Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Haaksbergen

Mandaatbesluiten Omgevingsdienst Twente Haaksbergen (8.52)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHaaksbergen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatbesluiten Omgevingsdienst Twente Haaksbergen (8.52)
CiteertitelMandaatbesluiten Omgevingsdienst Twente Haaksbergen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpBestuur en recht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

ook vastgesteld door de burgemeester

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Overijssel/CVDR603181/CVDR603181_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2019Nieuwe regeling

11-12-2018

gmb-2018-275930

8.52

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluiten Omgevingsdienst Twente Haaksbergen (8.52)

Samenvatting

Deze besluiten bevatten de gemandateerde bevoegdheden aan de Omgevingsdienst Twente.

 

Burgemeester en college van burgemeester en wethouders van Haaksbergen;

 

Wettelijke basis:

bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (afdeling 10.1.1) en Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Twente (artikel 9, tweede lid).

 

Besluiten:

Tot het verlenen van mandaat aan de directeur van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Twente voor de uitoefening van de aan het bestuursorgaan toekomende bevoegdheden, conform onderstaande mandaatbesluiten en met in achtneming van de algemene bepalingen, en daartoe de Mandaatbesluiten Omgevingsdienst Twente vast te stellen.

Artikel 1 Mandaat aan de directeur Omgevingsdienst Twente

 • 1.

  De bevoegdheden in deze mandaatbesluiten worden uitgeoefend door de directeur van de Omgevingsdienst Twente namens het ter zake bevoegde bestuursorgaan.

 • 2.

  Bij de uitoefening van de bevoegdheden wordt het gestelde bij of krachtens wetten, besluiten, verordeningen, circulaires, regelingen, aanwijzingen en richtlijnen van rijks-, provinciale en gemeentelijke bestuursorganen in acht genomen.

 • 3.

  Bij de uitoefening van de bevoegdheden worden de in deze besluiten vermelde algemene bepalingen in acht genomen.

 • 4.

  De bevoegdheden hebben betrekking op het nemen van besluiten genoemd in de bijlage bij deze mandaatbesluiten, inclusief alle handelingen en besluiten ter voorbereiding en uitvoering van de gemandateerde besluiten.

 

Artikel 2 Ondermandaat aan ondergeschikten

De directeur van de Omgevingsdienst Twente is bevoegd om de uitoefening van bevoegdheden zoals opgenomen in deze mandaatbesluiten op te dragen aan andere functionarissen binnen zijn organisatie, onder de voorwaarde dat het ondermandaat tot het niveau niet lager dan dat van een afdelingshoofd strekt.

 

Artikel 3 Reikwijdte (onder)mandaat

 • 1.

  Een in (onder)mandaat verkregen bevoegdheid kan door een functionaris slechts worden uitgeoefend binnen de reikwijdte van de opgedragen taken zoals behorend bij zijn/haar functie en waar in deze mandaatbesluiten de uitvoering van bepaalde regelingen wordt opgedragen, wordt deze opgedragen in de ruimste zin des woords, voor zover niet in strijd met enige wettelijke of gemeentelijke bepaling.

 • 2.

  Het (onder)mandaat omvat ook de ondertekening van de in mandaat genomen besluiten.

 

Artikel 4 Volmacht en machtiging

Voor de toepassing van deze besluiten en de daarop berustende bepalingen worden met mandaat gelijk gesteld de verlening van volmacht en machtiging.

 

Artikel 5 Afwezigheid van gemandateerde

In geval van afwezigheid van functionarissen, aan wie bij of krachtens deze besluiten bevoegdheden zijn toegekend, worden deze bevoegdheden uitgeoefend door hun plaatsvervanger(s).

 

Artikel 6 Ondertekening

 • 1.

  Ingeval van uitoefening van bevoegdheden namens burgemeester en wethouders worden uitgaande stukken als volgt ondertekend: ‘Namens burgemeester en wethouders van Haaksbergen,’ gevolgd door de functieaanduiding van de functionaris en zijn of handtekening en naam.

 • 2.

