Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Grave

Regeling variabele werktijden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGrave
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling variabele werktijden
CiteertitelRegeling variabele werktijden
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze wijzigingsregeling is vastgesteld door het managementteam van de gemeente Grave.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst gemeente Grave

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-06-199701-01-199701-01-20141e wijziging van de regeling.

26-06-1997

Onbekend

Geen.

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling variabele werktijden

Gemeente GraveHet Managementteam van de gemeente Grave.besluit:vast te stellen de 1e wijziging van de REGELING VARIABELE WERKTIJDEN 

Artikel I Nieuw Artikel

 • 1a.

  Deze regeling is van toepassing op het personeel in dienst van de gemeente Grave en kan van toepassing worden verklaard op andere medewerkers;

 • 1b.

  Deze regeling vindt geen toepassing indien voor groepen of individuen terzake nadere besluiten zijn genomen.

Artikel II  

 • 1.

  Per week bedraagt het gemiddelde aantal werkuren 36.

 • 2.

  Per dag bedraagt de maximale werktijd 10 uren. Alleen in buitengewone omstandigheden (waaronder overwerk) kan van deze regeling worden afgeweken. Van overwerk is eerst sprake, wanneer door of namens de gemeentesecretaris daartoe opdracht is verstrekt.

 • 3.

  De werktijd bestaat uit:

  • a.

   BLOKTIJDEN dit zijn de uren dat elke ambtenaar in ieder geval aanwezig dient te zijn, namelijk van 9.00 - 12.00 uur;

  • b.

   VARIABELE WERKTIJDEN dit zijn de uren, waarin de ambtenaar met betrekking tot begin- en eindtijden zelf een keuze kan bepalen.

    

   Deze liggen tussen

   07.30 - 09.00 uur

    

   12.00 - 18.30 uur

    

  • c.

   in bijzondere omstandigheden kan het Managementteam besluiten dat voor het gehele personeel of een gedeelte daarvan andere tijden, als genoemd onder a. en b., worden ingevoerd.

 • 4.

  De lunchpauze bedraagt tenminste 30 minuten.

 • 5.

  De aaneengesloten werktijd mag ten hoogste 5 uur bedragen.

 • 6.
  • 1.

   De openingstijden van het stadhuis zijn van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 12.30 uur.

  • 2.

   Openingstijden bureau Burgerzaken maandag tot en met vrijdag van 9.00-12.30 uur en dinsdag van 16.00-18.00 uur.

  • 3.

   Openingstijden bureau Sociale Zaken maandag tot en met vrijdag van 9.00-10.00 uur.

 • 7.

  In geval van een dienstreis, ziekte, verlof, studieverlof enz. welke de gehele dag of een deel daarvan vergt, gelden de tijden, welke gelijk zijn aan het werkrooster.

 • 8.

  Aan het begin van een week is een positief saldo van 24 uur of een negatief saldo van 12 uur toegestaan:- bij meer dan 24 positieve uren vervalt het meerdere;- bij meer dan 12 negatieve uren geldt het meerdere als onrechtmatig verzuim en zullen deze uren op de verlofkaart in mindering worden gebracht.

 • 9.

  Tijdregistratie is vereist. Deze vindt plaats door middel van een tijdregistratieklok.

 • 10.

  De tijdregistratie geschiedt door elk personeelslid persoonlijk, zowel ‘s morgens als ‘s middags bij het begin en einde van de werkzaamheden.

 • 11.

  Indien wegens bijzondere omstandigheden de werkzaamheden buiten het gebouw aanvangen (hierbij behoren ook dienstreizen) dan wel worden beëindigd en geen mechanische tijdregistratie mogelijk is, worden de tijden van aanvang en einde door betrokkene zelf de dag daarna met een pen op zijn registratiekaart vermeld.

 • 12.

  Bij penregistratie dient altijd op de registratiekaart onder de rubriek opmerkingen de reden te worden omschreven. Dit kan zijn verlof, ziekte, vergadering, dienstreis enz.

 • 13.

  De registratiekaart dient elke twee weken ‘s-maandags geheel geteld en voorzien van het saldo te worden ingeleverd bij het hoofd van het bureau.

 • 14.

  Op de nieuwe registratiekaart, dient door de gebruiker het saldo van de vorige week te worden overgenomen.

 • 15.

  Wanneer iemand nalaat of vergeet te klokken wordt voor de berekening van de werktijd geacht, dat betrokkene alleen gedurende de zogenaamde bloktijden aanwezig is geweest. Dit onder de ontbindende voorwaarde van penregistratie.

 • 16.

  Bezoeken aan specialisten, doktoren, e.d. binnen de bloktijden dienen via de klok geregistreerd te worden. Met betrekking tot deze tijden dient in de rubriek opmerkingen, onder de betreffende dag, de aard van de afwezigheid te worden vermeld.

 • 17.

  Waar een goede voortgang van de werkzaamheden dit eist kan het Managementteam wijzigingen aanbrengen in de Regeling variabele werktijden.

Artikel III  

Deze wijziging treedt in werking met ingang van 1 januari 1997.

Aldus vastgesteld door het Managementteam van de gemeente Grave in zijn vergadering van 26 juni 1997.