Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Grave

Incassoreglement gemeente Grave 2007

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGrave
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingIncassoreglement gemeente Grave 2007
CiteertitelIncassoreglement gemeente Grave 2007
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Incassoreglement van 20-5-1998.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-07-200707-12-2011Nieuwe regeling

03-07-2007

Graafsche courant, 18-7-2007

Geen.

Tekst van de regeling

Intitulé

Incassoreglement gemeente Grave 2007

"Reglement voor automatische incasso van de gemeentelijke belastingen" (incassoreglement gemeente Grave)

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:- Belastingjaar: het tijdvak van 1 januari tot en met 31 december waarover de gemeentelijke belastingen worden geheven;- Belastingplichtige: natuurlijk persoon of niet-natuurlijk persoon (rechtspersoon) welke is aangeslagen voor één of meerdere belastingen of heffingen van de gemeente Grave;- Formele belastingschuld: het totaalbedrag aan gemeentelijke belastingen dat op het aanslagbiljet staat vermeld en daadwerkelijk moet worden betaald;- Incassant: de gemeente Grave.

Artikel 2 Doel van de automatische incasso

De automatische incasso heeft tot doel de formele belastingschuld van de belastingplichtige gedurende het belastingjaar te spreiden en door middel van maandelijkse termijnen automatisch te incasseren.

Artikel 3 Gemeentelijke belastingen

In de automatische incasso zijn de volgende belastingen opgenomen:- onroerende-zaakbelastingen eigenaren woningen;- onroerende-zaakbelastingen eigenaren niet-woningen;- onroerende-zaakbelastingen gebruikers niet-woningen;- afvalstoffenheffing;- reinigingsrechten;- rioolrecht;- hondenbelasting;- marktgelden;- baatbelasting;- leges aanvraag ontheffing parkeerschijfzone binnenstad.

Artikel 4 Deelname aan de automatische incasso

De incassant kan de deelname aan de automatische incasso weigeren als er omstandigheden worden geconstateerd of vermoed die het regelmatig verloop van de termijnbetalingen belemmeren of zouden kunnen belemmeren.

Artikel 5 Aanmelding

 • 1.

  Aanmelding voor de automatische incasso vindt plaats door de groene machtigingskaart of het kaartje uit de belastinggids volledig en juist ingevuld in te leveren bij of toe te zenden aan de incassant.

 • 2.

  De machtiging tot automatische incasso dient uiterlijk één week vóór het verstrijken van de eerste vervaltermijn te zijn ingediend.

 • 3.

  Indien een machtiging later dan 3 weken na dagtekening wordt ontvangen worden de achterliggende termijnen bij de eerstvolgende automatische incassotermijn geïncasseerd, inclusief de reeds ontstane invorderingskosten.

 • 4.

  Bepalend voor een tijdige aanmelding voor automatische incasso is de dag van ontvangst door de incassant.

Artikel 6 Reikwijdte van de machtiging

De machtiging tot automatische incasso is mede van toepassing op de daarvoor in aanmerking komende aanslagbiljetten welke na binnenkomst van de machtiging nog in de loop van het belastingjaar aan de belastingplichtige worden toegezonden.

Artikel 7 Stilzwijgende verlenging

De machtiging tot automatische incasso wordt zonder tegenbericht ieder jaar stilzwijgend verlengd.

Artikel 8 Berekening termijnbedrag

 • 1.

  Een (incasso)termijn is gelijk aan één kalendermaand.

 • 2.

  Het aantal termijnen bij belastingplichtigen die een vol belastingjaar belastingplichtig zijn en een machtiging voor aanvang van het belastingjaar hebben verleend of waarbij de machtiging stilzwijgend is verlengd, bedraagt tien.

 • 3.

  Het aantal termijnen bij belastingplichtigen waarbij de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, dan wel waarbij de maatstaf van heffing toeneemt, bedraagt het aantal volle kalendermaanden dat in het belastingjaar overblijft na aanvang van de belastingplicht dan wel, indien later, na verwerking van de machtiging, met een minimum van acht.

 • 4.

  Aanslagbedragen van € 2.500,00 of meer en € 35,00 of minder worden in één termijn afgeschreven in de maand volgende op de laatste vervaldag.

 • 5.

  Het termijnbedrag is gelijk aan de totale belastingschuld, gedeeld door het aantal termijnen conform lid 2 of 3 van dit artikel.

 • 6.

  Indien er sprake is van een vermindering van de belastingaanslag wordt deze over de resterende termijnen verrekend.

