Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gouda

Besluit van het hoofd van de afdeling Stadstoezicht van de gemeente Gouda houdende regels omtrent het aanwijzen en machtigen handhaving van de afdeling Stadstoezicht (Aanwijs- en machtigingsbesluit handhaving afdeling Stadstoezicht Gouda 2020)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGouda
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het hoofd van de afdeling Stadstoezicht van de gemeente Gouda houdende regels omtrent het aanwijzen en machtigen handhaving van de afdeling Stadstoezicht (Aanwijs- en machtigingsbesluit handhaving afdeling Stadstoezicht Gouda 2020)
CiteertitelAanwijs- en machtigingsbesluit handhaving afdeling Stadstoezicht Gouda 2020
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 125 van de Gemeentewet
 2. artikel 5:27, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht
 3. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Gouda/CVDR634429.html
 4. artikel 5:27, derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht
 5. artikel 5:28 van de Algemene wet bestuursrecht
 6. artikel 5:29, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht
 7. artikel 5:31, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht
 8. artikel 5:31, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-01-2020nieuwe regeling

02-01-2020

gmb-2020-1801

Verseonnr: 1237761

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het hoofd van de afdeling Stadstoezicht van de gemeente Gouda houdende regels omtrent het aanwijzen en machtigen handhaving van de afdeling Stadstoezicht (Aanwijs- en machtigingsbesluit handhaving afdeling Stadstoezicht Gouda 2020)

Het hoofd van de afdeling Stadstoezicht

 

Gelet op artikel 125 van de Gemeentewet, waarin is bepaald, dat het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester bevoegd zijn om bestuursdwang toe te passen bij overtredingen van wet- en regelgeving;

 

Gelet op artikel 5:27, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht waaruit volgt, dat het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester personen kunnen aanwijzen, die zijn belast met de feitelijke toepassing van bestuursdwang, ingeval een last onder bestuursdwang is opgelegd en aan de last binnen de gestelde begunstigingstermijn geen of onvoldoende opvolging is gegeven. De aangewezen personen hebben toegang tot elke plaats, voorzover dit voor de handhavende taak redelijkerwijs nodig is;

 

Gelet op zijn mandaat ingevolge artikel 43, vijfde lid, van het Gouds mandatenbesluit om medewerkers van zijn afdeling aan te wijzen als personen, die belast zijn met het feitelijk toepassen van bestuursdwang;

 

Gelet op artikel 5:27, derde lid e.v., 5:28, 5:29, eerste lid en 5:31, eerste en tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht waarin de bevoegdheden zijn opgenomen, die bij de feitelijke toepassing van bestuursdwang kunnen worden ingezet;

 

Gelet op zijn machtigingen ingevolge artikel 43, derde lid, van het Gouds mandatenbesluit en de daarbij aan hem verleende bevoegdheid om medewerkers van zijn afdeling te machtigen voor:

 • -

  het feitelijk uitvoeren van bestuursdwang in geval van spoedeisende bestuursdwang als bedoeld in artikel 5:31, eerste en tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht, waarvoor op grond van de Opiumwet, Algemene plaatselijke verordening Gouda 2009, Gemeentewet, Wet Milieubeheer of Afvalstoffenverordening Gouda 2011 een besluit tot spoedeisende bestuursdwang is of zal worden opgelegd, waaronder het fysiek sluiten van panden;

 • -

  het aanzeggen van het betreden van een plaats in het kader van het toepassen van bestuursdwang, als bedoeld in artikel 5:27, derde lid e.v. van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  het verzegelen van gebouwen, terreinen en hetgeen zich daarin of daarop bevindt, in situaties waarin bestuursdwang is of wordt toegepast, als bedoeld in artikel 5:28 Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  het meevoeren, opslaan, bewaren en teruggeven van zaken, in situaties waarin bestuursdwang is of wordt toegepast, als bedoeld in artikel 5:29, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

 

besluit:

 

het Aanwijs- en machtigingsbesluit handhaving afdeling Stadstoezicht Gouda 2020 vast te stellen.

Artikel 1 begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 

Boa: persoon, die werkzaam is bij de afdeling Stadstoezicht en die beëdigd is als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 2 aanwijzing Boa’s als handhavers

 • 1.

  De Boa’s zijn aangewezen als personen, die belast zijn met het feitelijk toepassen van bestuursdwang, ingeval op grond van de Opiumwet, de Algemene plaatselijke verordening Gouda 2009, de Gemeentewet, de Wet Milieubeheer en/of de Afvalstoffenverordening Gouda 2011 een last onder bestuursdwang is opgelegd en aan de last binnen de gestelde begunstigingstermijn geen of onvoldoende opvolging is gegeven, waaronder het fysiek sluiten van panden.

 • 2.

  De aanwijzing geldt tevens voor wetten en verordeningen, die in de plaats treden van de in het eerste lid vermelde wetten en verordeningen, voor zover de aard en strekking daarvan niet wezenlijk verandert.

Artikel 3  

 • 1.

  De Boa’s zijn belast en gemachtigd tot het feitelijk toepassen van bestuursdwang in geval van spoedeisende bestuursdwang als bedoeld in artikel 5:31, eerste en tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht, ingeval op grond van de Opiumwet, de Algemene plaatselijke verordening Gouda 2009, de Gemeentewet, de Wet Milieubeheer en/of de Afvalstoffenverordening Gouda 2011 een last onder bestuursdwang is opgelegd en aan de last binnen de gestelde begunstigingstermijn geen of onvoldoende opvolging is gegeven, waaronder het fysiek sluiten van panden.

