Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gouda

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda houdende regels omtrent subsidie reductie energiegebruik woningen (Subsidieregeling Reductie Energiegebruik Woningen Gouda)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGouda
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda houdende regels omtrent subsidie reductie energiegebruik woningen (Subsidieregeling Reductie Energiegebruik Woningen Gouda)
CiteertitelSubsidieregeling Reductie Energiegebruik Woningen Gouda
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Deze regeling geldt tot en met 31 maart 2021 en geldt derhalve voor artikel 4 lid 1 met terugwerkende kracht.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 160 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-07-2020nieuwe regeling

23-06-2020

gmb-2020-187515

4114

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda houdende regels omtrent subsidie reductie energiegebruik woningen (Subsidieregeling Reductie Energiegebruik Woningen Gouda)

Het college van burgemeester en wethouders van Gouda;

 

gelezen het voorstel van 23 juni 2020;

 

gelet op artikel 160 van de Gemeentewet;

 

besluit tot:

 

 • 1.

  Bekrachtiging van de aanvraag voor de landelijke RRE subsidie ingediend op 13 november 2019;

 

 • 2.

  Vaststellen van de subsidie Regeling Reductie Energiegebruik Gouda (RRE-G).

Aldus besloten in de vergadering van 23 juni 2020.

 

Burgemeester en wethouders van Gouda,

 

de secretaris,

dr. E.M. Branderhorst

 

de burgemeester,

mr. drs. P. Verhoeve

 

 

Subsidieregeling Reductie Energiegebruik Gouda

Artikel 1  

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders voor de in artikel 3 bedoelde subsidiabele maatregelen.

Artikel 2 doelgroep

Subsidie wordt verstrekt aan:

 • -

  bouwmarkten Karwei, Gamma en Praxis in Gouda

 • -

  particuliere eigenaren en huurders van woningen in Gouda die publiekrechtelijk rechtmatig gebruik maken van een woning; onder woning wordt ook bedrijfswoning verstaan.

Artikel 3 subsidiabele maatregelen

Subsidie wordt verstrekt voor energiebesparende maatregelen zoals genoemd in bijlage 1 en bijlage 2 bij deze regeling, die in de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 maart 2021 worden uitgevoerd aan woningen door woningeigenaren, huurders of gespecialiseerde bedrijven.

Artikel 4 hoogte en vorm subsidie

 • 1.

  De subsidie voor de energiebesparende maatregelen zoals opgenomen in bijlage 1 “maatregelen RRE-subsidie, uitgevoerd door bedrijven” bedraagt 50% van de kosten van genoemde maatregelen voor koopwoningen met een maximum van € 500,- (inclusief btw).

 • 2.

  De subsidie voor de energiebesparende maatregelen als bedoeld in bijlage 2 “maatregelen RRE-subsidie bouwmarkten”, betreft een korting van 40% op de aanschaf van artikelen in de bouwmarkten Karwei, Gamma en Praxis in Gouda, tot een maximum van €100 (inclusief BTW) per koop- of huurwoning. De korting geldt niet voor online aankopen. De korting kan eenmalig door inlevering van een voucher bij bouwmarkten verzilverd worden. De bouwmarkten verlenen de 40% korting die vervolgens door de gemeente voor de helft wordt terugbetaald aan de bouwmarkten na indiening van een factuur.

Artikel 5 aanvraag

 • 1.

  De aanvraag voor subsidie voor energiebesparende maatregelen als bedoeld in artikel 4, eerste lid, omvat in ieder geval de volgende gegevens:

  • a.

   Een beschrijving van de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd en de overeenkomstige maatregel waaronder deze vallen zoals genoemd op de lijst “maatregelen RRE-subsidie, uitgevoerd door bedrijven”, zoals opgenomen in bijlage 1.

  • b.

   De factuur met daarop in ieder geval naam, adres en woonplaats van de aanvrager, en een betalingsbewijs van de maatregelen die genomen zijn. Uit de factuur moet blijken dat de maatregelen vallen onder de maatregelen zoals genoemd op de lijst “maatregelen RRE-subsidie, uitgevoerd door bedrijven”, zoals opgenomen in bijlage 1.

 • 2.

  De subsidie voor energiebesparende maatregelen als bedoeld in artikel 4, tweede lid, wordt verstrekt aan de bouwmarkten Karwei, Gamma en Praxis in Gouda. Deze bouwmarkten dienen maandelijks een factuur in bij de gemeente Gouda. De factuur dient gebaseerd te zijn op de verleende korting zoals genoemd in artikel 4, tweede lid. Deze factuur bevat in ieder geval de volgende gegevens:

  • a.

   De periode waarin de korting is verleend

  • b.

   Een onderverdeling van de bestedingen naar huur- en koopwoningen

  • c.

