Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Haaksbergen

Nadere regels subsidie sport Haaksbergen (9.44a)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHaaksbergen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels subsidie sport Haaksbergen (9.44a)
CiteertitelNadere regels subsidie sport
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene subsidieverordening, artikel 3
 2. Algemene subsidieverordening, artikel 4
 3. Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-12-2016nieuwe regeling

22-11-2016

Gemeenteblad nr. 165438, 30 november 2016

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels subsidie sport Haaksbergen (9.44a)

 

 

Nadere regels subsidie sport Haaksbergen (9.44a)

Samenvatting

 

Deze nadere regels geven aan onder welke voorwaarden het college subsidie verstrekt voor sportieve activiteiten

 

 

Burgemeester en wethouders van Haaksbergen;

 

Wettelijke basis: bepalingen van de Algemene subsidieverordening (artikelen 3 en 4) en de Algemene wet bestuursrecht

 

Besluit en :

 

Vast te stellen de nadere regels subsidie sport Haaksbergen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze nadere regels verstaan onder:

 • a.

  sportvereniging: een groep mensen die zich in amateurverband bezighoudt met sportbeoefening, ingeschreven is bij de Kamer van Koophandel, lid is van een bij de NOC*NSF aangesloten sportbond, tenminste 20 leden heeft en minimaal twee jaren bestaat;

 • b.

  jongeren: mensen in de leeftijd van 4 tot en met 17 jaar;

 • c.

  ouderen: mensen in de leeftijd van 55 jaar en ouder;

 • d.

  kadervormingskosten: kosten van cursussen gericht op de vrijwilligers die voor de sportvereniging actief zijn en die zich bezighouden met: bestuurstaken, beheer van de accommodatie (inclusief kantine), kantinediensten, EHBO en hartreanimatie;

Artikel 2 Activiteitensubsidie voor jongeren en ouderen

 • 1.

  Het college verstrekt subsidie aan een sportvereniging voor activiteiten die gericht zijn op georganiseerd sporten, waarbij met name aandacht besteed wordt aan kennismakingsactiviteiten met sport voor jongeren en ouderen.

 • 2.

  De subsidie voor activiteiten om jongeren met sport kennis te laten maken, bedraagt maximaal € 250,00 per activiteit.

 • 3.

  De subsidie voor activiteiten om ouderen met sport kennis te laten maken, bedraagt maximaal € 250,00 per activiteit.

 • 4.

  het college verstrekt per sportvereniging subsidie voor maximaal één activiteit voor jongeren en één activiteit voor ouderen per jaar.

 • 5.

  Het subsidieplafond voor de activiteitensubsidie voor jongeren bedraagt € 5.000,00 per jaar en het subsidieplafond voor activiteitensubsidie voor ouderen bedraagt € 5.000,00 per jaar.

 • 6.

  Voor de verdeling van het subsidieplafond geldt het bepaalde in dit artikel , met dien verstande dat als het subsidieplafond is bereikt het college naar evenredigheid een lager subsidiebedrag verstrekt aan de sportvereniging.

Artikel 3 Activiteitensubsidie voor kadervormingskosten

 • 1.

  De activiteitensubsidie voor kadervorming bedraagt 50% van de kadervormingskosten tot een maximum van € 250,00 per persoon, per jaar.

 • 2.

  Het college verstrekt maximaal € 1.000,00 activiteitensubsidie voor kadervormingskosten per sportvereniging per jaar

 • 3.

  Het subsidieplafond voor de activiteitensubsidie voor kadervormingskosten bedraagt € 5.000,00 per jaar.

 • 4.

  Voor de verdeling van het subsidieplafond geldt het bepaalde in dit artikel , met dien verstande dat als het subsidieplafond is bereikt het college naar evenredigheid een lager subsidiebedrag verstrekt aan de sportvereniging.

Artikel 4 Waarderingssubsidie voor aangepast sporten

 • 1.

  De waarderingssubsidie aan een sportvereniging, die sportactiviteiten ontplooit voor personen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking bestaat uit een bedrag van € 27,00 per lid met een beperking, dat in Haaksbergen woont.

 • 2.

  Het subsidieplafond voor deze waarderingssubsidie bedraagt € 5.000,00 per jaar.

