Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gouda

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda houdende regels omtrent taakduren lidmaatschap publiekrechtelijke colleges Regeling taakduren lidmaatschap publiekrechtelijke colleges gemeente Gouda 2004

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGouda
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda houdende regels omtrent taakduren lidmaatschap publiekrechtelijke colleges Regeling taakduren lidmaatschap publiekrechtelijke colleges gemeente Gouda 2004
CiteertitelRegeling taakduren lidmaatschap publiekrechtelijke colleges gemeente Gouda 2004
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de kortingsregeling bij toekenning verlof t.b.v. uitoefening van een functie in een publiekrechtelijk college, vastgesteld door burgemeester en wethouders op 23 oktober 1979.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 160 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-200401-01-2020nieuwe regeling

16-03-2004

gmb-2018-181746

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda houdende regels omtrent taakduren lidmaatschap publiekrechtelijke colleges Regeling taakduren lidmaatschap publiekrechtelijke colleges gemeente Gouda 2004

Deze regeling is eerder al op gebruikelijke wijze bekend gemaakt op 18 april 2017, Gemeenteblad 2017, 62868. Door deze publicatie wordt het nu ook bekend gemaakt via het elektronisch en algemeen toegankelijke Gemeenteblad.

 

Gelezen de adviezen d.d. 4 december 2003 en 2 maart 2004;

 

Gezien de in de commissie van Georganiseerd Overleg op 28 januari 2004 bereikte overeenstemming;

 

Gelet op artikel 6:4:4 van de Goudse Uitwerkingsovereenkomst (GUWO);

 

Voorts gelet op artikel 160 van de Gemeentewet;

 

besluiten:

 

vast te stellen de volgende

 

Regeling taakduren lidmaatschap publiekrechtelijke colleges

Artikel 1 Begripsomschrijving

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 

Ambtenaar

De ambtenaar in de zin van artikel 1:1, lid 1, sub a van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling voor de sector Gemeenten (CAR).

Artikel 2 Lid provinciale staten

 • 1.

  Voor de vaststelling van een inhouding per uur op de bezoldiging in verband met het genieten van verlof voor het vervullen van werkzaamheden in het kader van een functie als lid van de provinciale staten, wordt uitgegaan van de vaste vergoeding die de ambtenaar ontvangt (niet zijnde een onkostenvergoeding). Deze vergoeding is gebaseerd op een taakduur van 11 uur per week als lid van de provinciale staten.

 • 2.

  Voor de ambtenaar die de functie van gedeputeerde in deeltijd uitoefent, stellen provinciale staten bij zijn benoeming een tijdsbestedingnorm vast.

Artikel 3 Gemeenteraadslid

Voor de vaststelling van een inhouding per uur op de bezoldiging in verband met het genieten van verlof voor het vervullen van werkzaamheden als gemeenteraadslid, wordt uitgegaan van de vaste vergoeding die de ambtenaar ontvangt (niet zijnde een onkostenvergoeding). Deze vergoeding is gebaseerd op een taakduur van:

 • a)

  7 uur per week als lid van de gemeenteraad van een gemeente met ten hoogste 30.000 inwoners;

 • b)

  12 uur per week als lid van de gemeenteraad van een gemeente met ten hoogste 100.000 inwoners;

 • c)

  24 uur per week als lid van de gemeenteraad van een gemeente met meer dan 100.000 inwoners.

Artikel 4 Wethouder

 • 1.

  Voor de vaststelling van een inhouding per uur op de bezoldiging in verband met het genieten van verlof voor het vervullen van werkzaamheden als wethouder, wordt uitgegaan van de vaste vergoeding die de ambtenaar ontvangt (niet zijnde een onkostenvergoeding). Deze vergoeding is gebaseerd op een taakduur van:

  • a)

   16 uur per week voor een wethouder in een gemeente tot 2.000 inwoners;

  • b)

   20 uur per week voor een wethouder in een gemeente tot 4.000 inwoners;

  • c)

   24 uur per week voor een wethouder in een gemeente tot 8.000 inwoners;

  • d)

   28 uur per week voor een wethouder in een gemeente tot 14.000 inwoners;

  • e)

   32 uur per week voor een wethouder in een gemeente tot 18.000 inwoners.

 • 2.

  Voor een wethouder die het wethouderschap in deeltijd uitoefent, stelt de raad bij zijn benoeming een tijdsbestedingnorm vast.

Artikel 5 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, kunnen burgemeester en wethouders een bijzondere voorziening treffen.

Artikel 6 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze regeling kan worden aangehaald als “Regeling taakduren lidmaatschap publiekrechtelijke colleges gemeente Gouda 2004”

 • 2.

  De regeling treedt in werking op 1 april 2004. De kortingsregeling bij toekenning verlof t.b.v. uitoefening van een functie in een publiekrechtelijk college, vastgesteld door burgemeester en wethouders op 23 oktober 1979, komt met ingang van dezelfde datum te vervallen.

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 16 maart 2004.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

getekend door de burgemeester, W.M. Cornelis

getekend door de secretaris, mw. L.A.M. Bakker