   Het aantal bestedingen per huur- en koopwoning

  • d.

   De ingeleverde bonnen worden als bijlage gevoegd bij de factuur, en/of via een digitaal systeem aangetoond.

Artikel 6 Aanvullende weigeringsgronden

In aanvulling op de weigeringsgronden als genoemd in artikel 4:25 en 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 11 van de Algemene subsidieverordening Gouda 2003 wordt de subsidie geweigerd, voor zover:

 • a.

  De energiebesparende maatregelen gericht zijn op het voldoen aan wettelijke verplichtingen of gangbare minimum kwaliteitseisen;

 • b.

  Voor eenzelfde woning meer dan eenmaal subsidie wordt gevraagd voor dezelfde maatregel;

 • c.

  Niet wordt voldaan aan de subsidievereisten als genoemd in artikel 1 tot en met 5;

 • d.

  Het subsidieplafond is bereikt.

Artikel 7 subsidieplafond

 • 1.

  Voor de subsidiabele maatregelen als bedoeld in artikel 4, eerste lid, geldt een subsidieplafond van €300.000,- inclusief btw voor koopwoningen.

 • 2.

  Voor de subsidiabele maatregelen als bedoeld in artikel 4, tweede lid, geldt een subsidieplafond van €348.620 inclusief btw voor koopwoningen en €348.620 inclusief btw voor huurwoningen.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders kunnen tussentijds het subsidieplafond wijzigen.

 • 4.

  Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van een complete aanvraag

 • 5.

  Indien het vastgestelde subsidieplafond dreigt te worden overschreden of wordt overschreden als gevolg van het aantal aanvragen dat op dezelfde dag wordt ontvangen, worden de aanvragen die op die dag ontvangen zijn, door middel van loting gerangschikt.

 • 6.

  Aanvragen worden in behandeling genomen in de volgorde van ontvangst van de volledige aanvragen.

Artikel 8 hardheidsclausule

Burgemeester en wethouders kunnen artikel 2 en 3 buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing van deze artikelen gelet op het belang van de aanvrager leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 9 inwerkingtreding

Deze regeling geldt van 1 januari 2020 tot en met 31 maart 2021 en geldt derhalve voor artikel 4 lid 1 met terugwerkende kracht. Met de bouwmarkten wordt afgestemd wanneer de vouchers geldig zijn en daarmee de subsidie zoals genoemd in artikel 4 lid 2 van kracht wordt.

Artikel 10 citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Reductie Energiegebruik Woningen Gouda.

Bijlage 1: maatregelen RRE-subsidie, uitgevoerd door bedrijven

 • 1.

  Optimaliseren afgiftesysteem:

 • Aanpassingen waardoor het rendement van het afgiftesysteem toeneemt en deze geschikt zijn voor laag temperatuur verwarming:

  • -

   Waterzijdig inregelen van de centrale verwarmingsinstallatie en/of vloerverwarming. Inclusief aanbrengen van radiatorkranen, voetventielen, onderblokken, etc. in het kader van het waterzijdig inregelen.

  • -

   Radiatorfolie, radiatorventilatoren, of vergelijkbare maatregelen.

 • 2.

  Aanpassingen meterkast:

  • -

   Het aanpassen van de meterkast ten behoeve van een of meerdere van de volgende zaken:

  • -

   Inductiekookplaat /elektrische oven ter vervanging van een gasfornuis/oven.

  • -

   Aanbrengen pv-panelen.

  • -

   Laadpunt voor een elektrische auto

 • 3.

  Isolatiemaatregelen:

 • Het isoleren van de woning om CO² uitstoot te verminderen, zoals dakisolatie, HR++ glas, buitengevelisolatie, of vergelijkbaar. Uitsluitend indien dit maar 1 maatregel betreft, het nemen van 2 of meer maatregelen op dit vlak komt in aanmerking voor andere subsidies.

   

 • 4.

  Energieopslag

 • Boilervaten van minimaal 200 liter, gekoppeld aan een opwekkingsinstallatie door middel van zonnecollectoren/zonneboilers.

Bijlage 2: maatregelen RRE-subsidie bouwmarkten

 • Buisisolatiemateriaal

 • Isolatierollen- of plaatmateriaal

 • Afdichtingstape

 • Brievenbusborstel + klep

 • Tochtstrips en -band

 • Ledlampen (maximaal 10 per huishouden)

 • Thermostaatkranen voor radiator

 • Radiatorventilatoren

 

Algemene toelichting

Op 8 oktober 2019 is, als onderdeel van uitvoering van de Urgenda-uitspraak, de Regeling Reductie Energiegebruik bij koopwoningen (RRE) geopend. Gemeenten zijn in staat gesteld om tot 14 november 2019 een specifieke en eenmalige uitkering aan te vragen bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken Koninkrijksrelaties. De beschikking voor deze specifieke uitkering is ontvangen op 19 december door de gemeente Gouda.

