Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gouda

Privacyreglement voor de clientendossiers en de geautomatiseerde clientenadministratie van de dienst Werk, inkomen en zorg

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGouda
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingPrivacyreglement voor de clientendossiers en de geautomatiseerde clientenadministratie van de dienst Werk, inkomen en zorg
CiteertitelPrivacyreglement voor de clientendossiers en de geautomatiseerde clientenadministratie van de dienst Werk, inkomen en zorg
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpprivacybescherming

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is van rechtswege vervallen met ingang van 25 mei 2018 wegens intrekking WBP.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Privacyverordening 2002

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-11-201025-05-2018Nieuwe regeling

12-10-2010

onbekend

1.4.2.5

Tekst van de regeling

Intitulé

Privacyreglement voor de clientendossiers en de geautomatiseerde clientenadministratie van de dienst Werk, inkomen en zorg

 

 

burgemeester en wethouders van de gemeente gouda

besluiten:

ingevolge artikel 13, tweede lid, van de Privacyverordening 2002, vast te stellen het navolgende Privacyreglement voor de cliëntendossiers en de geautomatiseerde cliëntenadministratie van de dienst Werk, inkomen en zorg.

artikel 1 begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: de Wet bescherming persoonsgegevens (Stb. 2000,302);

 • b.

  de verordening: de Privacyverordening 2002;

 • c.

  burgemeester en wethouders: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda;

 • d.

  de verantwoordelijke: burgemeester en wethouders;

 • e.

  het hoofd: het hoofd van de dienst Werk, inkomen en zorg;

 • f.

  de beheerder: het hoofd;

 • g.

  de dienst: de dienst Werk, inkomen en zorg;

 • h.

  bewerker: degene die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreekse gezag te zijn onderworpen;

 • i.

  persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

 • j.

  verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens;

 • k.

  het bestand: elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens, ongeacht of dit geheel van gegevens gecentraliseerd is of verspreid is op een functioneel of geografisch bepaalde wijze, dat volgens bepaalde criteria toegankelijk is en betrekking heeft op verschillende personen;

 • l.

  de betrokkene: degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft.

artikel 2 omvang van het bestand met persoonsgegevens

Het bestand met persoonsgegevens bestaat uit de cliëntendossiers en het geautomatiseerde bestand met betrekking tot gegevens over uitkeringen, voorzieningen en debiteurenzaken.

artikel 3 doelstelling van de verwerking van persoonsgegevens

Doel van de verwerking van persoonsgegevens is de beschikking te hebben over gegevens noodzakelijk voor:

 • a.

  het rechtmatig verstrekken van uitkeringen of voorzieningen op grond van de wetten en regelingen, welke door de dienst worden uitgevoerd;

 • b.

  het terugvorderen van als lening verstrekte uitkeringen en van teveel of ten onrechte verstrekte uitkeringen;

 • c.

  het verhalen van verstrekte uitkeringen op onderhoudsplichtigen, garanten en nalatenschappen;

 • d.

  het doorbetalen van gelden aan derden op verzoek van de betrokkene dan wel naar aanleiding van beslag op uitkeringen;

 • e.

  het verstrekken van informatie ten behoeve van de onder 1.1 tot en met 1.4 genoemde onderwerpen aan degenen, die toegang hebben tot het (geautomatiseerde) bestand.

 • f.

  de behandeling van bezwaar- en beroepsprocedures en verhaalsprocedures;

 • g.

  het opsporen en vervolgen van strafbare feiten;

 • h.

  het verstrekken van informatie ten behoeve van statistische doeleinden;

 • i.

  de beheers- en beleidsinformatie van de dienst.

artikel 4 categorieën van personen, opgenomen in het bestand van persoonsgegevens

In het bestand van persoonsgegevens worden uitsluitend omtrent de volgende categorieën van personen gegevens opgenomen:

 • 1.

  personen die een aanvraag indienen voor uitkering of een voorziening op grond van de door de dienst uit te voeren wetten en regelingen alsmede van de eventuele partner en/of kinderen;

 • 2.

  personen van wie of op wie een door de dienst verstrekte uitkering wordt teruggevorderd of verhaald.

artikel 5 opgenomen gegevens en de wijze van verkrijgen

 • 1.

  Het bestand van persoonsgegevens bevat ten aanzien van de in artikel 3 genoemde personen de op het inlichtingenformulier verstrekte gegevens en voorts alle gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de door de dienst uit te voeren wetten en regelingen.

 • 2.

  De in het 1e lid bedoelde gegevens worden verkregen door:

  • a.

   opgave door de betrokkene zelf;

  • b.

   door of namens de betrokkene overgelegde bescheiden en/of bewijsstukken;

  • c.

   ontvangst/opgaven van gegevens door derden zoals (voormalige) werkgevers, het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), Raden voor de Kinderbescherming, pensioenfondsen, belastingdienst, Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), scholingsinstituten en andere instellingen en/of personen die relevante informatie kunnen verstrekken.

artikel 6 (applicatie-)beheer
 • 1.

