Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Grave

Verordening burgerinitiatief

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGrave
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening burgerinitiatief
CiteertitelVerordening burgerinitiatief
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-08-2004Nieuwe regeling

22-06-2004

Graafsche courant, 30-6-2004

Geen.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening burgerinitiatief

Gemeente GraveDE RAAD VAN DE GEMEENTE GRAVE;gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;Besluit vast te stellen de volgende verordening: Verordening op het Burgerinitiatief

Artikel 1 definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Raad: de gemeenteraad van Grave;

 • b.

  Commissie: een raadscommissie als bedoeld in artikel 82 van de Gemeentewet;

 • c.

  College: het college van burgemeester en wethouders van Grave;

 • d.

  Burgerinitiatief: een verzoek aan de raad om te beraadslagen en te besluiten over een door de verzoekers geformuleerd voorstel;

 • e.

  Ambtsdragers: de burgemeester, de wethouders, de secretaris, raadsleden, ambtenaren en de griffier.

Artikel 2 verzoeksgerechtigden

 • 1.

  Een burgerinitiatief kan worden ingediend door kiesgerechtigden voor de gemeenteraad.

 • 2.

  In afwijking van de Kieswet geldt hiervoor een leeftijdsgrens van 14 jaar.

 • 3.

  Voor beoordeling of aan de vereisten voor initiatiefgerechtigheid is voldaan, is de toestand op de dag van indiening van het verzoek bepalend.

Artikel 3 onderwerpen van het burgerinitiatief

 • 1.

  Een burgerinitiatief kan worden ingediend over onderwerpen waarin de raad bevoegd is.

 • 2.

  Géén burgerinitiatief is mogelijk ten aanzien van:

  • a.

   De uitvoering van besluiten van hogere bestuursorganen waaromtrent de raad geen beleidsvrijheid heeft;

  • b.

   Een klacht in de zin van hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht over een gedraging van het gemeentebestuur;

  • c.

   Een bezwaar in de zin van hoofdstuk 7 van de Algemene wet bestuursrecht tegen een besluit van het gemeentebestuur;

  • d.

   De inrichting van de gemeentelijke organisatie;

  • e.

   Vaststellen en wijzigen van de gemeentelijke begroting;

  • f.

   Gemeentelijke belastingen en tarieven;

  • g.

   Geldelijke voorzieningen voor ambtsdragers dan wel hun nagelaten betrekkingen of hun rechthebbenden;

  • h.

   Een onderwerp waarover korter dan 2 jaar voor indiening van het burgerinitiatiefvoorstel door de raad een besluit is genomen;

  • i.

   Handelingen en gedragingen van ambtsdragers waartegen een klacht kan worden ingediend op grond van de Algemene wet bestuursrecht of een door de gemeenteraad of het college vastgestelde klachtenregeling;

  • j.

   Zaken waarover door een gerechtelijke instantie een uitspraak is gedaan.

Artikel 4 indieningsvereisten

 • 1.

  Het verzoek tot plaatsing van een burgerinitiatiefvoorstel op de agenda van de vergadering van de raad wordt schriftelijk ingediend bij de griffier van de raad.

 • 2.

  Het burgerinitiatief dient te worden ondersteund door tenminste 25 verzoeksgerechtigden. (bijlage 2)

Artikel 5 vormvoorschriften

 • 1.

  Het burgerinitiatief wordt schriftelijk ingediend.

 • 2.

  Het burgerinitiatief bevat een voorstel aan de raad voor een door de raad te nemen besluit, voorzien van een motivering.

 • 3.

  Indien uit de realisering van het burgerinitiatief kosten voortvloeien wordt daarvan een globale raming gegeven.

 • 4.

  Het burgerinitiatief vermeldt de achternaam, de voornamen, het adres, geboortedatum en de handtekening van de verzoeker en zijn plaatsvervangers. Ten hoogste 3 personen. (bijlage 1)

 • 5.

  Het burgerinitiatief vermeldt voor alle verzoeksgerechtigden de achternaam, de voornamen, het adres, de geboortedatum en de handtekening. (bijlage 2)

Artikel 6 ontvankelijkheidstoets

 • 1.

