindt plaats volgens de procedure beschreven in bijlage 1 bij dit besluit.

 • 2.

  De Uitvoeringsregeling wegslepen, bewaren en teruggeven van voertuigen d.d. 22 augustus 2006 wordt ingetrokken.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking ervan.

Artikel 5

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit verhoging bedragen voor wegslepen van motorrijtuigen en aanwijzing van de bewaarplaats e.a.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van Gouda op 31 oktober 2017.

burgemeester en wethouders van Gouda,

de secretaris, de burgemeester,

dr. E.M. Branderhorst dr. M. Schoenmaker

Bijlage Procedure wegslepen

procedure wegslepen

toelichting  

Algemeen

De raad heeft in 2006 de Wegsleepverordening vastgesteld voor het wegslepen en het bewaren van foutgeparkeerde motorvoertuigen, die hinderlijk in de weg staan.

Dit besluit van het college betreft het wegslepen van motorrijtuigen. Dit zijn voertuigen met een motor, zoals personenauto’s, vrachtauto’s en busjes. Dit besluit ziet niet op fietsen, elektrische fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen.

Artikel 1 : Aanwijzing bewaarplaats en vaststelling openingstijden

Volgens artikel 3 van de Wegsleepverordening gemeente Gouda inclusief eerste wijziging is het college verplicht om de bewaarplaats van de weggesleepte motorrijtuigen aan te wijzen en de openingstijden van de bewaarplaats vast te stellen. Met dit besluit is het pand van BCU aan Europaweg 1f, 2411 NE te Bodegraven als bewaarplaats voor weggesleepte motorrijtuigen aangewezen.

De openingstijden van de bewaarplaats zijn van maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 18.00 uur.

Daarnaast kunnen eigenaren van weggesleepte motorrijtuigen na het maken van een telefonische afspraak met de berger hun motorrijtuig buiten deze tijden ophalen. Deze afspraak is met BCU gemaakt.

Artikel 2: verhoging van de bedragen voor kosten van wegsleepacties en mandaat

Voor de verschillende fasen in de wegsleepactie worden kosten bij de eigenaar van het motorrijtuig in rekening gebracht. De eigenaar voldoet deze kosten rechtstreeks aan BCU.

Hieronder worden de fasen en de kosten beschreven.

 

Fase

Omschrijving fase

Omschrijving kosten

Kosten

Fase l

Stadstoezicht heeft een takelwagen bij BCU besteld. De takelwagen komt ter plaatse en het motorrijtuig wordt op de takelwagen geplaatst en vastgezet.

De eigenaar moet de kosten voor de voorbereiding van het wegslepen van het motorrijtuig voldoen. Dit zijn de voorrijkosten.

€ 125,-

Fase ll

De takelwagen gaat rijden en brengt het motorrijtuig over naar de bewaarplaats.

De eigenaar moet de kosten voor het overbrengen van het motorrijtuig naar de bewaarplaats voldoen.

€ 150,-

Fase lll

Het motorrijtuig is overgebracht naar de bewaarplaats en in de stalling geplaatst.

De eigenaar moet de kosten voor het plaatsen van het motorrijtuig in de stalling en voor het bewaren van het motorrijtuig voldoen. Het gaat dan om het bewaren voor 48 uur of een gedeelte daarvan.

€ 40,-

Fase lV

Het motorrijtuig wordt langer dan 48 uur in de bewaarplaats gestald

De eigenaar moet extra bewaarkosten voldoen.

€ 15,- per dag

 

Bij een wegsleepactie worden de kosten van de verschillende fasen bij elkaar opgeteld. Bij een volledige wegsleepactie, inclusief stalling van het motorrijtuig in de bewaarplaats van maximaal 48 uur worden de kosten van fase l tot en met lll bij de eigenaar van het motorrijtuig in rekening gebracht. Per dag, dat het motorrijtuig daar langer wordt gestald wordt een extra bedrag in rekening gebracht.

 

Als de eigenaar ter plaatse komt als het motorrijtuig op de takelwagen is geplaatst en is vastgezet, dan wordt het motorrijtuig op de openbare weg teruggeplaatst. Bij de eigenaar worden dan de voorrijkosten in rekening gebracht (fase l).

Komt de eigenaar ter plaatse als het motorrijtuig op de takelwagen is geplaatst en is vastgezet en de berger gaat naar de bewaarplaats rijden, dan worden de voorrijkosten en de kosten voor het overbrengen bij de eigenaar in rekening gebracht (fase l en ll).

 

In artikel 4 van de Wegsleepverordening zijn de kosten voor de fasen van de wegsleepacties opgenomen.

Het college kan deze bedragen verhogen aan de hand van de bedragen, die BCU hiervoor in rekening brengt.

De vastgestelde bedragen (inclusief BTW) zijn opgenomen in artikel 4.

 

Voor een volledige wegsleepactie wordt dan € 315,- bij de eigenaar in rekening gebracht (fase l tot en met fase lll). Voor iedere extra dag in de [Klik hier om het document te downloaden] stalling wordt € 15,- in rekening gebracht.