Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Haaksbergen

Beleidsregels toetsingskader (bouw)aanvragen gebied tracé N 18 (1.23)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHaaksbergen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels toetsingskader (bouw)aanvragen gebied tracé N 18 (1.23)
CiteertitelBeleidsregels toetsingskader (bouw)aanvragen gebied tracé N 18
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpDeze beleidsregels zijn ook vastgesteld door het college

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet ruimtelijke ordening
  2. Algemene wet bestuursrecht, art. 4:81

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-08-2010nieuwe regeling

07-07-2010

Haaksberger Koerier, 14-07-2010

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels toetsingskader (bouw)aanvragen gebied tracé N 18 (1.23)

 

 

 

Onderwerp: Beleidsregels toetsingskader (bouw)aanvragen gebied tracé N18

 

Samenvatting

Deze beleidsregels geven aan dat de gemeente geen medewerking verleent aan (bouw)aanvragen die liggen binnen het gebied van het tracé N18 en niet voldoen aan het geldende en in voorbereiding zijnde bestemmingsplan

 

Burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van Haaksbergen;

wettelijke basis: bepalingen van de Wet ruimtelijke ordening en de Algemene wet bestuursrecht (4:81)

 

besluiten:

vast te stellen de

 

 

Beleidsregels toetsingskader (bouw)aanvragen gebied tracé N18

 

 

Begripsomschrijvingen

Artikel 1

Deze beleidsregels verstaan onder het tracé N18:

het voorgenomen tracé N18 zoals op de kaart die onderdeel uitmaakt van deze beleidsregels is aangegeven.

 

 

Geen medewerking

Artikel 2

Het college en de raad verlenen geen medewerking aan (bouw)aanvragen die vallen binnen het gebied van het tracé N18 of binnen de hinderzones daarvan en die niet voldoen aan het geldende en/of in voorbereidende bestemmingsplan buitengebied.

 

 

Wel medewerking

Artikel 3

Het college verleent wel medewerking aan tijdelijke ontheffingen, waarvan de termijn voordat het tracébesluit is genomen is verstreken.

 

 

Afwijken

Artikel 4

Het college en de raad kunnen afwijken van artikel 2 en 3 indien er sprake is van bijzondere omstandigheden die liggen in medische gronden van de aanvrager of het feit dat er sprake is van een ontwikkeling van niet-geluidgevoelige objecten of gronden.

 

 

Inwerkingtreding

Artikel 5

Deze beleidsregels treden in werking op 1 augustus 2010.

 

 

Citeertitel

Artikel 6

Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels toetsingskader (bouw)aanvragen gebied tracé N18.

 

 

Aldus vastgesteld

tijdens de collegevergadering d.d. 7 juni 2010

 

 

H.M. de Bruijn-Franken drs. K.B. Loohuis

interim-secretaris burgemeester

 

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 7 juli 2010

 

 

mr. G. Raaben drs. K.B. Loohuis

griffier voorzitter

Bijlage  

Kaart behorende bij beleidsregels (pdf | 3,5 MB)