 • 2.

  De machtiging geldt tevens voor wetten en verordeningen, die in de plaats treden van de in het eerste lid vermelde wetten en verordeningen, voor zover de aard en strekking daarvan niet wezenlijk verandert.

Artikel 4  

 • 1.

  1.De Boa’s zijn gemachtigd tot het aanzeggen van het betreden van een plaats in het kader van het toepassen van bestuursdwang, als bedoeld in artikel 5:27, derde lid e.v. van de Algemene wet bestuursrecht, in spoedeisende situaties.

 • 2.

  De machtiging geldt tevens voor wetten en verordeningen, die in de plaats treden van de in het eerste lid vermelde wetten en verordeningen, voor zover de aard en strekking daarvan niet wezenlijk verandert.

Artikel 5  

 • 1.

  De Boa’s zijn gemachtigd tot het verzegelen van gebouwen, terreinen en hetgeen zich daarin of daarop bevindt, in situaties waarin bestuursdwang is of wordt toegepast, als bedoeld in artikel 5:28 Algemene wet bestuursrecht.

 • 2.

  De machtiging geldt tevens voor wetten en verordeningen, die in de plaats treden van de in het eerste lid vermelde wetten en verordeningen, voor zover de aard en strekking daarvan niet wezenlijk verandert.

Artikel 6  

 • 1.

  De Boa’s zijn gemachtigd tot het meevoeren, opslaan, bewaren en teruggeven van zaken, in situaties waarin bestuursdwang is of wordt toegepast, als bedoeld in artikel 5:29, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

 • 2.

  De machtiging geldt tevens voor wetten en verordeningen, die in de plaats treden van de in het eerste lid vermelde wetten en verordeningen, voor zover de aard en strekking daarvan niet wezenlijk verandert.

Artikel 7 inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

Artikel 8 citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als Aanwijs- en machtigingsbesluit handhaving afdeling Stadstoezicht Gouda 2020.

Aldus besloten op 2 januari 2020

Namens burgemeester en wethouders van Gouda, dan wel namens de burgemeester van Gouda,

afdelingshoofd Stadstoezicht,

W.L.C. Slotboom-Zeedijk

Toelichting  

Het college van burgemeester en wethouders (hierna: het college) of burgemeester legt bij overtredingen een last onder bestuursdwang op. De overtreder wordt een termijn gegeven om aan de last te voldoen en de overtreding ongedaan te maken:

 • -

  Als de overtreder aan de last voldoet, dan eindigt de bestuursdwangprocedure;

 • -

  Als de overtreder niet of onvoldoende aan de last voldoet, dan past het college of de burgemeester feitelijk bestuursdwang toe en worden de kosten daarvan in rekening gebracht bij de overtreder.

 

In de laatstgenoemde situatie komen de Boa’s van de afdeling Stadstoezicht in actie om de bestuursdwang feitelijk uit te voeren, bijvoorbeeld door een pand fysiek af te sluiten en te verzegelen of door zaken mee te voeren en te bewaren, bijvoorbeeld foutgeparkeerde fietsen.

 

Uit artikel 5:27, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht volgt, dat het college of de burgemeester personen aanwijst, die met de feitelijke toepassing van bestuursdwang zijn belast. Deze personen hebben dan toegang tot elke plaats, voorzover dit voor de handhavende taak redelijkerwijs nodig is. Voor het betreden van woningen zonder toestemming van de bewoner is een machtiging vereist op grond van de Algemene wet op het binnentreden.

 

In het Gouds mandatenbesluit hebben het college en de burgemeester het hoofd van de afdeling Stadstoezicht gemandateerd om medewerkers van zijn afdeling aan te wijzen, die zijn belast met het feitelijk toepassen van bestuursdwang. Daarmee hebben deze personen toegang tot elke plaats, voor zover dit redelijkerwijs nodig is voor de uitvoering van hun taak.

 

In het Gouds mandatenbesluit is het hoofd van de afdeling Stadstoezicht gemachtigd tot het verrichten van de bij bestuursdwang behorende handelingen, zoals het meevoeren en opslaan van zaken en het fysiek sluiten van panden.

 

Zoals vermeld wordt de feitelijke toepassing van bestuursdwang door de Boa’s van de afdeling Stadstoezicht verzorgd. Daarvoor is noodzakelijk, dat het hoofd van de afdeling Stadstoezicht medewerkers van de afdeling hiertoe aanwijst en aan hen de daarvoor benodigde bevoegdheden machtigt. Met dit besluit heeft hij de Boa’s van zijn afdeling aangewezen en gemachtigd als handhavers.

Het maakt geen verschil of de Boa in vaste dienst bij de gemeente is, of dat hij tijdelijk is ingehuurd.

 

De aanwijzing heeft niet op naam van medewerkers plaatsgevonden. Bij aanwijzing op naam zou het besluit namelijk steeds gewijzigd moeten worden bij vertrek van aangewezen medewerkers en indiensttreding van nieuwe medewerkers.

 

De bewaarde zaken kunnen worden verkocht, als de eigenaar de zaak niet ophaalt of niet de kosten daarvan voldoet. Daartoe is het afdelingshoofd in het Gouds mandatenbesluit gemachtigd.

 

Het besluit is bekendgemaakt in het elektronisch gemeenteblad en in de Staatscourant. Voor enkele aanwijzingen is de bekendmaking in de Staatscourant wettelijk verplicht.