Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gouda

Beleidsregels vervoer jeugdhulp Gouda 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGouda
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels vervoer jeugdhulp Gouda 2018
CiteertitelBeleidsregels vervoer jeugdhulp Gouda 2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 2.3, tweede lid, van de Jeugdwet en artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2018nieuwe regels

05-12-2017

Gemeenteblad 2017

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels vervoer jeugdhulp Gouda 2018

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda;

Gelet op artikel 2.3, tweede lid, van de Jeugdwet en artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht;

besluit vast te stellen de Beleidsregels vervoer jeugdhulp Gouda 2018.

Artikel 1  

  • 1.

    Het college acht een vervoersvoorziening voor een jeugdige noodzakelijk indien er een medische noodzaak is voor vervoer. Daarvan is sprake als de jeugdige vanwege een lichamelijke, verstandelijke, psychische of zintuiglijke beperking niet in staat is (eventueel onder begeleiding van een volwassene) gebruik te maken van het openbaar vervoer.

  • 2.

    De medische noodzaak wordt vastgesteld middels een medische verklaring van een arts, medisch specialist of naar het oordeel van het sociaal team jeugd. De medische noodzaak voor individueel taxivervoer wordt door een onafhankelijk arts vastgesteld.

Artikel 2  

Het college acht een vervoersvoorziening voor een jeugdige noodzakelijk indien ouders en/of de jeugdige niet in staat zijn op eigen kracht, of met behulp van hun sociaal netwerk, vervoer te organiseren, of wel in staat zijn het te organiseren maar de afstand en frequentie van vervoer naar jeugdhulp is dermate groot dat dit de gebruikelijke zorgplicht van ouders overschrijdt. Om te beoordelen of dit van toepassing is maakt het college gebruik van de volgende berekeningsformule: (aantal maanden) x (aantal keren per week) x (aantal weken per maand) x (afstand enkele reis) x 0,25. Indien de uitkomst 250 of hoger is, kan een vervoersvoorziening worden toegekend.

Artikel 3  

De vervoersvoorziening betreft uitsluitend vervoer van en naar de locatie waar de jeugdhulp wordt geboden, voor zover geen aanspraak kan worden gemaakt op artikel 5 van de Beleidsregels leerlingenvervoer Gouda 2015.

Artikel 4  

De Beleidsregels vervoer jeugdhulp Gouda worden ingetrokken.

Artikel 5  

Deze beleidsregels treden in werking op 1 januari 2018.

Artikel 6  

Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels vervoer jeugdhulp Gouda 2018.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 5 december 2017.

, burgemeester

, secretaris