Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gouda

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Gouda houdende regels omtrent arbeidsvoorwaarden (Arbeidsvoorwaardenregeling griffie gemeente Gouda)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGouda
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de gemeenteraad van de gemeente Gouda houdende regels omtrent arbeidsvoorwaarden (Arbeidsvoorwaardenregeling griffie gemeente Gouda)
CiteertitelArbeidsvoorwaardenregeling griffie gemeente Gouda
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. titel III van de Ambtenarenwet
  2. artikel 107e, eerste lid, van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-12-2019nieuwe regeling

06-11-2019

gmb-2019-296552

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Gouda houdende regels omtrent arbeidsvoorwaarden (Arbeidsvoorwaardenregeling griffie gemeente Gouda)

De raad van de gemeente Gouda

 

Gelezen het voorstel van het presidium, d.d. 8 oktober 2019

 

Gelet op artikelen 107e, eerste lid van de Gemeentewet en Titel III van de Ambtenarenwet;

 

Gelet op de raadsbesluiten tot het instellen van een werkgeverscommissie en tot het delegeren van bevoegdheden van de gemeenteraad aan de werkgeverscommissie en tot het intrekken van het delegatiebesluit bevoegdheden college;

 

Besluit vast te stellen:

Artikel 1  

De arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Gouda, laatstelijk gewijzigd d.d. 1 april 2019, over te nemen en vast te stellen ten behoeve van de griffier en de medewerkers van de griffie;

Artikel 2  

Dit besluit treedt in werking op de dag volgende op zijn bekendmaking.

Artikel 3  

Dit besluit wordt aangehaald als ‘Arbeidsvoorwaardenregeling griffie gemeente Gouda

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 6 november 2019

griffier

mr. drs. E.J. Karman-Moerman

voorzitter

M. Salet