Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gouda

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda houdende regels omtrent mandaat (Mandatenbesluit 2012)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGouda
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda houdende regels omtrent mandaat (Mandatenbesluit 2012)
CiteertitelMandatenbesluit 2012
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Het historisch overzicht van deze regeling is niet compleet.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 160 van de Gemeentewet
 2. artikel 168 van de Gemeentewet
 3. artikel 171 van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-201901-01-2020Bijlage deel A

24-09-2019

gmb-2019-236262

01-07-201901-10-2019bijlage

14-05-2019

gmb-2019-159142

2972
08-05-201901-07-2019bijlage deel A

16-04-2019

gmb-2019-109962

2883
18-04-201908-05-2019Bijlage deel A

09-04-2019

gmb-2019-95481

2906
01-01-201918-04-2019nieuwe regeling

18-12-2018

gmb-2018-282935

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda houdende regels omtrent mandaat (Mandatenbesluit 2012)

Artikel 1  

 • 1.

  Aan de functionarissen genoemd in de onderdelen A, B en C van dit besluit wordt mandaat verleend voor de uitoefening van de bevoegdheden die voor de desbetreffende functionarissen in die onderdelen zijn aangegeven.

 • 2.

  Onder mandaat wordt mede verstaan de verlening van volmacht voor het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en machtiging voor het verrichten van feitelijke handelingen.

 • 3.

  Het ambtelijk verstrekken van informatie vindt plaats op eigen naam en niet krachtens mandaat. Onder het ambtelijk verstrekken van informatie wordt verstaan het geven van feitelijke inlichtingen over geldende regelingen of bestaand beleid, waardoor geen rechtsgevolgen ontstaan.

Artikel 2  

 • 1.

  In geval van afwezigheid van functionarissen, aan wie bevoegdheden zijn toegekend, worden deze bevoegdheden uitgeoefend door hun door de algemeen directeur aangewezen plaatsvervanger.

 • 2.

  Toekenning van een mandaat aan een functionaris houdt tevens in de toekenning van dit mandaat aan diens hiërarchisch leidinggevende(n).

 • 3.

  Toekenning van een beslissingsmandaat houdt tevens in de toekenning van een ondertekeningsmandaat.

Artikel 3  

Bij de uitoefening van de bevoegdheden krachtens mandaat dienen de regels c.q. voorschriften krachtens wetten, besluiten, verordeningen, circulaires, regelingen etc. van rijks- of provinciale en gemeentelijke wetgevers of bestuursorganen in acht te worden genomen, interne richtlijnen en voorschriften daaronder begrepen.

Artikel 4  

 • 1.

  Terugkoppeling naar de verantwoordelijke portefeuillehouder dient vooraf plaats te vinden:

  • -

   indien er rekening mee gehouden moet worden dat de betrokken portefeuillehouder en/of het college op zijn of haar verantwoordelijkheid voor het te nemen besluit zal worden aangesproken;

  • -

   bij mogelijke strijdigheid met het beleid, richtlijnen, voorschriften e.d;

  • -

   bij afwijking van ingewonnen adviezen of indien er tegenstrijdige adviezen voorhanden zijn;

  • -

   voor wat betreft personele aangelegenheden, indien er rekening mee gehouden moet worden, dat de ambtenaar die het betreft, van zijn of haar bevoegdheid op grond van het bepaalde in de Algemene Wet Bestuursrecht om zijn of haar belangen rechtstreeks bij het tot aanstelling bevoegde orgaan te bepleiten, gebruik zal maken.

 • 2.

  Terugkoppeling naar de naast hogere leidinggevende dient vooraf plaats te vinden indien er bij de uitoefening van een bedrijfsvoeringsmandaat sprake is van (bedrijfsvoerings)risico.

Artikel 5  

 • 1.

  Ingeval van uitoefening van bevoegdheden namens burgemeester en wethouders worden uitgaande stukken als volgt ondertekend:

  • namens burgemeester en wethouders van Gouda,

   functieaanduiding

   naam

   handtekening van de (onder)gemandateerde

 • 2.

  Betreft het de uitoefening van een bevoegdheid van de burgemeester, dan worden uitgaande stukken als volgt ondertekend:

  • namens de burgemeester van Gouda,

   functieaanduiding

   naam

   handtekening van de (onder)gemandateerde

 • 3.

  In geval een volmacht is verleend om namens de gemeente privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten, houdt deze bevoegdheid tevens in het namens de gemeente in plaats van de burgemeester ondertekenen van stukken. Ingeval van het afsluiten van een overeenkomst, wordt de overeenkomst als volgt ondertekend:

  • de gemeente Gouda,

   vertegenwoordigd door

   functieaanduiding

   naam

Artikel 6  

Indien de bevoegdheid tot ondertekening is toegekend aan een ander persoon dan degene die krachtens mandaat de beslissing heeft genomen, worden uitgaande stukken als volgt ondertekend:

namens ‘Burgemeester en wethouders van Gouda’, dan wel namens ‘De burgemeester van Gouda’,

gevolgd door de functieaanduiding en naam van de mandataris overeenkomstig diens besluit (datum besluit mandataris aangeven), gevolgd door de functieaanduiding en naam van degene die ondertekent.

Artikel 7  

 • 1.

  Het verlenen van ondermandaat is niet toegestaan, tenzij dit nadrukkelijk in het mandaatbesluit is aangegeven.

 • 2.

  Tenzij anders bepaald, is ondermandaat alleen toegestaan aan hiërarchisch ondergeschikten.

 • 3.

  Ondermandaat moet in een schriftelijk besluit worden vastgelegd moet deugdelijk worden geregistreerd en moet op de voorgeschreven wijze worden bekendgemaakt.

 • 4.

  Ondermandaat moet in de betreffende uitgaande stukken tot uitdrukking worden gebracht.

Artikel 8  

Eenmaal per jaar kan bij de jaarstukken worden gerapporteerd over bijzonderheden betreffende de in mandaat genomen besluiten.

Artikel 9  

Dit besluit is van overeenkomstige toepassing op overige mandaatbesluiten van burgemeester en wethouders of de burgemeester van Gouda.

Artikel 10  

Het Mandatenbesluit 2006 wordt ingetrokken.

Artikel 11  

Dit besluit treedt op 1 januari 2019 in werking.

Artikel 12  

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandatenbesluit 2012.

 

Bijlage deel A- inhoudelijke mandaten

 

gemandateerde: burgemeester en wethouders

inhoud van het mandaat - geen ondermandaat toegestaan

1. beslissen op klachten over gedragingen van de burgemeester als bestuursorgaan (niet zijnde voorzitter van het college van burgemeester en wethouders of van de gemeenteraad van Gouda)

2. per woonplaats namen toekennen aan delen van de openbare ruimte en zonodig aan

gemeentelijke gebouwen en bouwwerken

gemandateerde:burgemeester

inhoud van het mandaat - geen ondermandaat toegestaan

1. nemen van besluiten inzake het deelnemen aan samenwerkingsconstructies en het aangaan van taken en plichten die daaruit voortvloeien, voor zover daarmee operationele uitvoering wordt gegeven aan door het college en de raad vastgesteld integraal veiligheidsbeleid

2. aangaan van convenanten, overeenkomsten en vergelijkbare documenten, voor zover daarmee operationele uitvoering wordt gegeven aan door het college en de raad vastgesteld integraal veiligheidsbeleid

3. aanwijzen van éénmalige trouwlocaties

4. benoemen van de leden van de stembureaus op grond van de Kieswet

5. afgeven van machtigingen voor het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner aan de met het toezicht belaste ambtenaren, ex artikel 5:27, lid 2, Algemene wet bestuursrecht

6. besluiten inzake naamgeving openbare ruimte

gemandateerde:alle wethouders

inhoud van het mandaat - geen ondermandaat toegestaan

1. lastgeven, dat een persoon, die zich in de gemeente bevindt, gedurende de periode, benodigd voor de toepassing van artikel 27 van de Wet bijzondere opneming in psychiatrische ziekenhuizen, in bewaring wordt gesteld, indien deze persoon twaalf jaar of ouder is en geen blijk geeft van de nodige bereidheid zich in een psychiatrisch ziekenhuis te doen opnemen dan wel een van de andere omstandigheden, bedoeld in artikel 2, derde en vierde lid, van de Wet bijzondere opneming in psychiatrische ziekenhuizen, zich voordoet (artikel 20 van de Wet bijzondere opneming in psychiatrische ziekenhuizen)

2. opleggen van een huisverbod aan personen, als bedoeld in artikel 2 van de Wet tijdelijk huisverbod

gemandateerde:alle portefeuillehouders, voor zover het hun portefeuille betreft

inhoud van het mandaat - geen ondermandaat toegestaan

1. beslissen op bezwaarschriften ingevolge de Algemene wet bestuursrecht, ingeval van gelijkluidende adviezen van de Bezwaarschriftencommissie Gouda en (ambtelijk) van de functionele afdeling. Dit mandaat geldt niet:

a. indien het college of de portefeuillehouder het primaire besluit heeft genomen

b. indien de Bezwaarschriftencommissie Gouda een aanbeveling heeft gedaan, die niet wordt overgenomen

c. voor bezwaarschriften op het gebied van rechtspositie

d. indien het college nogmaals op het bezwaarschrift een besluit moet nemen

2. beslissen op subsidieverzoeken op grond van de Algemene Subsidieverordening Gouda 2003 ten aanzien van op de begroting voorkomende budgetten vanaf bedragen hoger dan € 25.000,=

3. beslissen op subsidieverzoeken ten aanzien van specifieke op de begroting voorkomende budgetten op grond van een subsidieregeling als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Algemene Subsidieverordening Gouda 2003 vanaf bedragen hoger dan € 25.000,=

4. besluiten namens de gemeente en het college rechtsgedingen, bezwaarprocedures of administratieve beroepsprocedures te voeren of handelingen ter voorbereiding daarop te verrichten. Rechtsgedingen omvat ook het instellen van een kort geding, de voeging in strafzaken, de instelling van beroep, het verzoek tot schorsing van een aangevochten beslissing of het aanvragen van een voorlopige voorziening

5. besluiten namens de gemeente zaken bij een geschillen- of arbitragecommissie of mediator aanhangig te maken

gemandateerde:portefeuillehouder binnenstad (o.a. economie)

inhoud van het mandaat - geen ondermandaat toegestaan

1. vaststellen van de koopzon- en feestdagen op grond van de Winkeltijdenwet en de Winkeltijdenverordening Gouda 2014

2. toepassen van bestuursdwang en daarmee tevens het opleggen van een dwangsom op grond van artikel 125 Gemeentewet, wegens strijd met bepalingen in de hoofdstukken 3 en 4 van de Leegstandwet en de Leegstandverordening Gouda

gemandateerde:portefeuillehouder financiën, belastingen en grondzaken

inhoud van het mandaat - geen ondermandaat toegestaan

1. besluiten tot het voortzetten van bestaande gemeentegaranties

2. besluiten inzake inning van achterstallige vorderingen

gemandateerde:portefeuillehouder onderwijs

inhoud van het mandaat - geen ondermandaat toegestaan

1. maken van afspraken over het onderwijsachterstandenbeleid, als bedoeld in de artikelen 167 en 167a van de Wet op het primair onderwijs en artikel 118a van de Wet op het voortgezet onderwijs

2. vaststellen van uitvoeringsbeleid onderwijsachterstanden op basis van door het college vastgestelde kaders

gemandateerde:portefeuillehouder RO en strategisch grondbel. en betr. ruimtelijk project

inhoud van het mandaat - geen ondermandaat toegestaan

1. beslissen op aanvragen om een omgevingsvergunning voor het afwijken van een bestemmingsplan (artikel 2.1, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) wanneer deze wordt verleend met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a onder 3º (Wabo-projectbesluit of projectafwijkingsbesluit)

gemandateerde:portefeuillehouder sport

inhoud van het mandaat - geen ondermandaat toegestaan

1. het jaarlijks vaststellen van de tarieven van de scholen voor het gebruik van sporthallen, gymzalen en sportparken en de tarieven voor de verhuur van kleedkamers op buitensportaccommodaties, indien het een verhoging betreft met de reguliere index

gemandateerde:portefeuillehouder stedelijk beheer

inhoud van het mandaat - geen ondermandaat toegestaan

1. vaststellen van gladheidsbestrijdingsplannen

gemandateerde:portefeuillehouder verkeer, vervoer en parkeren

inhoud van het mandaat - geen ondermandaat toegestaan

1. toekennen van jaarlijkse tegemoetkomingen aan de Vereniging Buurtbus Reeuwijk voor de ontsluiting van Achterwillens door de buurtbus Reeuwijk

gemandateerde:portefeuillehouder Wmo, Jeugd en welzijn en Publieke gezondheid

inhoud van het mandaat - geen ondermandaat toegestaan

Wet kinderopvang

1. opleggen van verboden om in exploitatie te gaan of te blijven als bedoeld in artikel 1.66, eerste en tweede lid, van de Wet kinderopvang

2. opleggen van dwangsommen en bestuurlijke boetes als bedoeld in artikel 1.72 van de Wet kinderopvang, alsmede het uitspreken van een voornemen tot het opleggen van een boete als bedoeld in artikel 1.80 van de Wet kinderopvang

 

gemandateerde:portefeuillehouder wonen en wijkontwikkeling

inhoud van het mandaat - geen ondermandaat toegestaan

1. vaststellen van de wijkanalyses, -visies en -jaarprogramma’s van de 13 (wijkaanpak) wijken

2. aanzeggen en toepassen van bestuursdwang en daarmee tevens het opleggen van een dwangsom krachtens artikel 125 van de Gemeentewet op en nabij woonwagencentra

3. beslissen op voorstellen voor toedeling van middelen uit het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing aan projecten voor de programmaonderdelen met een impulsachtig karakter uit het Ontwikkelingsprogramma Stedelijke Vernieuwing 2010-2014

4. op grond van artikel 17, eerste lid, Huisvestingsverordening Gouda afspraken maken met woningcorporaties over het beschikbaar stellen van een aantal woningen voor woningzoekenden die vallen onder het regionaal convenant ter bevordering van de uitstroom uit maatschappelijke instellingen en de huisvesting van ex-gedetineerden.

5. toestaan van experimenten waarin afgeweken conform artikel 35 van de Huisvestingsverordening Gouda.

6. het op grond van artikel 13 lid 4 van de Huisvestingsverordening Gouda toestemming geven aan een woningcorporatie om bij de toewijzing van woningen in specifieke complexen voorrang te geven aan specifieke doelgroepen.

gemandateerde: portefeuillehouder woonwagens

inhoud van het mandaat - geen ondermandaat toegestaan

1. beslissen om in individuele gevallen af te wijken van de Beleidsregels toewijzen huurstandplaatsen woonwagens Gouda, conform artikel 4:84 van de Algemene wet bestuursrecht

II – ambtelijke mandaten

IIa – directeuren

gemandateerde:gemeentesecretaris/algemeen directeur

inhoud van het mandaat – geen ondermandaat toegestaan

1. beslissen op klachten over gedragingen van directeuren

2. ontzeggen van de toegang tot de ruimten van de desbetreffende diensten aan burgers, indien dit dringend noodzakelijk moet worden geacht in het belang van de openbare orde of de voortgang van de werkzaamheden in die ruimten

3. het aanwijzen van plaatsvervangers van de algemeen directeur en de directeuren

gemandateerde:gemeentesecretaris/algemeen directeur + elke directeur

inhoud van het mandaat – geen ondermandaat toegestaan

1. beslissen op klachten over gedragingen van afdelingshoofden waaraan hiërarchisch leiding wordt gegeven, overeenkomstig het door de directie vastgestelde organogram

2. indienen van declaraties ter verkrijging van publiekrechtelijke uitkeringen

3. het aanwijzen van plaatsvervangers van de afdelingshoofden waaraan hiërarchisch leiding wordt gegeven, overeenkomstig het door de directie vastgestelde organogram

4. afhandelen van verzoeken tot ontheffing van het anti-speculatiebeding op basis van de privaatrechtelijke voorwaarden in grondverkoopcontracten

5. beslissen op aankoopverzoeken van percelen, mits ambtelijk wordt geadviseerd om een perceel niet aan te kopen en voorafgaand overleg met de portefeuillehouder heeft plaatsgevonden

6. besluiten nemen inzake begrotingssubsidie Ondernemersfonds Gouda, op grond van artikel 4:23, derde lid,

onder c, van de Algemene wet bestuursrecht

7. sluiten van overeenkomsten van geldlening en overeenkomsten van financiële derivatieve constructies

passend binnen de door de gemeenteraad in de programmabegroting vastgestelde kaders en limieten

8. beslissen op schadeclaims (niet WRO-planschade) van meer dan € 1.250,=

9. binnen het toegekende budget sluiten van overeenkomsten voor de inkoop van re-integratie- en inburgeringsinstrumenten in het kader van wet- en regelgeving op het gebied van re-integratie en inburgering en het verrichten van alle daarmee verband houdende of daaruit voortvloeiende handelingen

 

IIb - afdelingshoofden

gemandateerde: elk afdelingshoofd

inhoud van het mandaat – geen ondermandaat toegestaan

Uitoefenen van de volgende bevoegdheden, zoals omschreven in de Algemene Subsidieverordening Gouda 2003 (ASV) en het daarbij behorende uitvoeringsbesluit, voor zover deze aangelegenheden betrekking hebben op het werkterrein van de afdeling:

 

1. artikel 4, eerste lid, van de ASV, voor zover het betreft:

§ besluiten over aanvragen tot subsidieverlening en vaststelling

§ besluiten om subsidieaanvragen niet in behandeling te nemen

§ aangaan van subsidieovereenkomsten

§ besluiten tot verdaging

§ besluiten over het verlenen van voorschotten

§ besluiten over het wijzigen, intrekken, terugvorderen en/of beëindigen van subsidies

2. op grond van artikel 21a van de ASV verstrekken van subsidies lager dan € 25.000,= onder de voorwaarden:

§ de verantwoordelijke portefeuillehouder ontvangt een kopie van in mandaat verstuurde beschikkingen

§ jaarlijks wordt een overzicht van in mandaat verstrekte subsidies aan de verantwoordelijke portefeuillehouder overgelegd

§ bij subsidietenders wordt de verantwoordelijke portefeuillehouder voorafgaand aan het versturen van de beschikkingen geïnformeerd

3. beslissen op subsidieverzoeken ten aanzien van specifiek op de begroting voorkomende budgetten op grond van artikel 7, eerste lid, van de ASV en artikel 11 van de ASV lager dan € 25.000,-

4. nader uitwerken en ondertekenen van beschikkingen ter uitvoering van beslissingen op subsidieverzoeken ten aanzien van specifieke op de begroting voorkomende budgetten op grond van een subsidieregeling als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Algemene Subsidieverordening Gouda 2003 vanaf bedragen hoger dan € 25.000,-, die in mandaat door een portefeuillehouder zijn genomen.

