Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gouda

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda houdende regels omtrent de loopbaanontwikkeling van ambtenaren Regeling loopbaanontwikkeling Gouda 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGouda
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda houdende regels omtrent de loopbaanontwikkeling van ambtenaren Regeling loopbaanontwikkeling Gouda 2018
CiteertitelRegeling loopbaanontwikkeling Gouda 2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Regeling loopbaanontwikkeling Gouda.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 125 van de Ambtenarenwet
 2. artikel 160 van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-201801-01-201801-01-2020nieuwe regeling

20-03-2018

gmb-2018-63660

1833

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda houdende regels omtrent de loopbaanontwikkeling van ambtenaren Regeling loopbaanontwikkeling Gouda 2018

Burgemeester en wethouders van Gouda

 

gelezen het voorstel d.d. 15 maart 2018 met dossiernummer 1833;

 

gelet op artikel 125 van de Ambtenarenwet;

 

gelet op artikel 160 van de Gemeentewet;

 

gezien de overeenstemming in de vergadering van de commissie van Georganiseerd Overleg d.d. 15 maart 2018;

 

besluiten vast te stellen

 

de Regeling loopbaanontwikkeling Gouda 2018:

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 • -

  CAR: de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling voor de sector Gemeenten;

 • -

  Medewerker: de ambtenaar in de zin van artikel 1:1, lid 1, onderdeel a van de CAR;

 • -

  Persoonlijk ontwikkelingsplan: het plan als bedoeld in artikel 17:4 CAR;

 • -

  Werkgever: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda.

Artikel 2 Loopbaanbudget

 • 1.

  De medewerker heeft jaarlijks recht op een loopbaanbudget van € 400.

 • 2.

  De medewerker zet het loopbaanbudget in voor individuele loopbaangerelateerde opleidings- en ontwikkelingsactiviteiten gericht op bevordering van de eigen inzetbaarheid en arbeidsmatktpotentie.

 • 3.

  De in het tweede lid genoemde activiteiten dienen te zijn gericht op een reëel loopbaanperspectief.

 • 4.

  Afspraken over de wijze van besteding van het loopbaanbudget worden vastgelegd in (een aanvulling op) het persoonlijk ontwikkelingsplan.

 • 5.

  Het resterende budget dat na verloop van het kalenderjaar waarin de aanspraak is opgebouwd niet is benut, komt te vervallen.

Artikel 3 Scholingsverlof

 • 1.

  De medewerker heeft recht op scholingsverlof van 16 uur per jaar voor de in het vorige artikel genoemde opleidings- en ontwikkelingsactiviteiten.

 • 2.

  De op grond van deze regeling toe te kennen scholingsverlofuren worden berekend op basis van de deeltijdfactor.

Artikel 4 Hardheidsclausule

In die gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, kan de werkgever van deze regeling afwijken.

Artikel 5 Intrekking

De Regeling loopbaanontwikkeling Gouda, zoals vastgesteld in de vergadering van 19 december 2017, wordt per 1 januari 2018 ingetrokken.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 april 2018 en werkt terug tot en met 1 januari 2018.

Artikel 7 Citeerartikel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling loopbaanontwikkeling Gouda 2018.

 

Aldus besloten in de vergadering van 20 maart 2018.

burgemeester en wethouders van Gouda,

de gemeentesecretaris,

dr. E.M. Branderhorst

de burgemeester,

dr. M. Schoenmaker

Toelichting

Algemeen

 

Met de vakbondsdelegatie in het Georganiseerd Overleg is een akkoord bereikt over modernisering van arbeidsvoorwaarden. Onderdeel van dit akkoord maakt uit de toekenning van een individueel loopbaanbudget van € 400 en scholingsverlof aan iedere medewerker voor loopbaangerelateerde opleidings- en ontwikkelingsactiviteiten.

 

Artikel 2 Loopbaanbudget

 

Het eerste lid regelt de hoogte van het individuele budget. Het budget is niet naar rato van de omvang van het dienstverband of naar rato van het aantal maanden dienstverband als iemand in de loop van het jaar in dienst komt of uit dienst treedt.

 

In het tweede en derde lid is vastgelegd dat het individueel loopbaanbudget ingezet moet worden voor individuele opleidings- en ontwikkelingsactiviteiten die gericht zijn op het verbeteren van de eigen inzetbaarheid en arbeidsmarktpotentie. Het betreft alle activiteiten waarvan duidelijk is dat het leidt tot loopbaanverbreding. Bijvoorbeeld opleiding, training, scholing, loopbaanadvies, coaching. Functiegerichte opleidingen vallen hier in beginsel niet onder.

 

Artikel 3 Scholingsverlof

 

Iedere medewerker met een voltijddienstverband heeft recht op 16 uur scholingsverlof per jaar voor de in artikel 2 van deze regeling genoemde opleidings- en ontwikkelingsactiviteiten. Deeltijders naar evenredigheid.