Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gouda

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Gouda houdende regels omtrent de heffing en invordering van leges Legesverordening 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGouda
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Gouda houdende regels omtrent de heffing en invordering van leges Legesverordening 2019
CiteertitelLegesverordening 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt Legesverordening 2018.

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet
 2. artikel 156, eerste lid, van de Gemeentewet
 3. artikel 156, tweede lid, van de Gemeentewet
 4. artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet
 5. artikel 7 van de Paspoortwet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-12-201801-01-2020nieuwe regeling

12-12-2018

gmb-2018-270967

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Gouda houdende regels omtrent de heffing en invordering van leges Legesverordening 2019

De raad van de gemeente Gouda;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 november 2018, nummer 2308;

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;

besluit tot vaststelling van:

 

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2019

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  maand: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • d.

  jaar: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam 'leges' worden rechten geheven voor:

  • a.

   het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

  • b.

   het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

   een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

 • 2.

  Hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

 • c.

  het afgeven van stukken, nodig voor ontvangst van pensioenen, lijfrente, wachtgelden, loon of bezoldiging.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis-en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis-en herstelwet.

 • 3.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven bij wege van aanslag dan wel door middel van een mondelinge of een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur.

Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van een schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald: ingeval de kennisgeving bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen één maand na de dagtekening van de kennisgeving.

   ingeval de leges bij aanslag worden geheven: binnen één maand na dagtekening van het aanslagbiljet.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   onderdeel 1.1.14 (akten burgerlijke stand);

  • 2.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  • 3.

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • 4.

   onderdeel 1.4.1 (papieren verstrekking uit de basisregistratie personen);

  • 5.

   onderdeel 1.5.4 (Verklaring Omtrent het Gedrag);

  • 6.

   hoofdstuk 16 (kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 12 Overgangsrecht

De ‘Legesverordening 2018’ van 13 december 2017 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als 'Legesverordening 2019'.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van 12 december 2018.

De raad der gemeente voornoemd,

griffier

mr. drs. E.J. Karman-Moerman

voorzitter

dr. M. Schoenmaker

Bijlage 1: Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2019

Gemeente GOUDA

Tarieventabel leges

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2019

 

Indeling tarieventabel

 

Titel 1Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

Hoofdstuk 5 Overige publiekszaken

Hoofdstuk 6 -

Hoofdstuk 7 Gemeentearchief

Hoofdstuk 8 -

Hoofdstuk 9 Geluidhinder

Hoofdstuk 10 -

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet

Hoofdstuk 12 -

Hoofdstuk 13 Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 14 Leegstandwet

Hoofdstuk 15 -

Hoofdstuk 16 Kansspelen

Hoofdstuk 17 Telecommunicatie

Hoofdstuk 18 Diversen

 

Titel 2Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling bouwinitiatief

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 4 Vermindering

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

Hoofdstuk 9 -

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking

 

Titel 3Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

Hoofdstuk 4 Winkeltijdenwet

Hoofdstuk 5 -

Hoofdstuk 6 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

1.1.1

Het tarief bedraagt voor een huwelijksvoltrekking/partnerschapsregistratie in de raadszaal van het Huis van de Stad op:

vrijdag van 13.30 tot 15.30 uur:

€ 406,75

1.1.2

Het tarief bedraagt voor een eenvoudige huwelijksvoltrekking/partnerschapsregistratie in de ondertrouwkamer van het Huis van de Stad (maximaal 10 personen) op:

maandag van 10.00 tot 16.30 uur; of

dinsdag van 09.15 tot 16.30 uur; of

woensdagvan 09.15 tot 16.30 uur; of

donderdag van 09.15 tot 16.30 uur, of

vrijdag van 09.15 tot 16.30 uur:

€ 257,65

1.1.3

Het tarief bedraagt voor een huwelijksvoltrekking/partnerschapsregistratie in de ondertrouwkamer van het Huis van de Stad ingevolge artikel 4 wet Rechten Burgerlijke Stand op maandag om 09.15 uur of op maandag om 9.30 uur

€ 0,00

1.1.4

Het tarief bedraagt voor een huwelijksvoltrekking/partnerschapsregistratie in een als “huis der gemeente” aangewezen locatie van:

maandag tot en met zaterdag:

€ 257,65

1.1.5

Het tarief bedraagt voor een huwelijksvoltrekking/partnerschapsregistratie of het omzetten van geregistreerd partnerschap naar huwelijk dan wel omzetten van huwelijk naar geregistreerd partnerschap in een bijzonder huis ingevolge artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek

€ 140,90

1.1.6

Het tarief onder 1.1.4 wordt bij een huwelijk/geregistreerd partnerschap op een Algemeen erkende feestdag (niet mogelijk op 1e Kerstdag, 1e Paasdag en 1e Pinksterdag) verhoogd met:

€ 158,40

1.1.7

Indien bij het omzetten van geregistreerd partnerschap naar huwelijk of van huwelijk naar geregistreerd partnerschap wordt gekozen om dit door middel van een ceremonie te doen dan zijn hierop de tarieven zoals vermeld onder 1.1.1, 1.1.2,1.1.4, 1.1.5 en 1.1.6 van toepassing.