5. aanwijzingen geven voor aanvragen (artikel 8, tweede lid, van de ASV)

6. verzoeken om extra gegevens over te leggen of verlenen van ontheffing van bepaalde gegevens (artikel 3, derde en vierde lid uitvoeringsbesluit)

7. bekendmaken van subsidieverlening (artikel 10 van de ASV en artikel 5 van het uitvoeringsbesluit)

8. opleggen van verplichtingen (artikel 12 ASV)

9. verzoeken om medewerking aan een onderzoek (artikel 19, vierde lid, van de ASV)

10. aanwijzingen geven voor de gegevens (artikel 21, tweede lid, van de ASV) en voor het overleggen van extra gegevens (artikel 7, tweede lid, van het uitvoeringsbesluit)

11. verlenen van toestemming voor overschrijding percentage (artikel 24, vierde lid, van de ASV)

12. instemmen met reserve en doel (artikel 26, tweede lid, van de ASV)

13. verlenen van ontheffing en vrijstelling accountantsverklaring (artikel 9 van het uitvoeringsbesluit)

14. bekendmaken van vaststelling van de subsidie (artikel 10 van het uitvoeringsbesluit)

15. verlenen van toestemmingen (artikel 11 van het uitvoeringsbesluit)

16. betaling in gedeelten (artikel 30 van de ASV)

17. beslissen op klachten over gedragingen van medewerkers, werkzaam in de betreffende afdeling

18. bij beschikking vaststellen van de verschuldigdheid en de hoogte van de dwangsom als bedoeld in artikel 4:18 van de Algemene wet bestuursrecht (Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen)

19. beslissen omtrent de invordering van dwangsommen als bedoeld in artikel 5:37 van de Algemene wet bestuursrecht, die zijn opgelegd bij lasten onder dwangsom

20. vaststellen van aanvraagformulieren ten behoeve van de eigen afdeling

21. beslissen op verzoeken om inzage als bedoeld in artikel 15 van de Algemene verordening gegevensbescherming

22. het nemen van besluiten op verzoeken op grond van artikel 16 t/m 22 van de Algemene verordening gegevensbescherming

23. het doen van kennisgevingen op grond van artikel 19 van de Algemene verordening gegevensbescherming

inhoud van het mandaat – ondermandaat toegestaan

24.verzorgen en indienen van verweerschriften en andere stukken in het kader van rechtsgedingen, bezwaarprocedures of administratieve beroepsprocedures of handelingen ter voorbereiding daarop te verrichten. Rechtsgedingen omvat ook een kort geding, de voeging in strafzaken, beroepszaken, schorsing van een aangevochten beslissing of het aanvragen van een voorlopige voorziening

25. verzorgen en indienen van verweerschriften en andere stukken in het kader van een geschillen- of

arbitragecommissie of in het kader van zaken die bij een mediator aanhangig zijn gemaakt

26. vertegenwoordigen van de gemeente in hoorzittingen in het kader van rechtsgedingen, bezwaarprocedures of administratieve beroepsprocedures of handelingen ter voorbereiding daarop te verrichten. Rechtsgedingen omvat ook een kort geding, de voeging in strafzaken, beroepszaken, schorsing van een aangevochten beslissing of het aanvragen van een voorlopige voorziening

gemandateerde: elk afdelingshoofd (vervolg)

inhoud van het mandaat – ondermandaat toegestaan

27. vertegenwoordigen van de gemeente in hoorzittingen in het kader van een geschillen- of arbitragecommissie of bij zaken die bij een mediator aanhangig zijn gemaakt

28. beslissen op verzoeken om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur, voor zover deze verzoeken betrekking hebben op het werkterrein van de afdeling

29. het voeren van correspondentie van feitelijke aard ten behoeve van de eigen afdeling, zoals het opvragen dan wel vestrekken van informatie

30. beslissen op verzoeken om hergebruik van overheidsinformatie op grond van de Wet hergebruik overheidsinformatie, voor zover deze verzoeken hebben op het werkterrein van de afdeling

Beheer Openbare Ruimte (BOR)

gemandateerde: afdelingshoofd

inhoud van het mandaat – geen ondermandaat toegestaan

Woonwagenstandplaatsen

1. het uitoefenen van de bevoegdheden genoemd in artikel 3 vierde lid en artikel 4 eerste lid (het aanbieden van huurcontracten), artikel 5 eerste en vierde lid  (toestaan standplaatsruil),  en artikel 6 tweede lid (termijn geven voor aanvullen benodigde gegevens) van de Beleidsregels toewijzen huurstandplaatsen woonwagens Gouda.

2. jaarlijks vaststellen van de huurprijsverhogingen voor woonwagens en woonwagenstandplaatsen conform de index

 

Weg en Waterbouw

3. beslissen op verzoeken om vergunning tot het leggen enzovoort van kabels en leidingen

 

Verkeer/Openbare ruimte

4. beslissen op verzoeken om plaatsing van fietsenrekken, paaltjes en ander straatmeubilair

 

Markt

5. verlenen van standplaatsvergunningen (artikel 5 van de Marktverordening Gouda 2009)

6. verbinden van voorschriften en beperkingen aan een vergunning of ontheffing op grond van de

Marktverordening Gouda 2009 (artikel 4 van de Marktverordening Gouda 2009)

7. beslissen op aanvragen om ontheffingen van het verbod om gebruik te maken van een andere dan elektrische verlichting of van het verbod om elektriciteit te betrekken van een ander dan degene door het college voor het leveren daarvan is aangewezen, of om zelf hierin te voorzien (artikel 27 van de Nadere regelen Gouda 2009)

8. beslissen op aanvragen om ontheffingen van het verbod om op de standplaats gebruik te maken van luidsprekers, versterkers en andere middelen ter versterking van het geluid of van het verbod om radio's, cd-spelers en overige geluidsapparatuur op de standplaats aanwezig te hebben voor een ander doel dan de verkoop daarvan (artikel 28 van de Nadere regelen Gouda 2009)

9. beslissen op aanvragen om ontheffingen van het verbod om verwarmingstoestellen of bak- en kookinstallaties te gebruiken en het daarbij stellen van voorwaarden (artikel 29 van de Nadere regelen Gouda 2009)

10. beslissen op aanvragen om ontheffing van het verbod om tijdens de duur van de markt op het marktterrein met goederen of waren ten verkoop rond te rijden of te lopen, slechts voor zover het betreft de verkoop van alcoholvrije dranken en geringe eet- en drinkwaren ten behoeve van de vergunninghouders (artikel 31 van de Nadere regelen Gouda 2009)

11. intrekken en schorsen van de vaste standplaatsvergunningen (artikel 7 en 9 van de Marktverordening Gouda 2009)

12. uitsluiten van dagplaatshouders of standwerkers (artikel 10 van de Marktverordening Gouda 2009)

 

Stadsreiniging

13. beslissen op verzoeken om vergunning voor het ophalen van diverse categorieën afvalstoffen

14. aanwijzen van aanbiedplaatsen voor het ophalen van huisvuil

15. aanwijzen van dagen en tijden voor het overdragen of het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen aan de inzameldienst

 

Wegenverkeerswet 1994 e.a.

16. nemen en intrekken van verkeersbesluiten (artikel 18, eerste lid, onder d, Wegenverkeerswet 1994 en artikel 12 Besluit Algemene Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) voor zover niet betrekking hebbend op het aanwijzen van gereserveerde gehandicaptenparkeerplaatsen

17.aanstellen van verkeersbrigadiers als bedoeld in artikel 56, vierde lid, van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer.

 

Beheer Openbare Ruimte (vervolg)

gemandateerde: afdelingshoofd

inhoud van het mandaat – ondermandaat toegestaan

Overige

18. besluiten tot vestiging van zakelijke rechten

 

Nummeraanduiding

19. besluiten inzake het vaststellen, intrekken en wijzigen van nummeraanduidingen op grond van artikel 3 van de Verordening naamgeving en nummering adressen Gouda 2012

 

Standplaatsen

20. besluiten inzake het aanwijzen, vaststellen, wijzigen en intrekken van standplaatsen en de afbakening daarvan op grond van artikel 3 van de Verordening naamgeving en nummering adressen Gouda 2012

 

Kadaster

21. het geven van aanwijs aan het Kadaster, bij verkoop van gemeentelijke gronden in het kader van de vaststelling van de eigendomsgrenzen.

 

Wet Basisregistratie adressen en gebouwen

22. het verrichten van de handelingen of het nemen van besluiten die voortkomen uit de artikelen 2, 14, 31, 32, 37, 39, 40 en 41 van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen

 

Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

23. het verrichten van de handelingen die voortkomen uit de artikelen 7, 8, 9, 10 en 11 van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

 

Wet basisregistratie grootschalige topografie 

24. het verrichten van de handelingen die voortkomen uit de artikelen 11, 12, 13, 14, 27, 28 en 30 van de Wet basisregistratie grootschalige topografie

 

Wet basisregistratie ondergrond

25. het verrichten van de handelingen die voortkomen uit de artikelen 9, 12, 33 en 40

Centraal Juridische Afdeling (CJA)

gemandateerde: afdelingshoofd

inhoud van het mandaat – ondermandaat toegestaan

1. beslissen over verzoeken om schadevergoeding (niet WRO-planschade) tot een bedrag van maximaal € 1.250,-

2. aansprakelijk stellen van derden inzake schade aan openbare ruimte

3. beslissen op een verzoek tot rechtstreeks beroep bij de bestuursrechter op grond van artikel 7:1a van de Algemene wet bestuursrecht

4. verdagen van de beslistermijn op grond van de Wet openbaarheid van bestuur en de Wet hergebruik overheidsinformatie

Cultuur, Vastgoed en Ontwikkeling (CVO)

gemandateerde: afdelingshoofd

inhoud van het mandaat – ondermandaat toegestaan

Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Gouda

Uitoefenen van de volgende bevoegdheden, zoals omschreven in de Verordening huisvesting onderwijs:

1. niet in behandeling nemen van huisvestingsaanvragen (artikel 6, 7 en 20)

2. beslissen op instemming met bouwplannen, begroting en tijdstip aanvang bekostiging (artikel 16, tweede lid)

3. toetsen en goedkeuren begroting c.a. voor bekostiging achterwege te laten (artikel 16, vierde lid)

4. beschikbaar stellen en vaststellen van bedrag voor uitvoering voorziening (artikel 16, zesde lid)

5. bekostigen in termijnen (artikel 17)

6. verlengen van de termijn van de aanspraak op vergoeding (artikel 18, derde lid en artikel 24)

7. doen van een schriftelijke mededeling van de vordering van huisvesting aan het bevoegd gezag waarvan gevorderd wordt (artikelen 32 en 35)

8. toestemmen voor de verhuur (van onderwijsruimten door schoolbesturen) n.a.v. verzoeken daartoe (artikel 36)

9. vaststellen van voorstellen tot inroostering van het onderwijsgebruik door scholen van gymnastiekruimten (artikel 38)

10. sluiten van huurcontracten met betrekking tot ruimten in leegstaande onderwijsgebouwen

 

Diversen

11. besluiten tot huren en verhuren van panden in beheer bij de gemeente Gouda beneden de € 30.000,-

huur/jaar en alle daarmee verband houdende of daaruit voortvloeiende handelingen en gerechtelijke procedures

12. nemen van besluiten ten aanzien van maal- en draaipremies van Goudse molens en de afwikkeling daarvan

 

Overige

13. verlenen van machtigingen in het kader van ontheffingen op grond van artikel 75 van de Flora- en faunawet,

mits in de ontheffing is voorzien van de mogelijkheid tot het verlenen van machtigingen

14. besluiten tot erfpachtherzieningen en canon

15. besluiten tot verhuur en ingebruikgeving van gronden, na overleg met de betrokken portefeuillehouder(s)

16. besluiten tot vestiging van zakelijke rechten

17. besluiten tot verkoop van erfpachtgronden tot een bedrag van € 30.000,-

18. besluiten tot verkoop van snippergroen

19. besluiten tot afstand doen en/of van toepassing verklaren van algemene voorwaarden

20. verlenen van toestemming en/of ontheffing als in de algemene voorwaarden bedoeld

21. verlenen of weigeren van toestemming of ontheffing als bedoeld in algemene voorwaarden

22. besluiten tot verkoop van restpercelen tot een grootte van 175 m2

23. in en buiten rechte vertegenwoordigen van de gemeente als bedoeld in artikel 171 van de Gemeentewet,

waaronder ondertekenen van overeenkomsten, voor zover het aangaan van die rechtshandelingen voortvloeit

uit de aan de afdeling opgedragen taken of werkzaamheden

Facilitaire Zaken (FAC)

gemandateerde: afdelingshoofd

inhoud van het mandaat – ondermandaat toegestaan

1. beslissen op verzoeken tot huur van ruimten in het Huis van de Stad en de Agnietenkapel

2. het registreren, scannen en het bevestigen van de ontvangst van ingekomen stukken

3. de aanschaf van eHerkenningsmiddelen voor medewerkers, de registratie per eHerkenningsmiddel van de bijbehorende medewerker en de diensten waartoe deze persoon is gemachtigd en het beheer van de machtigingen voor eHerkenningsmiddelen, zoals het intrekken, tijdelijk opschorten en uitbreiden van deze machtigingen

4. beheer van gegevens, waaronder het doorgeven van wijzigingen, ten behoeve van de inschrijving van de gemeente Gouda in het handelsregister van de Kamer van Koophandel

Financiën (FIN)

gemandateerde: afdelingshoofd

inhoud van het mandaat – geen ondermandaat toegestaan

1. doen van belastingaangiften

2. nemen van besluiten terzake de invordering van de kosten van het toepassen van bestuursdwang en van dwangsommen op grond van artikel 125 Gemeentewet

inhoud van het mandaat – ondermandaat toegestaan

3. verstrekken van informatie aan derden op basis van het Besluit Begroten en Verantwoorden en de ministeriële regeling informatie aan derden

4. tekenen van de betaaladvieslijst

5. tekenen van betaalopdrachten

6. voeren van invorderingsprocedures bij de kantonrechter tot een bedrag van maximaal € 5.000,- met uitzondering van huurzaken

7. het verlenen van toestemming tot (gedeeltelijk) royement van hypotheekrechten

 

Informatievoorziening en Automatisering (INA)

gemandateerde: afdelingshoofd

inhoud van het mandaat – geen ondermandaat toegestaan

1. vernietigen van archiefbescheiden

Inkomen (INK)

gemandateerde: afdelingshoofd

inhoud van het mandaat – geen ondermandaat toegestaan

1. Nemen van beslissingen op grond van de volgende wetten, besluit, verordening en de daarop gebaseerde regelgeving:

a. Besluit bijstandsverlening zelfstandigen

b. Participatiewet

c. Reductieverordening Gouda 2015

d. Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

e. Wet inburgering

f. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

g. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers

h. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

i. Verordening bevordering maatschappelijke participatie Gouda 2017

 

Wet op de lijkbezorging

2. uitvoeren van de artikelen 21 tot en met 22 van de Wet op de lijkbezorging

 

Faillissementswet

3. afgeven van de verklaring als bedoeld in artikel 285, eerste lid, onder f van de Faillissementswet

Maatschappelijk Beleid (MBL)

gemandateerde: afdelingshoofd

inhoud van het mandaat – geen ondermandaat toegestaan

Wet kinderopvang

1. afgeven van een beschikking aan de houder van een kindercentrum of gastouderbureau als bedoeld in artikel 1.46, eerste lid, van de Wet kinderopvang

2. bijhouden van het register en opnemen van een kindercentrum, een voorziening voor gastouderopvang of een gastouderbureau in het register en het wijzigen van gegevens, met de bijbehorende taken, als bedoeld in artikel 1.46, derde en vierde lid, en artikel 1.47, tweede lid, van de Wet kinderopvang

3. geven van een waarschuwing

4. geven van een schriftelijke aanwijzing volgens artikel 1.65 van de Wet kinderopvang

5. verlengen van de termijn van een bevel als bedoeld in artikel 1.65 van de Wet kinderopvang

6. maken van afspraken met de GGD Hollands Midden over toezicht en kwaliteit van kindercentra, voorzieningen voor gastouderopvang, gastouderbureaus en peuterspeelzalen

7. verwijdering uit register op verzoek van houder of indien is gebleken dat de houder niet langer het

kindercentrum, een voorziening voor gastouderopvang of een gastouderbureau exploiteert

Regionale dienstverlening sociaal domein (RDS)

gemandateerde: afdelingshoofd

inhoud van het mandaat – geen ondermandaat toegestaan

1. afeven van een legitimatiebewijs toezichthouders als bedoeld in artikel 5.12, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht

2. indienen van een aanvraag tot een akte van opsporingsbevoegd als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar

3. indienen van een aanvraag tot beëdiging van een buitengewoon opsporingsambtenaar als bedoeld in artikel 18, tweede lid, van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar

4. een in artikel 7 van de Leerplichtwet 1969 bedoelde arts, pedagoog of psycholoog aan te wijzen, die een verklaring omtrent de geschiktheid tot toelating tot een school of instelling afgeeft

 

Regionale dienstverlening sociaal domein (vervolg)

gemandateerde: afdelingshoofd

inhoud van het mandaat – geen ondermandaat toegestaan

5. het aanwijzen van leerplichtambtenaren als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de Leerplichtwet 1969

6. alles te doen of na te laten in het kader van het aanvragen, besteden en verantwoorden van de provinciale subsidie inzake OV kosten CVV

Hieronder inbegrepen is:

- het tijdig en compleet indienen van een jaarlijkse subsidieaanvraag;

- het onderhouden van de contacten met de provincie in het kader van de subsidie;

- het zorgdragen voor de inning van het ontvangen subsidiebedrag en de besteding in

overeenstemming met de voorwaarden van de subsidieregeling.