  Het hoofd van de dienst is beheerder van de het bestand van persoonsgegevens.

 • 2.

  Het bestand van persoonsgegevens bestaat uit de volgende onderdelen:

 • 1.

  de papieren en digitale cliëntendossiers;

 • 2.

  het geautomatiseerde cliëntenbestand.

 • 3.

  Het beheer van de dossiers bestaat in hoofdlijnen uit:

 • 1.

  het onderhouden van de dossiers, dat wil zeggen het toevoegen, wijzigen en verwijderen van gegevens op grond van genomen beslissingen en veranderde omstandigheden;

 • 2.

  het toezicht op een correct gebruik van de dossiers.

 • 4.

  Als bewerker van het geautomatiseerde cliëntenbestand treedt op de applicatiebeheerder van de dienst.

 • 5.

  De in het geautomatiseerde bestand op te nemen gegevens worden uitsluitend in opdracht van de beheerder of door hem aangewezen ambtenaren ingevoerd.

 • 6.

  Overeenkomstig de opgave van de beheerder of door hem aangewezen ambtenaren voeren de medewerkers van de dienst gegevens in het geautomatiseerde bestand in.

 • 7.

  De bewerker verstrekt slechts gegevens uit het geautomatiseerde bestand aan de beheerder of door hem aangewezen ambtenaren.

artikel 7 toegang tot het bestand met persoonsgegevens

De beheerder kent de bevoegdheid tot rechtstreekse toegang tot het bestand met persoonsgegevens toe aan:

 • A.

  m.b.t. de cliëntendossiers:

  • 1.

   de medewerkers die werkzaam zijn binnen de dienst;

  • 2.

   de medewerkers van de dienst Documentaire informatievoorziening;

  • 3.

   medewerkers van het accountantskantoor en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kader van controlewerkzaamheden.

 • B.

  m.b.t. het geautomatiseerde cliëntenbestand:

 • a.

  zonder de bevoegdheid gegevens in te brengen, te muteren of te verwijderen:

  • 1.

   de medewerkers van de dienst, voor zover niet genoemd onder b;

  • 2.

   de applicatiebeheerder en de informatiebeheerders van de dienst;

  • 3.

   de medewerkers van de dienst Documentaire informatievoorziening;

  • 4.

   medewerkers van het accountantskantoor, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ambtenaren van de belastingdienst en medewerkers van het UWV in het kader van controlewerkzaamheden terzake van de verstrekte uitkeringen en de van toepassing zijnde inhoudingen en afdrachten;

 • b.

  met de bevoegdheid om handmatig of "on-line" gegevens in te brengen, te muteren of te verwijderen:

  alle medewerkers van de dienst die daartoe door het hoofd zijn aangewezen.

artikel 8 gebruik van de gegevens

De in het bestand van persoonsgegevens opgenomen gegevens worden uitsluitend ten behoeve van de in artikel 3 van het reglement omschreven doelstelling gebruikt.

artikel 9 verstrekking van gegevens aan derden

 • 1.

  De gegevens uit het bestand kunnen aan anderen dan de beheerder en de medewerkers van de dienst worden verstrekt in de volgende gevallen:

  • a.

   indien dit voortvloeit uit het doel van het bestand van persoonsgegevens;

  • b.

   indien dit wordt vereist ingevolge een wettelijk voorschrift;

  • c.

   indien de verstrekking plaatsvindt met toestemming van de betrokkene;

  • d.

   (op verzoek) aan personen of instanties met een publiekrechtelijke taak, voor zover zij die gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun taak en de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene(n) daardoor niet onevenredig wordt geschaad.

 • 2.

  Als verstrekker kunnen optreden de beheerder en de medewerkers van de dienst.

 • 3.

  Voor alle in het bestand van persoonsgegevens opgenomen gegevens geldt een geheimhoudingsplicht tenzij verstrekking op grond van artikel 1 van dit artikel noodzakelijk is.

 • 4.

  De beheerder wijst de ontvanger er schriftelijk op dat de verstrekte gegevens uitsluitend mogen worden gebruikt voor het doel waarvoor de gegevens verstrekt zijn. Het is de ontvanger niet toegestaan de gegevens aan anderen te verstrekken, tenzij daartoe op hem een wettelijke verplichting rust.

 • 5.

  Iedere verstrekking van gegevens moet blijken uit het bestand van persoonsgegevens door middel van een aantekening daartoe op de daarop betrekking hebbende stukken dan wel uit het begeleidend schrijven waarbij de gegevens verstrekt zijn.

artikel 10 verwijdering en vernietiging van gegevens

 • A.

  Ten aanzien van de cliëntendossiers:

  • 1.

   De beheerder verwijdert uit de cliëntendossiers ten minste eenmaal per twee jaar de gegevens waarvan vaststaat dat deze niet langer nodig zijn voor het doel van de gegevensverwerking.

  • 2.

