Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Haaksbergen

Verordening forensenbelasting 2018 Haaksbergen (9.7j)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHaaksbergen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening forensenbelasting 2018 Haaksbergen (9.7j)
CiteertitelVerordening forensenbelasting 2018
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpFinanciën & economie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 223 van de Gemeentewet
 2. wet Algemene bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201801-01-2019Nieuwe regeling

20-12-2017

gmb-2017-230430

9.7j

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening forensenbelasting 2018 Haaksbergen (9.7j)

Samenvatting

Deze verordening bevat de voorwaarden en tarieven van heffing en invordering van natuurlijke personen, die, zonder in de gemeente een hoofdverblijf hebben, er op meer dan 90 dagen van het belastingjaar voor zichzelf of hun gezin een gemeubileerde woning beschikbaar houden.

 

De gemeenteraad van Haaksbergen;

Voorstel van het college van: 21 november 2017

 

Wettelijke basis:

Bepaling van Gemeentewet (artikel 223) en de Algemene wet bestuursrecht.

 

Besluit:

Vast te stellen de verordening op de heffing en invordering van een forensenbelasting 2018.

Artikel 1 Begripsbepaling

Deze verordening verstaat onder:

woning: een gemeubileerde woning als bedoeld in artikel 223 van de Gemeentewet 

 

Artikel 2 Belastbaar feit en belastingplicht

 • 1.

  Onder de naam 'forensenbelasting' wordt een directe belasting geheven van de natuurlijke personen, die, zonder in de gemeente hoofdverblijf te hebben, er op meer dan 90 dagen van het belastingjaar voor zich of hun gezin een gemeubileerde woning beschikbaar houden.

 • 2.

  Of iemand in de gemeente hoofdverblijf heeft, wordt naar de omstandigheden beoordeeld.

 

Artikel 3 Vrijstellingen

Niet belastingplichtig is degene die ter tijdelijke waarneming van een openbare betrekking of ter bijwoning van de vergaderingen van een vertegenwoordigend openbaar lichaam, waarvan hij het lidmaatschap bekleedt, dan wel ingevolge last of bevel van de overheid, buiten de gemeente van zijn hoofdverblijf verblijft.

 

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1.

  De belasting wordt geheven naar de heffingsmaatstaf voor de onroerende-zaakbelastingen zoals die voor het belastingobject waarvan de woning deel uitmaakt, voor het kalenderjaar waarbinnen het belastingjaar valt, is vastgesteld.

 • 2.

  In geval geen heffingsmaatstaf voor de onroerende-zaakbelastingen is vastgesteld, wordt de belasting geheven naar de waarde met dien verstande dat indien de gemeubileerde woning deel uitmaakt van belastingobject dat is gewaardeerd met toepassing van artikel 16, onderdeel e, van de Wet waardering onroerende zaken, een vast bedrag in rekening wordt gebracht.

 • 3.

  De vaststelling van de waarde bedoeld in het tweede lid geschiedt in overeenstemming met de artikelen 220 tot en met 220d van de Gemeentewet.

 • 4.

  De forensenbelasting bedraagt per jaar voor een in artikel 1 bedoelde gemeubileerde woning en

  • a.

   die deel uitmaakt van een belastingobject waarvan de waarde in het economisch verkeer is vastgesteld met toepassing van artikel 16, onderdeel e, van de Wet waardering onroerende zaken € 131,65

  • b.

   waarvan de waarde in het economisch verkeer niet is vastgesteld met toepassing van artikel 16, onderdeel e, van de Wet waardering onroerende zaken met een waarde in het economisch verkeer en waarvan de waarde in het economisch verkeer

1

minder dan

 

 

€ 62.000

 

€ 345

2

€ 62.000

of meer

maar minder dan

€ 169.000

 

€ 526

3

€ 169.000

of meer

maar minder dan

€ 211.000

 

€ 777

4

€ 211.000

of meer

maar minder dan

€ 274.000

 

€ 1.174

5

€ 274.000

of meer

maar minder dan

€ 336.000

 

€ 1.772

6

€ 336.000

of meer

maar minder dan

€ 398.000

 

€ 2.372

7

€ 398.000

of meer

maar minder dan

€ 461.000

 

€ 2.970

8

€ 461.000

of meer

 

 

 

€ 3.568

 

Artikel 5 Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

 

Artikel 6 Wijze van heffing

De forensenbelasting wordt bij wege van aanslag geheven.

 

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld

De belasting is verschuldigd op het moment dat de gemeubileerde woning meer dan 90 dagen in het belastingjaar beschikbaar is gehouden als bedoeld in artikel 2.

 

Artikel 8 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee maanden later.

 • 2.

  In afwijking in zoverre van het eerste lid geldt, zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald in zoveel gelijke termijnen als er na de maand van dagtekening van het aanslagbiljet nog maanden in het belastingjaar waarin de aanslagen worden opgelegd overblijven, met dien verstande dat het aantal termijnen ten minste twee en ten hoogste zeven bedraagt. De eerste termijn vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.

 • 3.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

 

Artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven over de heffing en invordering van de forensenbelasting.

 

Artikel 10 Overgangsrecht

De Verordening forensenbelasting 2017 van 21 december 2016 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 11, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 

Artikel 11 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2018.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018.

 

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening forensenbelasting 2018.

 

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 20 december 2017

 

 

mr. G. Raaben

griffier

 

 

 

G.J. Kok MDR

burgemeester