Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Haaksbergen

Verordening wachtlijstbeheer Wet sociale werkvoorziening (4.12a)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHaaksbergen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening wachtlijstbeheer Wet sociale werkvoorziening (4.12a)
CiteertitelVerordening wachtlijstbeheer Wsw
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet sociale werkvoorziening, art. 12 lid 2
 2. Gemeentewet
 3. Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2013nieuwe regeling

19-12-2012

Rond Haaksbergen, 20-12-2012

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening wachtlijstbeheer Wet sociale werkvoorziening (4.12a)

 

 

 

Onderwerp: Verordening wachtlijstbeheer Wet sociale werkvoorziening

 

 

Samenvatting

Deze verordening bevat regels over de volgorde waarin ingezetenen die op wachtlijst zijn geplaatst voor een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet sociale werkvoorziening in aanmerking worden gebracht.

 

 

 

De gemeenteraad van Haaksbergen;

 

voorstel van het college van: 20 november 2012

 

wettelijke basis: bepalingen van de Wet sociale werkvoorziening (artikel 12, tweede lid), de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht

 

 

 

besluit:

 

 

vast te stellen de

 

 

V e rordening wachtlijstbeheer Wet sociale werkvoorziening

 

 

 

Begripsomschrijvingen

Artikel 1
 • 1.

  Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Wet sociale werkvoorziening en de Algemene wet bestuursrecht.

 • 2.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   de Wsw: de Wet sociale werkvoorziening;

  • b.

   wachtlijst: overzicht van ingezetenen van de gemeente die conform artikel 11 van de Wsw geïndiceerd zijn, geen dienstbetrekking hebben als bedoeld in hoofdstuk 2 en 3 van de Wsw en wel beschikbaar zijn om een dergelijke dienstbetrekking te aanvaarden;

  • c.

   geïndiceerde: ingezetene van de gemeente die blijkens een afgegeven (her)indicatiebeschikking behoort tot de doelgroep van de Wsw;

  • d.

   Hameland: de uitvoeringorganisatie van de Gemeenschappelijke Regeling Hameland;

  • e.

   Besluit: het Besluit uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken.

 

 

Plaatsingsbeleid

Artikel 2
 • 1.

  Plaatsing op de wachtlijst geschiedt op volgorde van de datum van de eerste indicatiebeschikking (artikel 8, eerste lid, van het Besluit). Afwijking van de volgorde op de wachtlijst is mogelijk in de gevallen die zijn genoemd in de volgende leden van dit artikel.

 • 2.

  Voor plaatsing in een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 1, derde lid, van de Wsw zijn de capaciteiten en de mogelijkheden van de belanghebbende op de wachtlijst het uitgangspunt.

 • 3.

  De geïndiceerde op de wachtlijst, die een beroep doet op de Verordening persoonsgebonden budget Wsw omdat hij zelf een passende werkplek buiten Hameland heeft gevonden, wordt met voorrang onder de financiering van de Wsw gebracht.

 • 4.

  De geïndiceerde op de wachtlijst, die een uitkering voor levensonderhoud ontvangt van de gemeente, wordt met voorrang geplaatst en met voorrang onder de financiering van de Wsw gebracht.

 • 5.

  Plaatsing als bedoeld in het tweede en vierde lid en toekenning van een persoonsgebonden budget als bedoeld in het derde lid van dit artikel, vindt alleen plaats indien en zodra er ruimte is in de gemeentelijke taakstelling.

 • 6.

  De doelgroep genoemd in het derde lid heeft voorrang op de doelgroep in het vierde lid.

 

 

Inwerkingtreding

Artikel 3
 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2013.

 • 2.

  Op het moment dat deze verordening in werking treedt, wordt de op 17 december 2008 vastgestelde Verordening wachtlijstbeheer Wsw ingetrokken.

 

 

Citeertitel

Artikel 4

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening wachtlijstbeheer Wsw.

 

 

 

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 19 december 2012

 

 

 

mr. G. Raaben Dr. J.C. Gerritsen

 

 

griffier voorzitter