 • 7.

  De incassant heeft het recht, indien de grootte van de belastingschuld daartoe aanleiding geeft, om gedurende het afschrijvingstijdvak het termijnbedrag te wijzigen onder mededeling daarvan aan belastingplichtige.

Artikel 9 Verzending aanslagbiljet

De incassant spant zich in om het gecombineerde aanslagbiljet in het eerste kwartaal van elk jaar te verzenden. Aan deze inspanning kunnen geen rechten worden ontleend als de verzending op een later tijdstip plaatsvindt.

Artikel 10 Tijdstip van afschrijving

 • 1.

  De automatische incasso vangt aan nadat het aanslagbiljet is verzonden.

 • 2.

  De incassant zal de termijnbedragen automatisch afschrijven op of omstreeks de 25e van iedere maand gelijk aan het aantal incassotermijnen.

Artikel 11 Ontbindende voorwaarden

De automatische incasso wordt beëindigd:

 • 1.

  als de automatische incasso gedurende drie maanden niet slaagt per belastingaanslag.

 • 2.

  Als de belastingschuldige surséance van betaling heeft aangevraagd, in staat van faillissement is gesteld, de Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing is verklaard, er een akkoord in de minnelijke schuldsanering is bereikt, naar het buitenland vertrekt of dreigt te vertrekken of als er anderszins omstandigheden worden geconstateerd die een regelmatig verloop van de incasso zouden kunnen belemmeren.

Artikel 12 Overlijden

 • 1.

  Bij overlijden van de belastingplichtige wordt de automatische incasso niet beëindigd.

 • 2.

  De erven kunnen de automatische incasso stopzetten door middel van het insturen van de rode opzeggingskaart.

Artikel 13 Echtscheiding

 • 1.

  Echtscheiding, beëindiging van geregistreerd partnerschap of ontbinding van de samenlevingsovereenkomst van de belastingplichtige beëindigt de automatische incasso niet.

 • 2.

  Indien als gevolg in lid 1 van dit artikel niet meer kan worden geïncasseerd op het bestaande rekeningnummer, dan dient de belastingplichtige zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen één maand nadat bij hem/haar bekend is of bekend had kunnen zijn dat er niet meer automatisch geïncasseerd kan worden, schriftelijk een rekeningnummer mee te delen waarop de automatische incasso kan plaatsvinden.

Artikel 14 Verhuizing

Verhuizing van de belastingschuldige beëindigt de automatische incasso niet.

Artikel 15 Wijziging van (post)bankrekening

Wijzigingen betreffende het bank- of gironummer dienen met behulp van de wijzigingskaart zo spoedig mogelijk te worden gemeld aan de afdeling Bedrijfsvoering van de gemeente Grave.

Artikel 16 Terugstorting

 • 1.

  Als de belastingplichtige het niet eens is met een afgeschreven termijnbedrag, dan kan hij de bank- of giro-instelling opdracht geven het termijnbedrag op zijn rekening terug te storten.

 • 2.

  De opdracht tot terugstorting wordt gegeven door de gele terug boekingskaart binnen één maand na verzending van de afrekening aan de bank- of giro-instelling toe te zenden.

Artikel 17 Beëindiging van de incasso-overeenkomst

 • 1.

  De automatische incasso kan door de belastingplichtige te allen tijde worden opgeheven, door het inzenden van de rode “intrekking machtiging”- kaart, zonder opgave van redenen.

 • 2.

  Indien de incasso-overeenkomst wordt beëindigd dient de resterende belastingschuld binnen 14 dagen te worden voldaan.

Artikel 18 Geen stortingen buiten de automatische incasso

Extra termijnbetalingen buiten de automatische incasso om, die kennelijk voor de belastingplichtige tot doel hebben om buiten deze regeling om gespreid te betalen, worden niet geaccepteerd.

Artikel 19 Slotbepaling

 • 1.

  Dit reglement voor de automatische incasso van de gemeentelijke belastingen in de gemeente Grave kan worden aangehaald als het “Incassoreglement gemeente Grave 2007”.

 • 2.

  Dit reglement treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

 • 3.

  Met de in werking treding van dit incassoreglement komt het “incassoreglement” zoals vastgesteld op 20 mei 1998 te vervallen.

Grave, 3 juli 2007BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN GRAVE;De secretaris,                          De burgemeester mr. W. van de Giessen          W.J.G. Delissen-van Tongerlo