Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gouda

subsidieregeling Gezond in Gouda 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGouda
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingsubsidieregeling Gezond in Gouda 2018
Citeertitelsubsidieregeling Gezond in Gouda 2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp
Externe bijlagenbijlage 1 aanvraagformulier

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-03-2018nieuwe regeling

13-03-2018

gmb-2018-55934

Tekst van de regeling

Intitulé

subsidieregeling Gezond in Gouda 2018

Burgemeester en wethouders van Gouda

 

Gelezen het advies d.d. 6 maart 2018;

 

Gelet op artikel 7 Algemene Subsidieverordening Gouda 2003;

 

besluiten de subsidieregeling “Gezond in Gouda 2018” vast te stellen.

 

 

Artikel 1 Doel subsidie

 

Deze subsidieregeling beoogt initiatieven te stimuleren en te faciliteren die bijdragen aan het terugdringen van gezondheidsachterstanden van mensen in een lage sociaal-economische positie in Gouda. De initiatieven bestaan uit activiteiten of interventies die bijdragen aan een brede en samenhangende aanpak per gebied met een actieve rol voor de inwoners zelf.

 

Artikel 2 Subsidiabele activiteiten

 

 • 1.

  De subsidie wordt verstrekt in het kader van het landelijke programma Gezond in de Stad (www.gezondin.nu) en wordt ingezet voor gebiedsgerichte initiatieven voor specifieke doelgroepen ter voorkoming/vermindering van gezondheidsachterstanden van inwoners van Gouda in een lage sociaal-economische positie.

 

 • 2.

  Subsidiabel zijn gebiedsgerichte initiatieven die gericht zijn op de volgende thema’s:

  • a.

   Participatie: verbetering van de participatie van specifieke doelgroepen;

  • b.

   Preventie en zorg: verbetering van de toegankelijkheid van de zorg;

  • c.

   Sociale omgeving: gericht op leefbaarheid, veiligheid, voorkomen van eenzaamheid en huiselijk geweld, vrijwilligerswerk en mantelzorgondersteuning;

  • d.

   Fysieke omgeving: een aantrekkelijke omgeving die uitnodigt tot meer bewegen;

  • e.

   Gedrag en vaardigheden: inwoners van Gouda stimuleren tot een gezonde leefstijl.

 

 • 3.

  Gouda is in verband met de gebiedsgerichte aanpak onderverdeeld in de volgende drie gebieden:

  • a.

   Gebied Noord: bestaande uit de wijken Bloemendaal, Plaswijck en Gouda Noord;

  • b.

   Gebied Oost: bestaande uit de wijken Kort Haarlem, Goverwelle en Stolwijkersluis;

  • c.

   Gebied West: bestaande uit de wijken Binnenstad, Korte Akkeren en Westergouwe.

 

 • 4.

  De maximaal toe te kennen subsidie bedraagt niet meer dan 80% van de totale kosten van de activiteit.

 

 

Artikel 3 Subsidieplafond

 

 • 1.

  Het subsidieplafond bedraagt € 75.000 voor 2018, verdeeld over de drie Goudse gebieden,

 • 2.

  dus € 25.000 per gebied.

 

 • 3.

  Indien het totale bedrag van de te verlenen subsidies voor één gebied lager is dan het voor dat gebied beschikbare bedrag, wordt het dan ontstane overschot verdeeld op een wijze die naar het oordeel van het college het meest recht doet aan de doelstelling van de subsidieregeling, waarbij in ieder geval rekening wordt gehouden met de prioritering die aan de subsidieaanvragen wordt toegekend.

 

 

Artikel 4 Verdelingswijze

 

 • 1.

  Nadat de indieningtermijn, als bedoeld in artikel 5, is verstreken, beoordeelt het college van burgemeester en wethouders of de aanvragen voldoen aan de vereisten zoals omschreven in artikel 5 en 6.

 

 • 2.

  Aanvragen die voldoen aan de voorwaarden uit deze regeling om voor subsidie in aanmerking te komen (artikel 5 en 6) worden ter beoordeling voorgelegd aan een beoordelingscommissie als genoemd in artikel 7.

 

 • 3.

  Aanvragen die voorgelegd worden aan de beoordelingscommissie worden op basis van de in artikel 8 genoemde criteria op een prioriteitenlijst geplaatst, waarbij aanvragen met een hoge prioriteit als eerste in aanmerking komen voor subsidieverlening.

 

 

Artikel 5 Indieningtermijn

 

 • 1.

  Een aanvraag voor subsidie wordt vóór 1 maart van het jaar waarin de activiteit, waarvoor subsidie wordt aangevraagd van start gaat, ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Gouda.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid worden aanvragen met betrekking tot het jaar 2018 vóór 14 mei 2018 ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Gouda.

 

 

Artikel 6 Aanvraag

 

 • 1.

  De aanvraag omvat in ieder geval de volgende informatie:

 

 • 2.

  Het volledig ingevulde aanvraagformulier;

 

 • a.

  Het plan van aanpak waarin opgenomen:

 • b.

  Een beschrijving van het thema, vraagstuk of probleem waar het initiatief op gericht is;

 • c.

  Een motivatie waarom dit initiatief een antwoord is op dit vraagstuk, een probleem kan voorkomen of oplossen;

 • d.