- het zorg dragen voor de tijdige en volledige financiële verantwoording, onder andere door

middel van het indienen van een jaarlijkse afrekening conform de voorschriften van de subsidieverstrekker.

inhoud van het mandaat – ondermandaat toegestaan

7. opstellen en indienen van de RMC-effectrapportage (conform de artikelen 118i van de Wet op het voortgezet onderwijs, 8.3.3 van de Wet educatie en beroepsonderwijs en 162c van de Wet op de expertisecentra) bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Dienst Uitvoering Onderwijs

Ruimtelijk Beleid en Advies (RBA)

gemandateerde: afdelingshoofd

inhoud van het mandaat – geen ondermandaat toegestaan

Wet ruimtelijke ordening

1. ondertekenen van brieven aan vooroverleginstanties als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder 1, van het Besluit ruimtelijke ordening

 

Stedelijke vernieuwing

2. beslissen over lopende subsidieverplichtingen op grond van de artikelen 17 tot en met 57 en toepassen van de hardheidsclausule (artikel 59) op grond van de Subsidieverordening stedelijke vernieuwing 2005

3. ondertekenen van besluiten tot toedeling van middelen uit het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing aan projecten voor de programmaonderdelen met een impulsachtig karakter uit het Ontwikkelingsprogramma Stedelijke Vernieuwing 2010-2014

4. beslissen over aanvragen voor subsidies en over lopende subsidieverplichtingen op grond van de artikelen 15 tot en met 37 en toepassen van de hardheidsclausule (artikel 39) van de Subsidieverordening stedelijke vernieuwing 2011

 

Wonen

5. beslissen met betrekking tot subsidie voor huur- en koopwoningen, standplaatsen woonwagens, als bedoeld in de betreffende rijkssubsidieregelingen

6. beslissen op aanvragen om een duurzaamheidslening

7. beslissen op aanvragen om jaarlijkse bijdrage woningbouwcomplexen bij het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties

8. beslissen op aanvragen voor een starterslening

 

Beleidsregels toewijzen huurstandplaatsen woonwagens Gouda:

9. het uitoefenen van de bevoegdheden genoemd in artikel 1 (bekendmaking), artikel 3 en 4 tweede lid (volgordebepaling), en artikel 6 tweede lid (termijn geven voor aanvullen benodigde gegevens) van de Beleidsregels toewijzen huurstandplaatsen woonwagens Gouda

 

Huisvestingsverordening Gouda 2015

10. het toepassen van de bevoegdheden als bedoeld in de volgende artikelen van de Huisvestingsverordening Gouda:

§ artikel 6, vijfde lid (verzoek aan verhuurders tot verantwoording)

§ artikel 7, vierde lid (het overnemen van een in een andere gemeente verleende urgentiebeschikking) en zevende lid (het verlenen van een urgentie)

§ artikel 12, eerste lid (intrekken urgentieverklaring)

§ artikel 12, derde lid (verlengen geldigheidsduur urgentie)

§ artikel 12, vierde lid (indelen in een andere urgentiecategorie)

§ artikel 36 (het toepassen van de hardheidsclausule)

§ artikel 37 (het opleggen van een bestuurlijke boete)

 

Ruimtelijk Beleid en Advies (vervolg)

gemandateerde: afdelingshoofd

inhoud van het mandaat – ondermandaat toegestaan

Leegstandwet en Leegstandverordening Gouda

11. Uitoefenen van alle bevoegdheden ingevolge de Leegstandverordening Gouda en de hoofdstukken 3 en 4 van de Leegstandwet

 

Monumentenzorg

12. nemen van wijzigingsbesluiten in het kader van het gemeentelijk erfgoedregister, zoals bedoeld in artikel 2.8, respectievelijk in artikel 3.10 van de Erfgoedverordening 2017

Services (SRV)

gemandateerde: afdelingshoofd

inhoud van het mandaat – geen ondermandaat toegestaan

1. benoemen en ontslaan van gemeentelijke lijkschouwers op grond van artikel 4 van de Wet op de Lijkbezorging

2. aanwijzen van ambtenaren die bevoegd zijn tot het afnemen van een verklaring onder eed of belofte op grond van artikel 2,8 , tweede lid, onder e, van de Wet basisregistratie personen

3. aanwijzen van ambtenaren die belast zijn met het toezicht op de naleving van de verplichtingen van de burger ingevolge hoofdstuk 2, afdeling 1, paragraaf 5, op grond van artikel 4.2 van de Wet basisregistratie personen

4. aanwijzen van instellingen op het terrein van maatschappelijke opvang waar degene die er zijn woonadres heeft kan kiezen voor een briefadres op grond van artikel 2.40 van de Wet basisregistratie personen

5. beslissen tot openstelling van het Bureau Burgerlijke Stand zoals bedoeld in artikel 4, vijfde en zesde lid, van het Reglement burgerlijke stand

6. verbieden van kleine kansspelen op grond van de Wet op de Kansspelen (niet zijnde een onderdeel van een

evenement)

7. benoeming van personen tot (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand voor de periode van één dag

op grond van artikel 16 van boek 1 van het Burgerlijk Wetboek

8. het opleggen van een bestuurlijke boete als bedoeld in artikel 4.17 van de Wet basisregistratie personen

inhoud van het mandaat – ondermandaat toegestaan

9. uitoefenen van alle in de Paspoortwet en Paspoortuitvoeringsregeling Nederland aan de burgemeester

opgedragen bevoegdheden

10. bevoegdheid tot het verrichten van werkzaamheden als kassier van de gemeente Gouda

11. beslissen op aanvragen om ontheffing op grond van artikel 87 van het Reglement Verkeersregels en

Verkeerstekens 1990

12. beslissen op aanvragen ingebruikname openbare grond door middel van een toestemmingsverklaring

13. uitoefening van alle in de Wet basisregistratie personen aan burgemeester en wethouders opgedragen met

uitzondering van de bevoegdheden op grond van artikel 2.8., 4.2. en 2.40 van de Wet basisregistratie

personen

14. uitoefening van alle in het Reglement rijbewijzen en de Wegenverkeerswet 1994 aan de burgemeester

opgedragen bevoegdheden

15. uitoefening van alle in de Rijkswet op het Nederlanderschap en het besluit verkrijging en verlies

Nederlanderschap aan de burgemeester opgedragen bevoegdheden

16. verzoeken tot verstrekking van inlichtingen uit de justitiële documentatie (zoals het aanvragen van uittreksels

uit politieregisters) ten behoeve van de beoordeling van aanvragen ter verkrijging van de Nederlandse

nationaliteit

17. uitoefening van alle in de Kieswet en Kiesbesluit aan burgemeester en wethouders en/of aan de

burgemeester opgedragen bevoegdheden, met uitzondering van de taken van de burgemeester op grond van

paragraaf 3, artikel N11 en artikel N13 van de Kieswet (voorzitter van het centraal c.q. hoofdstembureau, het

vaststellen van de verkiezingsuitslag en het openen van de verzegelde pakketten verkiezingsbescheiden) en

met uitzondering van het benoemen van de leden van de stembureaus op grond van de Kieswet

18. verrichten van taken gericht op informatieverstrekking, zoals beschreven in artikel 9 van de Wet Kenbaarheid

publiekrechtelijke beperkingen en artikel 32 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen

19. afgifte van gehandicaptenparkeerkaarten op grond van artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen

inzake het wegverkeer

20. beslissen op aanvragen om dagventvergunningen, voor maximaal 5 dagen, op grond van artikel 5:8 van de

Algemene plaatselijke verordening Gouda 2009

21. beslissen op aanvragen om vergunning tot het houden van collectes en kledinginzamelingen op grond van

artikel 5:7 van de Algemene plaatselijke verordening Gouda 2009

22. beslissen op aanvragen om vergunning voor het ophangen van spandoeken en/of het plaatsen van

driehoek/sandwichborden op grond van artikel 2:5 van de Algemene plaatselijke verordening Gouda 2009

 

Services (vervolg)

gemandateerde: afdelingshoofd

inhoud van het mandaat – geen ondermandaat toegestaan

23. beslissen op de aanvragen tot verhuur van hun woningen op grond van de Leegstandwet. Verzoeken van

woningcorporaties of andere vastgoedbeheerders die betrekking hebben op woningcomplexen worden eerst

voor akkoord voorgelegd aan het hoofd van afdeling RBA

24. beslissen op aanvragen tot het aansluiten van het riool door middel van een toestemmingsverklaring

25. beslissen op aanvragen op verlof tot ontleding en toestemming tot verlenging van de termijn tot begraven of

verbranden en de afgifte van een laissez passer voor lijken op grond van de Wet op de Lijkbezorging

26. legaliseren van handtekeningen en het waarmerken van documenten

27. in ontvangst nemen en doorgeleiden van aanvragen van een verklaring omtrent het gedrag

28. beslissen op grond van artikel 5 tot en met 12 van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek (gevonden voorwerpen)

29. beslissen op aanvragen om vergunning voor het houden van een loterij op grond van artikel 3 van de Wet op de kansspelen (niet zijnde een onderdeel van een evenement)

Veiligheid en Wijken (VNW)

gemandateerde: hoofd afdeling Veiligheid en Wijken

inhoud van het mandaat – geen ondermandaat toegestaan

Winkeltijdenwet en Winkeltijdenverordening Gouda 2014

1. beslissen op aanvragen om ontheffing van zon- en feestdagen bij bijzondere situaties, als bedoeld in artikel 15 van de Winkeltijdenverordening Gouda 2014

2. beslissen op aanvragen om avondopenstelling als bedoeld in artikel 16 van de Winkeltijdenverordening Gouda 2014

3. intrekken, wijzigen en weigeren van verleende ontheffingen als bedoeld in artikel 17 van de Winkeltijdenverordening Gouda 2014

 

Drank- en Horecawet

4. beslissen op aanvragen om vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Drank- en Horecawet voor het uitoefenen van een horecabedrijf of slijtersbedrijf

5. beslissen op aanvragen om ontheffing voor bijzondere gelegenheden van zeer tijdelijke aard voor een aaneengesloten periode van ten hoogste twaalf dagen, als bedoeld in artikel 4, vierde lid, van de Drank- en Horecawet

6. beslissen op aanvragen om tijdelijke ontheffing ten behoeve van het verstrekken van zwak-alcoholhoudende drank, als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

7. bevestigen van de ontvangst van een aanvraag als bedoeld in artikel 30a, vierde lid, van de Drank- en Horecawet

8. wijzigen van het aanhangsel als bedoeld in artikel 30a van de Drank- en Horecawet

 

Verordening speelautomaten Gouda 2012

9. beslissen op verzoeken om een vergunning voor een speelautomatenhal op grond van artikel 2 van de Verordening speelautomaten Gouda 2012

 

Wet op de kansspelen e.a.

10. beslissen op aanvragen om een aanwezigheidsvergunning ten behoeve van speelautomaten op grond van artikel 30b van de Wet op de kansspelen

11. beslissen op aanvragen om vergunning voor het houden van loterijen op grond van artikel 3 van de Wet op de kansspelen (voor zover onderdeel van een evenement)

12. verbieden van kleine kansspelen op grond van de Wet op de kansspelen (voor zover onderdeel van een evenement)

 

Algemene plaatselijke verordening Gouda 2009

13. opleggen van een verblijfsontzegging als vermeld in artikel 2:2 Algemene plaatselijke verordening Gouda 2009

14. toepassen van bestuursdwang en daarmee tevens het opleggen van een dwangsom, op grond van artikel 125 Gemeentewet wegens strijd met artikel 2:15 (terrasvergunningen) van de Algemene plaatselijke verordening Gouda 2009

 

Regeling veilig gebruik luchthavens en andere terreinen

15. voeren van het overleg met Gedeputeerde Staten over een bij Gedeputeerde Staten aangevraagde ontheffing van het verbod om met een luchtvaartuig op te stijgen of te landen, anders dan van of op een luchthaven, als bedoeld in artikel 35, tweede lid, van de Regeling veilig gebruik luchthavens en andere terreinen

 

Zondagswet

16. beslissen op aanvragen om in het kader van evenementen om ontheffing om op zondagen geluid te maken dat op meer dan 200 meter van de bron hoorbaar is (artikel 3 van de Zondagswet)

17. beslissen op aanvragen in het kader van evenementen om ontheffingen om op zondagen voor 13:00 uur openbare vermakelijkheden te houden of daartoe gelegenheid te geven (artikel 4 van de Zondagswet)

 

Klachten politie

18. adviseren over klachten over gedragingen van ambtenaren van politie als bedoeld in artikel 71 van de Politiewet 2012

 Het mandaat geldt niet voor:

-klachten over discriminatie

-klachten over voorvallen, die kunnen leiden tot maatschappelijke onrust

-klachten met grote persoonlijke (financiële, psychische of fysieke) consequenties voor de klager

-andere ernstige klachten, te beoordelen door de burgemeester

 

Wet vervoer gevaarlijke stoffen

19. beslissen op aanvragen om ontheffing voor het vervoeren van gevaarlijke stoffen, als bedoeld in artikel 29 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen

 

gemandateerde hoofd afdeling Veiligheid en Wijken

ondermandaat toegestaan

 

Algemene plaatselijke verordening Gouda 2009

20. verlengen van de beslistermijn voor het beslissen op aanvragen om vergunning of ontheffing op grond van de Algemene plaatselijke verordening Gouda 2009 (artikel 1:2 APV)

21. verzorgen van een bewijs van ontvangst van de kennisgeving met het tijdstip van de kennisgeving aan hem, die de kennisgeving doet (artikel 2:3 APV)

22. stellen van voorschriften bij openbare manifestaties als bedoeld in artikel 5 Wet Openbare Manifestaties

23. beslissen op aanvragen om vergunning tot gebruik weg anders dan overeenkomstig bestemming (artikel 2:5 APV)

N.B.: voor zover het betreft aanvragen in verband met bouwactiviteiten is de directeur van de Omgevingsdienst Midden-Holland gemandateerd

24. beslissen tot het opleggen en uitvoeren van bestuursdwang en daarmee tevens het opleggen van een dwangsom wegens overtreding van artikel 2:5 APV voor zover het betreft het op straat plaatsen van inboedels in het kader van huisuitzettingen

25. beslissen op aanvragen om vergunning voor evenementen (2:11 APV)

26. beslissen op aanvragen om een exploitatievergunning inrichting van vermakelijkheid (artikel 2:15 APV)

27. beslissen op aanvragen om terrasvergunningen (artikel 2:15 APV)

28. beslissen op aanvragen om vergunning sluitingstijd inrichting van vermakelijkheid (artikel 2:16 APV)

29. opleggen van een last onder dwangsom wegens het vervoeren of bij zich hebben van inbrekerswerktuigen (artikel 2:23A APV)

30. beslissen op aanvragen om vrijstelling van de verplichting voor handelaren om in een register aantekening te houden van gebruikte en ongeregelde goederen, die zij verkopen of op andere wijze overdragen (artikel 2:41 APV)

31. opleggen van een dwangsom wegens overtreding van de verplichtingen voor handelaren, die gebruikte en ongeregelde goederen verkopen of op andere wijze overdragen, als bedoeld in artikel 2:41 en 2:42 APV

32. beslissen op aanvragen om ontheffing ten aanzien van geluidhinder bij evenementen (artikel 4:5,4:5a, b en c)

33. beslissen op aanvragen om ontheffing van het verbod om ten behoeve van recreatief nachtverblijf kampeermiddelen te plaatsen of geplaatst te houden buiten een kampeerterrein, in het kader van het houden van een evenement (artikel 4:12 APV)

34. beslissen op aanvragen om vergunning voor venten en dergelijke (artikel 5:8 APV)

35. beslissen op een aanvraag om een standplaats (artikel 5:10 APV)

36. beslissen op aanvragen om vergunning voor het plaatsen van voorwerpen, niet zijnde een vaartuig, op, in of boven openbaar water (artikel 5:12 APV)

37. besluiten ten aanzien van het houden van circussen en kermissen

38. toepassen van bestuursdwang en daarmee tevens het opleggen van een dwangsom, op grond van artikel 125 Gemeentewet, wegens strijd met de volgende artikelen van de Algemene plaatselijke verordening Gouda 2009: artikel 2:5 (‘voorwerpen of stoffen op, aan of boven de weg’), 4:12 (recreatief nachtverblijf buiten kampeerterreinen), 5:6 (‘overlast van fiets of bromfiets’), 5:2 (‘voertuigwrakken’), 5:3 (‘kampeermiddelen e.a.’) en 5:4 (‘parkeren van reclamevoertuigen’)

 

Beleidsregels artikel 13b Opiumwet gemeente Gouda

39. geven van waarschuwingen als bedoeld in de Beleidsregels artikel 13b Opiumwet Gouda

 

Afvalstoffenverordening Gouda 2011

39. nemen van handhavingsbeschikkingen zoals bedoeld in artikel 125 Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht, te weten last onder bestuursdwang, invorderingsbeschikking en kostenverhaal op grond van de Wet milieubeheer en de hierop gebaseerde Afvalstoffenverordening Gouda 2011 en nadere regelgeving.

 

Beleidsregels ontheffingen autovrij gebied binnenstad en andere verkeersontheffingen

40. intrekken en weigeren van ontheffingen op grond van artikel 1.4 van de Beleidsregels ontheffingen autovrij gebied binnenstad en andere verkeersontheffingen.

 

Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer

41.aanstellen van verkeersregelaars als bedoeld in artikel 56, eerste lid, onder b van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer in verband met evenementen.

Werk en Participatie (WNP)

gemandateerde: afdelingshoofd

inhoud van het mandaat – ondermandaat toegestaan

1. Nemen van beslissingen op grond van de volgende wetten, besluit, verordening en de daarop gebaseerde regelgeving:

a. het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen

b. Participatiewet

c. de Wet inburgering

d. de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

e. de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers

Zorg en Welzijn (ZNW)

gemandateerde: afdelingshoofd

inhoud van het mandaat – ondermandaat toegestaan

1. nemen van beslissingen op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de daarop gebaseerde regelgeving

2. nemen van het besluit over het verstrekken van voorzieningen voor maatschappelijke ondersteuning, individuele voorzieningen voor jeugdhulp en persoonsgebonden budget (pgb) op grond van artikel 4 lid 6, artikel 7, artikel 8, artikel 9 en artikel 10 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp Gouda

3. nemen van het besluit tot herzien, intrekken of terugvorderen van een voorziening voor maatschappelijke ondersteuning, individuele voorziening voor jeugdhulp of een pgb op grond van artikel 11 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp Gouda

4. het doen van een mededeling tot verlenging van de beslistermijn op grond van artikel 4:13 van de Algemene wet bestuursrecht of opschorting van de termijn voor het geven van een beschikking op grond van artikel 4:14 van de Algemene wet bestuursrecht

Zorg en Welzijn (vervolg)

gemandateerde: afdelingshoofd

inhoud van het mandaat – ondermandaat toegestaan

5. nemen van besluiten op aanvragen om verstrekking van gehandicaptenparkeerkaarten als bedoeld in hoofdstuk IV van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer

6. het nemen van besluiten op grond van artikel 4 van de Wet op het primair onderwijs, artikel 4 van de Wet op het voortgezet onderwijs, artikel 4 van de Wet op de expertisecentra, de Verordening leerlingenvervoer Gouda 2015 en de Beleidsregels leerlingenvervoer Gouda 2015

 

gemandateerde: hoofd afdeling Stadstoezicht

geen ondermandaat toegestaan

 

Algemene wet bestuursrecht

1. afgeven van een legitimatiebewijs toezichthouders als bedoeld in artikel 5:12, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht

2. 2. aanwijzen van ambtenaren, belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde in de Afvalstoffenverordening Gouda 2011, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Drank en Horecawet, Winkeltijdenwet, Wet op de Kansspelen, Algemene plaatselijke verordening Gouda 2009, Parkeerverordening 2012, Wegsleepverordening gemeente Gouda inclusief eerste wijziging en de op deze wetten en verordeningen gebaseerde verordeningen en besluiten als toezichthouder, als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht en krachtens artikel 5.10,derde lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Afvalstoffenverordening Gouda 2011

3. nemen van handhavingsbeschikkingen zoals bedoeld in artikel 125 Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht, te weten last onder bestuursdwang, invorderingsbeschikking en kostenverhaal op grond van de Wet milieubeheer en de hierop gebaseerde Afvalstoffenverordening Gouda 2011 en nadere regelgeving.

 

Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer

4. aanstellen van verkeersregelaars als bedoeld in artikel 56, eerste lid, onder b van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer

N.B. voor het aanstellen van verkeersregelaars in verband met evenementen is het hoofd van de Afdeling Veiligheid en Wijken gemandateerd.

 

Wegenverkeerswet en wegslepen van voertuigen

5. nemen van de beslissing als bedoeld voor het in artikel 170, eerste lid, onder c Wegenverkeerswet genoemde geval tot het toepassen van bestuursdwang, inhoudende het opdracht geven aan de berger tot het wegslepen en in bewaring stellen van voertuigen

6. op schrift stellen van de beslissing tot toepassing van bestuursdwang, zoals bedoeld in artikel 5:24, eerste lid, Algemene wet bestuursrecht (het opmaken van een wegsleepbeschikking)

7. aantekening houden in het register als bedoeld in artikel 170, vierde lid, Wegenverkeerswet

8. uitreiken van de wegsleepbeschikking in de gevallen bedoeld in artikel 171, eerste lid, onder b Wegenverkeerswet (de niet binnen 48 uur afgehaalde voertuigen) en verstrekken van een afschrift van het proces-verbaal van meevoeren en opslaan

IIc – overig

gemandateerde:  budgethouders

inhoud van het mandaat – ondermandaat toegestaan

1. besluiten tot het verrichten van onderstaande privaatrechtelijke rechtshandelingen, binnen het doel van het hen toegekende budget en tot het bedrag van het hen toegekende budget, met inachtneming van onderdeel B van dit besluit:

a. doen van aanbestedingen en nemen van besluiten in het kader van een aanbestedingsprocedure betreffende werken, producten of diensten, met inachtneming van het (Europese) aanbestedingsrecht en het gemeentelijke inkoopbeleid,

b. aangaan van overeenkomsten,

voor zover dit in het belang is van een goede en doelmatige bedrijfsvoering van de gemeentelijke organisatie dan wel strekt tot uitvoering van vastgestelde beleidskaders.

