Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gouda

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda houdende regels omtrent mobiele communicatiemiddelen Regeling mobiele communicatiemiddelen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGouda
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda houdende regels omtrent mobiele communicatiemiddelen Regeling mobiele communicatiemiddelen
CiteertitelRegeling mobiele communicatiemiddelen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 13 van de Wet op de loonbelasting 1964

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-04-201726-06-2019nieuwe regeling

15-12-2009

gmb-2018-181739

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda houdende regels omtrent mobiele communicatiemiddelen Regeling mobiele communicatiemiddelen

Deze regeling is eerder al op gebruikelijke wijze bekend gemaakt op 18 april 2017, Gemeenteblad 2017, 62855. Door deze publicatie wordt het nu ook bekend gemaakt via het elektronisch en algemeen toegankelijke Gemeenteblad.

 

gelezen de adviezen d.d. 3 november 2009 en 8 december 2009

gelet op artikel 13 en artikel 15 van de Wet op de loonbelasting;

gelet op artikel 15:1b van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling voor de sector Gemeenten;

gelet op de bereikte overeenstemming in de commissie voor Georganiseerd Overleg d.d. 9 december 2009

 

besluiten:

 

vast te stellen de volgende Regeling mobiele communicatiemiddelen

 

Artikel 1 – Begripsbepalingen

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  bovenmatig gebruik: niet-functiegebonden gesprekskosten en/of gesprekskosten in het buitenland;

 • b.

  bruikleenovereenkomst: overeenkomst die integraal deel uitmaakt van deze regeling, waarin wordt aangegeven onder welke voorwaarden de communicatiemiddelen aan de medewerker ter beschikking worden gesteld;

 • c.

  CAR-GUWO: Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling voor de sector gemeenten-Goudse Uitwerkingsovereenkomst;

 • d.

  communicatiemiddel: apparaat met een communicatiefunctie, dat het de medewerker mogelijk maakt zijn functie te vervullen op andere plaatsen dan zijn vaste werkplek, zoals een mobiele telefoon (gsm of smartphone) of een personal computer (laptop/ netbook);

 • e.

  functie: geheel van aan de medewerker opgedragen werkzaamheden voortvloeiend uit de doelstellingen van de gemeentelijke organisatie;

 • f.

  medewerker: de ambtenaar in de zin van artikel 1:1, lid 1, sub a van de CAR-GUWO;

 • g.

  regeling: Regeling mobiele communicatiemiddelen.

Artikel 2 – Algemene voorwaarden

Het college van burgemeester en wethouders kan besluiten communicatiemiddelen in bruikleen te geven aan de medewerker die:

 • 1.

  Doorlopend bereikbaar moet zijn voor een goede vervulling van zijn functie.

 • 2.

  Buiten werktijd bereikbaar moet zijn om zijn functie uit te oefenen.

 • 3.

  Werkzaamheden verricht die overwegend een ambulant karakter dragen.

 • 4.

  Naast zijn functie een taak heeft bij de rampenbestrijding of de bedrijfshulpverlening waarvoor de mede-werker doorlopend bereikbaar moet zijn.

Artikel 3 – Gebruikskosten

 • 1.

  De gemeente betaalt de abonnements-, gespreks- en de onderhoudskosten voor de communicatie-middelen.

 • 2.

  Er wordt geen maximum gesteld aan de gespreks- en abonnementskosten op jaarbasis. Bij bovenmatig gebruik hiervan zal het afdelingshoofd Informatievoorziening en Automatisering contact hierover opnemen met de hiërarchisch leidinggevende van de medewerker.

 • 3.

  De gemeente betaalt een uniform bedrag, te weten van € 25,--, voor het zakelijk gebruik van de op naam van de medewerker afgesloten ADSL-aansluiting, voor zover de medewerker uit hoofde van zijn functie hierover dient te beschikken.

 • 4.

  Dit bedrag wordt éénmaal per jaar aangepast aan het consumentenprijsindexcijfer, reeks alle huishoudens.

Artikel 4 – Bruikleenovereenkomst

De medewerker tekent voor ontvangst van de communicatiemiddelen een bruikleenovereenkomst waarin alle afspraken over het gebruik. De teruggave van de communicatiemiddelen wordt eveneens via een handtekening van de medewerker geregistreerd.

Artikel 5 – Privégebruik

De medewerker mag in bruikleen gegeven mobiele communicatiemiddelen benutten voor privégebruik binnen de regels die zijn opgenomen in de bruikleenovereenkomst.

Artikel 6 – Fiscale randvoorwaarden

Uitvoering van deze regeling vindt plaats binnen de fiscale regelgeving.

Artikel 7 – Privacy en controle

 • 1.

  Het Privacyreglement telefoon-, e-mail- en internetgebruik is van overeenkomstige toepassing op medewerkers die gebruik maken van deze regeling.

 • 2.

  De gemeente kan het gebruik van de mobiele communicatiemiddelen registreren om te controleren of het gebruik van de communicatiemiddelen binnen de in deze regeling opgenomen voorwaarden blijft.

Artikel 8 – Hardheidsclausule

In die gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, zal het college van burgemeester en wethouders een beslissing nemen in de geest van deze regeling.

Artikel 9 – Slotbepalingen

 • 1.

  De Regeling mobiele communicatiemiddelen, van kracht sedert 26 augustus 2008, wordt ingetrokken.

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2010.

Artikel 10 – Citeerartikel

Deze regeling kan worden aangehaald als de Regeling mobiele communicatiemiddelen.

 

Aldus besloten in de vergadering van 15 december 2009

Burgemeester en wethouders voornoemd,

getekend door de burgemeester, W.M. Cornelis

getekend door de secretaris, mw. L.A.M. Bakker