Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Haaksbergen

Regeling kleine kansspelen (7.16)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHaaksbergen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling kleine kansspelen (7.16)
CiteertitelRegeling kleine kansspelen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet op de kansspelen, art. 7c, lid 3
 2. Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-10-2001nieuwe regeling

26-09-2001

Rond Haaksbergen, 04-10-2001

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling kleine kansspelen

Burgemeester en wethouders van Haaksbergen;

gelet op artikel 7c, lid 3, van de Wet op de kansspelen en de Algemene wet bestuursrecht;

besluiten

vast te stellen

de Beleidsregels over het houden van het kleine kansspel

Artikel 1 Kennisgeving

 • 1.

  Voor het organiseren van een klein kansspel in de gemeente Haaksbergen komen slechts in aanmerking plaatselijke verenigingen en plaatselijke afdelingen van regionale, provinciale of landelijke verenigingen.

 • 2.

  Zonder voorafgaande kennisgeving mag een bijeenkomst, waar gelegenheid wordt gegeven tot het deelnemen aan een klein kansspel, niet worden belegd.

 • 3.

  De voorgeschreven kennisgeving wordt geacht eerst dan te zijn gedaan, wanneer het formulier volledig en naar waarheid ingevuld, ingeleverd is bij de afdeling Burgerzaken ter gemeentesecretarie, Markt 3 te Haaksbergen.

 • 4.

  In de zaal waar het kleine kansspel wordt gehouden, dient de door of namens burgemeester en wethouders, gewaarmerkte kennisgeving van de bijeenkomst aanwezig te zijn.

 • 5.

  De namen, adressen en verdere gegevens van de direct bij het uitspelen van de prijzen betrokken personen (diegene die de trekking verricht en diegene die behulpzaam is bij de trekking) moeten vóór het begin van de trekking zijn vermeld op de kennisgeving.

Artikel 2 Naleving voorwaarden

 • 1.

  Controlerende opsporingsambtenaren hebben te allen tijde toegang tot de bijeenkomsten. Op eerste vordering dienen alle bescheiden betrekking hebbende op de kansspelbijeenkomst, ter inzage te worden afgegeven.

 • 2.

  Handelen in strijd met de gestelde voorschriften kan schorsing of opheffing van de kansspelbijeenkomst tot gevolg hebben.

 • 3.

  Andere vormen van kansspelen dan in de kennisgeving genoemd, mogen zonder afzonderlijke vergunning niet worden gehouden.

Artikel 3 Financieel verslag en prijzenlijst

 • 1.

  Van ieder kansspelbijeenkomst dient een financieel verslag te worden gemaakt, dat met de in lid 12 genoemde boekhouding uiterlijk 7 (zeven) dagen na het houden van de kansspelbijeenkomst moet worden ingeleverd bij de ambtenaar die, op grond van artikel 1, lid 3, kennis draagt van die kansspelbijeenkomst.

 • 2.

  Het financieel verslag dient een duidelijk beeld te geven van de ontvangsten en uitgaven (prijzen + onkosten) betrekking hebbende op de kansspelbijeenkomst waarvan kennis is gegeven. Het dient naar waarheid te zijn ingevuld, gedagtekend en ondertekend door de toezichthouder alsmede door hetzij de voorzitter, hetzij de secretaris, hetzij de penningmeester van de organiserende vereniging.

 • 3.

  De totale waarde van de uitgaven (prijzen + onkosten) mag niet meer bedragen dan 40% (veertig) van de genoemde totale ontvangsten van de bijeenkomst.

 • 4.

  Een volgend klein kansspel mag niet plaatsvinden voordat het financiële verslag van de laatste bijeenkomst is ingeleverd.

 • 5.

  Het bestuur van de vereniging is verantwoordelijk voor het zo spoedig mogelijk opnemen van het batig saldo in de boeken van de vereniging. De desbetreffende boeken dienen op eerste vordering door of vanwege de penningmeester van de vereniging te worden overgelegd.

 • 6.

  Voor de bewijzen van de deelneming (de zgn. bingokaarten) dient van te voren een prijs te worden vastgesteld. De per bewijs van deelneming te betalen prijs dient op de in te leveren prijzenlijst te worden vermeld. Bewijzen van deelneming mogen alleen op de aangemelde dag van de bijeenkomst worden verkocht in de lokaliteit, waar het kleine kansspel wordt gehouden.

 • 7.

  Behalve de te winnen prijzen, vermeld op de ingeleverde prijzenlijst, mogen geen andere beloningen of prijzen, van welke aard dan ook , aan de deelnemers in het vooruitzicht worden gesteld noch afgegeven.

 • 8.

  De prijzen mogen binnen de wettelijk gestelde waarde uitsluitend bestaan uit goederen niet zijnde alcoholhoudende dranken en levende dieren.

 • 9.

  Uiterlijk 14 (veertien ) dagen voor het houden van een klein kansspel dient op verzoek van de ambtenaar, bedoeld in artikel 1, lid 3, de organiserende vereniging een lijst met omschrijving van de prijzen per ronde en per prijs aangegeven winkelwaarde, onder toevoeging van de rekening van gekochte/aangeschafte prijzen, te doen toekomen aan de afdeling Burgerzaken ter gemeentesecretarie.

 • 10.

  Een klein kansspelbijeenkomst als bedoeld onder 2. dient te worden gehouden onder toezicht en leiding van een door het bestuur van de organiserende vereniging aangewezen en verantwoordelijk gesteld (bestuurs)lid, toezichthouder genoemd.

 • 11.

  De toezichthouder controleert de uitgespeelde deelnemingsbewijzen (bingokaarten) alvorens hij/zij de prijzen uitreikt of daartoe toestemming geeft.

 • 12.

  De toezichthouder voert tijdens de bijeenkomst een boekhouding betreffende de uitgespeelde prijzen en de vergelijkbare winkelwaarde daarvan.

 • 13.

  Deelname aan de bingo is slechts toegestaan door personen die de leeftijd van zestien jaren hebben bereikt.

 • 14.

  De totale waarde van de uitgaven (prijzen/premies + onkosten) mag niet meer bedragen dan € 283,87 ( 625,--) per serie of set terwijl de gezamenlijke waarde van de prijzen niet meer mag bedragen dan € 1.134,45 ( 2.500,--).

Artikel 4 Sancties

Indien niet wordt voldaan aan de 40 - 60 verhouding dan kunnen de volgende strafmaatregelen worden genomen, te weten:

 • a.

  indien met meer dan 10% van de norm wordt afgeweken dan kan de bijeenkomst verboden worden en eventueel voor drie maanden stilgelegd worden;

 • b.

  indien meer dan 5% en minder dan 10% wordt afgeweken van de hierboven genoemde norm dan kan tot twee keer toe door ons een waarschuwing volgen, bij een derde waarschuwing binnen een periode van twaalf maanden kan de bingo voor een periode van drie maanden worden stilgelegd.

Artikel 5 Slotbepalingen

Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als: Regeling kleine kansspelen.

Artikel 6
 • 1.

  Deze regels treden in werking op de dag nadat zij bekend zijn gemaakt zijn.

 • 2.

  Op het moment dat deze regels in werking treden, vervallen de door burgemeester en wethouders op 5 september 1995 vastgestelde Regeling kleine kansspelen van de gemeente Haaksbergen en de daarvoor vastgestelde voorschriften tot het organiseren van het kleine kansspel.

Haaksbergen, 26 september 2001

burgemeester en wethouders van Haaksbergen,

de secretaris

L.J.J.M. Franken

de burgemeester

drs. T.J. Schouten