 

Onder het aangaan van een overeenkomst wordt tevens verstaan het wijzigen, verlengen, beëindigen of ontbinden van die overeenkomst en het verrichten van (rechts)handelingen voortvloeiend uit of strekkende tot nakoming van die overeenkomst, waartoe kan worden gerekend de ingebrekestelling.

2. vertegenwoordigen van de gemeente bij het verrichten van (rechts)handelingen als hierboven bedoeld,

waaronder het ondertekenen van overeenkomsten, alsmede het voeren van onderhandelingen in de

voorbereidende fase

3. de bevoegdheid tot het aanvragen van vergunningen in het kader van bouwprojecten

gemandateerde: controleur openbare ruimte A en B

inhoud van het mandaat – geen ondermandaat toegestaan

1. beslissen op aanvragen om vergunningen voor toewijzing van dagplaatsen (artikel 13 van de Nadere regelen Gouda 2009)

2. toewijzen van standwerkerplaatsen (artikel 14 van de Nadere regelen Gouda 2009 )

3. gelasten van vergunninghouders om zich onmiddellijk van de markt te verwijderen (artikel 11 van de Marktverordening Gouda 2009)

4. beslissen op aanvragen om ontheffingen van het verbod om gebruik te maken van een andere dan elektrische verlichting of van het verbod om elektriciteit te betrekken van een ander dan degene door het college voor het leveren daarvan is aangewezen, of om zelf hierin te voorzien (artikel 27 van de Nadere regelen Gouda 2009)

5. beslissen op aanvragen om ontheffingen van het verbod om op de standplaats gebruik te maken van luidsprekers, versterkers en andere middelen ter versterking van het geluid of van het verbod om radio's, cd-spelers en overige geluidsapparatuur op de standplaats aanwezig te hebben voor een ander doel dan de verkoop daarvan (artikel 28 van de Nadere regelen Gouda 2009)

6. beslissen op aanvragen om ontheffingen van het verbod om verwarmingstoestellen of bak- en kookinstallaties te gebruiken en het daarbij stellen van voorwaarden (artikel 29 van de Nadere regelen Gouda 2009)

7. beslissen op aanvragen om ontheffing van het verbod om tijdens de duur van de markt op het marktterrein met goederen of waren ten verkoop rond te rijden of te lopen, slechts voor zover het betreft de verkoop van alcoholvrije dranken en geringe eet- en drinkwaren ten behoeve van de vergunninghouders (artikel 31 van de Nadere regelen Gouda 2009)

8. verbieden van de handel in bepaalde artikelen gedurende een bepaalde termijn, indien dit in het belang van de orde op de markt of van de volksgezondheid noodzakelijk wordt geacht (artikel 32 van de Nadere regelen Gouda 2009)

gemandateerde: gemeentelijk archeoloog

inhoud van het mandaat – geen ondermandaat toegestaan

1. stilleggen van werkzaamheden door toepassing van bestuursdwang ingeval van handelen in strijd met artikel 5.2 van de Erfgoedverordening Gouda 2017

gemandateerde: voorzitter Jeugdbeschermingstafel

inhoud van het mandaat – ondermandaat toegestaan

Oordeel over treffen individuele voorziening inhoudende dat een voorziening op het gebied van jeugdhulp en verblijf niet zijnde verblijf bij een pleegouder nodig is o.g.v. artikel:

§ 1:255 lid 2 BW (n.a.v. verzoek een minderjarige onder toezicht te stellen (VOTS));

§ 1:265b lid 2 BW (n.a.v. verzoek tot machtiging om de minderjarige gedurende dag en nacht uit huis te plaatsen (MUHP));

§ 6.1.2 lid 5 Jeugdwet (n.a.v. verzoek tot machtiging om een jeugdige in een gesloten accommodatie op te nemen ex art. 6.1.8 Jeugdwet);

§ 6.1.9 lid 1 Jeugdwet (n.a.v. verzoek tot spoedmachtiging gesloten accommodatie ex art. 6.1.8 Jeugdwet);

§ 6.1.4 lid 3 Jeugdwet (n.a.v. verzoek tot voorwaardelijke machtiging gesloten accommodatie ex art. 6.1.8 Jeugdwet).

Het intrekken van een op grond van één van de bovenstaande artikelen getroffen individuele voorziening indien

het verzoek is afgewezen.

 

Mandaat wordt verleend voor zover dat genomen wordt in het kader van:

§ een verzoek ondertoezichtstelling (VOTS) door de Raad van de Kinderbescherming of Openbaar Ministerie als vermeld in artikel 1:255 lid 2 BW;

§ een machtigingsverzoek (MUHP) door de Raad van de Kinderbescherming of Openbaar Ministerie als vermeld in artikel 1:265b lid 2 BW;

een verzoek gericht op het verkrijgen van een machtiging als vermeld in artikel 6.1.8 Jeugdwet, zoals een verzoek (MUHP) door de coördinator Sociaal Team

inhoud van de machtiging

Het ten behoeve van een jeugdige die zijn woonplaats heeft binnen de gemeente treffen van individuele voorzieningen op het gebied van jeugdhulp indien en voor zover het betreft:

§ voorzieningen inzake preventieve jeugdbescherming; of

§ voorzieningen inzake preventieve drang.

Dit mandaat wordt verleend voor het treffen van individuele voorzieningen tot maximaal zes maanden preventieve jeugdbescherming of preventieve hulpverlening binnen het drangkader

gemandateerde: klachtencoördinator

inhoud van het mandaat – geen ondermandaat toegestaan

1. bevestigen van de ontvangst van klachten en het verzorgen van correspondentie omtrent de behandeling van klachten

gemandateerde: leerplichtambtenaar

inhoud van het mandaat – geen ondermandaat toegestaan

1. beslissen ter uitvoering van de artikelen 3a, 3b en 15 van de Leerplichtwet 1969

 gemandateerde: privacycoördinator

inhoud van het mandaat – geen ondermandaat toegestaan

1. Het melden van datalekken op grond van artikel 34a van de Wet bescherming persoonsgegevens en artikel 33 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming

 gemandateerde: projectleider A en beleidsmedewerkers A en B m.b.t. het vakgebied RO

inhoud van het mandaat – geen ondermandaat toegestaan

1. waarmerken en publiceren van digitale ruimtelijke plannen en het manifest conform artikel 1.2.1 lid 1 en artikel 1.2.2 lid 1 van het Besluit ruimtelijke ordening, onder de voorwaarde, dat gebruik wordt gemaakt van het afgegeven PKI-certificaat van Gemnet dat een voor de gemeente unieke cijfercombinatie bevat

gemandateerde: secretaris van de Bezwaarschriftencommissie Gouda

inhoud van het mandaat – geen ondermandaat toegestaan

1. bevestigen van de ontvangst van bezwaarschriften en het verzorgen van correspondentie omtrent de behandeling van bezwaarschriften

2. verdagen van beslissingen op bezwaarschriften

III –mandaten aan externen

Bergings Combinatie Utrecht

gemandateerde: directeuren

inhoud van het mandaat – ondermandaat toegestaan

Wegsleepverordening

1. uitoefenen van de bestuursrechtelijke bevoegdheden in verband met het wegslepen, bewaren en teruggeven van motorrijtuigen, conform de Wegsleepprocedure motorrijtuigen gemeente Gouda 2017

Coöperatie ParkeerService U.A.

gemandateerde: manager Centrale Diensten

inhoud van het mandaat – ondermandaat toegestaan

1. de uitoefening van de in de art. 3, 4, 5 en 6 van de Parkeerverordening 2012 aan burgemeester en wethouders opgedragen bevoegdheden

Cyclus ……………………………………

gemandateerde: taakopzichter verkeer

inhoud van het mandaat – ondermandaat toegestaan

Verkeer/wegbeheer

1. nemen van tijdelijke verkeersmaatregelen zoals bedoeld in artikel 34 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer

Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Hollands Midden

gemandateerde: directeur Publieke Gezondheid

inhoud van het mandaat – ondermandaat toegestaan

1. de onder hem ressorterende personen aan te wijzen als personen die belast zijn met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

2. het benoemen van forensisch artsen als gemeentelijk lijkschouwer

Jeugdbescherming West

gemandateerde: directeur

inhoud van het mandaat – ondermandaat toegestaan

1. Het treffen van een individuele voorziening ex artikel 2.3 Jeugdwet inhoudende dat een voorziening op het gebied van jeugdhulp nodig is. Dit indien en voor zover de voorziening betrekking heeft op niet vrijblijvende jeugdhulp in het vrijwillig kader

Leger des Heils Jeugdbescherming en Jeugdreclassering

gemandateerde: directeur

inhoud van het mandaat – ondermandaat toegestaan

1. Het treffen van een individuele voorziening ex artikel 2.3 Jeugdwet inhoudende dat een voorziening op het gebied van jeugdhulp nodig is. Dit indien en voor zover de voorziening betrekking heeft op niet vrijblijvende jeugdhulp in het vrijwillig kader

Kwintes ………………………

gemandateerde: regiodirecteur Kwintes West en diens plaatsvervanger

inhoud van het mandaat – ondermandaat toegestaan aan de leidinggevende van Kwintes Vrouwenopvang Midden Holland en de vrouwenhulpverlener

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp Gouda

1. verlenen of weigeren van de toegang tot de opvang

Maatschappelijk Centrum Rotterdam e.o.

onderdeel van Leger des Heils, St. Welzijns- en gezondheidszorg

gemandateerde:  directeur

inhoud van het mandaat – ondermandaat toegestaan aan de manager primair proces en de unitleider van de opvanglocaties in Gouda

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp Gouda

1. verlenen of weigeren van de toegang tot de opvang

Mozaïek wonen en Woonpartners Midden-Holland

gemandateerde: directeuren-bestuurders

inhoud van het mandaat – ondermandaat toegestaan

a. het ondermandaat is toegestaan voor het beslissen op aanvragen om een huisvestingsvergunning en verzoeken om het toekennen van urgentie als woningzoekende;

b. het ondermandaat kan alleen verleend worden:

§ bij Woonpartners Midden Holland aan:

- Manager Wonen en/of

- Coördinator Klantinformatie & Verhuur

§ bij Mozaïek Wonen aan:

- Teamleider Woonservicepunt en/of

- Teamleider Wonen

Huisvestingsverordening Gouda

1. uitoefenen van de bevoegdheid tot het verlenen van huisvestingsvergunningen, als bedoeld in artikel 3, tweede lid, artikel 4, tweede en derde lid;

2.uitoefenen van de bevoegdheid tot het in behandeling nemen, advies inwinnen en verlenen van urgentiebeschikkingen, als bedoeld in artikel 7 tweede, derde, zesde en zevende lid;

3. uitoefenen van de bevoegdheid tot het aanbieden van passende woonruimte in verband met urgentie, als bedoeld in artikel 10 tweede en derde lid.

4. uitoefenen van de bevoegdheid tot het bepalen het zoekprofiel bij urgentie, als bedoeld in artikel 11 eerste lid;

5. uitoefenen van de bevoegdheid tot het verlenen wijzigen en intrekken van urgentiebeschikkingen, als bedoeld in artikel 12 eerste, derde en vierde lid;

 

Aan het mandaat zijn de volgende instructies verbonden:

1. Beschikkingen ten aanzien van urgentie, waarbij afgeweken wordt van het advies van de adviserende

instantie, worden vóór afwijzend wordt beschikt, via de beleidsmedewerker woonruimteverdeling van de gemeente,

voorgelegd aan de portefeuillehouder wonen en wijkontwikkeling;

2. De woningcorporaties rapporteren jaarlijks aan burgemeester en wethouders over de wijze waarop uitvoering

is gegeven aan het mandaat.

Omgevingsdienst Midden-Holland

gemandateerde: directeur

inhoud van het mandaat – ondermandaat toegestaan

Algemeen

1. het aanwijzen van ambtenaren, belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Gemeentewet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet milieubeheer, de Woningwet, de Wet ruimtelijke ordening, de Erfgoedwet, de Wet geluidhinder, de Wet bodembescherming en de op deze wetten gebaseerde uitvoeringsbesluiten, alsmede de Algemene plaatselijke verordening Gouda 2009

2. het aanwijzen van ambtenaren, belast met het opstellen van processen verbaal in het kader van artikel 10 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen

3. het toepassen van de in de Algemene wet bestuursrecht of in een hierboven genoemde wet of uitvoeringsbesluit opgenomen procedure en het corresponderen naar aanleiding van deze procedures

4. het besluiten op grond van artikel 4:18 Algemene wet bestuursrecht inzake dwangsommen bij niet tijdig beslissen, voor zover het een procedure betreft die door de Omgevingsdienst wordt afgehandeld

Omgevingsdienst Midden-Holland (vervolg)

gemandateerde:  directeur

inhoud van het mandaat – ondermandaat toegestaan

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

5. het op grond van artikel 2.4 van de Wabo beschikken op aanvragen om een omgevingsvergunning op grond van artikel 2.1 en/of 2.2 van de Wabo, alsmede aanhakende activiteiten als bedoeld in de Wet Natuurbescherming en de provinciale Milieuverordening

6. het afhandelen van meldingen op grond van de Wabo

7. het ambtshalve actualiseren, wijzigen en intrekken van omgevingsvergunningen

8. het afhandelen van principe-verzoeken

9. het overschrijven van een omgevingsvergunning op een andere naam

 

Wet milieubeheer, Activiteitenbesluit

10. het nemen van beschikkingen op grond van de Wet milieubeheer, zoals maatwerkvoorschriften, gelijkwaardigheidstoetsen en besluiten op aanmeldnotities in het kader van het Besluit milieu-effectrapportage (bij vergunningprocedures)

11. de gemeentelijke taken en bevoegdheden op grond van onder andere de artikelen 10.63, 12.13, 12.23, 12.24, 17.2, 17.3, 17.4, 17.15 en 18.2 van de Wet milieubeheer

12. het afhandelen van meldingen of het nemen van besluiten in verband met het Activiteitenbesluit of andere besluiten op grond van artikel 8.40 van de Wet milieubeheer

 

Wet geluidhinder

13.de gemeentelijke taken en bevoegdheden op grond van de Wet geluidhinder en de daarbij behorende uitvoeringsbesluiten zoals onder andere het Besluit geluidhinder (waaronder begrepen het nemen van besluiten en het uitvoeren van taken met betrekking tot sanering van verkeerslawaai) en het uitvoering geven aan de toepasselijke ministeriële regelingen zoals onder andere het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder. Voordat het besluit tot het vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting wordt genomen, wordt overleg gevoerd met de gemeente in verband met de afstemming met het bestemmingsplan

 

Wet bodembescherming

14.de gemeentelijke taken en bevoegdheden op grond van de Wet bodembescherming (met uitzondering van artikel 27) en de daarbij behorende uitvoeringsbesluiten, zoals onder andere het Besluit bodemkwaliteit en het uitvoering geven aan de toepasselijke ministeriële regelingen zoals onder andere de Regeling bodemkwaliteit en de Vrijstellingsregeling grondverzet

 

Wet openbaarheid van bestuur

15. het besluiten op verzoeken om openbare informatie (Wet openbaarheid van bestuur) inzake activiteiten of procedures die door de Omgevingsdienst worden uitgevoerd, inclusief het nemen van verdagingsbesluiten

 

Woningwet, Bouwbesluit, Bouwverordening

16. het afhandelen van meldingen, zoals bouw, sloop of gebruik ingevolge het Bouwbesluit

17. het beschikken op aanvragen om ontheffingen voor bouwlawaai

het verrichten van de welstandstoets in geval van sneltoetscriteria

 

Wet ruimtelijke ordening, Besluit ruimtelijke ordening, bestemmingsplan

19. het beslissen op aanvragen om planschadevergoeding (artikel 6.1), voor zover het besluit in

overeenstemming is met het advies van de (planschade)adviseur, dan wel voor zover het besluiten tot

(kennelijke) niet-ontvankelijk verklaring en kennelijke ongegrond verklaring betreft

20. het aanwijzen van een adviescommissie en het geven van opdracht

21. het beslissen op verzoeken tot wraking van adviseurs

22. het beslissen op aanvragen toekenning voorschot tegemoetkoming planschade

 

Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen

23. Het afhandelen van meldingen en andere taken en bevoegdheden ingevolge het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen

 

Omgevingsdienst Midden-Holland (vervolg)

gemandateerde:  directeur

inhoud van het mandaat – ondermandaat toegestaan

Besluit lozingen buiten inrichtingen

24.de gemeentelijke taken en bevoegdheden op grond van dit Besluit met betrekking ot bodemenergiesystemen, zoals het stellen van maatwerkvoorschriften en het uitvoeren van toezicht en handhaving

 

Algemene plaatselijke verordening Gouda 2009

25. het beschikken op aanvragen om ontheffingen in verband met geluidhinder

26. het afhandelen van kennisgevingen voor incidentele festiviteiten

27. het beslissen op aanvragen om vergunning voor het gebruik van de weg anders dan overeenkomstig bestemming in verband met bouwactiviteiten (artikel 2:5 Algemene plaatselijke verordening Gouda 2009)

 

Vaartuigenverordening

28. beslissen op aanvragen om ligplaatsvergunningen, op verzoeken om plaatsing op wachtlijst voor ligplaatsvergunning, op verzoeken om overschrijving van een ligplaatsvergunning, en intrekking van ligplaatsvergunningen (artikel 6 tot en met 10)

 

Toezicht en handhaving

29. het uitvoeren van toezichtsbevoegdheden en -taken met betrekking tot het bepaalde bij of krachtens de Gemeentewet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet milieubeheer, de Woningwet, de Wet ruimtelijke ordening, de Erfgoedwet, de Wet geluidhinder en de Wet bodembescherming, en de op deze wetten gebaseerde uitvoeringsbesluiten, ministeriële regelingen en verordeningen

30. het corresponderen naar aanleiding van de toezicht- en handhavingstaken, zoals wraken, waarschuwingen en dergelijke

31. het nemen van handhavingsbeschikkingen zoals bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht, te weten last onder bestuursdwang, last onder dwangsom, invorderingsbeschikking, kostenverhaal en intrekking van een vergunning (als sanctie) op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet milieubeheer, de Wet geluidhinder, de Woningwet, de Wet ruimtelijke ordening, de Wet bodembescherming en de op deze wetten gebaseerde uitvoeringsbesluiten, ministeriële regelingen en verordeningen

32. het opleggen van spoedeisende bestuursdwang op grond van hoofdstuk 5 van de Wabo

33. het stilleggen van bouwwerkzaamheden op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Erfgoedwet of de Woningwet

34. het toepassen van andere toezicht –en handhavingsbevoegdheden op grond van hoofdstuk 5 van de Wet

algemene bepalingen omgevingsrecht en titel 5.2 en 5.3 van de Algemene wet bestuursrecht

