Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Haaksbergen

Verordening subsidieplafond 2012 (9.27)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHaaksbergen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening subsidieplafond 2012 (9.27)
CiteertitelVerordening subsidieplafond 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene subsidieverordening
 2. Bijzondere subsidieverordening
 3. Gemeentewet
 4. Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201201-01-2014Onbekend

21-12-2011

Rond Haaksbergen, 29-12-2011

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening subsidieplafond 2012 (9.27)

 

 

 

Onderwerp: Verordening subsidieplafond 2012

 

Samenvatting

Deze verordening geeft aan welke subsdieplafonds er in 2012 gelden voor normsubsidies, structurele waarderingssubsidies en eenmalige subsidies

 

De gemeenteraad van Haaksbergen;

voorstel van het college van: 13 december 2011

wettelijke basis: bepalingen van Algemene subsidieverordening, de Bijzondere subsidieverordening, de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht

 

besluit:

vast te stellen de

 

Verordening subsidieplafond 2012

 

Definities

Artikel 1
 • 1.

  In deze verordening wordt onder normsubsidie verstaan de normsubsidie als bedoeld in artikel 1.1 van de Algemene subsidieverordening;

 • 2.

  In deze verordening wordt onder structurele waarderingssubsidie verstaan de structurele waarderingssubsidie als bedoeld in artikel 1.1 van de Algemene subsidieverordening;

 • 3.

  In deze verordening wordt onder eenmalige subsidie verstaan de eenmalige subsidie als bedoeld in artikel 1.1 van de Algemene subsidieverordening.

   

Bevoegdheid

Artikel 2

Voor het verlenen van normsubsidies, structurele waarderingssubsidies en eenmalige subsidies geldt een subsidieplafond dat voorafgaand aan het tijdvak waarvoor het subsidieplafond geldt, wordt vastgesteld. Deze verordening heeft betrekking op het jaar 2012.

 

Subsidieplafond normsubsidies

Artikel 3
 • 1.

  Het subsidieplafond voor het verlenen van normsubsidies voor activiteiten op de volgende terreinen is als volgt bepaald:

  • a.

   Amateurkunst: € 33.983,00;

  • b.

   Profesionele kunst: € 4.471,00;

  • c.

   Cultuur: € 4.711,00;

  • d.

   Advisering en belangenbehartiging, samenlevingsopbouw € 5.160,00;

  • e.

   Kinder, jeugd en jongerenwerk: € 13.900,00;

  • f.

   Educatief werk en kunst en (volks-)cultuur: € 5.746,00;

  • g.

   Ouderenwerk, subsidie ouderenbonden en seniorenraad: € 9.590,00;

  • h.

   Gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening: € 8.989,00;

  • i.

   Sport (jeugdsport): € 21.236,00;

  • j.

   Sport (gehandicaptensport): € 5.493,00;

  • k.

   Openbare orde en veiligheid: € 6.022,00;

  • l.

   Lokale omroep: € 13.470,00;

  • m.

   Vrijwilligerswerk € 4.070,00;

  • n.

   Wijkraden/platforms € 68.076,00;

  • o.

   Minderheden € 1.519,00;

  • p.

   Recreatie, toerisme en promotie € 5.406,00;

  • q.

   Amateurkunst; voor leerlingen van de drie harmoniëen uit de gemeente Haaksbergen die les volgen bij een muziekschool: € 15.300,00

  • r.

   Belangenbehartiging olympische sportbeoefening; € 2.000,00.

 • 2.

  Voor de verdeling van het subsidieplafond geldt het bepaalde in de Bijzondere subsidieverordening, met dien verstande dat als het subsidieplafond is bereikt naar evenredigheid een lager subsidiebedrag wordt verstrekt aan de instelling met activiteiten op de terreinen als bedoeld in het eerste lid van dit artikel.

   

Subsidieplafond structurele waarderingssubsidies

Artikel 4
 • 1.

  Het subsidieplafond voor het verlenen van structurele waarderingssubsidies voor activiteiten op de volgende terreinen is als volgt bepaald:

  • a.

   Verkeer en vervoer: € 408,00;

  • b.

   Sportieve en recreatieve evenementen: € 2.900,00;

  • c.

   Monumentenzorg: € 750,00;

  • d.

   Plattelandsontwikkeling: € 731,00.

 • 2.

  Voor de verdeling van het subsidieplafond geldt het bepaalde in de Bijzondere subsidieverordening, met dien verstande dat als het subsidieplafond is bereikt naar evenredigheid een lager subsidiebedrag wordt verstrekt aan de instelling met activiteiten op de terreinen als bedoeld in het eerste lid van dit artikel.

   

Subsidieplafond eenmalige subsidies

Artikel 5
 • 1.

  Het subsidieplafond voor het verlenen van eenmalige subsidies voor activiteiten op de volgende terreinen is als volgt bepaald:

  • a.

   Amateurkunst, proffesionele kunst, kinder-, jeugd- en jongerenwerk, educatie:

   € 6.159,00;

  • b.

   Ouderen: € 2.144,00;

  • c.

   Minderheden: € 1.571,00;

  • d.

   Gezondheidszorg, kunstzinnige vorming, bibliotheekwerk, recreatie en toerisme, monumentenzorg, internationale contacten, belangenbehartiging, verkeer en vervoer, economische zaken, openbare orde en veiligheid, lokale omroep

   € 2.000,00;

  • e.

   Kinderopvang: € 835,00;

  • f.

   Sport: € 2.265,00;

  • g.

   Cultuur en kunst € 5.426,00.

 • 2.

  Voor de verdeling van het subsidieplafond geldt dat een instelling die als eerste een subsidieaanvraag voor activiteiten op de terreinen, als bedoeld in het eerste lid van dit artikel, bij het gemeentebestuur indient als eerste voor subsidie in aanmerking komt, mits zij voldoet aan de Algemene subsidieverordening en de Bijzondere subsidieverordening.

 • 3.

  Wanneer op een zelfde tijdstip van meerdere instellingen met activiteiten op de terreinen als bedoeld in het eerste lid van dit artikel een subsidieaanvraag wordt ontvangen en deze voldoen aan de Algemene subsidieverordening en de Bijzondere subsidieverordening, dan wordt als het subsidieplafond is bereikt naar evenredigheid een lager subsidiebedrag verstrekt aan deze instellingen.

   

Inwerkingtreding

Artikel 6

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2012.

 

Citeertitel

Artikel 7

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening subsidieplafond 2012.

 

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 21 december 2011.

 

mr. G. Raaben P. van Veen

griffier voorzitter