 

1.1.8

Het tarief bedraagt voor het verkrijgen van een trouw-of partnerschapsboekje:

 

1.1.8.1

in een kunstleer uitvoering

€ 25,70

1.1.8.2

in een leren uitvoering

€ 40,55

1.1.9

Het tarief bedraagt voor het

 

1.1.9.1

kalligraferen van een trouw- of partnerschapsboekje

€ 16,65

1.1.9.2

kalligraferen van kindgegevens in een trouw- of partnerschapsboekje

€ 5,45

1.1.10

-

 

1.1.11

Het tarief bedraagt voor het tijdelijk benoemen van een persoon als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

 

1.1.11.1

zonder beëdiging door de rechtbank

€ 169,15

1.1.11.2

met beëdiging door de rechtbank

€ 225,45

1.1.12

Het tarief bedraagt voor het annuleren binnen 14 dagen voor de huwelijksvoltrekking/geregistreerd partnerschap of bij het niet verschijnen:

 

1.1.12.1

van een huwelijk/geregistreerd partnerschap

€ 112,65

1.1.12.2

van een kosteloos huwelijk/geregistreerd partnerschap

€ 56,40

1.1.13

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot uitstel van de begraaftermijn

€ 13,40

1.1.14

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand

 

1.1.15

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot aanwijzing van een locatie als “huis der gemeente”

€ 225,45

 

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

1.2

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

1.2.1

van een nationaal paspoort, zakenpaspoort en faciliteitenpaspoort

 

1.2.1.1

5 jaar geldig

€ 53,95

1.2.1.2

10 jaar geldig

€ 71,35

1.2.2

van een reisdocument voor vluchtelingen en vreemdelingen

€ 53,95

1.2.3

van een Nederlandse identiteitskaart:

 

1.2.3.1

5 jaar geldig

€ 29,95

1.2.3.2

10 jaar geldig

€ 56,80

1.2.4

voor de versnelde uitreiking van een in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.3 genoemd document, zijnde een toeslag op de in die onderdelen genoemde bedragen

€ 48,60

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 39,75

1.3.2

Het tarief als genoemd onder 1.3.1 wordt bij een spoedlevering verhoogd met

€ 34,10

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

1.4

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van onderdeel 1.4.2 en 1.4.3, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 

1.4.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

1.4.1.1

het verstrekken van gegevens, aan de balie, per verstrekking

€ 13,40

1.4.1.2

het in behandeling nemen van een digitale aanvraag tot het verstrekken van

gegevens, per verstrekking

€ 10,90

1.4.1.3

het in behandeling nemen van een schriftelijke aanvraag tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

€ 17,40

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het, op verzoek, doornemen van de basisregistratie personen of archieven (bevolkingsadministratie), voor ieder hieraan besteed half uur

€ 22,80

1.4.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot verstrekken van gegevens door middel van selectie uit de basisregistratie personen, voor ieder hieraan besteed half uur

€ 22,80

Hoofdstuk 5 Overige publiekszaken

1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

1.5.1

het waarmerken van documenten

€ 13,40

1.5.2

het legaliseren van een handtekening

€ 13,40

1.5.3

het verkrijgen van het Nederlanderschap via naturalisatie of optie: het bedrag zoals dit is vastgesteld in het besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 10 september 2018, nummer WBN 2018/3, houdende wijziging van de Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003

 

1.5.4

het verstrekken van een Verklaring Omtrent het Gedrag

€ 41,35

Hoofdstuk 6 -

Hoofdstuk 7 Gemeentearchief

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed half uur

€ 22,80

1.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk:

 

1.7.2.1

per bladzijde A4 formaat

€ 0,25

1.7.2.2

per pagina van een ander formaat: zie artikel 1.18.28 van deze tarieventabel.