35. het beschikken op verzoeken van derden om handhaving ten aanzien van (vermeende) overtredingen van een vergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht of ten aanzien van (vermeende) overtredingen van de Wet milieubeheer, de Wet geluidhinder, de Woningwet, de Wet ruimtelijke ordening, de Erfgoedwet en de Wet bodembescherming en de op deze wetten gebaseerde uitvoeringsbesluiten, ministeriële regelingen en verordeningen

36. het aanzeggen van mondelinge bestuursdwang voor het opruimen van gevaarlijke stoffen, zoals asbest of andere milieugevaarlijke stoffen en/of het voorkomen van verdere verontreiniging bij incidenten buiten

inrichtingen

37. het verlenen van opdrachten tot het doen van onderzoek naar of het opruimen van gevaarlijke stoffen en/of het voorkomen van verdere verontreiniging bij incidenten buiten inrichtingen ingeval geen gehoor wordt gegeven aan de mondelinge bestuursdwang dan wel de veroorzaker van het incident onbekend is

38.het nemen van handhavingsbeschikkingen bij geconstateerde overtreding van de geluidnormen zoals opgenomen in verleende evenementenvergunningen

 

Juridische procedures

39. het opstellen en indienen van verweerschriften en andere stukken in het kader van bezwaar- beroeps- en hoger beroepsprocedures en verzoeken om voorlopige voorzieningen

40. het machtigen van medewerkers van de Omgevingsdienst om de gemeente te vertegenwoordigen in

  Hoorzittingen

41. het vertegenwoordigen van de gemeente in hoorzittingen in het kader van bezwaar- en gerechtelijke

procedures, waaronder beroep, hoger beroep en verzoeken om voorlopige voorzieningen bij de Rechtbank en

de Raad van State

42.het indienen van (incidenteel) hoger beroep

 

Omgevingsdienst Midden-Holland (vervolg)

gemandateerde: directeur

inhoud van het mandaat – ondermandaat toegestaan

Milieu

43. ondertekenen van meldingsformulieren op grond van artikel 41 van de Wet bodembescherming en het verstrekken van aanvullende informatie

 

Zondagswet

44. het beslissen op aanvragen in het kader van (bouw)werkzaamheden om ontheffing om op zondagen geluid te maken dat op meer dan 200 meter van de bron hoorbaar is

 

Overig

45. het afhandelen van Wabo gerelateerde klachten van derden

46. het doen uitgaan van correspondentie samenhangend met de aan de Omgevingsdienst Midden-Holland opgedragen taken, zoals bezoekbevestigingen en ontvangstbevestigingen

47. het nemen van beslissingen en verrichten van handelingen in het kader van archiefbeheer met betrekking tot milieu en BWT-taken, voortvloeiend uit de gemandateerde taken, die door de Omgevingsdienst Midden-Holland worden verricht, zoals bedoeld in de Archiefwet 1995

48. het verzorgen van kennisgevingen en publicaties van de aan de Omgevingsdienst opgedragen taken

49. het doen van een opgave op grond van artikel 41 van de Wet bodembescherming

50. het ter inzage beschikbaar stellen van dossierinformatie

51. het aangaan van overeenkomsten in het kader van sanering van verkeerslawaai zoals bedoeld in de artikelen 6.8 tot en met 6.10 van het Besluit geluidhinder

52. het aangaan van planschadeovereenkomsten bij binnenplanse afwijkingen en kleine buitenplanse afwijkingen van het bestemmingsplan op grond van artikel 2.1 en 2.12 van de Wabo

53. het aanleveren van Hogere waardenbesluiten en lasten onder dwangsom voor inschrijving in het openbare register / kadaster op grond van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

54. het aanleveren van gegevens voor het Register Risicosituaties Gevaarlijke Stoffen en het Informatiesysteem Overige Risico’s

Sociaal Team

gemachtigde: coördinator

inhoud van machtiging

1. indienen verzoek gericht op het verkrijgen van een machtiging, een spoedmachtiging of een voorwaardelijke machtiging van de kinderrechter om een jeugdige die woonplaats in de gemeente heeft in een gesloten accommodatie te doen opnemen en te doen verblijven (plaatsing in het vrijwillig kader). Deze machtiging wordt verleend voor zover er sprake is van het indienen van een verzoek (ex art. 6.1.8 Jeugdwet) gericht op het verkrijgen van een machtiging in het vrijwillig kader.

Dit betreft de gevallen dat er sprake is van instemming met opneming en verblijf van de jeugdige door de wettelijk vertegenwoordiger.

2. Het vertegenwoordigen van het college, inclusief het verrichten van handelingen ter voorbereiding daarop, in rechtszittingen naar aanleiding van het indienen van een verzoek door het college als vermeld in artikel 6.1.8 Jeugdwet. De coördinator Sociaal team kan deze machtiging tevens doormachtigen aan medewerkers van het Sociaal team.

gemachtigde: manager

inhoud van de machtiging

Verzoek tot onderzoek bij de Raad voor de Kinderbescherming over maatregel met betrekking tot gezag over minderjarige / artikel 2.4 van de Jeugdwet

a. de manager van het Sociaal Team wordt gemachtigd tot het doen van een verzoek tot onderzoek bij de raad voor de kinderbescherming op basis van artikel 2.4 van de Jeugdwet

b. de manager van het Sociaal Team wordt gemachtigd tot het gebruik van de Collectieve Opdracht Routeer Voorziening (CORV). Onder gebruik wordt in ieder geval verstaan het verzenden en ontvangen van elektronische berichten via de CORV waaronder het ontvangen van notificaties, het monitoren, verwerken, registreren en archiveren van elektronische berichten via de CORV en het op basis daarvan verrichten van feitelijke handelingen (bijvoorbeeld het contact opnemen met betrokken partijen en het voeren van overleg)

c. de manager van het Sociaal Team kan met betrekking tot de bevoegdheid in het eerste lid machtiging verlenen aan de onder hem ressorterende functionarissen

d. de uitoefening van de machtigingen in het eerste en tweede lid geschiedt met inachtneming van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving

 

Sociaal Team (vervolg)

gemachtigde: manager

inhoud van de machtiging

Bij treffen individuele voorziening zo nodig overleg voeren met bevoegd gezag van een school / artikel 2.7, eerste lid, van de Jeugdwet

a. de manager van het Sociaal Team wordt gemachtigd tot het zo nodig overleg voeren met bevoegd gezag van een school op basis van artikel 2.7, eerste lid, van de Jeugdwet

b. de manager van het Sociaal Team kan met betrekking tot de bevoegdheid in het eerste lid

machtiging verlenen aan de onder hem ressorterende functionarissen

 

Mededeling vervallen machtiging, besluit geen nieuwe machtiging aan te vragen, aan de Raad voor de Kinderbescherming / artikel 6.1.12, zesde lid, van de Jeugdwet

1. de manager van het Sociaal Team wordt gemachtigd tot het doen van mededeling van het vervallen van de machtiging en het besluit geen nieuwe machtiging aan te vragen op basis van artikel 6.1.12, zesde lid, van de Jeugdwet

2. de manager van het Sociaal Team kan met betrekking tot de bevoegdheid in het eerste lid machtiging verlenen aan de onder hem ressorterende functionarissen

inhoud van de machtiging – ondermandaat toegestaan

3. Het bevestigen van de ontvangst van een melding of aanvraag jeugdhulp, het doen van onderzoek naar de aangewezen vorm van jeugdhulp en het opmaken van een verslag hierover op grond van artikel 4 lid 1 t/m 5, artikel 5 en artikel 6 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp Gouda

4. Het doen van een mededeling tot verlenging van de beslistermijn op grond van artikel 4:13 van de Algemene wet bestuursrecht of opschorting van de termijn voor het geven van een beschikking op grond van artikel 4:14 van de Algemene wet bestuursrecht

Sociaal Team + Maatschappelijke Zorg en Veilig Thuis

gemachtigde: managers

inhoud van de machtiging

Aanwijzing door het college van een jeugdhulpaanbieder die verzoek tot onderzoek bij de Raad van de Kinderbescherming kan doen / artikel 3.1 van de Jeugdwet

 

1. de manager van het Sociaal Team en de manager Maatschappelijke Zorg en Veilig Thuis worden gemachtigd tot het aanwijzen van een jeugdhulpaanbieder op basis van artikel 3.1 van de Jeugdwet

2. de manager van het Sociaal Team en de manager Maatschappelijke Zorg en Veilig Thuis kunnen met betrekking tot de bevoegdheid in het eerste lid machtiging verlenen aan de onder hem ressorterende

functionarissen

Sociaal Team + Maatschappelijke Zorg en Veilig Thuis + Crisisdienst

gemandateerde: managers

inhoud van het mandaat – ondermandaat toegestaan

1. beslissen tot het treffen van een passende tijdelijke maatregel op basis van artikel 4, zevende lid, van de Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp Gouda

Stichting Lelie zorggroep

gemandateerde: regiodirecteur van Groene Hart van de Stichting Lelie zorggroep, locatie De Reling

inhoud van het mandaat – ondermandaat toegestaan aan de coördinator van De Reling

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp Gouda

1. verlenen of weigeren van de toegang tot de opvang

 

William Schrikker Jeugdbescherming en Jeugdreclassering

gemandateerde:directeur

inhoud van het mandaat – ondermandaat toegestaan

1. Het treffen van een individuele voorziening ex artikel 2.3 Jeugdwet inhoudende dat een voorziening op het

gebied van jeugdhulp nodig is. Dit indien en voor zover de voorziening betrekking heeft op niet vrijblijvende

jeugdhulp in het vrijwillig kader

gemandateerde: Afdelingshoofd Informatievoorziening en Automatisering (INA)

inhoud van het mandaat:

 • 1.

  Het bepalen of en langs welke weg elektronische berichten aan de gemeente kunnen worden verzonden. Het daarbij vaststellen van het niveau van betrouwbaarheid van een elektronisch bericht en het vaststellen of een elektronische handtekening noodzakelijk is, en zo ja, welke.

 • 2.

  Het bepalen of en langs welke weg elektronische berichten aan een of meer geadresseerden kunnen worden verzonden. Het daarbij vaststellen van het niveau van betrouwbaarheid van een elektronisch bericht en het vaststellen of een elektronische handtekening noodzakelijk is, en zo ja, welke.

 • 3.

  Het besluiten tot weigeren van elektronisch verzonden berichten én van elektronisch verschafte gegevens en bescheiden ex artikel 2:15 lid 2 en 3 Algemene wet bestuursrecht.

 • 4.

  Het vaststellen van elektronische aanvraagformulieren (webformulieren) ex artikel 4: 4 Algemene wet bestuursrecht ten behoeve van alle afdelingen van de gemeente Gouda.

 

 

Bijlage deel B – mandaten budgethouders

artikel 1 – definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

 

 • a.

  Budget Geraamd bedrag gekoppeld aan een inhoudelijke opdracht, uitgedrukt in kosten en/of opbrengsten, verbonden aan één of meer kostendragers en/of één of meer kostenplaatsen.

 • b.

  Budgethouder De aangewezen functionaris die verantwoordelijk is voor de aan hem toegewezen (gemandateerde) budgetten.

 • c.

  Economische categorie Baat of last uitgedrukt in beschrijvingen identiek aan beschrijving economische categorie conform ministeriële beschikking BBV 2016.

 • d.

  Kostendrager Toewijzing van baten en lasten uitgedrukt in programma’s of productgroepen of (sub/sub-)producten.

 • e.

  Kostenplaats Administratieve verzamelplaats van baten en lasten uitgedrukt in organisatie-eenheden bedoeld om kosten via een verdeelsleutel toe te rekenen aan een kostendrager.

 • f.

  kostensoort Nadere verbijzondering van baat of last binnen de economische categorieën. Uitgedrukt in beschrijvingen identiek aan verbijzondering economische categorie conform ministeriële beschikking BBV 2016.

 • g.

  Leidinggevende

  Hiërarchisch. Betreft directeur, afdelingshoofd of projectmanager

  Projectmatig. Betreft projectleider.

 • h.

  Mandatering Bij mandatering is sprake van machtiging. De gemachtigde oefent de bevoegdheid uit op naam en onder de uiteindelijke verantwoordelijkheid van diegene die de machtiging heeft gegeven.

 • i.

  Ontvangst De geldstroom die de organisatie binnenkomt als gevolg van een afspraak met een derde of aan een derde geleverde prestatie.

 • j.

  Productgroep Een onderdeel van een programma bestaande uit een verzameling van soortgelijke producten.

 • k.

  Project Tijdelijke organisatievorm die is gericht op het tot stand brengen van een (sub-/subsub) product.

 • l.

  Reserve Financiële maatregel gebaseerd op politieke grondslag die is bedoeld ter dekking van risico’s, verplichtingen of egalisatie van eenmalige kosten.

 • m.

  Uitgave De geldstroom die de organisatie verlaat als gevolg van een afspraak met een derde of door de derde geleverde prestatie.

 • n.

  Verplichting De binding aan een derde om een prestatie te leveren.

 • o.

  Voorziening Financiële maatregel gebaseerd op bedrijfseconomische grondslag die is bedoeld ter dekking van risico’s, verplichtingen of egalisatie van eenmalige kosten.

 

artikel 2 – aanwijzing budgethouders

Burgemeester en wethouders wijzen de directeuren en de hoofden van de concernafdelingen aan als budgethouder.

 

artikel 3 – ondermandaten

 • a.

  Onverminderd de eigen verantwoordelijkheid kan de budgethouder de bevoegdheden met betrekking tot zijn budget mandateren. Ondermandaat aan niet leidinggevenden kan tot een bedrag van maximaal € 25.000,- worden verleend.

 • b.

  Iedere budgethouder wijst een plaatsvervanger aan.

 • c.

  Mandatering van budgethouderschap wordt schriftelijk vastgelegd in een register. Dat geldt ook voor aanwijzing van plaatsvervangers. Afdeling Financiën beheert het register.

 • d.

  Het budgethouderschap is in principe onverenigbaar met de registrerende (concernadministratie), bewarende (kassier) en controlerende (controller) functie. Indien deze primaire functiescheiding wordt doorbroken kunnen aanvullende interne controlemaatregelen worden getroffen.

 • e.

  De bepalingen van deze regeling zijn van toepassing op alle budgethouders.

artikel 4 – vaststelling (primitieve) budgetten

 • a.

  Het college stelt jaarlijks de programmabegroting op. In de programmabegroting worden ramingen opgesteld per programma. Indien gewenst kunnen voor bijzondere aandachtspunten van de raad binnen een programma specifieke (deel)budgetten worden toegewezen. Deze ramingen worden uitgedrukt in baten en lasten en het saldo daarvan. In de programmabegroting wordt tevens aangegeven welke onttrekkingen/toevoegingen worden gedaan aan reserves en voorzieningen. De raad stelt de programmabegroting vast en daarmee wordt de raming een budget.

 • b.

  De ramingen worden meerjarig opgesteld maar alleen voor het begrotingsjaar vastgesteld en tot budget benoemd.

Budgetbeheer

 

artikel 5 – verplichting

 • a.

  Verplichtingen mogen slechts worden aangegaan nadat de budgethouder heeft geconstateerd dat:

  • Er ter zake een rechtmatige (door college of hoger management dan wel binnen eigen bevoegdheid) beslissing aanwezig is.

  • De besteding past binnen het doel waarvoor het budget beschikbaar is gesteld.

  • Er ter zake voldoende budget aanwezig is.

 • b.

  Indien geen toereikend budget beschikbaar is, wordt door de budgethouder bij zijn naast hogere budgethouder vooraf budgetruimte gevraagd waarbij de procedure uit artikel 7 e.v. gevolgd moet worden.

 • c.

  Ondanks het feit dat de budgethouder is gemandateerd voor het gehele budget blijft er (mede)verantwoordelijkheid bestaan voor de mandaatgever. Deze (mede)verantwoordelijkheid wordt zichtbaar doordat de mandaatgever in sommige gevallen vooraf zijn instemming moet geven bij besteding van het budget. Instemming wordt gevraagd:

  • Op basis van financiële grenzen. Deze worden expliciet aangegeven in het handboek inkoop of in het in artikel 3 genoemde register.

  • Op basis van wetgeving, verordeningen en politieke relevantie. Deze worden expliciet aangegeven door de hogere budgethouder.

 • d.

  Alle verplichtingen op uitgaven van categorieën 3.5.1, 3.8, 3,2 van de bijlage van de ministeriële regeling over informatie voor derden vanaf € 25.000 exclusief BTW dienen te worden vastgelegd in de financiële administratie. Overige verplichtingen mogen worden vastgelegd.

artikel 6 – ontvangst/betaling

 • a.

  Ontvangsten en betalingen worden gefiatteerd en ten behoeve van de financiële administratie gecodeerd door de budgethouder.

 • b.

  Bij afwezigheid van de budgethouder of zijn vervanger wordt door de naast hogere budgethouder de ontvangst/betaling gefiatteerd.

 • c.

  De budgethouder is verantwoordelijk voor het tijdig, juist en volledig bij de financiële administratie aanleveren van boekingsstukken die leiden tot ontvangsten/betalingen.

budgetverantwoording en begrotingswijziging

 

artikel 7 – budgetover-/onderschrijdingen

 • a.

  Er is sprake van een over-/onderschrijding als het jaarbudget op jaareinde (op basis van prognoses) wordt over-/onderschreden. Dit dient apart te worden beoordeeld voor het saldo en voor zowel de baten als de lasten (bruto-toets) voor:

  • Het gemandateerde budget per productgroep, product of (sub-/subsub) product.

  • Het gemandateerde budget per kostenplaats.

 • b.

  Indien budget over-/onderschrijdingen worden verwacht moeten deze worden aangegeven aan de naast hogere budgethouder (mandaatgever). In de melding dient te worden aangegeven wat de oorzaak, de gevolgen en de te nemen maatregelen zijn.

 • c.

  Budgetover-/onderschrijdingen moeten afhankelijk van de aard van afwijking worden gemeld aan de directie of via een BenW-nota.

artikel 8 - begrotingswijzigingbegrotingswijziging (zie stroomschema in bijlage)

 • a.

  Een begrotingswijziging kan zijn:

  • Het resultaatsneutrale overhevelen van budgetten. Zie hiervoor artikel 9.

  • Het uitbreiden of inkrimpen van budgetten resulterende in een veranderd jaarresultaat.

  • Het uitbreiden of inkrimpen van de baten en lasten zonder resultaatseffect. Begrotingswijzigingen waardoor baten- en/of lastentotaal per programma uitbreiden of inkrimpen moeten altijd door de raad worden vastgesteld. Hierbij is niet relevant of het jaarresultaat door de voorgestelde wijzigingen verandert. Hetzelfde geldt voor wijzigingen met effect op met de raad afgesproken doelen en resultaten.

 • b.

  Begrotingswijzigingen worden minimaal 2 keer per jaar aan de raad aangeboden:

  • Samen met de jaarstukken.

  • Samen met de programmarapportage.

 • c.

  Een begrotingswijziging kent het volgende standaardtraject:

  • Budgethouders melden verwachte mee- en tegenvallers en de reden hiervan en stemmen dit af met de directie en de portefeuillehouder. Als een verwachte budgetover- of onderschrijding meegenomen moet worden in een begrotingswijziging dan geeft de budgethouder dat door aan de afdeling Financiën.

  • De afdeling Financiën maakt een overzicht met alle ingediende wijzigingen en stelt een concept-begrotingswijziging op.

  • Concernstaf beoordeelt gezamenlijk met afdeling Financiën de ingediende wijzigingen, geeft een prioritering aan en legt de concept-begrotingswijziging aan de directie voor samen met een advies. Na het directiebesluit gaat de concept-begrotingswijziging door naar college en raad.

