Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Grave

Beleidsregel Subsidiering Zorg 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGrave
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel Subsidiering Zorg 2011
CiteertitelBeleidsregel Subsidiering Zorg 2011
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpWO

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht, titel 4:2 en 4:3

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201201-01-2015Nieuwe regeling

15-11-2011

Graafsche Courant, 20 december 2011

WO

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel Subsidiering Zorg 2011

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Grave;

 

overwegende dat het noodzakelijk is een beleidsregel vast te stellen met betrekking tot subsidiëring ten behoeve van activiteiten op het terrein van Zorg en Gehandicapten;

 

gelet op titel 4:2 en 4:3 van de Algemene wet bestuursrecht;

gelet op de Algemene Subsidie Verordening Grave 2011;

gelet op het Beleidskader Maatschappelijke Ondersteuning;

gelet op het WMO beleidsplan gemeente Grave;

 

b e s l u i t

 

vast te stellen de navolgende beleidsregel:

Beleidsregel Subsidiëring Zorg 2011

Artikel 1 Begripbepaling

 • 1.

  In deze beleidsregel wordt onder Maatschappelijke Ondersteuning verstaan de voorzieningen en activiteiten die in het vigerend beleidskader en berleidsnota’s zijn vastgelegd.

 • 2.

  Onder activiteiten wordt verstaan die activiteiten als zodanig in het beleidsterrein “zorg”.genoemd waaronder mantelzorg, gehandicaptenzorg, slachtofferhulp, maatschappelijke opvang, verslavingsbeleid en de OGGZ; en voorts die activiteiten die niet als zodanig zijn benoemd, maar redelijkerwijs hierin passen en bijdragen aan de uitvoering van doelstelling en beleidsdoelen van het gemeentelijk MO-beleid en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Artikel 2 Doel van deze beleidsregel

Het doel van deze beleidsregel is de subsidieverstrekking van het gemeentelijk Wmo-beleid vast te leggen en subsidiegrondslagen te formuleren.

Artikel 3 Subsidiecriteria

 • 1.

  Voor een subsidie komen in aanmerking instellingen die zich ten doel stellen om zonder winstoogmerk activiteiten op het terrein van zorg te organiseren in Grave.

 • 2.

  Indien de instelling over leden beschikt, moet een instelling een minimale eigen bijdrage vragen aan de leden om voor subsidie in aanmerking te komen. Dit is € 30,- per jaar voor jeugdleden tot 18 jaar en € 55,- per jaar voor leden vanaf 18 jaar. Elk jaar dient de eigen bijdrage met minimaal € 1,- te worden verhoogd.

 • 3.

  De berekening van de subsidiesom is opgebouwd op grond van een of meerdere objectieve normen:

  • a.

   Indien de instelling over leden beschikt: een bedrag per contributiebetalend lid van een vereniging/organisatie met rechtspersoonlijkheid, met die beperking, dat deze grondslag alleen van toepassing is op de in de gemeente Grave woonachtige leden.

  • b.

   Een bijdrage in de huurkosten van een gemeenschapsaccommodatie indien gebruik wordt gemaakt van accommodaties die eigendom zijn van de gemeente dan wel in opdracht van de gemeente door derden worden beheerd.

  • c.

   Een bedrag per inwoner of

  • d.

   Een bedrag op basis van afname van activiteiten/producten of

  • e.

   Een totaalbedrag per activiteit;

  • f.

   Het college kan een of meer grondslagen niet van toepassing verklaren, en/of op basis van redelijkheid en billijkheid grondslagen toevoegen.

  • g.

   Een of meer grondslagen vormen samen de subsidiesom.

  • h.

   Het gemeentelijk financiële beleid in het algemeen en de door de raad jaarlijks vast te stellen begroting in het bijzonder is in berekening en toekenning van normbedragen bepalend. De raad stelt jaarlijks de gemeentebegroting vast, al of niet met een of meer subsidieplafonds. Het college verleent en/of verstrekt de subsidie en bepaalt het maximum van de subsidiesommen. De door de gemeenteraad vastgestelde gemeentebegroting is bepalend.

 • 4.

  Voor gemeenschappelijke regelingen dan wel andere regelingen die bovenlokaal zijn, is dit artikel niet van toepassing.

Artikel 4 Hardheidsclausule

Het college kan, in bijzondere gevallen, een artikel of artikelen van deze beleidsregel buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing gelet op het belang van de aanvrager of subsidieverstrekker leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 5 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als Beleidsregel Subsidiëring Zorg 2011.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking op 1-1-2012.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders op 15-11-2011,

Hoogachtend,

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN GRAVE;

de secretaris, de burgemeester,

G.J.A.F. Hubers, S.Haasjes-van den Berg