 

Hoofdstuk 8 -

Hoofdstuk 9 Geluidhinder

1.9

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

1.9.1

een ontheffing tot het veroorzaken van geluidhinder als bedoeld in artikel 4:5, tweede lid van de Algemene plaatselijke verordening Gouda

€ 18,05

1.9.2

een aanwijzing van een dag waarop incidentele festiviteiten mogen worden gehouden als bedoeld in artikel 4:3 van de Algemene plaatselijke verordening Gouda, aldaar omschreven geluidsvoorschriften uit de bijlage B van het Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer niet van toepassing zijn

€ 18,05

Hoofdstuk 10 -

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet 2014

1.11

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.11.1

tot het verlenen van een huisvestingsvergunning als bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Huisvestingswet 2014

€ 54,50

1.11.2

tot indeling in een urgentiecategorie als bedoeld in artikel 13, tweede lid, van de Huisvestingswet 2014

€ 72,65

Hoofdstuk 12 -

Hoofdstuk 13 Verkeer en vervoer

1.13

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.13.1

tot het verkrijgen, aanpassen c.q. vervangen van een ontheffing als genoemd in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (Stb. 459), waarbij de aanvraag meer dan 10 werkdagen vóór de beoogde aanvangsdatum is ingediend

€ 21,20

1.13.2

Indien de onder 1.13.1 genoemde aanvraag 10 werkdagen of minder vóór de beoogde aanvangsdatum is ingediend en op de aanvraag vóór de beoogde aanvangsdatum is besloten, wordt het tarief als vermeld onder 1.13.1 verhoogd met

€ 21,20

1.13.3

tot het verkrijgen van een parkeerkaart welke voortvloeit uit de ontheffing

als genoemd in 1.13.1 en uitsluitend te gebruiken bij een evenement of huwelijk

€ 2,60

1.13.4

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart, als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW), waarbij geen medisch advies noodzakelijk is

€ 32,00

1.13.5

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart, als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW), waarbij medisch advies noodzakelijk is

€ 185,00

1.13.6

tot het verkrijgen van een duplicaat gehandicaptenparkeerkaart

€ 32,00

Hoofdstuk 14 Leegstandwet

1.14

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.14.1

tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

€ 41,90

 

Hoofdstuk 15 -

Hoofdstuk 16 Kansspelen

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

1.16.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat

€ 59,20

1.16.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten,

 

 

voor de eerste kansspelautomaat

€ 59,20

 

en voor iedere volgende kansspelautomaat

€ 35,65

1.16.1.3

voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor een periode van meer dan vier jaar

€ 237,30

1.16.1.4

voor twee of meer kansspelautomaten, welke vergunning geldt voor een periode van meer dan vier jaar,

 

 

voor de eerste kansspelautomaat

€ 237,30

 

en voor iedere volgende kansspelautomaat

€ 142,45

1.16.2

De subonderdelen 1.16.1.1 en 1.16.1.2 zijn van overeenkomstige toepassing, indien de vergunning geldt voor een tijdvak, korter dan twaalf maanden of langer dan twaalf maanden maar ten hoogste vier jaar, met dien verstande dat de daar genoemde bedragen naar evenredigheid van het verschil in looptijd van de vergunning verlaagd onderscheidenlijk verhoogd worden.

 

Hoofdstuk 17 Telecommunicatie

1.17

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek/aanvraag:

 

1.17.1

voor een vergunning/instemmingsbesluit voor kabels en leidingen

€ 246,45

Hoofdstuk 18 Diversen

1.18

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.18.1

tot het verkrijgen van een vergunning tot het innemen van een vaste standplaats voor het verkopen van ijs, patates frites, andere geringe eet- en drinkwaren,bloemen en planten, ongeacht de rechten, die ingevolge de Verordening precariobelasting verschuldigd zijn

€ 100,05

1.18.1.2

tot het verlengen van een vergunning tot het innemen van een vaste standplaats voor het verkopen van ijs, patates frites, andere geringe eet- en drinkwaren, bloemen en planten, ongeacht de rechten die ingevolge de Verordening precariobelasting verschuldigd zijn

€ 68,50

1.18.2

voor een mededeling als bedoeld in artikel 3, alsmede een ontheffing als bedoeld in artikel 6 van de Verordening opslag gas-, huisbrand- en stookolie

€ 30,20

1.18.3

voor een vergunning tot het houden van een collecte

€ 7,85

1.18.4

voor een vergunning voor het verstrekken van logies, als bedoeld in artikel 2 van de Logiesverordening

€ 12,60

1.18.5

-

 

1.18.6

-

 

1.18.7

-

 

1.18.8

-

 

1.18.9

voor een ligplaatsvergunning als bedoeld in artikel 6, lid 1 van de Vaartuigenverordening Gouda 2009

€ 269,75

1.18.9.1

voor een ligplaatsvergunning als bedoeld in artikel 6, lid 2 van de Vaartuigenverordening Gouda 2009

