Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Haaksbergen

Nadere regels gegevensverstrekking basisregistratie personen Haaksbergen (8.46)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHaaksbergen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels gegevensverstrekking basisregistratie personen Haaksbergen (8.46)
CiteertitelNadere regels gegevensverstrekking basisregistratie personen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen (artikelen 1 en 3)
 2. Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-06-2017nieuwe regeling

06-06-2017

Gemeenteblad, nr. 98164, 15 juni 2017

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels gegevensverstrekking basisregistratie personen Haaksbergen (8.46)

Samenvatting

Deze nadere regels gevan aan hoe gegevens uit de basisregistratie personen worden verstrekt aan organen binnen de gemeente Haaksbergen en aan derden met een gewichtig maatschappelijk belang.

 

Burgemeester en wethouders van Haaksbergen;

 

Wettelijke basis:

bepalingen van  Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen (artikelen 1 en 3) en de Algemene wet bestuursrecht.

 

Besluiten:

Vast te stellen de Nadere regels gegevensverstrekking basisregistratie personen Haaksbergen.

Artikel 1 Verstrekkingen aan een orgaan van de gemeente (uitwerking artikel 1 van de Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen)

 • 1.

  Met inachtneming van het besluit als bedoel in artikel 3.2 van de Wet basisregistratie personen, kunnen gegevens uit de basisregistratie aan organen van de gemeente worden verstrekt, voor zover deze organen deze nodig hebben voor de uitvoering van de hen opgedragen taken.

 • 2.

  De verstrekkingen als bedoeld in het eerste lid, kunnen plaatsvinden door middel van rechtstreekse raadpleging van de basisregistratie personen (ad hoc verstrekkingen), door spontane verstrekkingen en selectie.

 • 3.

  De organen van de gemeente aan wie gegevens worden verstrekt, de categorie van personen die het betreft, de gegevensset en de wijze van verstrekken zijn vermeld in bijlage 1 bij deze nadere regels.

Artikel 2 Aanwijzing gewichtig maatschappelijk belang en categorieën derden (uitwerking artikel 3 van de Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen)

 • 1.

  Als werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijke belang worden aangewezen de

 • 2.

  Als categorieën van derden die de in lid 1 genoemde werkzaamheden uitvoeren, worden aangewezen de categorieën als genoemd in bijlage 2 bij deze nadere regels.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Deze nadere regels treden in werking op 20-06-2017.

Artikel 4 Citeertitel

Deze nadere regels worden aangehaald als: Nadere regels gegevensverstrekking basisregistratie personen.

 

Haaksbergen, 6-6-2017

 

M.E. Kragting

secretaris

 

G.J. Kok MDR

burgemeester

Bijlage 1 bij Nadere regels gegevensverstrekking basisregistratie personen

1.1 Lij st van organen van de gemeente met een raadpleegmogelijkheid in de lokale basisregistratie personen en de landelijke GBA-V

Organisatieonderdeel

Wettelijk kader

Gegevens lokale basisregistratie personen

Gegevens landelijke GBA-V

Afdeling Publieks- en Sociale Zaken, taakveld Publiekszaken

Wet basisregistratie personen, Kieswet, Besluit Burgerlijke Stand, Burgerlijk Wetboek, Nationaliteitswet, Wet op de lijkbezorging, Wet justitiële documentatie, Vreemdelingenwet, Paspoortwet Wegenverkeerswet, Reglement rijbewijzen

Alle gegevens in de lokale basisregistratie personen die noodzakelijk zijn bij de uitvoering van de wettelijk opgedragen taken

Alle gegevens in de landelijke GBA-V die noodzakelijk zijn bij de uitvoering van de wettelijk opgedragen taken

1.2 Lijst van organen binnen de gemeente waar systematisch gegevens aan worden verstrekt uit de basisregistratie personen

Organisatieonderdeel

Voor welke taak/doel

Gegevens

Bestuurssecretariaat

Diverse representatieve taken zoals het bezoeken van een 100 jarige, huwelijksjubilea, het periodiek uitnodigen van inwoners voor het bijwonen van een raadsvergadering en het aanvragen van Koninklijke onderscheidingen

Naam, adres, woonplaats, geboortedatum, geboorteplaats, en huwelijksdatum ingeval van een huwelijksjubileum

Aanvullende autorisaties aan organen van de gemeente worden uitsluitend vastgesteld door het college. Dit geschiedt na een schriftelijk verzoek van het binnengemeentelijke orgaan.

