Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gouda

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda houdende regels omtrent deeltijd ondernemen vanuit de bijstand (Beleidsregels Deeltijd ondernemen vanuit de bijstand Gouda 2019)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGouda
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda houdende regels omtrent deeltijd ondernemen vanuit de bijstand (Beleidsregels Deeltijd ondernemen vanuit de bijstand Gouda 2019)
CiteertitelBeleidsregels Deeltijd ondernemen vanuit de bijstand Gouda 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 31, tweede lid, van de Participatiewet
 3. artikel 8, tweede lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
 4. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/historie/Gouda/460747/460747_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-07-2019nieuwe regeling

25-06-2019

gmb-2019-169375

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda houdende regels omtrent deeltijd ondernemen vanuit de bijstand (Beleidsregels Deeltijd ondernemen vanuit de bijstand Gouda 2019)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda;

Gelet op artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht; artikel 31, tweede lid, onder n van de Participatiewet, artikel 8, tweede lid van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en artikel 12 van de Re-integratieverordening Gouda 2017;

 

besluit vast te stellen: de Beleidsregels Deeltijd ondernemen vanuit de bijstand Gouda 2019.

Artikel 1. Ondersteuning

Het college is bevoegd deeltijd ondernemers vanuit de bijstand, gedurende maximaal 3 jaar, begeleiding aan te bieden naar en tijdens werk. De begeleiding die geboden wordt bestaat uit:

 • a.

  coachingsgesprekken met een trainer;

 • b.

  aangeboden workshops uit het programma van parttime ondernemen.

Artikel 2. Doelstelling

Het doel van het bieden van begeleiding bij het parttime ondernemerschap is:

 • 1.

  het laten opdoen van werkervaring en opbouwen van een netwerk;

 • 2.

  door uitbreiding van het netwerk en/of het verwerven van vaardigheden uitstromen naar een volledige baan in loondienst; of

 • 3.

  het gedeeltelijk in eigen levensonderhoud voorzien door de inkomsten uit het ondernemerschap.

Artikel 3. Doelgroep

 • 1.

  Een parttime ondernemer komt voor de in artikel 1 genoemde ondersteuning in aanmerking, indien hij aan de voorwaarden genoemd in artikel 4 en 5 voldoet.

 • 2.

  Een parttime ondernemer is iemand die:

  • a.

   een aanvullende uitkering op grond van de Participatiewet ontvangt;

  • b.

   handelt in overeenstemming met wet of regelgeving;

  • c.

   (netto) inkomsten genereert door het verrichten van zelfstandige activiteiten die voor eigen rekening en risico worden uitgevoerd/komen;

  • d.

   inkomen uit een parttime dienstverband heeft;

  • e.

   bedrijfs- of beroepsmatige activiteiten uitvoert van geringe omvang, maximaal 1040 uur per jaar, die geen recht geven op de zelfstandigenaftrek;

  • f.

   geen activiteiten uitvoert die een belemmering vormen voor het nakomen van de (overige) verplichtingen tot arbeidsinschakeling;

  • g.

   zich aantoonbaar heeft verdiept in de wettelijke verplichtingen die bij het ondernemerschap horen en die verplichtingen ook naleeft;

  • h.

   geen ruimte en personeel inhuurt en geen andere kosten maakt voor een bedrijfsruimte.

Artikel 4. Voorwaarden voor ondersteuning

De parttime ondernemer:

 • 1.

  behoort tot de doelgroep;

 • 2.

  heeft voorafgaand aan het traject toestemming gekregen van het college van de gemeente Gouda om als parttime ondernemer te werken met behoud van een aanvullende bijstandsuitkering. Dit wordt vastgelegd in het plan van aanpak.

Artikel 5. Voorwaarden voor continuering van ondersteuning

De parttime ondernemer:

 • 1.

  leeft de afspraken uit het plan van aanpak, die halfjaarlijks bij besluit worden vastgesteld, na;

 • 2.

  geeft na 12 maanden een presentatie aan een samengestelde commissie over zijn ondernemersplan en zijn behaalde resultaten;

 • 3.

  verdient na 18 maanden minimaal 50% van het wettelijk minimumloon (netto);

 • 4.

  leeft de administratieve verplichtingen na, waaronder het overleggen van een inkomstenopgave, een kostenoverzicht en een urenadministratie;

 • 5.

  houdt een deugdelijke boekhouding bij die voldoet aan de criteria van de Belastingdienst, wat betekent dat de volgende stukken in ieder geval aanwezig zijn:

  • a.

   een kopie van de aangifte, en voorlopige en definitieve aanslag inkomensbelasting; en;

  • b.

   een jaarrekening inclusief balans, winst- en verliesrekening en toelichting; of;

  • c.

   een kasboek;

  • d.

   btw-aangiften.

 • 6.

  een marktconform tarief hanteren voor zijn product of dienst;

Artikel 6. Middelen

 • 1.

  Het college verrekent de belastbare inkomsten maandelijks met het recht op bijstand.

 • 2.

  Belastbare inkomsten zijn de opbrengsten minus aftrekbare kosten.

 • 3.

  Op de opbrengsten kunnen in ieder geval de volgende kosten in mindering worden gebracht:

  • a.

   kosten inschrijving Kamer van Koophandel;

  • b.

   vervoerskosten (€ 0,19 cent per kilometer per auto op basis van kilometerstaat en/of kosten van het openbaar vervoer);

  • c.

   kosten voor telefoon en internet tot maximaal € 25,00 per maand (incl. btw), mits niet voor privégebruik;

  • d.

   opleidingskosten;

 • 4.

  Indien de parttime ondernemer ondersteuning bij het parttime ondernemen ontvangt, neemt het college de netto inkomsten op grond van artikel 31, tweede lid, onder n en artikel 8, tweede lid van de Wet inkomstenvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers gedurende de maximaal gestelde duur en voor de maximaal gestelde hoogte, niet als middelen in aanmerking, mits niet eerder toegepast.

Artikel 7. Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden één dag na bekendmaking in werking.

Artikel 8. Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als Beleidsregels Deeltijd ondernemen vanuit de bijstand Gouda 2019.

 

Aldus besloten in de vergadering van 25 juni 2019:

Burgemeester en wethouders van Gouda,

De secretaris,

E.M. Branderhorst

de burgemeester

M. Salet