   De beheerder verwijdert uit het bestand van persoonsgegevens alle gegevens in dossiervorm maximaal vijf jaar na het vervallen van enige financiële relatie, dat wil zeggen er zijn geen uitkerings-, voorzienings,- vorderings-, doorbetalings- of budgetgegevens meer.

  • 3.

   In afwijking van het gestelde in lid 2 kunnen burgemeester en wethouders aan de gemeente-archivaris toestemming verlenen vanwege een historisch belang dossiers op te nemen in het gemeente-archief.

  • 4.

   Burgemeester en wethouders kunnen op verzoek van de beheerder bepalen dat de persoonsgegevens langer blijven opgeslagen dan de in lid 2 bedoelde termijn.

  • 5.

   De beheerder verwijdert gegevens uit het bestand van persoonsgegevens na een daartoe strekkend besluit van burgemeester en wethouders.

  • 6.

   Vernietiging van gegevens uit het bestand van persoonsgegevens geschiedt met inachtneming van de Archiefwet.

 • B.

  Ten aanzien van de geautomatiseerde cliëntenadministratie:

  • 1.

   Persoonsgegevens, die niet meer nodig zijn voor het doel van de gegevensverwerking, worden uiterlijk na drie jaar daaruit verwijderd. De verwijderde gegevens worden opgeslagen in een niet geautomatiseerd historisch bestand. Het historisch bestand wordt na vijf jaar vernietigd.

  • 2.

   Ten behoeve van wetenschappelijk of statistisch onderzoek kunnen gegevens gedurende langere tijd de in het eerste lid bedoelde termijn opgeslagen blijven. Op deze gegevens blijft het reglement van toepassing.

artikel 11 mededeling van opname in het bestand van persoonsgegevens

Gezien het feit dat de betrokkene redelijkerwijs kan weten dat hij is opgenomen in het bestand van persoonsgegevens behoeft hiervan geen melding te worden gemaakt. Opneming blijkt o.a. uit toezending van de maandelijkse uitkeringsspecificatie, de beschikking e.d.

artikel 12 recht op inzage en wijziging

De betrokkene kan conform hoofdstuk 6 van de wet en artikel 16 tot en met 18 van de verordening verzoeken hem mee te delen of persoonsgegevens van hem worden verwerkt en verzoeken deze gegevens te verbeteren of af te schermen.

artikel 13 organisatie en beveiliging

 • 1.

  Ter bescherming van de in het bestand van persoonsgegevens opgenomen gegevens tegen verlies of beschadiging door brand, waterschade of luchtverontreiniging en andere calamiteiten zijn de nodige voorzieningen aanwezig. Tot deze voorzieningen behoren in elk geval:

  • a.

   voldoende brandblusmiddelen voor direct gebruik;

  • b.

   een goede voorziening voor alarmering bij brand;

  • c.

   een goede bliksemafleidersinstallatie voor het gebouw of de gebouwen waarin het bestand van persoonsgegevens is gehuisvest;

  • d.

   een rookverbod in de aangewezen ruimtes;

  • e.

   een rampenplan.

 • 2.

  Er zijn voorzieningen aanwezig ter bescherming van de gegevens tegen kwaadwilligheid, onachtzaamheid en verkeerd gebruik door het personeel dat met de bewaring of verwerking is belast, alsmede tegen verlies of beschadigingen door toedoen van derden.

 • 3.

  Er zijn voorzieningen teneinde herstel mogelijk te maken bij verlies of beschadiging van de gegevens.

 • 4.

  De uitvoering van werkzaamheden, waarbij persoonsgegevens zijn betrokken, vindt plaats met inachtneming van hetgeen daarover is opgenomen in de systeembeschrijvingen die voor het bestand van persoonsgegevens gelden.

 • 5.

  Ter bescherming van de gegevens zijn de nodige voorzieningen aanwezig bij toepassing van apparaten welke aan derden rechtstreeks toegang tot de bestanden van persoonsgegevens mogelijk maken. Deze voorzieningen zijn er met name op gericht dat een derde niet meer of andere gegevens kan onttrekken dan hem is toegestaan.

 • 6.

  Indien medewerkers van de dienst vanaf een andere locatie werken en van daaruit toegang hebben tot het bestand met persoonsgegevens, zijn voorzieningen getroffen die erop gericht zijn dat deze gegevens niet bij derden terechtkomen.

 • 7.

  De deugdelijkheid en de naleving van alle ter bescherming aan de gegevens getroffen voorzieningen worden door of namens de beheerder periodiek gecontroleerd.

artikel 14 slotbepalingen
 • 1.

  Dit reglement kan worden aangehaald als ‘Privacyreglement voor de cliëntendossiers en de geautomatiseerde cliëntenadministratie van de dienst Werk, inkomen en zorg’.

 • 2.

  Dit reglement treedt in werking met ingang van 1 november 2010.

 • 3.

  Dit reglement ligt ter inzage bij de beheerder.

   

Aldus vastgesteld in de vergadering van 12 oktober 2010.

 

Burgemeester en wethouders van GOUDA,

 

 

,de burgemeester

 

 

, de secretaris