Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gouda

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Gouda houdende regels omtrent delegatie (Delegatiebesluit werkgeverschap raad)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGouda
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de gemeenteraad van de gemeente Gouda houdende regels omtrent delegatie (Delegatiebesluit werkgeverschap raad)
CiteertitelDelegatiebesluit werkgeverschap raad
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 83, eerste lid, van de Gemeentewet
  2. artikel 107 van de Gemeentewet
  3. artikel 107a van de Gemeentewet
  4. artikel 107b van de Gemeentewet
  5. artikel 107d van de Gemeentewet
  6. artikel 107e van de Gemeentewet
  7. afdeling 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-12-2019nieuwe regeling

06-11-2019

gmb-2019-296504

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Gouda houdende regels omtrent delegatie (Delegatiebesluit werkgeverschap raad)

De raad van de gemeente Gouda

 

gelezen het voorstel van 8 oktober van het presidium

 

gelet op de artikelen 83, eerste lid, de artikelen 107 tot en met 107e en 156 van de Gemeentewet en

gelet op afdeling 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

gelet op het raadsbesluit tot het instellen van een werkgeverscommissie

 

besluit vast te stellen:

 

Delegatiebesluit bevoegdheden van de gemeenteraad aan de werkgeverscommissie

 

Artikel 1  

Het delegeren aan de werkgeverscommissie van de bevoegdheden die rechtstreeks voortvloeien uit de Ambtenarenwet, de op deze wet gebaseerde rechtspositionele voorschriften en de artikelen 107 tot en met 107e van de Gemeentewet, met uitzondering van de bevoegdheden als bedoeld in artikel 107 (benoemen, schorsen als disciplinaire maatregel en ontslaan van de griffier), 107a, tweede lid (instructie van de griffier), 107d, eerste lid (vervanging van de griffier) en 107e, eerste lid (vaststelling en wijziging van de organisatie van de griffie) van de Gemeentewet behoudens het vaststellen en wijzigen van de arbeidsvoorwaardenregelingen.

 

Artikel 2  

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag volgende op de datum waarop de raad een besluit hierover heeft genomen.

 

Artikel 3  

Dit besluit wordt aangehaald als ‘Delegatiebesluit werkgeverschap raad’.

Aldus besloten in de openbare vergadering van  6 november 2019

griffier

mr. drs. E.J. Karman-Moerman

voorzitter

M. Salet