 • 3.

  Voor de verdeling van het subsidieplafond geldt het bepaalde in dit artikel , met dien verstande dat als het subsidieplafond is bereikt het college naar evenredigheid een lager subsidiebedrag verstrekt aan de sportvereniging.

Artikel 5 Waarderingssubsidie voor sportevenementen

 • 1.

  Het college verstrekt een waarderingssubsidie aan een instelling die jaarlijks een sportevenement in de gemeente Haaksbergen organiseert, mits aan de voorwaarden in dit artikel wordt voldaan.

 • 2.

  Het evenement bestaat uit:

  • a.

   een Engelse mijlenloop in het voorjaar of

  • b.

   een avond- en nachtwandeling in het najaar, of

  • c.

   een schaaktoernooi voor blinden.

Artikel 6 Hoogte waarderingssubsidie voor sportevenementen

 • 1.

  De waarderingssubsidie voor het evenement zoals genoemd in artikel 5, tweede lid, onderdelen a en b van deze nadere regels bedraagt maximaal € 500,00 per subsidieperiode van één jaar. Het college verstrekt per jaar aan maximaal twee instellingen deze waarderingssubsidie.

 • 2.

  De waarderingssubsidie voor het evenement zoals genoemd in artikel 5, tweede lid, onderdeel c van deze nadere regels bedraagt maximaal € 1.400,00 per subsidieperiode van één jaar. Het college verstrekt per jaar aan maximaal één instelling deze waarderingssubsidie.

Artikel 7 Verdeling subsidieplafond

 • 1.

  Voor de verdeling van het subsidieplafond geldt dat een instelling die als eerste een subsidieaanvraag indient, als eerste voor subsidie in aanmerking komt, mits zij voldoet aan de Algemene subsidieverordening en deze nadere regels.

 • 2.

  Wanneer op een zelfde tijdstip van meerdere instellingen aanvragen voor een subsidie worden ontvangen en deze voldoen aan de Algemene subsidieverordening en deze nadere regels, dan is als daarmee het subsidieplafond is bereikt, dan wordt de subsidie verstrekt na een loting.

 • 3.

  Aanvragen die binnenkomen op het moment dat het subsidieplafond is bereikt, wijst het college af.

Artikel 8 Activiteitensubsidie buurtsportcoach

 • 1.

  Het college verstrekt subsidie aan een instelling of aan een natuurlijk persoon voor de kosten van een buurtsportcoach, mits aan de voorwaarden in dit artikel wordt voldaan.

 • 2.

  De aanvrager van een Activiteitensubsidie buurtsportcoach toont in het activiteitenplan aan dat:

 • a. .h ij sport- en beweegaanbod in de buurt organiseert;

 • b. hij verbinding maakt tussen sport- en beweegaanbieders en andere

 • sectoren zoals zorg, welzijn, jeugdzorg, kinderopvang en onderwijs en er altijd sprake is van een combinatie met sport en bewegen.

   

 • 3.

  De subsidie voor de kosten van een buurtsportcoach bedraagt maximaal 40% van de loonkosten van de buurtsportcoach, waarbij het college uitgaat dat de loonkosten van één fulltime eenheid buurtsportcoach € 50.000,00 per jaar bedragen.

 • 4.

  Het subsidieplafond voor de activiteit buurtsportcoach bedraagt € 72.000,00 per jaar.

 • 5.

  Voor de verdeling van het subsidieplafond geldt het bepaalde in dit artikel , met dien verstande dat als het subsidieplafond is bereikt het college naar evenredigheid een lager subsidiebedrag verstrekt aan de instelling.

Artikel 9 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze nadere regels treden in werking op 1 december 2016 en hebben betrekking op de subsidieperiode 2017 en volgende jaren.

 • 2.

  Op het moment dat deze nadere regels in werking treden, worden de op 16 december 2015 vastgestelde Nadere regels subsidie sport ingetrokken, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de subsidieperiode 2016.

Artikel 10 Citeertitel

Deze nadere regels worden aangehaald als: Nadere regels subsidie sport.

 

 

 

 

Haaksbergen, 22 november 2016

burgemeester en wethouders,

 

 

 

M.E. Kragting-de Groot

G.J. Kok MDR

secretaris

burgemeester