€ 31,35

1.18.9.2

voor vergunning als bedoeld in artikel 8 van de Vaartuigenverordening Gouda 2009

€ 92,00

1.18.9.3

voor wijziging ligplaatsvergunning als bedoeld in artikel 9 van de Vaartuigenverordening Gouda 2009

€ 134,90

1.18.10

tot het verkrijgen van een vergunning tot het na het algemeen sluitingsuur geopend houden van een drankwetlokaliteit als bedoeld in artikel 2:16, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening Gouda, per jaar, wanneer het sluitingsuur is verlengd tot half twee ‘s nachts

€ 96,20

1.18.11

tot het verkrijgen van een vergunning tot het na het algemeen sluitingsuur geopend houden van een horeca-inrichting als bedoeld in artikel 2:16, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening Gouda, per jaar, wanneer het sluitingsuur in relatie tot het Convenant Veilig Uitgaan vrij is

€ 120,35

1.18.12

tot het verkrijgen van een vergunning tot na het algemeen sluitingsuur van een drankwetlokaliteit als bedoeld in artikel 2:16, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening Gouda

€ 7,85

1.18.13

tot het verkrijgen van een terrasvergunning

€ 21,70

1.18.14

tot het afgeven van ventvergunningen, als bedoeld in artikel 5:8, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening Gouda, bij een geldigheidsduur van:

 

 

een dag

€ 3,40

 

een week

€ 7,85

 

een maand

€ 12,60

 

een kwartaal

€ 18,70

 

een half jaar

€ 30,90

 

een jaar

€ 37,95

1.18.15

tot het afgeven van een chauffeursvergunning, als bedoeld in artikel 14 van de Taxiverordening

€ 7,85

1.18.16

tot het afgeven van een vergunningsbewijs ingevolge de wet Autovervoer Personen

€ 7,85

1.18.17

tot het afgegeven van een ontheffing voor het plaatsen van een container e.d., als bedoeld in artikel 19 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens, bij een geldigheidsduur van:

 

 

a. korter dan een week

€ 3,40

 

b. langer dan een week

€ 8,20

1.18.18

tot het afgeven van een tijdelijke standplaatsvergunning, als bedoeld in artikel 5:10, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening Gouda

€ 12,30

1.18.19

tot het afgeven van een aanvraagformulier ter verkrijging van een verklaring van geschiktheid

€ 20,50

1.18.20

als bedoeld in artikel 4 van de Aansluitverordening riolering Gouda 2015 voor een (huis)aansluiting op het riool

€ 114,50

1.18.21

-

 

1.18.22

-

 

1.18.23

-

 

1.18.24

tot afgifte van een verklaring betreffende brandveiligheid

€ 28,60

1.18.25

tot afgifte van een ontheffing voor de route gevaarlijke stoffen als bedoeld in artikel 22 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen

€ 28,60

1.18.26

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 4,00

1.18.27

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet

elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 

1.18.27.1

per pagina op papier van A4-formaat

€ 0,25

1.18.28

kaarten, tekeningen en lichtdrukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening of lichtdruk van het formaat:

 

 

A3

€ 0,65

 

A2

€ 1,80

 

A1

€ 2,45

 

A0

€ 3,60

 

vermeerderd met de kosten van de drukkerij, vooraf bekend gemaakt aan de aanvrager/opdrachtgever;

 

1.18.29

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 7,85

1.18.30

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 4,00

1.18.31

om nadeelcompensatie als bedoeld in artikel 4:126 van de Algemene wet bestuursrecht

€ 543,15

 

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

2.1.1.1

aanlegkosten:

het bedrag waarvoor de aannemer zich heeft verbonden het werk tot stand te brengen (de aannemingssom), de omzetbelasting daarin niet begrepen, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de kosten die voortvloeien uit de aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het aanleggen) van de werken of de werkzaamheden, de omzetbelasting daarin niet begrepen en indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van de werken of de werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen;

 

2.1.1.2

bouwkosten:

het bedrag waarvoor de aannemer zich heeft verbonden het werk tot stand te brengen (de aannemingssom), de omzetbelasting daarin niet begrepen, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de kosten die voortvloeien uit de aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, de omzetbelasting daarin niet begrepen en indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen;

 

2.1.1.3

sloopkosten:

het bedrag waarvoor de aannemer zich heeft verbonden het werk tot stand te brengen (de aannemingssom), de omzetbelasting daarin niet begrepen, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de kosten die voortvloeien uit de aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het slopen) van de bouwwerken, de omzetbelasting daarin niet begrepen en indien het slopen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het slopen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen;

De onder 2.1.1.1, 2.1.1.2 en 2.1.1.3 genoemde kosten, wordt het aldus verkregen bedrag op een veelvoud van € 1.000,00 naar boven afgerond.