  • Na een definitief besluit door het college of de raad verwerkt de afdeling financiën de wijzigingen in het financiële systeem en wordt dit doorgegeven aan de budgethouders.

 • d.

  Indien er bij spoedgevallen, politiek gevoelige onderwerpen of technische aanpassingen een door de raad geaccordeerde begrotingswijziging nodig is die niet kan wachten tot de eerstvolgende ronde van begrotingswijziging, kan door middel van een spoedprocedure een begrotingswijziging aan de raad gevraagd worden. Een voorstel kan de spoedprocedure ingaan indien de verantwoordelijke directeur en de portefeuillehouder dat noodzakelijk vinden. In de toelichting op het voorstel moet worden aangegeven waarom een spoedbehandeling noodzakelijk is en wat de gevolgen van een latere behandeling zijn.

 • e.

  Een door een budgethouder ingediend voorstel tot begrotingswijziging moet minimaal de volgende informatie bevatten:

  • Reden voor het indienen (over-/onderschrijding, nieuw beleid etc.).

  • Gevolgen van het wel, niet of deels uitvoeren van het voorgestelde beleid.

  • Bij budgetuitbreidingen dekkingsvoorstel inclusief de toets van de afdeling Financiën.

  • Bij dekking van budgetuitbreiding door oud voor nieuw of bij het stoppen met een activiteit/taak: gevolgen van het niet uitvoeren van het oude beleid aangeven.

  • Indien geen dekking voor de budgetuitbreiding aanwezig is: aangeven waarom de wijziging toch gehonoreerd moet worden en welke stappen ondernomen werden om dekking te vinden.

artikel 9 – overheveling van budgetten

 • a.

  De volgende afgrenzingen van bevoegdheden zijn van toepassing bij het overhevelen van budgetten niet zijnde budgetten op een kostenplaats:

  • Overheveling van budgetten tussen programma’s vereist toestemming van de raad. Deze kan door middel van een begrotingswijziging conform artikel 8 verkregen worden.

  • Overheveling van budgetten tussen productgroepen binnen hetzelfde programma vereist een collegebesluit. Deze toestemming kan op elk moment in het jaar gevraagd worden. De BenW-nota moet hierbij naast de vormeisen aan een BenW-nota aan de in artikel 8e. gestelde eisen voldoen.

  • Over overheveling van budgetten binnen dezelfde productgroep kan de budgethouder zelfstandig besluiten. Zijn er budgetten van meerdere budgethouders betrokken dan geschiedt overheveling in gezamenlijk overleg.

 • b.

  De budgethouder is bevoegd budgetten over te hevelen binnen onder zijn mandaat vallende kostenplaatsen mits:

  • De taakstelling (inhoudelijke opdracht) wordt gerealiseerd.

  • Het lasten- en/of batentotaal van het aan hem gemandateerde kostenplaatsbudget niet wordt overschreden.

  • Overhevelingen die niet aan deze criteria voldoen moeten conform hetgeen in artikel 8 bepaalde de besluitvorming doorlopen.

 • c.

  De volgende budgetten mogen niet overgeheveld worden en vallen daarmee buiten de overhevelingruimte:

  • De kostensoorten:

   • -

    Stelposten (0.0 posten).

   • -

    Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves en voorzieningen (7.1-posten).

   • -

    Kapitaallasten van investeringen (7.3 posten).

  • Overheveling van budgetten van/naar volgende jaren. Dit is een begrotingswijziging en moet conform het in artikel 8 bepaalde de besluitvorming ingebracht worden.

  • Reeds verplicht budget.

 • d.

  Baten en lasten mogen niet automatisch met elkaar worden verevend (bruto-toets) ook niet als van een directe relatie sprake is.

 • e.

  Incidentele baten/lasten worden niet gebruikt ter dekking van structurele baten/lasten.

 • f.

  Iedere wijziging dient na autorisatie door het bevoegde niveau te worden vastgelegd in de financiële administratie.

artikel 10 – registratie

De budgethouder is verantwoordelijk voor het tijdig, volledig en juist melden van budgetten, wijzigingen (overhevelen/aanvullen/aframen) en budgetbestedingen aan de financiële administratie.

artikel 11 – rapportage

 • a.

  De afdeling Financiën zorgt ervoor dat de budgethouder (periodiek) over overzichten kan beschikken waarop het volgende aangegeven is:

  • Budget.

  • Budget na wijziging.

  • Verplichtingen.

  • Gerealiseerde baten/lasten.

  • Budgetruimte.

 • b.

  De budgethouder informeert periodiek zijn naast hogere budgethouder. Deze rapportage omvat:

  • De budgetsituatie (bruto planning versus bruto realisatie).

  • Analyse budgetsituatie en (meerjarige) prognose (bruto).

  • Voorgestelde maatregelen en (meerjarige) gevolgen.

 • c.

  De directeuren leveren de informatie voor de jaarlijkse tussenrapportage aan het college en de raad bij de directie aan. Inhoud en planning hiervan zijn conform de PenC-cyclus.

artikel 12 – jaareinde

 • b.

  Na afsluiting van het begrotingsjaar vindt verantwoording plaats.

  • Het college legt verantwoording af aan de raad. Vaststelling van de jaarstukken vindt uiterlijk plaats 15 juli van het jaar volgend op het begrotingsjaar.

  • De budgethouder legt verantwoording af aan de naast hogere budgethouder. De gemeentesecretaris/ algemeen directeur legt verantwoording af aan het college. In het kader van het opstellen van de jaarstukken leggen de directeuren verantwoording af aan de gemeentesecretaris/ algemeen directeur. Het opstellen en de vaststelling van de jaarstukken vindt plaats conform de afspraken binnen het geheel van de PenC-cyclus.

 • a.

  Behoudens later in rechte gebleken onregelmatigheden, ontlast de vaststelling van de jaarstukken de budgethouder van het daarin verantwoorde beheer.

overige bepalingen

 

artikel 13 – projecten

 • a.

  De budgettaire benadering van een project is gelijk aan de benadering die geldt voor producten die in de normale hiërarchie worden geleverd.

 • b.

  Bij projecten zal het (vaak) zo zijn dat de hiërarchische budgethouder budgetten overdraagt aan de projectmanager of projectleider. Een projectmanager kan in overleg met de hiërarchische budgethouder budgetten doormandateren aan projectleiders. Hierbij treden de projectmanager en de projectleider op als gemandateerd budgethouder.

artikel 14 – reserves/voorzieningen

Het beheer van en verantwoording over het verloop reserves en voorzieningen wordt toegewezen aan budgethouders.

artikel 15 – kredieten voor investeringen

 • a.

  Het openen van kredieten uit het concerninvesteringsplan (CIP) is gemandateerd aan de portefeuillehouder zolang er bij het vaststellen van de jaarschijf van het CIP geen andere afspraken gemaakt zijn.

 • b.

  Met het openen van een krediet wordt het beheer ervan gemandateerd aan de aangewezen budgethouder.

artikel 16 – houding

 • a.

  Een budgethouder is verplicht alles te doen wat voor een goede uitoefening van de functie noodzakelijk is. De budgethouder kan zich niet op onvolledigheid van deze regeling of andere voorschriften beroepen bij het nalaten van wat naar redelijkheid tot de taak van budgethouder wordt geacht te behoren.

 • b.

  In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist het college.

Stroomschema begrotingswijziging

Bijlage deel C – Mandatenbesluit 2012

Artikel 1 – uitvoering geven aan de volgende CAR-GUWO artikelen

 

Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en Goudse uitwerkingsovereenkomst (GUWO)

 

Nr.

Omschrijving (rechtspositionele) bevoegdheid

Grondslag in

CAR en/of GUWO

Algemene bepalingen

1.

Uitvoeringsbepalingen m.b.t. stage- en werkervaringsplaats

hoofdstuk 1

Aanstelling en arbeidsovereenkomst

2.

Uitvoeringsbepalingen m.b.t. aanstelling en arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht

hoofdstuk 2

3.

Uitvoeringsbepalingen inzake de plicht tot (tijdelijk) aanvaarden andere betrekking binnen eigen organisatieonderdeel

2:1B

 

Uitzonderingen hierop zijn:

uitgezonderd:

4.

Uitvoeringsbepalingen inzake de plicht tot (tijdelijk) aanvaarden andere betrekking buiten eigen organisatieonderdeel

2:1B

Salaris, vergoedingen, toelagen en uitkeringen

5.

Uitvoeringsbepalingen m.b.t. salaris en vergoedingsregelingen

hoofdstuk 3

 

Uitzondering hierop zijn:

uitgezonderd:

6.

Vaststellen functies en functiewaardering

3:1

7.

Stopzetten salaris en toelagen bij opzettelijk nalaten vervullen betrekking

3:2, lid 1

Arbeidsduur en werktijden

8.

Uitvoeringsbepalingen m.b.t. arbeidsduur en werktijden

hoofdstuk 4

Vakantie, vakantietoelage en (zwangerschaps- en bevallings)verlof

9.

Uitvoeringsbepalingen m.b.t. vakantie, vakantietoelage en (zwangerschaps- en bevallings)verlof

hoofdstuk 6

Gemeentelijke levensloopregeling

10.

Uitvoeringsbepalingen m.b.t. de gemeentelijke levensloopregeling

hoofdstuk 6a

Aanspraken bij ongeschiktheid wegens ziekte of gebrek

11.

Uitvoeringsbepalingen m.b.t. de aanspraken bij ongeschiktheid wegens ziekte of gebrek

hoofdstuk 7

 

Uitzonderingen hierop zijn:

uitgezonderd:

12.

Uitvoeringsbepalingen inzake stopzetten salaris en toelagen tijdens ziekte

7:13:1 + 7:13:2

13.

Het treffen van sancties bij nalatigheid verplichtingen ambtenaar tijdens ziekte

7:14

14.

Uitvoeringsbepalingen uitbetalen salaris en toelagen aan anderen en nabetaling aan ambtenaar

7:15:1

Ontslag

15.

Uitvoeringsbepalingen m.b.t. ontslag

hoofdstuk 8

 

Uitzonderingen hierop zijn:

uitgezonderd:

16.

Verlenen van ontslag wegens reorganisatie

8:3 + 8:3:1

17.

Verlenen van ontslag wegens volledige arbeidsongeschiktheid

8:4

18.

Verlenen van ontslag wegens gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid

8:5

19.

Ontslag wegens arbeidsongeschiktheid wegens niet nakomen verplichtingen

8:5a

20.

Verlenen van ontslag wegens onbekwaamheid of ongeschiktheid

8:6

21.

Verlenen van ontslag anders dan genoemd in de art. 8:1 t/m 8:6

8:7 + 8:7:1 + 8:8 + 8:8:1

22.

Verlenen van ontslag na afloop van non-activiteit inzake het bekleden van een openbare functie

8:9

23.

Verlenen van ontslag als disciplinaire straf

8:13

24.

Uitvoeringsbepalingen inzake schorsing als ordemaatregel, niet zijnde een disciplinaire straf

8:15:1 + 8:15:2

25.

Verlenen van gedeeltelijk ontslag na terugbrengen van de formele arbeidsduur dan

 wel beëindigen tijdelijke urenuitbreiding daarvan

8:17

Wachtgeld

26.

Uitvoeringsbepalingen inzake wachtgeld

hoofdstuk 10

Bovenwettelijke werkloosheidsuitkering

27.

Uitvoeringsbepalingen inzake bovenwettelijke werkloosheidsuitkering

hoofdstuk 10a

Van werk naar werkaanpak en voorzieningen bij werkloosheid

28.

Uitvoeringsbepalingen inzake Van werk naar werkaanpak en voorzieningen bij werkloosheid

hoofdstuk 10d

Uitkeringsregeling ontslag en suppletie

29.

Uitvoeringsbepalingen uitkeringsregeling bij ontslag en suppletie

hoofdstuk 11 en 11a

Overige rechten en verplichtingen

30.

Uitvoeringsbepalingen overige rechten en plichten

hoofdstuk 15

 

Uitzondering hierop zijn:

uitgezonderd:

31.

Uitvoeringsbepalingen inzake aannemen van geschenken en gelden

15:1c

32.

Uitvoeringsbepalingen inzake deel te nemen aan aannemingen en leveringen ten behoeve van de openbare dienst

15:1g, lid 1

33.

Uitvoeringsbepalingen inzake het verbod betreden arbeidsterrein

15:1:19

Disciplinaire straffen

34.

Uitvoeringsbepalingen inzake oplegging disciplinaire straf

hoofdstuk 16

Opleiding en ontwikkeling

35.

Uitvoeringsbepalingen inzake opleiding, individueel loopbaanbudget en persoonlijk ontwikkelingsplan

hoofdstuk 17

Verplaatsingskosten

36.

Uitvoeringsbepalingen inzake verplaatsingskosten

hoofdstuk 18

De rechtspositionele erkenning van alternatieve samenlevingsvormen

37.

Uitvoeringsbepalingen inzake alternatieve samenlevingsvormen

hoofdstuk 21

 

Artikel 2 – uitvoering geven aan de volgende rechtspositieregelingen 

 • A.

  Beloningsregeling Gouda

 • B.

  Handreiking plaatsonafhankelijk werken

 • C.

  Privacyreglement telefoon-, e-mail- en internetgebruik

 • D.

  Rechtspositieregeling buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand Gouda 2018

 • E.

  Regeling aannemen van geschenken en gelden

 • F.

  Regeling aanstelling in algemene dienst Gouda

 • G.

  Regeling bedrijfsauto’s

 • H.

  Regeling functiebeschrijving, functiewaardering en competenties 2002

 • I.

  Regeling IKB Gouda

 • J.

  Regeling maaltijdvergoeding bij overwerk gemeente Gouda 2004

 • K.

  Regeling mobiele communicatiemiddelen

 • L.

  Regeling taakduren lidmaatschap publiekrechtelijke colleges gemeente Gouda 2004

 • M.

  Regeling tot vergoeding van overwerk dat voortvloeit uit één van de in art. 15:1:11 van de Goudse Uitwerkingsovereenkomst bedoelde verplichtingen

 • N.

  Regeling verstrekking en vergoeding werkkleding gemeente Gouda 2004

 • O.

  Regeling woon-werkverkeer

 • P.

  Richtlijnen ten behoeve van flexibel inzetbare medewerkers gemeente Gouda 2000

 • Q.

  Stageregeling gemeente Gouda 2004

 • R.

  Vakantieregeling Gouda 2018

 • S.

  Werktijdenregeling Gouda 2018

Artikel 3 – uitvoering geven aan de overige bevoegdheden 

 • I

  Afscheidsgratificatie behoudt de medewerker die vóór 11-01-1978 in dienst is getreden van de gemeente Gouda en zonder onderbreking in dienst van de gemeente is gebleven. Deze aanspraak hierop wordt toegekend bij ouderdomspensioen of volledige arbeidsongeschiktheid op grond van het besluit d.d. 8 juli 1975/9 oktober 1979. 

 • II

  Ambtseed of belofte afnemen.

 • III

  Arbeidsmarkttoelage aanwijzen voor functiecategorieën na overleg met Directie.

 • IV

  Beslissen op bezwaarschrift van personele aard voor zover de afdeling HRM het eens is met het advies van de Bezwaarschriftencommissie Gouda.

 • V

  Bovenformatief verklaren (inclusief de vaststelling van het daarbij behorende OMP).

 • VI

  Collectieve dagen aanwijzen in overleg met ondernemingsraad waarop het Huis van de Stad is gesloten.

 • VII

  Declaraties ondertekenen.

 • VIII

  Detacheringsovereenkomst sluiten.

 • IX

  Dienstopdracht geven.

 • X

  Evaluatie-/Individueel Werkplan vaststellen.

 • XI

  Formatiewijziging binnen de vastgestelde loonsom, zoals bedoeld in de ‘Goudse organisatie-uitgangspunten’.

 • XII

  Gedetacheerd personeel besluitvorming uitvoeren.

 • XIII

  Gedragslijn bij bijzondere gebeurtenissen uitvoeren.

 • XIV

  Integriteitsverklaring afnemen van hen die geen ambtelijk dienstverband met de gemeente hebben.

 • XV

  Klachten over ambtenaren afdoen, niet zijnde klachten in het kader van de Klachtenregeling ongewenst gedrag.

 • XVI

  Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid.

 • XVII

  Koppelingsadviezen die ter beslissing worden voorgelegd.

 • XVIII

  Loco-secretarissen aanwijzen.

 • XIX

  Nevenwerkzaamheden en persoonlijke belangen toepassen.

 • XX

  Opleidingsplan vaststellen.

 • XXI

  Organogram vaststellen

 • XXII

  Personeelsbeoordeling (zonder zienswijze), inclusief de overige aspecten van de Regeling personeelsbeoordeling gemeente Gouda 2006, toepassen qua uitvoeringsbepalingen.

 • XXIII

  Personeelsbeoordeling (met zienswijze) toepassen qua uitvoeringsbepalingen.

 • XXIV

  Persoonlijk Ontwikkelingsplan vaststellen.

 • XXV

  Raamovereenkomst sluiten voor arbodienstverlening.

 • XXVI

  Regeling interne hulpverlening Gouda uitvoeren.

 • XXVII

  Meldregeling vermoeden misstand Gouda: beslissen op adviezen van het meldpunt.

 • XXVIII

  Regeling reis- en verblijfskosten: het treffen van een bijzondere voorziening inzake de dienstreizen.

 • XXIX

  Reglement burgerlijke stand uitvoeren.

 • XXX

  Vertrekregelingen overeenkomen.

 • XXXI

  Waarschuwing geven.

Artikel 4 – mandateringen aan de burgemeester 

 • 1.

   

Mandaat wordt verleend aan de burgemeester met betrekking tot de gemeentesecretaris/algemeen directeur inzake de uitvoering van de rechtspositionele bevoegdheden, zoals bedoeld bij het cijfer VII van artikel 3 van dit besluit.

 • 2.

   

Mandaat wordt verleend aan de burgemeester met betrekking tot de gemeentesecretaris/algemeen directeur en directeuren inzake de uitvoering van de rechtspositionele bevoegdheden, zoals bedoeld bij de cijfers II en XIV van artikel 3 van dit besluit.

 

Artikel 5 – mandateringen aan burgem. en portefeuilleh. Personeel & Bedrijfsv. 

Mandaat wordt verleend aan de burgemeester en de portefeuillehouder Personeel en Bedrijfsvoering met betrekking tot de gemeentesecretaris/algemeen directeur inzake de uitvoering van de rechtspositionele bevoegdheden, zoals bedoeld bij de cijfers XIX, XXII en XXIII van artikel 3 van dit besluit.

 

Artikel 6 – mandateringen aan de portefeuillehouder Personeel en Bedrijfsvoering 

1.

Mandaat wordt verleend aan de portefeuillehouder Personeel en Bedrijfsvoering met betrekking tot de gemeentesecretaris/algemeen directeur inzake:

 

a.

de uitvoering van de rechtspositionele bevoegdheden, zoals bedoeld bij de nr’s 5, 8 t/m 11, 26 t/m 30 en 35 t/m 37 van artikel 1 van dit besluit;

 

b.

 de uitvoering van de rechtspositionele bevoegdheden, zoals bedoeld bij de letters A, B, D, G, I t/m S van artikel 2 van dit besluit;

 

c.

uitvoering van de rechtspositionele bevoegdheden, zoals bedoeld bij de cijfers I, VIII t/m X, XV, XXIV en XXXI van artikel 3 van dit besluit.