 

Het doel is bij te dragen aan de beoogde CO2-reductie in 2020. De RRE is bedoeld als laagdrempelige regeling om huiseigenaren te stimuleren kleine maatregelen te nemen die energie besparen. Door in Gouda zowel in te zetten op energieadviezen van gemeentelijke energiecoaches als professionele energie adviseurs en tegelijkertijd met relatief beperkte bedragen kleine maatregelen te subsidiëren, is er een laagdrempelige aanpak voor bewoners om aan de slag te gaan met energie besparen.

 

Artikelsgewijze toelichting

 

Artikel 1

 

-

 

Artikel 2 doelgroep

 

De regeling kent 2 doelgroepen. Een doelgroep bestaat uit bewoners van huur- of koopwoningen die bedrijven werkzaamheden laten uitvoeren in het kader van verduurzaming . De RRE-rijksregeling is enkel bedoeld voor koopwoningen, maar om ook voor huurders de regeling bereikbaar te maken is er in de gemeentelijke regeling voor gekozen om ook huurders te subsidiëren.

 

De doelgroep voor het onderdeel kortingscoupons (artikel 4.2) bestaat uit de Goudse Bouwmarkten. De totale korting die gegeven wordt op de energiebesparende maatregelen is 40% waarvan de bouwmarkten en de gemeente ieder 20% voor hun rekening nemen. De korting valt toe aan bewoners van huur- of koopwoningen die hun inkopen bij deze bouwmarkten doen. De korting zelf wordt verleend door de bouwmarkten aan de kassa op de geselecteerde producten. Op basis van de verkopen en verleende kortingen dient een bouwmarkt een factuur in bij de gemeente die op basis van voorliggende regeling vergoed wordt.

 

Artikel 3 subsidiabele maatregelen

 

Subsidiabele maatregelen zoals genoemd in bijlage 1 en 2 zijn afgestemd met de Goudse bouwmarkten en het duurzaamheidsplatform Gouda (DPG). Uitgangspunt is dat de maatregelen CO² reduceren en beperkt zijn in omvang, waarmee de drempel om de maatregelen te nemen laag is en er zo veel mogelijk woningen verduurzaamd worden.

 

Artikel 4 hoogte en vorm subsidie

 

De hoogte en vorm zijn bepaald op basis van de aanvraag die gedaan is voor de landelijke RRE-regeling en de intentie om zoveel mogelijk woningen te verduurzamen. Door de bedragen laag te houden en de wijze van subsidieverlening zo eenvoudig mogelijk te houden, wordt bereikt dat veel mensen gebruik maken van de subsidie.

 

Artikel 5 aanvraag

 

Om de aangevraagde subsidie te kunnen beoordelen zijn gegevens nodig van de aanvrager. In alle gevallen wordt subsidie achteraf verleend, op basis van verkopen en/of facturen. Hiermee wordt voorkomen dat er veel administratieve lasten zijn voor de gemeente. Er zal steekproefsgewijs een controle plaatsvinden op de bestedingen.

 

Artikel 6 Aanvullende weigeringsgronden

 

Stapelingen van subsidies zijn niet toegestaan. Dit is met name relevant voor subsidies in het kader van de subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) die voor het onderdeel isolatie een subsidie kent vanaf twee maatregelen. Voor isolatiewerkzaamheden waarbij slechts één maatregel wordt uitgevoerd is voorliggende subsidieregeling dus interessant.

 

Artikel 7 subsidieplafond

 

Het subsidieplafond is bepaald door de afgegeven beschikking. Voor de voorliggende regeling is in totaal €997.240,- (inclusief btw) beschikbaar.

 

Voor de kortingsbonnen die bij bouwmarkten worden ingeleverd is €348.620,- (inclusief btw) beschikbaar voor koopwoningen. Voor huurwoningen is eveneens €348.620,- (inclusief btw) beschikbaar. Om te voorkomen dat er overschrijding plaatsvindt zullen de bedragen tranchegewijs ter beschikking gesteld worden aan de bouwmarkten. Er zal in eerste instantie tot maximaal €300.000,- (inclusief btw) voor huur- en koopwoningen uitgekeerd worden waarna de laatste €48.620,- in overleg met de bouwmarkten verdeeld zal worden. ‘

 

Voor het onderdeel waarbij bedrijven werkzaamheden uitvoeren zal het principe “wie het eerst komt, die het eerst maalt” gelden. Wanneer het subsidieplafond bereikt is vindt er geen uitkering meer plaats. Het beschikbare bedrag wordt periodiek geactualiseerd op de site www.maakgoudaduurzaam.nl