Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Grave

beleidsregel subsidiëring Lesactiviteiten op het gebied van kunstzinnige en muzikale vorming 2008-2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGrave
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingbeleidsregel subsidiëring Lesactiviteiten op het gebied van kunstzinnige en muzikale vorming 2008-2010
CiteertitelBeleidsregel Subsidiëring Lesactiviteiten op het gebied van kunstzinnige en muzikale vorming 2008 - 2010
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Het betreft gewijzigde beleidsregels.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht, titel 4:2 en 4:3
 2. Algemene Subsidie Verordening Grave 2007
 3. Beleidskader Maatschappelijke Ondersteuning
 4. Beleidsregel Uitvoering Subsidiesystematiek Maatschappelijke Ondersteuning 2007

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-02-200931-12-2010Het betreft gewijzigde beleidsregels

27-01-2009

Graafsche Courant, 4 februari 2009

Geen.

Tekst van de regeling

Intitulé

beleidsregel subsidiëring Lesactiviteiten op het gebied van kunstzinnige en muzikale vorming 2008-2010

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Grave;Overwegende dat het noodzakelijk is een beleidsregel vast te stellen met betrekking tot subsidiëring van lesactiviteiten op het gebied van kunstzinnige en muzikale vorming voor de periode juli 2008 tot en met 2010;Gelet op titel 4:2 en 4:3 van de Algemene wet bestuursrecht;Gelet op de Algemene Subsidie Verordening Grave 2007;Gelet op het Beleidskader Maatschappelijke Ondersteuning;Gelet op de Beleidsregel Uitvoering Subsidiesystematiek Maatschappelijke Ondersteuning 2009.b e s l u i tvast te stellen de navolgende beleidsregel:Beleidsregel Subsidiëring Lesactiviteiten op het gebied van kunstzinnige en muzikale vorming 2008 - 2010.

Artikel 1 Begripbepaling

 • 1.

  In deze beleidsregel wordt onder lesactiviteiten op het gebied van kunstzinnige en muzikale vorming verstaan de activiteiten die in het vigerend beleidskader zijn vastgelegd;

 • 2.

  Onder lesactiviteiten wordt verstaan die activiteiten als zodanig in het beleidsterrein genoemd; en voorts die activiteiten die niet als zodanig zijn benoemd, maar redelijkerwijs hierin passen en bijdragen aan de uitvoering van doelstelling en beleidsdoelen van het gemeentelijk MO-beleid;

 • 3.

  Onder jeugdleden wordt verstaan die leden die de leeftijd van 19 jaar nog niet hebben bereikt;

 • 4.

  Onder Fanfarevereniging wordt verstaan een lokaal muziekkorps met koperen blaasinstrumenten, saxofoons en slagwerk;

 • 5.

  Onder Harmonievereniging wordt verstaan een lokaal muziekkorps met koperen en houten blaasinstrumenten en slagwerk.

Artikel 2 Doel van deze beleidsregel

Het doel van deze beleidsregel is het vastleggen van subsidiegrondslagen voor de subsidieverstrekking aan lokale Harmonie-, Fanfare- en muziekverenigingen waarmee de gemeente Grave een subsidierelatie heeft. Mede ter compensatie van het wegvallen van de lesactiviteiten per juli 2008 in verband met de uittreding door de gemeente Grave uit het Centrum voor de Kunsten de Meander in Boxmeer.

Artikel 3 Subsidie aanvragen, verlenen en vaststellen gewenste voorzieningen

 • 1.

  De subsidieaanvraag dient voor 1 mei voorafgaande aan het kalenderjaar waarin de activiteiten worden uitgevoerd te zijn ingediend.

 • 2.

  Activiteiten die geen wettelijk verplicht karakter hebben, zijn aangemerkt als wenselijke voorziening. Derhalve vindt de subsidieverstrekking plaats via de zogenaamde korte procedure; dit houdt in, dat op basis van de subsidieverlening, direct een beschikking tot subsidievaststelling wordt afgegeven. Deze beschikking geeft aanspraak op uitbetaling.

 • 3.

  Ongeacht de beschikking tot subsidievaststelling is de subsidie ontvanger verplicht een overzicht van de uitgaven in te dienen, en wel voor 1 mei van het jaar volgend op het betreffende subsidiejaar of subsidieperiode. Een overzicht van inkomsten en uitgaven volstaat.

Artikel 4 Bevoegdheid

Naast de bevoegdheid conform het duaal stelsel het subsidiebeleid uit te voeren, is het college van burgemeester en wethouders bevoegd in incidentele gevallen van deze beleidsregel af te wijken als het belang van de subsidieverstrekking hiermee is gediend en de reden naar behoren wordt gemotiveerd.

Artikel 5 Subsidiegrondslagen

Gewenste voorzieningenDe berekening van de subsidiesom is opgebouwd op grond van één of meerdere objectieve normen:

 • 1.

  Een bijdrage per contributiebetalend jeugdlid van een lokale Harmonie-, Fanfare- of muziekvereniging met rechtspersoonlijkheid met die restrictie, dat deze grondslag alleen van toepassing is op de in de gemeente Grave woonachtige leden.

 • 2.

  De in artikel 8 genoemde bijdrage geldt voor leden die professioneel onderwijs genieten op het gebied van basis(muzikale)vorming en/of instrumentale lessen.

 • 3.

  Bij lid 2 geldt dat het maximum aantal jeugdleden waarvoor subsidie kan worden verkregen niet hoger kan zijn dan het aantal actieve muziekinstrument bespelende leden.

 • 4.

  Het college kan één of meer grondslagen niet van toepassing verklaren en/of op basis van redelijkheid en billijkheid grondslagen toevoegen (zie artikel 6).

 • 5.

  Eén of meer grondslagen samen vormen de subsidiesom.

 • 6.

  Het gemeentelijk financieel beleid in het algemeen en de door de raad jaarlijks vast te stellen begroting in het bijzonder is in berekening en toekenning van normbedragen bepalend. De raad stelt jaarlijks de gemeentebegroting vast, al of niet met een of meer subsidieplafonds. Het college verleent en/of verstrekt de subsidie en bepaalt het maximum van de subsidiesommen.

 • 7.

  Vanaf juli 2008 tot en met december 2010 is bepalend de door de gemeenteraad vastgestelde gemeentebegroting.

Artikel 6 Hardheidsclausule

In gevallen waarin deze beleidsregel niet voorziet beslist het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Grave.

Artikel 7 Subsidieplafond

Er is sprake van een subsidieplafond welke voor de komende jaren als volgt is vastgesteld:- juli tot en met december 2008: € 4.500,-- 2009: € 9.000,-- 2010: € 9.000,-

Artikel 8 Bijdrage per jeugdlid

Op basis van het subsidieplafond uit artikel 7 zijn de maximale subsidiebedragen per jeugdlid als volgt vastgesteld:- juli tot en met december 2008: € 25,-- 2009: € 50,-- 2010: € 50,-

Artikel 9 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als Beleidsregel Subsidiëring Lesactiviteiten op het gebied van kunstzinnige en muzikale vorming 2008 - 2010.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking op 1 februari 2009 en geldt tot en met 2010.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders op 27 januari 2009.Hoogachtend,BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN GRAVE;De secretaris,                     De burgemeester,G.J.A.F. Hubers                  W.J.G. Delissen-van Tongerlo