Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Haaksbergen

Delegatiebesluit projectbesluit zorgappartementen Jhr Von Heijdenstraat 22 - 28 artikel 3.10 Wet ruimtelijke ordening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHaaksbergen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDelegatiebesluit projectbesluit zorgappartementen Jhr Von Heijdenstraat 22 - 28 artikel 3.10 Wet ruimtelijke ordening
CiteertitelDelegatiebesluit projectbesluit zorgappartementen Jhr Von Heijdenstraat 22 - 28 artikel 3.10 Wro
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet ruimtelijke ordening, art. 3.10 Wro
  2. Gemeentewet
  3. Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-10-201001-01-2015Nieuwe regeling

29-09-2010

Rond Haaksbergen, 7-10-2010

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Onderwerp: Delegatiebesluit projectbesluit Jhr Von Heijdenstraat 22 – 28 zorgappartementen artikel 3.10 Wet ruimtelijke ordening

 

 

De gemeenteraad van Haaksbergen;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 september 2010

 

gelet op artikel 3.10, vierde lid, van de Wet ruimtelijke ordening, de bepalingen van de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht

 

overwegende dat delegatie van de bevoegdheid tot het nemen van een projectbesluit als bedoeld in artikel 3.10, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening voor de realisatie van veertien woon-zorgappartementen aan de

Jhr Von Heijdenstraat 22 -28 gewenst wordt geacht

 

 

besluit:

 

 

vast te stellen het

 

 

Delegatiebesluit projectbesluit zorgappartementen

Jhr Von Heijdenstraat 22 – 28 artikel 3.10 Wet ruimtelijke ordening

 

Artikel 1

Aan het college van burgemeester en wethouders wordt de bevoegdheid gedelegeerd tot het nemen van een projectbesluit voor de realisatie van veertien woon-zorgappartementen aan de Jhr Von Heijdenstraat 22 - 28 te Haaksbergen (artikel 3.10, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening).

 

Artikel 2

Dit delegatiebesluit treedt in werking op 7 oktober 2010.

 

Artikel 3

Dit besluit kan worden aangehaald als: Delegatiebesluit projectbesluit zorgappartementen Jhr Von Heijdenstraat 22 -28 artikel 3.10 Wro.

 

 

 

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 29 september 2010

 

 

 

mr. G. Raaben, drs. K.B. Loohuis

 

 

griffier, voorzitter