 

2.1.1.4

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling bouwinitiatief

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

2.2.1

tot het beoordelen van een bouwinitiatief (vooroverleg exclusief welstandstoets) in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen groot project in het kader van de Wabo vergunbaar is

€ 512,00

2.2.2

tot het houden van vooroverleg exclusief welstandstoets in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen klein project in het kader van de Wabo vergunbaar is

€ 256,00

2.2.3

tot het laten plaatsvinden van vooroverleg welstandstoets in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project op gronden van welstand aanvaardbaar is

€ 256,00

 

Ingeval de gemeentelijke kosten op een andere wijze worden verrekend, zijn geen leges verschuldigd.

 

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

2.3.1

Activiteit Bouwen

 

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

2.3.1.1.1

bij bouwkosten van

 

 

€ 0,00 tot € 1.000.000,00: 2,93% met een minimum van

€ 1.000.000,00 tot € 5.000.000,00: € 29.300,00 + 2,43% van de bouwkosten > € 1.000.000,00

€ 5.000.000,00 tot € 10.000.000,00: € 126.500,00 + 2,30% van de

bouwkosten > € 5.000.000,00

€ 10.000.000,00 tot € 20.000.000,00: € 241.500,00 + 2,09% van de bouwkosten > € 10.000.000,00

€ 20.000.000,00 en hoger : € 450.500,00 + 1,84% van de bouwkosten > € 20.000.000,00

€ 173,80

2.3.2

Toetsing welstand

 

2.3.2.1

Indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwplan waarvoor het advies van de welstandscommissie moet worden ingewonnen, wordt het overeenkomstig 2.3.1.1.1 berekende bedrag als volgt verhoogd:

Bij een bedrag aan bouwkosten van:

 

 

a. € 0,00 - < € 10.000,00

b. ≥ € 10.000,00 - < € 25.000,00: € 55,10 + 12,83‰ van de bouwkosten > € 10.000,00

c. ≥ € 25.000,00 - < € 100.000,00: € 247,55 + 5,35‰ van de bouwkosten > € 25.000,00

d. ≥ € 100.000,00 - < € 300.000,00: € 648,80 + 2,15‰ van de bouwkosten > € 100.000,00

e. ≥ € 300.000,00 : € 1.078,80 + 0,43‰ van de bouwkosten > € 300.000,00

€ 55,10

 

Indien voor de toetsing aan welstandscriteria niet het advies van de welstandscommissie behoeft te worden ingewonnen, bedraagt de verhoging

€ 55,10

2.3.2.1.1

Extra welstandstoets

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.2.1 bedraagt het tarief, indien zich tijdens de beoordeling van de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wijzigingen voordoen in het bouwplan en daarvoor een nieuwe welstandstoets noodzakelijk is:

 

 

a. € 0,00 - < € 10.000,00

€ 55,10

 

b. ≥ € 10.000,00 - < € 25.000,00

€ 55,10

 

c. ≥ € 25.000,00 - < € 100.000,00

€ 253,60

 

d. ≥ € 100.000,00 - < € 300.000,00

€ 667,20

 

e. ≥ € 300.000,00

€ 1.108,15

 

2.3.2.1.2

Beoordeling bodemrapport

 

 

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een milieukundig bodemrapport wordt beoordeeld:

€ 441,10

2.3.2.1.3

-

 

2.3.2.1.4

Achteraf ingediende aanvraag

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 wordt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit, verdubbeld.

 

2.3.2.1.5

Beoordeling aanvullende gegevens

 

 

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van aanvullende gegevens die worden ingediend nadat de in dat onderdeel bedoelde aanvraag al in behandeling is genomen:

€ 55,10

2.3.2.1.6

Toets brandveiligheid

Als de aanvraag betrekking heeft op een bouwplan waarvoor toetsing door de brandweer noodzakelijk is, wordt het overeenkomstig in 2.3.1.1. berekende bedrag als volgt verhoogd:

Bij een bedrag aan de bouwkosten:

 

 

€  0,00 tot € 25.000,00: € 3,43 per € 500,00 met een minimum van

€ 25.000,00 tot € 250.000,00: € 171,50 + € 2,28 voor elke € 500,00 boven € 25.000,00

€ 250.000,00 tot € 907.000,00: € 1.197,50 + € 1,15 voor elke € 500,00 boven € 250.000,00

€ 907.000,00 en hoger : € 2.708,60 + 0,27‰ van bouwkosten boven € 907.000,00

€ 80,20

2.3.3

Activiteit aanleggen

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo of, het aanleggen van een weg, of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening, of artikel 2.1.5.2 van de Algemene plaatselijke verordening een ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo

