Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Grave

Beleidsregel subsidiëring gemeenschapsaccommodaties 2009

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGrave
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel subsidiëring gemeenschapsaccommodaties 2009
CiteertitelBeleidsregel subsidiëring gemeenschapsaccommodaties 2009
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de beleidsregel subsidiëring gemeenschapsaccommodaties 2007b.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht, art. 4:2 en 4:3
 2. Algemene subsidieverordening Grave 2007
 3. Beleidskader maatschappelijke ondersteuning
 4. Beleidsregels uitvoering subsidiesystematiek maatschappelijke ondersteuning

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-02-200921-12-2011Het betreft een gewijzigde regeling

27-01-2009

Graafsche Courant, 4 februari 2009

Geen.

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel subsidiëring gemeenschapsaccommodaties 2009

<vet>Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Grave;</vet>Overwegende dat het noodzakelijk is een beleidsregel vast te stellen met betrekking tot het subsidiëren van gemeenschapsaccommodaties in eigendom van de gemeente;Overwegende dat voorzieningen en activiteiten ter uitvoering van het gemeentelijk beleid maatschappelijke ondersteuning (welzijn en zorg) geaccommodeerd dient te worden, en de gemeente ter zake wenst te faciliteren;Gelet op titel 4:2 en 4:3 van de Algemene wet bestuursrecht;Gelet op de Algemene Subsidie Verordening Grave 2007;Gelet op het Beleidskader Maatschappelijke Ondersteuning;Gelet op de Beleidsregel Uitvoering Subsidiesystematiek Maatschappelijke Ondersteuning 2009.<vet>b e s l u i t</vet>vast te stellen de navolgende beleidsregel:<vet>Beleidsregel Subsidiëring Gemeenschapsaccommodaties 2009</vet>

Artikel 1 Begripbepaling

 • 1.

  Onder gemeenschapsaccommodaties wordt verstaan die accommodaties welke het gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning dan wel het welzijn en zorgbeleid ondersteunen. Het betreft de door het college van burgemeester en wethouder erkende gemeenschapsaccommodaties.

 • 2.

  Onder exploitatie en beheer wordt verstaan, al die handelingen die nodig zijn om de accommodatie te onderhouden en beschikbaar te stellen voor organisaties en verenigingen die welzijnsactiviteiten uitvoeren, in lijn met- en in de geest van in het beleidskader Maatschappelijke Ondersteuning bedoelde activiteiten.

Artikel 2 Doel van deze beleidsregel

Het doel van deze beleidsregel is de subsidieverstrekking van het gemeentelijk beleid facilitering gemeenschapsaccommodaties nader te regelen.

Artikel 3 Subsidieverstrekking

 • 1.

  Het doel van de subsidieverstrekking is, aan daarvoor in aanmerking komende organisaties en verenigingen, accommodatie te bieden ter uitvoering van activiteiten die passen in het vigerend beleidskader.

 • 2.

  Om dit doel zoals neergelegd in het voorgaande lid te realiseren, verstrekt de gemeente aan een daarvoor in aanmerking komend rechtspersoon dan wel rechtspersonen een subsidie.

 • 3.

  Aan de in lid 2 bedoelde subsidieverstrekking zijn nadere voorwaarden verbonden, bedoeld om het inzetten van subsidie voor het realiseren van door de gemeente gewenste doelen te realiseren. Deze voorwaarden worden vastgelegd in een overeenkomst voorafgegaan door coöperatieve overleggen tussen de gemeente en de in lid 2 bedoelde rechtspersonen.

 • 4.

  De rechtspersoon dient zelf een subsidieaanvraag in, en wel voor 1 mei voorafgaande aan het kalenderjaar waarin de activiteiten worden uitgevoerd.

 • 5.

  De subsidieverstrekking vindt plaats via de zogenaamde lange procedure; dit houdt in dat op basis van de beschikking subsidieverlening, voorschotten kunnen worden verleend.

 • 6.

  De subsidieontvanger dient zelf een beschikking tot subsidievaststelling in. Indien het college de verleende subsidie vaststelt, wordt een beschikking subsidievaststelling afgegeven. Deze beschikking geeft aanspraak op uitbetaling. Bij de aanvraag tot vaststellen van de verleende subsidie worden tenminste de volgende bescheiden meegezonden: de jaarrekening en een jaarverslag van het betreffende subsidiejaar.

Artikel 4 Subsidie aanvragen, verlenen en vaststellen Basisvoorzieningen / activiteiten

 • 1.

  De rechtspersoon dient zelf voor 1 mei in het jaar voorafgaande aan het subsidiejaar (=kalenderjaar waarin de activiteiten worden uitgevoerd) in

 • 2.

  Het college sluit met de voor subsidie in aanmerking komende instellingen een producten– en prestatieovereenkomst af voor een periode van 1 tot maximaal 4 jaar. In deze overeenkomst worden de producten/activiteiten vastgelegd en de prestaties die ter zake door de gemeente worden verlangd.

 • 3.

  De subsidieverstrekking vindt plaats via de zogenaamde lange procedure; dit houdt in, dat op basis van de beschikking subsidieverlening, voorschotten kunnen worden verleend.

 • 4.

  De subsidieontvanger dient zelf voor 1 april in het jaar volgens op het subsidiejaar een aanvraag tot subsidievaststelling in. Indien het college de verleende subsidie vaststelt, wordt een beschikking subsidievaststelling afgegeven. Deze beschikking geeft aanspraak op uitbetaling. Bij de aanvraag tot vaststellen van de verleende subsidie worden tenminste de volgende bescheiden meegezonden: de jaarrekening en een jaarverslag van het betreffende subsidiejaar. Het college kan nader voorwaarden stellen die het proces subsidie vaststellen dienen.

Artikel 5 Subsidiegrondslagen

De gemeente als opdrachtgever stelt op basis van hetgeen door de gemeente gewenst wordt een activiteitenpakket samen en komt met de opdrachtnemer een maximale subsidiesom overeen voor de uitvoering van deze activiteiten (kwantiteit en kwaliteit). Hetgeen is overeengekomen wordt zoals in artikel 3 derde lid is bepaald, vastgelegd in een eenzijdige overeenkomst.

Artikel 6 Bevoegdheid

Naast de bevoegdheid conform het duaal stelsel het subsidiebeleid uit te voeren, is het college van burgemeester en wethouders bevoegd in incidentele gevallen van deze beleidsregel af te wijken als het belang van de subsidieverstrekking hiermee is gediend en de reden naar behoren wordt gemotiveerd.

Artikel 7 Hardheidsclausule

In gevallen waarin deze beleidsregel niet voorziet beslist het college van burgemeester &amp; wethouders van de gemeente Grave.

Artikel 8 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als <vet>Beleidsregel Subsidiëring Gemeenschapsaccommodaties 2009.</vet>

Artikel 9 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking op 1 februari 2009.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders op 27 januari 2009.Hoogachtend,BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN GRAVE;De secretaris,                                       De burgemeester,G.J.A.F. Hubers                                    W.J.G. Delissen-van Tongerlo