  Een duidelijke omschrijving van het initiatief zelf waarin concreet omschreven is hoe het initiatief gerealiseerd gaat worden, inclusief doel en doelgroep, plaats/werkgebied, planning, samenwerkingspartners en de inzet van vrijwilligers;

 • e.

  De resultaten die de organisatie verwacht te behalen, zowel inhoudelijk als cijfermatig.

 

 • 3.

  Een gespecificeerde begroting waaruit duidelijk blijkt hoeveel subsidie de aanvrager verwacht nodig te hebben voor het initiatief, inclusief de te verwachten inkomsten en cofinanciering.

 

 • 4.

  De statuten van de organisatie, voor zover deze van toepassing zijn en nog niet eerder bij een subsidieaanvraag bij de gemeente Gouda zijn overlegd.

 

Artikel 7 Beoordelingscommissie

 

 • 1.

  Voor deze regeling wordt jaarlijks een commissie ingesteld die de subsidieaanvragen beoordeelt op basis van de criteria uit deze regeling en hiervoor scores toekent. Aan de hand van deze scores adviseert de beoordelingscommissie aan het college van burgemeester en wethouders over welke organisaties voor subsidieverlening in aanmerking komen.

 

 • 2.

  De beoordelingscommissie bestaat uit 5 personen, waarvan 2 personen werkzaam zijn bij de gemeente Gouda en betrokken bij deze subsidieregeling en/of het gebiedsgerichte werken. De andere drie personen zijn niet werkzaam bij de gemeente Gouda maar wel vanuit hun (vrijwilligers-)werk nauw betrokken bij de ontwikkelingen in het gebied.

 

 

Artikel 8 Toetsingscriteria en beoordeling

 

 • 1.

  De beoordelingscommissie beoordeelt de aanvraag op basis van het volledig ingevulde aanvraagformulier, het plan van aanpak en de begroting.

 

 • 2.

  De beoordelingscommissie scoort de aanvragen aan de hand van onderstaande criteria:

  • a.

   Het initiatief waarvoor subsidie wordt aangevraagd speelt in op de gesignaleerde gezondheidsvraagstukken uit betreffend gebied (zie bv. kerncijfers op gemeente- en wijkniveau van de GGD-Hollands Midden) – max. 10 punten;

  • b.

   Er is sprake van een samenhangend aanbod van activiteiten binnen 1 gebied, er zijn geen overlappingen. Van aanvragen waarvoor in voorgaande jaren al subsidie werd toegekend, worden ook de behaalde resultaten meegenomen – max. 10 punten;

  • c.

   Het initiatief wordt door vrijwilligers uitgevoerd, waar nodig ondersteund, begeleid en/of aangevuld door beroepskrachten – max. 10 punten;

  • d.

   Inwoners van het betreffende gebied zijn actief betrokken bij de opzet van dit initiatief – max. 10 punten;

  • e.

   Het initiatief kan in de toekomst zonder subsidie worden voortgezet – max. 10 punten.

 

 • 3.

  Het college van burgemeester en wethouders besluit op de subsidieaanvragen op basis van de volgorde van de eindscores.

 

 

Artikel 9 Weigeringsgronden

 

Onverminderd het bepaalde in artikel 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht, weigert het college van burgemeester en wethouders een subsidieaanvraag, danwel laat deze buiten behandeling:

 

 • 1.

  Indien de aanvraag niet voldoet aan de eisen in artikel 5 en 6;

 

 • 2.

  Indien de aanvraag niet voldoet aan hetgeen bedoeld in artikel 1 en 2;

 

 • 3.

  Indien de activiteiten niet toegankelijk voor mensen met een beperking;

 

 • 4.

  Indien het initiatief beter aansluit bij andere subsidieregelingen.

 

 

Artikel 10 Wijze van verstrekking

 

 • 1.

  Indien subsidie wordt verleend, wordt in de verleningsbeschikking het maximale subsidiebedrag aangegeven, de activiteit of interventie die hiervoor gerealiseerd dient te worden en de verplichtingen waaraan de organisatie in het kader van deze subsidieverlening moet te voldoen.

 

 • 2.

  Het tijdvak waarvoor de subsidie wordt verleend is 1 jaar vanaf het moment dat de subsidie toegekend wordt.

 

 

Artikel 11 Overige bepalingen

 

Van toepassing zijn de Algemene subsidieverordening Gouda 2003 en het Uitvoeringsbesluit bij de algemene subsidieverordening Gouda 2003, voor zover van laatstgenoemde in deze subsidieregeling niet wordt afgeweken.

 

 

Artikel 12 Inwerkingtreding en overgangsrecht

 

 • 1.

  De Subsidieregeling Gezond in Gouda 2017 vervalt zodra ze is uitgewerkt.

 

 • 2.

  Deze Subsidieregeling Gezond in Gouda 2018 treedt een dag na bekendmaking in werking. Ze is voor het eerst van toepassing op subsidies voor activiteiten die in 2018 worden uitgevoerd.

 

 • 3.

  Op de subsidiëring van voordien uit te voeren activiteiten is de Subsidieregeling Gezond in Gouda 2017 van toepassing.

 

 

 

Artikel 13 Citeertitel

 

Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Gezond in Gouda 2018.

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 13 maart 2018.

burgemeester en wethouders van Gouda,

de secretaris, de burgemeester,

dr. E.M. Branderhorst dr. M. Schoenmaker