 

 

bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 182,00

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1 en het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

 

Kruimelgeval

 

2.3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º (binnenplanse afwijking), of 2º (buitenplanse kleine afwijking of tijdelijke afwijking) van de Wabo wordt

toegepast:

€ 578,90

 

Wabo-projectbesluit

 

2.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking): 0,60% van de bouwkosten, met een minimum van

€ 1.654,00

 

en een maximum van

€ 11.026,65

2.3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 578,90

2.3.4.4

indien de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 578,90

2.3.4.5

indien de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 578,90

2.3.4.6

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 578,90

2.3.4.a

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

 

Kruimelgeval

 

2.3.4a.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º (binnenplanse afwijking), of 2º (buitenplanse kleine afwijking of tijdelijke afwijking) van de Wabo wordt

toegepast:

€ 578,90

 

Wabo-projectbesluit

 

2.3.4a.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

€ 578,90

2.3.4a.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 578,90

2.3.4a.4

indien de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 578,90

2.3.4a.5

indien de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 578,90

2.3.4a.6

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 578,90

2.3.5

Activiteit archeologie

 

2.3.5.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 5.2 van de Erfgoedverordening 2017, bedraagt het tarief

€ 169,20

2.3.5.2

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief inzake

 

2.3.5.2.1

het beoordelen van een rapport archeologisch bureauonderzoek

€ 223,75

2.3.5.2.2

het beoordelen van een rapport archeologisch booronderzoek

€ 335,70

2.3.5.2.3

het beoordelen van een rapport opgraving

€ 895,20

2.3.6

Activiteit brandveilig gebruiken

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

2.3.6.1

Bij het verstrekken van een gebruiksvergunning als bedoeld in artikel 2.11.1 van het Gebruiksbesluit:

 

 

≤ 200m2

> 200m2 - ≤ 2.000m2 € 264,50 + € 0,51 per m2 boven het vloeroppervlakte van 200 m2;

> 2.000m2 - ≤ 5.000m2 € 1.182,50 + € 0,13 per m2 boven het vloeroppervlakte van 2.000 m2;

> 5.000m2 - ≤ 50.000m2 € 1.572,50 + € 0,03 per m2 boven het vloeroppervlakte van 5.000 m2;

> 50.000m2 € 2.922,50 + € 0,01 per m2 boven het vloeroppervlakte van 50.000 m2.

€ 264,50

2.3.7

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads-of dorpsgezichten

 

2.3.7.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een rijks-, provinciaal of gemeentelijk monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, of artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder b. van de Wabo, in samenhang met de provinciale erfgoedverordening of artikel 2.10 van de Erfgoedverordening 2017, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monumentdan wel voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

 

2.3.7.1.1

indien de bouwkosten < € 20.000,00 bedragen

€ 303,25

2.3.7.1.2

indien de bouwkosten ≥ € 20.000,00 bedragen

€ 606,55

2.3.7.2

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads-of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, of artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wabo in samenhang met de provinciale erfgoedverordening of artikel 4.3 van de Erfgoedverordening 2017, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

2.3.7.2.1

indien de bouwkosten < € 20.000,00 bedragen

€ 303,25

2.3.7.2.2

indien de bouwkosten ≥ € 20.000,00 bedragen

€ 606,55

2.3.7.3

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een beeldbepalend pand of structuur dan wel het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een beeldbepalend pand of structuur op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht, bedoeld in artikel 3.12 van de Erfgoedverordening 2017, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

2.3.7.3.1

indien de bouwkosten < € 20.000,00 bedragen

€ 303,25

2.3.7.3.2

indien de bouwkosten ≥ € 20.000,00 bedragen

€ 606,55

2.3.8

Activiteit slopen anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

 

2.3.8.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, of waarvoor op grond van een provinciale verordening of artikel 8.1.1 van de Bouwverordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a en c, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het verkrijgen van een sloopvergunning als bedoeld in artikel 3.3, aanhef en onder b, of artikel 3.38 derde lid, aanhef en onder b, van de Wet ruimtelijke ordening bedraagt, bij een bedrag aan sloopkosten van:

 

 

a. € 0,00 - < € 10.000,00

b. ≥ € 10.000,00 - < € 25.000,00: € 55,45 + 5,80‰ van de sloopkosten > € 10.000,00

c. ≥ € 25.000,00 - < € 100.000,00: € 142,45 + 1,89‰ van de sloopkosten > € 25.000,00

d. ≥ € 100.000,00 - < € 300.000,00: € 284,20 + 1,00‰ van de sloopkosten > € 100.000,00

e. ≥ € 300.000,00 : € 484,20 + 0,22‰ van de sloopkosten > € 300.000,00

€ 55,45

2.3.8.2

Asbesthoudende materialen

 