  De griffier bericht de raad en de indieners binnen twee weken na ontvangst van een burgerinitiatief dat dit is ontvangen en of dit voldoet aan de eisen bedoeld in de artikelen 4 en 5 en of er sprake is van eventuele uitsluitingsgronden als bedoeld in artikel 3.

 • 2.

  Indien een burgerinitiatief niet voldoet aan de eisen bedoeld in artikelen 4 en 5 stelt de griffier de vertegenwoordigers als bedoeld in artikel 5, vierde lid, schriftelijk en gemotiveerd gedurende een termijn van ten hoogste vier weken in de gelegenheid om de vastgestelde gebreken te herstellen.

 • 3.

  De griffier doet van een besluit als bedoeld in het vorige lid mededeling aan de raad.

Artikel 7 procedure agenderen en horen bestuursorganen

 • 1.

  De raad beslist in zijn eerstvolgende vergadering na ontvangst van het advies van de griffier als bedoeld in artikel 6, eerste lid, of na ontvangst van de aanvulling ingevolge artikel 6, tweede lid, over de behandeling van het burgerinitiatief.

 • 2.

  Indien de raad het burgerinitiatief in behandeling neemt, stelt hij tegelijkertijd vast of dit raakt aan de bevoegdheden en taken van de burgemeester of het college van burgemeester en wethouders.

 • 3.

  Is het vorenstaande het geval, dan worden deze bestuursorganen in de gelegenheid gesteld om hun visie kenbaar te maken. Naar eigen keuze kunnen ze dat schriftelijk of mondeling doen. In dat geval vindt behandeling plaats in de vergadering van de meest aangewezen commissie, voorafgaand aan de door de raad vast te stellen datum waarop het burgerinitiatief in de raadsvergadering wordt behandeld.

 • 4.

  Beraadslaging en besluitvorming over een burgerinitiatief vindt plaats in de eerstvolgende raadsvergadering nadat de raad heeft besloten om het burgerinitiatief in behandeling te nemen.

Artikel 8 procedure behandeling in de raadsvergadering

 • 1.

  De voorzitter van de raad stelt een of meer van de vertegenwoordigers als bedoeld in artikel 5, vierde lid, in de gelegenheid het burgerinitiatief toe te lichten in de raadsvergadering waarin de beraadslaging over het initiatief plaatsvindt en om eventuele vragen uit de raad te beantwoorden.

 • 2.

  De voorzitter van de raad kan een of meer van de vertegenwoordigers als bedoeld in het eerste lid toestemming geven om deel te nemen aan de beraadslaging in de raad over het burgerinitiatief. Artikel 24 van het Reglement van Orde van de raad blijft hierbij buiten toepassing.

 • 3.

  De voorzitter van de raad kan een of meer van de vertegenwoordigers als bedoeld in het eerste lid toestemming geven om deel te nemen aan de beraadslaging in de raad over het burgerinitiatief. Artikel 24 van het Reglement van Orde van de raad blijft hierbij buiten toepassing.

Artikel 9 publicatie en openbaarheid

 • 1.

  Nadat de raad heeft besloten over het burgerinitiatief, draagt de griffier er voor zorg dat het raadsbesluit, voorzien van een deugdelijke toelichting en motivering:

  • a.

   Binnen twee weken, wordt medegedeeld aan de vertegenwoordigers bedoeld in artikel 5, vierde lid;

  • b.

   Binnen drie weken wordt gepubliceerd in de Graafsche Courant.

 • 2.

  Indien de raad zich geheel of gedeeltelijk aan het burgerinitiatief conformeert, deelt de griffier de vorengenoemde vertegenwoordigers tevens mee wanneer met de uitvoering van het raadsbesluit zal worden gestart en bij welke medewerker van de Gemeente Grave de vertegenwoordigers nadere inlichtingen kunnen inwinnen.

Artikel 10 verslag

De burgemeester brengt over elk jaar via het burgerjaarverslag verslag uit over de werking van het recht van burgerinitiatief in de praktijk.

Artikel 11 inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 15 augustus 2004.

Artikel 12 citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening Burgerinitiatief.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Grave in zijn openbare vergadering van 22 juni 2004 De griffier,      De voorzitter,