 

1.3 Lijst van organen van de gemeente waaraan, met het oog op het met elkaar in verband brengen van verwerkingen van persoonsgegevens, gegevens worden verstrekt door inzage in de MakelaarSuite (CMG)

Organisatieonderdeel

Gegevens nodig voor

Gegevens uit de lokale basisregistratie personen

Gegevens uit de landelijke GBA-V

Beheerder MakelaarSuite

Inzage in en het gebruik van basisregistratie persoonsgegevens i.v.m. werkzaamheden om het systeem te onderhouden en het eventueel terugmelden van afwijkende gegevens. In een aparte bewerkers-overeenkomst is het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens goed geborgd.

Toegang tot alle in het systeem aanwezige gegevens

Toegang tot alle in het systeem aanwezige gegevens

Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling/beheer openbare ruimte

Inzage in en het gebruik van persoonsgegevens uit de basisregistratie personen voor het het verrichten van werkzaamheden op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet ruimtelijke ordening, de Woningwet, de Wet milieubeheer, de Wetgeving fysieke leefomgeving, het Besluit ruimtelijke ordening, het Burgerlijk Wetboek, de Algemene plaatselijke verordening en bijzondere wetten.

Uitsluitend de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de wettelijk opgedragen taken.

Gegevens ter uitvoering van de taken die zijn voorzien in het Autorisatiebesluit Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling/Noaberpoort

Inzage in en het gebruik van persoonsgegevens uit de basisregistratie personen voor het het verrichten van werkzaamheden op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet, de Participatiewet, de Leerplichtwet, de Wet op het primair onderwijs, De Wet op het voorgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs, De Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen, de IOAW (de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers), de IOAZ (de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen) en de BBZ (Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004), en de Verordening minimabeleid.

Uitsluitend de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de wettelijk opgedragen taken.

Gegevens ter uitvoering van de taken die zijn voorzien in het Autorisatiebesluit Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Afdeling Interne Dienstverlening, waaronder Personeel en Organisatie en Financiën

Inzage in en gebruik van gegevens uit de basisregistratie personen om de volgende systemen actueel te houden en de opgesomde taken uit te kunnen voeren: Postregistratie-systeem, post- en emailverwerking salarisadministratie, personeelsadministratie, facturering, de website van de gemeente Haaksbergen.

Uitsluitend de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn bij de uitvoering van de wettelijk opgedragen taken

Gegevens ter uitvoering van de taken die zijn voorzien in het Autorisatiebesluit Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Aanvullende autorisaties aan organen van de gemeente worden uitsluitend vastgesteld door het college. Dit geschiedt na een schriftelijk verzoek van het binnengemeentelijke orgaan.

 

Bijlage 2 bij Nadere regels gegevensverstrekking basisregistratie personen

Lijst van categorieën derden met een gewichtig maatschappelijk belang in relatie tot de basisregistratie personen

Gewichtig maatschappelijk belang

Categorie derde

Bevorderen van culturele en maatschappelijke vaardigheden inwoners. Tegengaan analfabetisme

Stichting Kulturhus Haaksbergen

Terugvinden van nabestaanden i.v.m. begraven en cremeren van inwoners van de gemeente

Niet gemeentelijke crematoria en begraafplaatsen

Bevorderen cultuur en behoud van cultureel erfgoed

Cultuurorganisaties die een subsidie van de gemeente ontvangen

Ondersteunen van organisaties in de gemeente die goede doelen voor de inwoners nastreven

Fondsverwervende organisaties met erkenning van het CBF

Maatschappelijke dienstverlening

Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van maatschappelijke dienstverlening

Algemene en geestelijke gezondheidszorg

Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van algemene en geestelijke gezondheidszorg

Kinderopvang

Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van kinderopvang

Jeugdwelzijn

Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van jeugdwelzijn

Ouderenzorg

Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van ouderenzorg

Gehandicaptenzorg

Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van gehandicaptenzorg

Sociale werkvoorziening

Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van sociale werkvoorziening

Sociaal - Juridische zorgverlening

Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van Sociaal - Juridische zorgverlening

Schuldhulpverlening

Schuldhulpverleningsinstanties

Bevorderen inburgering

Niet-gemeentelijke inburgeringbureaus

Migrantenhulp

Migrantenorganisaties in de gemeente

Onderlinge hulp patiënten

Patiëntenverenigingen

Bevorderen van sportbeoefening en gezondheid

Sportverenigingen en organisaties die zich bezighouden met het bevorderen van sportbeoefening en gezondheid

Bevorderen van de zelfredzaamheid

Thuiszorgorganisaties

Eerlijke verdeling van sociale woonruimte en tegengaan woonfraude

Woningcorporatie(s) in de gemeente Haaksbergen

Patiëntenzorg, het verlenen van medische zorg en het verrichten van medisch onderzoek

Ziekenhuizen

Openbare orde en veiligheid

Politie Regio Twente team Haaksbergen