2.

Mandaat wordt verleend aan de portefeuillehouder Personeel en Bedrijfsvoering met betrekking tot de uitvoering van de rechtspositionele bevoegdheid, zoals bedoeld bij het cijfer IV van artikel 3 van dit besluit.

 

Artikel 7 – mandateringen aan de gemeentesecretaris/algemeen directeur 

1.

Mandaat wordt verleend aan de gemeentesecretaris/algemeen directeur met betrekking tot de directeuren, afdelingshoofden (en daarmee gelijkgestelden) en overige medewerkers waaraan door gemeentesecretaris/ algemeen directeur rechtstreeks leiding wordt gegeven inzake:

 

a.

de uitvoering van de rechtspositionele bevoegdheden, zoals bedoeld bij de nr’s 1 t/m 3, 5, 8 t/m 11, 15, 26 t/m 30, 35 t/m 37 van artikel 1 van dit besluit;

 

b.

de uitvoering van de rechtspositionele bevoegdheden, zoals bedoeld bij de letters A, B, D, F, G, I t/m S van artikel 2 van dit besluit;

 

c.

de uitvoering van de rechtspositionele bevoegdheden, zoals bedoeld bij de cijfers I, VIII t/m X, XIII, XV, XIX, XXII, XXIV en XXXI van artikel 3 van dit besluit.

2.

Mandaat wordt verleend aan de gemeentesecretaris/algemeen directeur met betrekking tot de directeuren, afdelingshoofden (en daarmee gelijkgestelden) en overige medewerkers waaraan gemeentesecretaris/alge-meen directeur en directeuren rechtstreeks leiding geven inzake:

 

a.

de uitvoering van de rechtspositionele bevoegdheden, zoals bedoeld bij de nr’s 4, 6, 7, 12 t/m 14, 24, 25, 31 t/m 33 van artikel 1 van dit besluit;

 

b.

de uitvoering van de rechtspositionele bevoegdheden, zoals bedoeld bij de letters C, E en G van artikel 2 van dit besluit;

 

c.

de uitvoering van de rechtspositionele bevoegdheid, zoals bedoeld bij het cijfer XVII en XXIII van artikel 3 van dit besluit.

3.

Mandaat wordt verleend aan de gemeentesecretaris/algemeen directeur met betrekking tot elke medewerker inzake:

 

a.

de uitvoering van de rechtspositionele bevoegdheden, zoals bedoeld bij de nr’s 16 t/m 23 en 34 van artikel 1 van dit besluit;

 

b.

de uitvoering van de rechtspositionele bevoegdheden, zoals bedoeld bij de cijfers V en XXX van artikel 3 van dit besluit.

4.

Mandaat wordt verleend aan de gemeentesecretaris/algemeen directeur met betrekking tot medewerkers die niet onder een directeur zijn geplaatst inzake de uitvoering van de rechtspositionele bevoegdheid, zoals bedoeld bij het cijfer XIV van artikel 3 van dit besluit.

5.

Mandaat wordt verleend aan de gemeentesecretaris/algemeen directeur met betrekking tot het gedetacheerd personeel, zoals bedoeld bij XII van artikel 3 van dit besluit.

6.

Mandaat wordt verleend aan de gemeentesecretaris/algemeen directeur met betrekking tot de uitvoering van de bevoegdheden, zoals bedoeld bij de cijfers II, III, VI, VII, XI, XVI, XVIII, XX, XXI en XXVII van artikel 3 van dit besluit.

 

Artikel 8 – mandateringen aan directeuren 

1.

Mandaat wordt verleend aan directeuren met betrekking tot afdelingshoofden (en daarmee gelijkgestelden) en overige medewerkers waaraan rechtstreeks leiding wordt gegeven inzake:

 

a.

de uitvoering van de rechtspositionele bevoegdheden, zoals bedoeld bij de nr’s 1 t/m 3, 5, 8 t/m 11, 15, 26 t/m 30 en 35 t/m 37 van artikel 1 van dit besluit;

 

b.

de uitvoering van de rechtspositionele bevoegdheden, zoals bedoeld bij de letters A, B, D, F, G, I t/m S van artikel 2 van dit besluit;

 

c.

de uitvoering van de rechtspositionele bevoegdheden, zoals bedoeld bij de I, VIII t/m X, XIII, XV, XIX, XXII, XXIV en XXXI van artikel 3 van dit besluit.

2.

Mandaat wordt verleend aan directeuren met betrekking tot de medewerkers waaraan afdelingshoofden (en daarmee gelijkgestelden) rechtstreeks leiding geven inzake:

 

a.

de uitvoering van de rechtspositionele bevoegdheden, zoals bedoeld bij de nr’s 4, 6, 7, 12 t/m 14, 24, 25 en 31 t/m 33 van artikel 1 van dit besluit;

 

b.

de uitvoering van de rechtspositionele bevoegdheden, zoals bedoeld bij de letters C, E en G van artikel 2 van dit besluit.

 

c.

de uitvoering van de rechtspositionele bevoegdheid, zoals bedoeld bij het cijfer XVII en XXIII van artikel 3 van dit besluit.

3.

Mandaat wordt verleend aan directeuren met betrekking tot de uitvoering van de bevoegdheden, zoals bedoeld bij de cijfers XI, XIV en  XX van artikel 3 van dit besluit.

 

Artikel 9 – mandateringen aan afdelingshoofden en daarmee gelijkgestelden 

1.

Mandaat wordt verleend aan afdelingshoofden (en daarmee gelijkgestelden) met betrekking tot de medewerkers waaraan rechtstreeks leiding wordt gegeven inzake:

 

a.

de uitvoering van de rechtspositionele bevoegdheden, zoals bedoeld bij de nr’s 1 t/m 3, 5, 8 t/m 11, 15, 26 t/m 30 en 35 t/m 37 van artikel 1 van dit besluit;

 

b.

de uitvoering van de rechtspositionele bevoegdheden, zoals bedoeld bij de letters A, B, D, F, G, I t/m S van artikel 2 van dit besluit;

 

c.

de uitvoering van de rechtspositionele bevoegdheden, zoals bedoeld bij de cijfers I, VIII t/m X, XIII, XV, XIX, XXII, XXIV en XXXI van artikel 3 van dit besluit.

2.

Mandaat wordt verleend aan afdelingshoofden met betrekking tot de uitvoering van de bevoegdheid, zoals bedoeld bij het cijfer XI van artikel 3 van dit besluit.

 

Artikel 10 – overige mandateringsbevoegdheden 

1.

Mandaat wordt verleend aan de directeur, verantwoordelijk voor de afdeling Services, zoals bedoeld bij cijfer XXIX.

2.

Mandaat wordt verleend aan het afdelingshoofd Human Resource Management ten aanzien van de uitvoering van de rechtspositionele bevoegdheid met betrekking tot de cijfers XII, XXV, XXVI en XXVIII van artikel 3 van dit besluit.

3.

Mandaat wordt verleend aan Driessen BV te Helmond inzake de uitvoering van de bovenwettelijke regelingen, zoals bedoeld in Hoofdstuk 10a van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling (CAR).

 

Artikel 11 – overige bepalingen 

1.

Met afdelingshoofd worden gelijkgesteld de concern-controller/hoofd Concernstaf en de projectmanagers.

2.

De in dit besluit vermelde bevoegdheden worden uitsluitend uitgeoefend binnen de voor het betreffende onderwerp beschikbaar gestelde budgetten.

3.

De bedoelde besluiten in voornoemde artikelen worden ondertekend op basis van een automatisch gegenereerde handtekening door de gemeentesecretaris/algemeen directeur, namens het college. In de besluitvorming wordt een passage opgenomen dat “Dit besluit is in mandaat genomen door jouw leidinggevende”.

Overzichtmatrix rechtspositionele mandaten ( I )

behorend bij mandatenbesluit 2012 – deel C

vastgesteld door BenW op

Onderwerp mandaat

 

 

 

 

 

Gemandateerde

 

 

 

Portefeuille-houder Personeel & Bedrijfsv.

Gemeente-secretaris/algemeen directeur

 

 

Directeur

Afdelingshoofd en daarmee gelijkgestelden

Grondslag in CAR en/of GUWO

t.a.v.

t.a.v. 

t.a.v.

t.a.v.

1

2a

2b

2c

3a

3b

4

Algemene bepalingen

1.

Uitvoeringsbepalingen m.b.t. stage- en werkervaringsplaats

---

x

 

 

x

 

x

hoofdstuk 1

Aanstelling en arbeidsovereenkomst 

2.

Uitvoeringsbepalingen m.b.t. aanstelling en arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht

---

x

 

 

x

 

x

hoofdstuk 2

3.

Uitvoeringsbepalingen inzake de plicht tot (tijdelijk) aanvaarden andere betrekking binnen eigen organisatieonderdeel

---

x

 

 

x

 

x

2:1B

 

Uitzondering hierop is:

 

 

 

 

 

 

 

uitgezonderd

4.

Uitvoeringsbepalingen inzake de plicht tot (tijdelijk) aanvaarden andere betrekking buiten eigen organisatieonderdeel

---

 

x

 

 

x

---

2:1B

Salaris, vergoedingen, toelagen en uitkeringen

5.5.

Uitvoeringsbepalingen m.b.t. salaris en vergoedingsregelingen

x

x

 

 

x

 

x

hoofdstuk 3

 

Uitzonderingen hierop is:

 

 

 

 

 

 

 

uitgezonderd

6.6.

Vaststellen functies en functiewaardering

---

 

x

 

 

x

---

artikel 3:1

7.

Stopzetten salaris, vergoedingen, toelagen en uitkeringen bij opzettelijk nalaten vervullen betrekking

---

 

x

 

 

x

---

artikel 3:2, lid 1

Arbeidsduur en werktijden

7.8.

Uitvoeringsbepalingen m.b.t. arbeidsduur en werktijden

x

x

 

 

x

 

x

hoofdstuk 4

Vakantie, vakantietoelage en (zwangerschaps- en bevallings)verlof 

8.9.

Uitvoeringsbepalingen m.b.t. vakantie, vakantietoelage en (zwangerschaps- en bevallings)verlof

x

x

 

 

x

 

x

hoofdstuk 6

Gemeentelijke levensloopregeling 

10.

Uitvoeringsbepalingen m.b.t. de gemeentelijke levensloopregeling

x

x

 

 

x

 

x

hoofdstuk 6a

bevoegdheden van:

portefeuillehouder (1) hebben betrekking op: gemeentesecretaris/algemeen directeur

gemeentesecretaris/ (2a) hebben betrekking op:  directeuren, afdelingshoofden (en daarmee gelijkgestelden) en overige medewerkers waaraan rechtstreeks leiding wordt gegeven

algemeen directeur (2b) hebben betrekking op:  de categorieën zoals bedoeld bij 2a en bij 3a

idem (2c) hebben betrekking op:  alle medewerkers

directeur (3a) hebben betrekking op:  afdelingshoofden (en daarmee gelijkgestelden) en overige medewerkers waaraan rechtstreeks leiding wordt gegeven

idem (3b) hebben betrekking op: de categorie zoals bedoeld bij 4

afdelingshoofd (4) hebben betrekking op: medewerkers waaraan afdelingshoofden (en daarmee gelijkgestelden) rechtstreeks leiding geven

 

OVERZICHTMATRIX RECHTSPOSITIONELE MANDATEN ( II )

behorend bij mandatenbesluit 2012 – deel C

Onderwerp mandaat

 

 

 

 

Gemandateerde

Portefeuille-houder Personeel & Bedrijfsv.

Gemeente-secretaris/algemeen directeur

 

 

Directeur

Afdelingshoofd en daarmee gelijkgestelden

Grondslag in CAR en/of GUWO

t.a.v.

t.a.v.

t.a.v.

t.a.v.

1

2a

2b

2c

3a

3b

4

Aanspraken bij ongeschiktheid wegens ziekte of gebrek 

11.

Uitvoeringsbepalingen m.b.t. de aanspraken bij ongeschiktheid wegens ziekte of gebrek

x

x

 

 

x

 

x

hoofdstuk 7

 

Uitzonderingen hierop zijn:

 

 

 

 

 

 

 

uitgezonderd

12.

Uitvoeringsbepalingen inzake stopzetten salaris vergoedingen, toelagen en uitkeringen tijdens ziekte

---

 

x

 

 

x

---

7:13:1 + 7:13:2

13.

Het treffen van sancties bij nalatigheid verplichtingen ambtenaar tijdens ziekte

---

 

x

 

 

x

---

07:14

14.

Uitvoeringsbepalingen uitbetalen salaris en toelagen aan anderen en nabetaling aan ambtenaar

---

 

x

 

 

x

---

07:15:01

Ontslag 

15.

Uitvoeringsbepalingen m.b.t. ontslag

---

x

 

 

x

 

x

hoofdstuk 8

 

Uitzonderingen hierop zijn:

 

 

 

 

 

 

 

uitgezonderd:

16.

Verlenen van ontslag wegens reorganisatie

---

 

 

x

---

---

---

8:3 + 8:3:1

17.

Verlenen van ontslag wegens volledige arbeidsongeschiktheid

---

 

 

x

---

---

---

08:04

18.

Verlenen van ontslag wegens gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid

---

 

 

x

---

---

---

08:05

19.

Ontslag wegens arbeidsongeschiktheid wegens niet nakomen verplichtingen

---

 

 

x

---

---

---

8:5a

20.

Verlenen van ontslag wegens onbekwaamheid of ongeschiktheid

---

 

 

x

---

---

---

08:06

21.

Verlenen van ontslag anders dan genoemd in de art. 8:1 t/m 8:6

---

 

 

x

---

---

---

8:7 + 8:7:1 + 8:8 + 8:8:1

22.

Verlenen van ontslag na afloop van non-activiteit inzake het bekleden van een openbare functie

---

 

 

x

---

---

---

08:09

23.

Verlenen van ontslag als disciplinaire straf

---

 

 

x

---

---

---

08:13

24.

Uitvoeringsbepalingen inzake schorsing als ordemaatregel, niet zijnde een disciplinaire straf

---

---

x

---

---

x

---

8:15:1 + 8:15:2

25.

Verlenen van gedeeltelijk ontslag na terugbrengen van de formele arbeidsduur dan wel beëindigen tijdelijke urenuitbreiding daarvan

---

---

x

---

---

x

---

08:17

Wachtgeld 

26.

Uitvoeringsbepalingen inzake wachtgeld

x

x

 

 

x

 

x

hoofdstuk 10

 

bevoegdheden van:

portefeuillehouder (1) hebben betrekking op: gemeentesecretaris/algemeen directeur

gemeentesecretaris/ (2a) hebben betrekking op:  directeuren, afdelingshoofden (en daarmee gelijkgestelden) en overige medewerkers waaraan rechtstreeks leiding wordt gegeven

algemeen directeur (2b) hebben betrekking op:  de categorieën zoals bedoeld bij 2a en bij 3a

idem (2c) hebben betrekking op:  alle medewerkers

directeur (3a) hebben betrekking op:  afdelingshoofden (en daarmee gelijkgestelden) en overige medewerkers waaraan rechtstreeks leiding wordt gegeven

idem (3b) hebben betrekking op: de categorie zoals bedoeld bij 4

afdelingshoofd (4) hebben betrekking op: medewerkers waaraan afdelingshoofden (en daarmee gelijkgestelden) rechtstreeks leiding geven

OVERZICHTMATRIX RECHTSPOSITIONELE MANDATEN ( III )

behorend bij mandatenbesluit 2012 – deel C

Onderwerp mandaat

Gemandateerde

Portefeuille-houder Personeel & Bedrijfsv.

Gemeente-secretaris/ algemeen directeur

 

Directeur

Afdelingshoofd en daarmee gelijkgestelden

Grondslag in CAR en/of GUWO

t.a.v.

t.a.v.

 

t.a.v.

t.a.v.

1

2a

2b

2c

3a

3b

4

Bovenwettelijke werkloosheidsuitkering 

27.

Uitvoeringsbepalingen inzake bovenwettelijke werkloosheidsuitkering

x

x

 

 

x

 

x

hoofdstuk 10a

Van werk naar werk - aanpak en voorzieningen bij werkloosheid 

28.

Uitvoeringsbepalingen inzake Van werk naar werk-aanpak en voorzieningen bij werkloosheid

x

x

 

 

x

 

x

hoofdstuk 10d

Uitkeringsregeling ontslag en suppletie 

29.

Uitvoeringsbepalingen uitkeringsregeling bij ontslag en suppletie

x

x

 

 

x

 

x

hoofdstuk 11 & 11a

Overige rechten en verplichtingen 

30.

Uitvoeringsbepalingen overige rechten en plichten

x

x

 

 

x

 

x

hoofdstuk 15

 

Uitzondering hierop zijn:

 

 

 

 

 

 

 

uitgezonderd:

31.

Uitvoeringsbepalingen inzake aannemen van geschenken en gelden

---

 

x

 

 

x

---

15:1c

32.

Uitvoeringsbepalingen inzake deel te nemen aan aannemingen en leveringen ten behoeve van de openbare dienst

---

 

x

 

 

x

---

15:1g, lid 1

33.

Uitvoeringsbepalingen inzake het verbod betreden arbeidsterrein

---

 

x

 

 

x

---

15:01:19

Disciplinaire straffen 

34.

Uitvoeringsbepalingen inzake oplegging disciplinaire straf

---

 

 

x

---

---

---

hoofdstuk 16

Opleiding en ontwikkeling 

35.

Uitvoeringsbepalingen inzake opleiding, individueel loopbaanbudget en persoonlijk ontwikkelingsplan

x

x

 

 

x

 

x

hoofdstuk 17

Verplaatsingskosten

36.

Uitvoeringsbepalingen inzake verplaatsingskosten

x

x

 

 

x

 

x

hoofdstuk 18

De rechtspositionele erkenning van alternatieve samenlevingsvormen

37.

Uitvoeringsbepalingen inzake alternatieve samenlevingsvormen

x

x

 

 

x

 

x

hoofdstuk 21

bevoegdheden van:

portefeuillehouder (1) hebben betrekking op: gemeentesecretaris/algemeen directeur

gemeentesecretaris/ (2a) hebben betrekking op:  directeuren, afdelingshoofden (en daarmee gelijkgestelden) en overige medewerkers waaraan rechtstreeks leiding wordt gegeven

algemeen directeur (2b) hebben betrekking op:  de categorieën zoals bedoeld bij 2a en bij 3a

idem (2c) hebben betrekking op:  alle medewerkers

directeur (3a) hebben betrekking op:  afdelingshoofden (en daarmee gelijkgestelden) en overige medewerkers waaraan rechtstreeks leiding wordt gegeven

idem (3b) hebben betrekking op: de categorie zoals bedoeld bij 4

afdelingshoofd (4) hebben betrekking op: medewerkers waaraan afdelingshoofden (en daarmee gelijkgestelden) rechtstreeks leiding geven

OVERZICHTMATRIX RECHTSPOSITIONELE MANDATEN ( IV )

behorend bij mandatenbesluit 2012 – deel C

Onderwerp mandaat

 

 

 

 

 

Gemandateerde

Portefeuille-houder Personeel & Bedrijfsv.

Gemeente-secretaris/ algemeen directeur

Directeur

Afdelingshoofd en daarmee gelijkgestelden

t.a.v.

t.a.v.

t.a.v.

t.a.v.