 

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.8.1 bedraagt het tarief, indien de in die onderdelen bedoelde aanvraag betrekking heeft op een bouwwerk waarin asbest of een asbesthoudend product aanwezig is:

€ 45,75

2.3.9

Uitweg/inrit

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid. aanhef en onder e, van de Wabo in samenhang met artikel 2.6 van de Algemene plaatselijke verordening Gouda 2009, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 275,60

2.3.10

Kappen

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo in samenhang met artikel 2 van de Bomenverordening 2010, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

 

voor een kapvergunning per vergunning

€ 71,70

 

vermeerderd met

€ 5,55

 

per boom.

 

 

Het maximumtarief voor een kapvergunning bedraagt

€ 115,80

2.3.11

Handelsreclame

 

2.3.11.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelsreclame met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder h en i, van de Wabo in samenhang met artikel 4.11, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening Gouda 2009 en indien niet tevens sprake is van een activiteit als bedoeld in onderdeel 2.3.1.1. (bouwactiviteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

2.3.11.1.1

indien de activiteit bestaat uit het op of aan een onroerende zaak maken of voeren van die handelsreclame:

€ 165,45

2.3.11.1.2

indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat die handelsreclame op of aan die onroerende zaak wordt gemaakt of gevoerd:

€ 165,45

2.3.11.2

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning, genoemd in artikel 2.3.11.1 wordt ontvangen op het moment dat de werkzaamheden reeds zijn aangevangen of al hebben plaatsgevonden, bedraagt het tarief genoemd in de artikelen 2.3.11.1.1. en 2.3.11.1.2

€ 220,50

2.3.12

Flora-en fauna-activiteiten (bescherming van soorten)

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder b, van het Besluit omgevingsrecht (flora-en fauna-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 171,65

2.3.13

Andere activiteiten

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

2.3.13.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 171,65

2.3.13.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

2.3.13.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft

€ 171,65

2.3.13.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft

€ 171,65

2.3.14

-

 

2.3.15

Advies

 

2.3.15.1

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning:

het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.3.15.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.15.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

2.3.16

Verklaring van geen bedenkingen

 

2.3.16.1

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

2.3.16.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€ 112,70

2.3.16.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.3.16.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.16.1.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

Hoofdstuk 4 Vermindering

2.4.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg of beoordeling van een bouwinitiatief als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg of de beoordeling van het bouwinitiatief geheven leges voor de helft in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3

 

2.4.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op meer dan vijf activiteiten, bestaat aanspraak op vermindering van leges, met uitzondering van het legesdeel in verband met adviezen of verklaringen van geen bedenkingen als bedoeld in de onderdelen 2.3.15 en 2.3.16.

De vermindering bedraagt:

 

2.4.2.1

bij 5 tot 10 activiteiten:

2%

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

 

2.4.2.2

bij 10 tot 15 activiteiten:

3%

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

 

2.4.2.3

bij 15 of meer activiteiten:

5%

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges.

 

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten alsmede andere activiteiten.

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.3, 2.3.7 en 2.3.8, alsmede de activiteiten genoemd onder 2.3.6, 2.3.7, 2.3.9, 2.3.10 en 2.3.11, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges.

De teruggaaf bedraagt:

 

2.5.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen 8 weken na het in behandeling nemen en voordat de vergunning is verleend

70%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 

2.5.1.2

indien de aanvraag wordt ingetrokken na 8 weken na het in behandeling nemen en voordat de vergunning is verleend:

60%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten alsmede andere activiteiten

 

2.5.2.1

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.3, 2.3.7 en 2.3.8, alsmede de activiteiten genoemd onder 2.3.6, 2.3.7, 2.3.9, 2.3.10 en 2.3.11, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 2 jaar na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt.

 

 

De teruggaaf bedraagt:

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

50%

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten alsmede andere activiteiten

 

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.3, 2.3.7 of 2.3.8, alsmede de activiteiten genoemd onder 2.3.6, 2.3.7, 2.3.9, 2.3.10 en 2.3.11 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges.

 

 

De teruggaaf bedraagt:

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

50%

2.5.4

Minimumbedrag voor teruggaaf

 

 

Voor de bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, genoemd onder 2.3.1, 2.3.3,

 

 

2.3.7 of 2.3.8.wordt een bedrag minder dan

niet teruggegeven.

€ 148,80

 

Voor de overige activiteiten wordt een bedrag minder dan

niet teruggegeven.

