Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gouda

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda houdende regels omtrent subsidies sportimpuls (Sportimpuls Gouda 2018-2020)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGouda
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda houdende regels omtrent subsidies sportimpuls (Sportimpuls Gouda 2018-2020)
CiteertitelSportimpuls Gouda 2018-2020
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze subsidieregeling eindigt op 1 mei 2021.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Actueel/Gouda/250524.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-05-2020artikel 3, 5, 6, 7, 8

19-05-2020

gmb-2020-134141

3990
28-12-201801-06-201829-05-2020nieuwe regeling

18-12-2018

gmb-2018-281992

2500

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda houdende regels omtrent subsidies sportimpuls (Sportimpuls Gouda 2018-2020)

Het college van burgemeester en wethouders van Gouda;

gelezen het voorstel van 18 december 2018;

 

gelet op artikel 7 van de Algemene Subsidieverordening Gouda 2003;

besluit tot:

Het vaststellen van de subsidieregeling: Sportimpuls Gouda 2018-2020.

Artikel 1 Doelstelling regeling

Deze subsidieregeling beoogt activiteiten te stimuleren die Goudse inwoners met elkaar verbinden door middel van bewegen, waarbij wordt bijgedragen aan het vergroten van de gezondheid, preventie en participatie en wordt samengewerkt met meerdere organisaties die actief zijn binnen het maatschappelijke veld, waaronder Sport.Gouda.

Artikel 2 Indieningstermijn en inhoud van subsidieaanvraag

 • 1.

  Een subsidieaanvraag wordt minimaal 8 weken voorafgaand aan de activiteit(en) bij het college van Burgemeester en Wethouders van Gouda, ten aanzien van de afdeling CVO, Postbus 1086 2800 BB te Gouda, ingediend.

 • 2.

  De subsidieaanvraag omvat in elk geval:

  • a.

   Een projectplan, waarin opgenomen is:

   • -

    een omschrijving van de wijze waarop de activiteit bijdraagt aan de doelstelling van deze regeling

   • -

    een omschrijving van de activiteit, doel en doelgroep, de start en de einddatum en de samenwerkingspartners

   • -

    het verwachte aantal deelnemers aan van de activiteit

   • -

    de samenstelling van de projectorganisatie

   • -

    wie de activiteiten uitvoeren

   • -

    de locatie van de activiteit

   • -

    het tijdstip van de activiteit

   • -

    hoe er wordt samengewerkt met Sport.Gouda en eventueel met één of meerdere maatschappelijke organisaties.

  • b.

   een begroting, waarin opgenomen is:

   • -

    een specificatie van de inkomsten en uitgaven, inclusief de eventuele bijdragen van derden, deelnemers en bezoekers;

  • c.

   een promotieplan, waarin opgenomen is:

   • -

    welke media worden benut om de activiteit onder de aandacht te brengen

   • -

    een beschrijving van de manier waarop deelnemers/bezoekers worden geworven.

  • d.

   een plan, waaruit blijkt op welke wijze de activiteit na afloop van de subsidieperiode wordt voortgezet.

Artikel 3 Tijdvak waarvoor de subsidie wordt toegekend

De subsidie wordt toegekend voor de periode die nodig is om de activiteit te organiseren en te realiseren, doch uiterlijk tot 1 januari 2021.

Artikel 4 Toekenningscriteria

 • 1.

  De activiteit draagt bij aan de doelstelling van deze regeling.

 • 2.

  De organisatie en uitvoering van de activiteit gebeurt waar mogelijk door vrijwilligers.

 • 3.

  Er is een plan opgesteld waaruit blijkt op welke wijze de activiteit na afloop van de subsidieperiode zonder subsidie wordt voortgezet.

Artikel 5 Weigeringsgronden

Burgemeester en wethouders weigeren de subsidie in ieder geval indien:

 • 1.

  de aanvraag niet voldoet aan de in artikel 4 genoemde criteria;

 • 2.

  de instelling of stichting al eerder een subsidie op grond van deze regeling of de subsidieregeling Sportimpuls Gouda 2017 voor dezelfde activiteit en dezelfde doelgroep heeft ontvangen;

 • 3.

  de activiteit geheel of gedeeltelijk na 1 januari 2021 wordt gerealiseerd.

Artikel 6 Wijze van toekenning

 • 1.

  De subsidie wordt verstrekt in de vorm van een activiteitensubsidie en bedraagt maximaal € 12.500,-.

 • 2.

  Uiterlijk 8 weken na indiening van de aanvraag wordt een beschikking afgegeven. Daarbij wordt maximaal 80% van het verleende subsidiebedrag als voorschot verstrekt.

 • 3.

  De instelling of stichting dient uiterlijk 2 maanden na afloop van de periode waarvoor de subsidie is toegekend een aanvraag tot subsidievaststelling in te dienen.

 • 4.

  Bij een aanvraag tot subsidievaststelling worden, naast de in artikel 7, eerste lid, Uitvoeringsbesluit bij de algemene subsidieverordening Gouda 2003 genoemde informatie, de volgende stukken overgelegd:

  • welke activiteiten er uitgevoerd zijn

  • hoeveel bijeenkomsten er zijn geweest

  • hoeveel mensen uit de doelgroep hebben deelgenomen in de periode van de uitgevoerde activiteiten.

 • 5.

  Binnen 8 weken na ontvangst van de vaststellingsaanvraag wordt het besluit over de vaststelling schriftelijk bekendgemaakt. Deze termijn kan eenmalig met 8 weken verlengd worden.

Artikel 7 Subsidieplafond en verdelingswijze

 • 1.

  Het subsidieplafond bedraagt voor de periode 1 juni 2018 tot 1 januari 2021 € 125.000,-.

 • 2.

  Subsidie wordt verstrekt voor activiteiten, die voor toekenning in aanmerking komen, in volgorde van binnenkomst van volledig ingediende aanvragen. Toekenning vindt plaats tot het subsidieplafond is bereikt.

Artikel 8 Inwerkingtreding en einde

 • 1.

  Deze subsidieregeling treedt één dag na de bekendmaking in werking en werkt terug tot en met 1 juni 2018.

 • 2.

  Deze subsidieregeling eindigt op 1 mei 2021.

Artikel 9 Citeertitel

Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Sportimpuls Gouda 2018-2020

Aldus besloten in de vergadering van 18 december 2018.

Burgemeester en wethouders van Gouda,

de secretaris,

dr. E.M. Branderhorst

de burgemeester,

dr. M. Schoenmaker