1

2a

2b

2c

3a

3b

4

Lokale regelingen

A

Beloningsregeling Gouda

x

x

 

 

x

 

x

B

Handreiking plaatsonafhankelijk werken

x

x

 

 

x

 

x

C

Privacyreglement telefoon-, e-mail- en internetgebruik

---

 

x

 

 

x

---

D

Rechtspositieregeling buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand Gouda 2018

x

x

 

 

x

 

x

E

Regeling aannemen van geschenken en gelden

---

 

x

 

 

x

---

F

Regeling aanstelling in algemene dienst Gouda

---

x

 

 

x

 

x

G

Regeling bedrijfsauto’s

x

x

 

 

x

 

x

H

Regeling functiebeschrijving, functiewaardering en competenties 2002

---

 

x

 

 

x

---

I

Regeling IKB Gouda

x

x

 

 

x

 

x

J

Regeling maaltijdvergoeding bij overwerk gemeente Gouda 2004

x

x

 

 

x

 

x

K

Regeling mobiele communicatiemiddelen

x

x

 

 

x

 

x

L

Regeling taakduren lidmaatschap publiekrechtelijke colleges gemeente Gouda 2004

x

x

 

 

x

 

x

M

Regeling tot vergoeding van overwerk dat voortvloeit uit één van de in art. 15:1:11 van de Goudse Uitwerkingsovereenkomst bedoelde verplichtingen

x

x

 

 

x

 

x

N

Regeling verstrekking en vergoeding werkkleding gemeente Gouda 2004

x

x

 

 

x

 

x

O

Regeling woon-werkverkeer

x

x

 

 

x

 

x

P

Richtlijnen ten behoeve van flexibel inzetbare medewerkers gemeente Gouda 2000

x

x

 

 

x

 

x

Q

Stageregeling gemeente Gouda 2004

x

x

 

 

x

 

x

R

Vakantieregeling Gouda 2018

x

x

 

 

x

 

x

S

Werktijdenregeling Gouda 2018

x

x

 

 

x

 

x

 

bevoegdheden van:

portefeuillehouder (1) hebben betrekking op: gemeentesecretaris/algemeen directeur

gemeentesecretaris/ (2a) hebben betrekking op:  directeuren, afdelingshoofden (en daarmee gelijkgestelden) en overige medewerkers waaraan rechtstreeks leiding wordt gegeven

algemeen directeur (2b) hebben betrekking op:  de categorieën zoals bedoeld bij 2a en bij 3a

idem (2c) hebben betrekking op:  alle medewerkers

directeur (3a) hebben betrekking op:  afdelingshoofden (en daarmee gelijkgestelden) en overige medewerkers waaraan rechtstreeks leiding wordt gegeven

idem (3b) hebben betrekking op: de categorie zoals bedoeld bij 4

afdelingshoofd (4) hebben betrekking op: medewerkers waaraan afdelingshoofden (en daarmee gelijkgestelden) rechtstreeks leiding geven

 

OVERZICHTMATRIX RECHTSPOSITIONELE MANDATEN ( V )

behorend bij mandatenbesluit 2012

 

 

Gemandateerde 

Onderwerp 

Burge-meester

Porte-

feuille-

houder

Pers. &

Bedrijfsv.

Gemeente-

secretaris/

algemeen

directeur

Directeur

Afdelings-

hoofd en

daarmee gelijkge-

stelden

Directeur

verantw. voor de

afdeling Services

Afdelings-

hoofd

HRM

Overige bevoegdheden  

I

 

 

 

 

Afscheidsgratificatie behoudt de medewerker die vóór 11-01-1978 in dienst is ge-treden van de gemeente Gouda en zonder onderbreking in dienst van de gemeente is gebleven. Deze aanspraak hierop wordt toegekend bij ouderdomspensioen of volle-dige arbeidsongeschiktheid op grond van besluit d.d. 08-07-1975/09-10-1979 m.b.t.:

 

 

 

 

 

 

 

gemeentesecretaris/algemeen directeur;

 

x

 

 

 

 

 

directeuren, afdelingshoofden (en daarmee gelijkgestelden) en overige medewerkers waaraan rechtstreeks leiding wordt gegeven;

 

 

x

 

 

 

 

afdelingshoofden (en daarmee gelijkgestelden) en overige medewerkers waaraan rechtstreeks leiding wordt gegeven;

 

 

 

x

 

 

 

medewerkers waaraan afdelingshoofden (en daarmee gelijkgestelden) rechtstreeks leiding geven.

 

 

 

 

x

 

 

II

 

 

Ambtseed of belofte afnemen m.b.t.:

 

 

 

 

 

 

 

gemeentesecretaris/algemeen directeur en directeuren;

x

 

 

 

 

 

 

alle overige medewerkers.

 

 

x

 

 

 

 

III

Arbeidsmarkttoelage aanwijzen voor functiecategorieën na overleg met Directie.

 

 

x

 

 

 

 

IV

Beslissen op bezwaarschrift van personele aard voor zover de afdeling HRM het eens is met het advies van de Bezwaarschriftencommissie Gouda (in overige gevallen adviseert HRM het college om contrair te gaan).

 

x

 

 

 

 

 

V

Bovenformatief verklaren (inclusief de vaststelling van het daarbij behorende OMP) m.b.t. alle medewerkers.

 

 

x

 

 

 

 

VI

Collectieve dagen aanwijzen in overleg met de ondernemingsraad waarop het Huis van de Stad is gesloten.

 

 

x

 

 

 

 

VII

 

 

 

Declaraties ondertekenen m.b.t.:

 

 

 

 

 

 

 

burgemeester;

 

 

x

 

 

 

 

wethouder;

 

 

x

 

 

 

 

gemeentesecretaris/algemeen directeur.

x

 

 

 

 

 

 

 

OVERZICHTMATRIX RECHTSPOSITIONELE MANDATEN ( VI )

behorend bij mandatenbesluit 2012

 

 

Gemandateerde 

Onderwerp

 

Burge-meester

Porte-

feuille-

houder

Pers. &

Bedrijfsv.

Gemeente-

secretaris/

algemeen

directeur

Directeur

Afdelings-

hoofd en

daarmee gelijkge-

stelden

Directeur

verantw. voor de

afdeling Services

Afdelings-

hoofd

HRM

Overige bevoegdheden (vervolg)  

VIII

 

 

 

 

Detacheringsovereenkomst sluiten m.b.t.:

 

 

 

 

 

 

 

gemeentesecretaris/algemeen directeur;

 

x

 

 

 

 

 

directeuren, afdelingshoofden (en daarmee gelijkgestelden) en overige medewerkers waaraan rechtstreeks leiding wordt gegeven;

 

 

x

 

 

 

 

afdelingshoofden (en daarmee gelijkgestelden) en overige medewerkers waaraan rechtstreeks leiding wordt gegeven;

medewerkers waaraan afdelingshoofden (en daarmee gelijkgestelden) rechtstreeks leiding geven.

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

IX

 

 

 

 

Dienstopdracht geven m.b.t.:

 

 

 

 

 

 

 

gemeentesecretaris/algemeen directeur;

 

x

 

 

 

 

 

directeuren, afdelingshoofden (en daarmee gelijkgestelden) en overige medewerkers waaraan rechtstreeks leiding wordt gegeven;

 

 

x

 

 

 

 

afdelingshoofden (en daarmee gelijkgestelden) en overige medewerkers waaraan rechtstreeks leiding wordt gegeven;

 

 

 

x

 

 

 

medewerkers waaraan afdelingshoofden (en daarmee gelijkgestelden) rechtstreeks leiding geven.

 

 

 

 

x

 

 

X

 

 

 

 

Evaluatie-/Individueel Werkplan vaststellen m.b.t.:

 

 

 

 

 

 

 

gemeentesecretaris/algemeen directeur;

 

x

 

 

 

 

 

directeuren, afdelingshoofden (en daarmee gelijkgestelden) en overige medewerkers waaraan rechtstreeks leiding wordt gegeven;

 

 

x

 

 

 

 

afdelingshoofden (en daarmee gelijkgestelden) en overige medewerkers waaraan rechtstreeks leiding wordt gegeven;

 

 

 

x

 

 

 

medewerkers waaraan afdelingshoofden (en daarmee gelijkgestelden) rechtstreeks leiding geven.

 

 

 

 

x

 

 

XI

 

 

 

Formatiewijziging binnen de vastgestelde loonsom, zoals bedoeld in de ‘Goudse organisatie-uitgangspunten’ m.b.t.:

 

 

 

 

 

 

 

het concern;

 

 

x

 

 

 

 

het betreffend cluster;

 

 

 

x

 

 

 

de betreffende afdeling.

 

 

 

 

x

 

 

XII

 

 

Gedetacheerd personeel besluitvorming uitvoeren t.a.v.:

 

 

 

 

 

 

 

§ de onder letter A van het Mandatenbesluit bedoelde nr’s 16 t/m 23 en 34

 

 

x

 

 

 

 

§ uitvoering van alle overige rechtspositionele bevoegdheden.

 

 

 

 

 

 

x

OVERZICHTMATRIX RECHTSPOSITIONELE MANDATEN ( VII ) 

behorend bij mandatenbesluit 2012

 

 

Gemandateerde

 

 

 

 

 

 

Onderwerp

Burge-meester

Porte-

feuille-

houder

Pers. &

Bedrijfsv.

Gemeente-

secretaris/

algemeen

directeur

Directeur

Afdelings-

hoofd en

daarmee gelijkge-

stelden

Directeur

verantw. voor de

afdeling Services

Afdelings-

hoofd

HRM

Overige bevoegdheden (vervolg)  

XIII

 

 

 

Gedragslijn bij bijzondere gebeurtenissen uitvoeren m.b.t.:

 

 

 

 

 

 

 

directeuren, afdelingshoofden (en daarmee gelijkgestelden) en overige medewerkers waaraan rechtstreeks leiding wordt gegeven;

 

 

x

 

 

 

 

afdelingshoofden (en daarmee gelijkgestelden) en overige medewerkers waaraan rechtstreeks leiding wordt gegeven;

 

 

 

x

 

 

 

medewerkers waaraan afdelingshoofden (en daarmee gelijkgestelden) rechtstreeks leiding geven.

 

 

 

 

x

 

 

XIV

 

 

 

Integriteitsverklaring afnemen van hen die geen ambtelijk dienstverband met de gemeente hebben m.b.t.:

 

 

 

 

 

 

 

gemeentesecretaris/algemeen directeur en directeuren;

x

 

 

 

 

 

 

medewerkers die niet onder een directeur ressorteren;

 

 

x

 

 

 

 

medewerkers ressorterende onder de directeur.

 

 

 

x

 

 

 

XV

 

 

 

 

Klachten over ambtenaren afdoen, niet zijnde klachten in het kader van de Klachtenregeling ongewenst gedrag m.b.t.:

 

 

 

 

 

 

 

gemeentesecretaris/algemeen directeur;

 

x

 

 

 

 

 

directeuren, afdelingshoofden (en daarmee gelijkgestelden) en overige medewerkers waaraan rechtstreeks leiding wordt gegeven;

 

 

x

 

 

 

 

afdelingshoofden (en daarmee gelijkgestelden) en overige medewerkers waaraan rechtstreeks leiding wordt gegeven;

 

 

 

x

 

 

 

medewerkers waaraan afdelingshoofden (en daarmee gelijkgestelden) rechtstreeks leiding geven.

 

 

 

 

x

 

 

XVI

 

 

Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid

 

 

 

 

 

 

 

benoemen interne en/of externe vertrouwenspersoon;

 

 

x

 

 

 

 

beslissen op adviezen.

 

 

x

 

 

 

 

XVII

 

 

 

Koppelingsadviezen die ter beslissing worden voorgelegd m.b.t.:

 

 

 

 

 

 

 

directeuren, afdelingshoofden (en daarmee gelijkgestelden) en overige medewerkers waaraan rechtstreeks leiding wordt gegeven;

 

 

x

 

 

 

 

afdelingshoofden (en daarmee gelijkgestelden) en overige medewerkers waaraan directeuren rechtstreeks leiding geven;

 

 

x

 

 

 

 

medewerkers waaraan afdelingshoofden (en daarmee gelijkgestelden) rechtstreeks leiding geven.

 

 

 

x

 

 

 

OVERZICHTMATRIX RECHTSPOSITIONELE MANDATEN ( VIII )

behorend bij mandatenbesluit 2012

 

 

Gemandateerde 

Onderwerp 

Burge-

meester

Porte-

feuille-

houder

Pers. &

Bedrijfsv.

Gemeente-

secretaris/

algemeen

directeur

Directeur

Afdelings-

hoofd en

daarmee gelijkge-

stelden

Directeur

verantw. voor de

afdeling Services

Afdelings-

hoofd

HRM

Overige bevoegdheden (vervolg)  

XVIII

Loco-secretarissen aanwijzen

 

 

x

 

 

 

 

XIX

 

 

 

 

Nevenwerkzaamheden en persoonlijke belangen toepassen m.b.t.:

 

 

 

 

 

 

 

gemeentesecretaris/algemeen directeur;

x

x

 

 

 

 

 

directeuren, afdelingshoofden (en daarmee gelijkgestelden) en overige medewerkers waaraan rechtstreeks leiding wordt gegeven;

 

 

x

 

 

 

 

afdelingshoofden (en daarmee gelijkgestelden) en overige medewerkers waaraan rechtstreeks leiding wordt gegeven;

 

 

 

x

 

 

 

medewerkers waaraan afdelingshoofden (en daarmee gelijkgestelden) rechtstreeks leiding geven.

 

 

 

 

x

 

 

XX

 

 

Opleidingsplan vaststellen:

 

 

 

 

 

 

 

van het concern (COP), na overleg in directie;

 

 

x

 

 

 

 

van het betreffend cluster ressorterende onder een directeur.

 

 

 

x

 

 

 

XXI

Organogram vaststellen

 

 

x

 

 

 

 

XXII

 

 

 

 

Personeelsbeoordeling (zonder zienswijze) toepassen qua uitvoeringsbepalingen inclusief de overige aspecten van de Regeling personeelsbeoordeling gemeente Gouda 2006 t.a.v.:

 

 

 

 

 

 

 

gemeentesecretaris/algemeen directeur;

x

x

 

 

 

 

 

directeuren, afdelingshoofden (en daarmee gelijkgestelden) en overige medewerkers waaraan rechtstreeks leiding wordt gegeven;

 

 

x

 

 

 

 

afdelingshoofden (en daarmee gelijkgestelden) en overige medewerkers waaraan rechtstreeks leiding wordt gegeven;

 

 

 

x

 

 

 

medewerkers waaraan afdelingshoofden (en daarmee gelijkgestelden) rechtstreeks leiding geven.

 

 

 

 

x

 

 

XXIII

 

 

 

 

Personeelsbeoordeling (met zienswijze) toepassen qua uitvoeringsbepalingen t.a.v.:

 

 

 

 

 

 

 

gemeentesecretaris/algemeen directeur;

x

x

 

 

 

 

 

directeuren, afdelingshoofden (en daarmee gelijkgestelden) en overige medewerkers waaraan rechtstreeks leiding wordt gegeven;

 

 

x

 

 

 

 

afdelingshoofden (en daarmee gelijkgestelden) en overige medewerkers waaraan directeuren rechtstreeks leiding geven;

 

 

x

 

 

 

 

medewerkers waaraan afdelingshoofden (en daarmee gelijkgestelden) rechtstreeks leiding geven.

 

 

 

x

 

 

 

OVERZICHTMATRIX RECHTSPOSITIONELE MANDATEN ( IX )

behorend bij mandatenbesluit 2012

 

 

Gemandateerde 

Onderwerp

Burge-meester

Porte-

feuille-

houder

Pers. &

Bedrijfsv.

Gemeente-

secretaris/

algemeen

directeur

Directeur

Afdelings-

hoofd en daarmee gelijkge-

stelden

Directeur

verantw. voor de

afdeling Services

Afdelings-

hoofd

HRM

Overige bevoegdheden (vervolg

XXIV

 

 

 

 

Persoonlijk Ontwikkelingsplan vaststellen m.b.t.:

 

 

 

 

 

 

 

gemeentesecretaris/algemeen directeur;

 

x

 

 

 

 

 

directeuren, afdelingshoofden (en daarmee gelijkgestelden) en overige medewerkers waaraan rechtstreeks leiding wordt gegeven;

 

 

x

 

 

 

 

afdelingshoofden (en daarmee gelijkgestelden) en overige medewerkers waaraan rechtstreeks leiding wordt gegeven;

 

 

 

x

 

 

 

medewerkers waaraan afdelingshoofden (en daarmee gelijkgestelden) rechtstreeks leiding geven.

 

 

 

 

x

 

 

XXV

Raamovereenkomst sluiten voor arbodienstverlening.

 

 

 

 

 

 

x

XXVI

Regeling interne hulpverlening Gouda uitvoeren.

 

 

 

 

 

 

x

XXVII

Meldregeling vermoeden misstand Gouda: beslissen op adviezen van het meldpunt.

 

 

x

 

 

 

 

XXVIII

Regeling reis- en verblijfskosten het treffen van een bijzondere voorziening inzake de dienstreizen gemeente Gouda 2004.

 

 

 

 

 

 

x

XXIX

Reglement burgerlijke stand uitvoeren.

 

 

 

 

 

x

 

XXX

Vertrekregelingen overeenkomen m.b.t. alle medewerkers

 

 

x

 

 

 

 

XXXI

 

 

 

 

Waarschuwing geven m.b.t.:

 

 

 

 

 

 

 

gemeentesecretaris/algemeen directeur;

 

x

 

 

 

 

 

directeuren, afdelingshoofden (en daarmee gelijkgestelden) en overige medewerkers waaraan rechtstreeks leiding wordt gegeven;

 

 

x

 

 

 

 

afdelingshoofden (en daarmee gelijkgestelden) en overige medewerkers waaraan rechtstreeks leiding wordt gegeven;

 

 

 

x

 

 

 

medewerkers waaraan afdelingshoofden (en daarmee gelijkgestelden) rechtstreeks leiding geven.

 

 

 

 

x

 

 

 

  

 

 

 

 

Bijlage deel d Vakantiemandaat

Het college van burgemeester en wethouders van Gouda

gelezen het advies met voorstelnummer 205;

overwegende dat tijdens de schoolvakanties voor de regio Midden Nederland een of meer weken geen vergaderingen van het college van burgemeester en wethouders plaatsvinden en dat het wenselijk is de besluitvorming in die periode te continueren;

gelet op artikel 160 van de Gemeentewet en afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

besluit tot:

 

Artikel 1

 • a.

  Indien in een schoolvakantie voor de regio Midden Nederland niet het voltallige college van burgemeester en wethouders aanwezig is, kunnen de bevoegdheden van het college namens en onder verantwoordelijkheid van het college in spoedeisende gevallen worden uitgeoefend door de wel aanwezige collegeleden gezamenlijk. Bij een staking der stemmen besluit de burgemeester of bij zijn ontstentenis de locoburgemeester.

 • b.

  Bevoegdheden van het college van burgemeester en wethouders die zijn gemandateerd aan een portefeuillehouder, kunnen bij afwezigheid van de desbetreffende portefeuillehouder in een schoolvakantie in spoedeisende gevallen namens en onder verantwoordelijkheid van het college worden uitgeoefend door één van de wel aanwezige portefeuillehouders. 

Artikel 2

Het college wordt de eerst volgende collegevergadering na iedere schoolvakantie op de hoogte gesteld van de besluiten die krachtens het onderhavig mandaat zijn genomen.

 

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

 

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als: Vakantiemandaat.

 

Aldus besloten in de vergadering van 15 december 2015.