Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Grave

Verordening auditcommissie gemeente Grave 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGrave
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening auditcommissie gemeente Grave 2018
CiteertitelVerordening auditcommissie gemeente Grave 2018
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 84 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-06-2018Nieuwe regeling

15-05-2018

gmb-2018-116447

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening auditcommissie gemeente Grave 2018

 

 

De raad van de gemeente Grave

 

gelet op het bepaalde in artikel 84 van de Gemeentewet;

 

 

 

besluit

 

 

 

Vast te stellen de:

 

 

Verordening auditcommissie gemeente Grave 2018

 

Artikel 1: Instelling en begripsbepalingen

 • 1.

  Er is een auditcommissie

 • 2.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   de commissie: de auditcommissie;

  • b.

   de raad: de gemeenteraad;

  • c.

   het college: het college van burgemeester en wethouders;

  • d.

   de accountant: de in de Controleverordening gemeente Grave bedoelde accountant die belast is met de controle op de in artikel 197 van de Gemeentewet bedoelde jaarrekening;

  • e.

   de voorzitter: de voorzitter van de commissie;

  • f.

   het controleprotocol: het controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening.

 

Artikel 2: Doel

 • 1.

  De commissie heeft als doel afstemmingsoverleg te voeren met de accountant als bedoeld in artikel 4, derde lid, van de Controleverordening gemeente Grave en uitvoering te geven aan de taken als omschreven in artikel 3.

 • 2.

  De commissie treedt niet in de onderscheiden bevoegdheden van raad en college.

 

Artikel 3: Taken en bevoegdheid

 • 1.

  De commissie heeft als aandachtsgebied alle activiteiten die van belang zijn voor een goede beheersing van de gemeente op het gebied van rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid in het kader van de kaderstellende en controlerende verantwoordelijkheid van de raad.

 • 2.

  Onder de in het eerste lid bedoelde activiteiten worden in ieder geval begrepen:

  • a.

   de aansturing van de accountant vanuit de raad;

  • b.

   het voeren van periodiek overleg met de accountant over het dienstverleningsplan, de opdrachtbevestiging, het normenkader ten behoeve van de rechtmatigheidscontrole, de reikwijdte van de accountantscontrole, de aard en periodiciteit van de rapportages en de controlebevindingen;

  • c.

   de jaarlijkse evaluatie met de accountant van de controle-uitvoering in relatie tot de controleovereenkomst;

  • d.

   de afstemming van de controle en onderzoeksactiviteiten die binnen de werkorganisatie van de gemeente worden uitgevoerd;

  • e.

   het houden van toezicht op het proces van planning en controle, met onder andere de financiële verordening als toetsingskader;

  • f.

   het adviseren over en toezicht houden op een transparante verslaglegging over de betrouwbaarheid en relevantie van de informatievoorziening, het systeem van risicobeheersing en de opzet en werking van het auditinstrumentarium;

  • g.

   het adviseren aan de raad over de vaststelling van jaarverslag en jaarrekening met inachtneming van de accountantsverklaring en het verslag van bevindingen van de accountant.

 • 3.

  De commissie heeft geen directe opdrachtgevende rol naar de externe accountant, andere onderzoeksbureaus of de Werkorganisatie CGM.

 

Artikel 4: Samenstelling en benoeming

1. De commissie bestaat uit een zodanig aantal leden dat vanuit of namens iedere in de raad vertegenwoordigde fractie één persoon in de commissie is vertegenwoordigd.

2. De commissieleden worden door de raad op voordracht van de fracties benoemd.

3. Zowel raadsleden als niet raadsleden kunnen lid zijn. De artikelen 10, 11, 12, 13 en 15 van de Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing op commissieleden die geen raadslid zijn.

4. De raad benoemt op voordracht van de fracties voor iedere raadscommissie ten minste één plaatsvervangend lid per fractie, dat bij afwezigheid van een commissielid zitting heeft in de betreffende raadscommissie, met dien verstande dat ieder raadslid te allen tijde kan optreden als plaatsvervangend lid.

5. Een lid van de commissie kan een derde (al dan niet zijnde een raadslid) uitnodigen om deel te nemen aan de vergadering van de commissie.

6. De commissie heeft de accountant als vaste adviseur. De commissie kan andere externe adviseurs alsmede een vertegenwoordiging van de rekenkamercommissie verzoeken de vergadering bij te wonen en advies uit te brengen aan de commissie.

7. De commissie wordt bijgestaan door informanten uit het college en de controller welke op uitnodiging de vergadering bijwonen.

8. De griffier is secretaris van de commissie en kan eveneens aan de beraadslagingen deelnemen.

9. De raad benoemt de commissievoorzitter.

 

Artikel 5: Zittingsduur

 • 1.

  De zittingsperiode van de leden eindigt in ieder geval aan het einde van de zittingsperiode van de raad of bij ontslag als lid van de raad.

 • 2.

  De raad kan een lid tussentijds ontslaan.

 • 3.

  Een lid kan te allen tijde ontslag nemen.

 

Artikel 6: Voorzitter

De voorzitter draagt zorg voor het tijdig en periodiek bijeenroepen van de commissie, het leiden van de vergaderingen, het bewaken van de uitgangspunten en het bevorderen van een heldere besluitvorming over commissieaangelegenheden. De voorzitter wordt daarbij ondersteund door de griffier van de commissie.

 

Artikel 7: Vergaderingen en verslaglegging

 • 1.

  De commissie vergadert zoveel als zij nodig acht, in principe 2 maal per jaar, ter bespreking van procedurele en inhoudelijke aspecten van de taken van de commissie.

 • 2.

  De adviseurs worden in principe voor elke vergadering van de commissie uitgenodigd. De commissie kan besluiten om te vergaderen zonder één of meerdere adviseurs.

 • 3.

  De vergaderingen van de commissie zijn openbaar, tenzij de commissie anders bepaalt.

 • 4.

  De adviezen van de commissie zijn openbaar, tenzij de commissie anders bepaalt.

 • 5.

  Van iedere vergadering wordt een beknopt verslag gemaakt onder verantwoordelijkheid van de griffier. Het verslag wordt vastgesteld door de commissie.

 • 6.

  Het verslag van niet openbare vergaderingen wordt vertrouwelijk ter kennis gebracht aan het college en de raadsleden.

 

Artikel 8: Informeren raad

De commissie informeert de raad en het college over gemaakte afspraken met de accountant en/of andere adviserende leden en beoordeelt of het wenselijk is de raad tussentijds te informeren over bevindingen aangaande haar werkzaamheden.

Vertrouwelijke mededelingen worden in een besloten vergadering gedaan.

 

Artikel 9: intrekken oude verordening

De verordening Auditcommissie gemeente Grave 2016 wordt ingetrokken.

 

Artikel 10: Inwerkingtreding

De verordening treedt in werking op 1 juni 2018.

Artikel 11 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: “Verordening auditcommissie gemeente Grave 2018”.

 

 

 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Grave in zijn openbare vergadering van 15 mei 2018

De raad voornoemd,

M.J.Swinkels A.M.H. Roolvink MSc

griffier voorzitter