€ 45,10

2.5.5

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.15 en 2.3.16 wordt geen teruggaaf verleend.

 

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel 2.5.2 van toepassing is

€ 165,45

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

2.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning of een verzoek tot revisie van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project

€ 115,80

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening: 0,60% van de bouwkosten, met een

 

 

minimum van

€ 2.243,95

 

en een maximum van

€ 27.980,20

2.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening: 0,50% van de bouwkosten, met een

 

 

minimum van

€ 1.869,90

 

en een maximum van

€ 23.316,90

Hoofdstuk 9 -

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

2.10.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning die wordt beëindigd vanwege het niet volledig aanleveren van de voor de behandeling van de aanvraag benodigde stukken

 

2.10.1.1

voor bouw-, aanleg-, of sloopactiviteiten, genoemd onder 2.3.1, 2.3.3, 2.3.7 of 2.3.8

€ 145,50

2.10.1.2

voor de overige activiteiten

€ 44,10

2.10.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van de tenaamstelling van een verleende omgevingsvergunning

€ 55,10

2.10.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek om een vergunning zoals bedoeld in artikel 2.1.5.1 van de Algemene plaatselijke verordening Gouda (bouwplaatsinrichting)

€ 123,50

2.10.4

-

 

2.10.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking

€ 171,70

 

 

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn en niet vallend onder titel 2

Hoofdstuk 1 Horeca

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 

3.1.1.1

een aanvraag tot het verkrijgen van een exploitatievergunning horecabedrijf als bedoeld in artikel 2:15, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening Gouda

€ 440,10

3.1.1.2

een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 3, eerste lid, van de Drank- en Horecawet

€ 249,70

3.1.1.3

een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning tot het verstrekken van

alcoholvrije drank ingevolge artikel 2:18, eerste lid van de Algemene plaatselijke verordening Gouda

€ 249,70

3.1.1.4

een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4, vierde lid, van de Drank- en Horecawet

€ 7,85

3.1.1.5

een melding als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet

€ 59,55

3.1.1.6

een aanvraag tot het wijzigen van het aanhangsel als bedoeld in artikel 30a, tweede lid, van de Drank- en Horecawet

€ 59,55

3.1.1.7

een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35, eerste lid, van de Drank- en Horecawet, ten behoeve van het verstrekken van zwakalcoholische drank

€ 24,45

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

3.2.1.1

voor een vergunning voor een groot evenement, waaronder wordt verstaan een evenement dat op de door burgemeester vast te stellen evenementenkalender is of wordt geplaatst, alsook een evenement dat door de burgemeester als groot evenement wordt aangemerkt

€ 356,70

3.2.1.2

voor een vergunning voor een groot evenement met een gemiddeld of sterk verhoogd risico, waaronder wordt verstaan een evenement dat op de door burgemeester vast te stellen evenementenkalender is of wordt geplaatst, alsook een evenement dat door de burgemeester als groot evenement wordt aangemerkt

€ 445,95

3.2.1.3

voor een vergunning voor een wijk-, buurt-, straat- of pleinfeest

€ 18,30

3.2.1.4

voor een vergunning voor een evenement, niet vallende onder 3.2.1.1 t/m 3.2.1.3

€ 30,60

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

3.3.1

tot het verlenen van een vergunning voor het exploiteren van een seksinrichting of escortbedrijf als bedoeld in artikel 3:3, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening Gouda

€ 440,10

3.3.2

tot het wijzigen van de persoon van de leidinggevende/beheerder, niet zijnde de ondernemer/exploitant van de inrichting, op een verleende vergunning als bedoeld in 3.3.1

€ 59,55

Hoofdstuk 4 Winkeltijdenwet

1.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.10.1

voor een ontheffing als bedoeld in artikel 3, derde lid, van de Winkeltijdenwet (Stb. 1996, 182) juncto artikel 15 van de Winkeltijdenverordening Gouda 2014 ten behoeve van de vestiging van een avondwinkel

€ 123,15

1.10.2

tot het intrekken of wijzigen van een in het vorige onderdeel bedoelde ontheffing

€ 61,90

1.10.3

voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet (Stb. 1996, 182) voor andere doeleinden dan de in onderdeel 1.10.1.beschreven doeleinden

€ 20,95

1.10.4

tot het intrekken of wijzigen van het in het vorige onderdeel bedoelde ontheffing

€ 20,95

Hoofdstuk 5 –

Hoofdstuk 6 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

3.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

€ 171,70

 

 

Behorende bij raadsbesluit van 12 december 2018.

 

 

griffier voorzitter

 

 

 

 

mr. drs. E.J. Karman-Moerman dr. M. Schoenmaker