  Ingeval van uitoefening van bevoegdheden namens de burgemeester worden uitgaande stukken als volgt ondertekend: ‘Namens de burgemeester van Haaksbergen,’ gevolgd door de functieaanduiding van de functionaris en zijn of handtekening en naam.

 • 3.

  Het is de (onder)gemandateerde toegestaan een ondertekening digitaal te laten aanbrengen.

 

Artikel 7 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze mandaatbesluiten treden in werking op 1 januari 2019.

 • 2.

  Op het moment dat deze mandaatbesluiten in werking treden, worden de op 28 augustus 2012 vastgestelde Mandaatbesluiten bevoegdheden directeur RUD Twente 2012 en het op 18 juni 2013 vastgestelde Mandaatbesluit aanwijzing toezichthouders door directeuren RUD’s ingetrokken.

 

Haaksbergen, 11 december 2018

Burgemeester en wethouders van Haaksbergen,

 

M.E. Kragting

Secretaris

 

G.J. Kok MDR

burgemeester

 

Burgemeester van Haaksbergen,

 

G.J. Kok MDR

burgemeester

 

 

 

Instemming

Het dagelijks bestuur en de directeur van de Omgevingsdienst Twente verklaren hierbij in te stemmen met het uitoefenen van de verleende mandaten en de daaraan verbonden algemene bepalingen door de directeur.

 

De directeur, het dagelijks bestuur Omgevingsdienst Twente

de secretaris, de voorzitter,

 

J.J.W. Strebus J.J.W. Strebus H.A.M. Nauta

 

(datum) (datum) (datum)

Bijlage Mandaatbesluiten Omgevingsdienst Twente

 

Omschrijving gemandateerde bevoegdheid

Wet/artikel

Mandaatgever

Gemandateerde

Ondermandaat

Extra voorwaarden

Algemene mandaten

 

 

 

 

 

Beslissen over verzoeken om informatie alsmede het actief openbaar maken van informatie op grond van de Wob met betrekking tot informatie die de onder zich heeft in het kader van de uitoefening van een mandateerde taken en bevoegdheden

Wob

B&W

B

D

toegestaan tot afdelingshoofd

 

Besluiten op grond van de Awb:

 

 

 

 

 

Besluiten tot vereenvoudigde wijze van afdoen en afdoen herhaalde aanvraag

Artikelen 4:5 en 4:6 Awb

B&W

 

D

toegestaan tot afdelingshoofd

 

Besluiten tot afwijzen beschikking (na zienswijze)

Artikelen 4:7 en 4:8 Awb

B&W

 

D

toegestaan tot afdelingshoofd

 

Besluiten tot opschorten beslistermijn

Afdeling 4.1.3. Awb

B&W

 

D

toegestaan tot afdelingshoofd

 

Behandeling van correspondentie van uitsluitend uitvoerende en/of informatieve aard

 

B&W

 

D

toegestaan tot afdelingshoofd

 

Mandaten vergunningen en meldingen

 

 

 

 

 

De processen, handelin-gen en bevoegdheden hebben betrekking op de advisering, voorbereiding en (indien van toepassing) besluitvorming van de hier-na beschreven formele bevoegdheden

 

 

 

 

 

 

Omschrijving gemandateerde bevoegdheid

Wet/artikel

Mandaatgever

Gemandateerde

Ondermandaat

Extra voorwaarden

Beschikkingen tot het verlenen of weigeren van omgevingsvergunningen toestemming milieu en omgevingsvergunningen met beperkte milieutoets die zijn aangewezen in de categorieën 1 tot en met 4 van bijlage IV van het Bor voor de projecten en activiteiten die zijn aangewezen in die categorieën

Artikelen 2.1, eerste lid, onder e en 2.6 Wabo

 

B&W

 

D

toegestaan tot afdelingshoofd

 

Beschikkingen tot het ambtshalve wijzigen van omgevingsvergunningen toestemming milieu en omgevingsvergunningen met beperkte milieutoets die zijn aangewezen in de categorieën 1 tot en met 4 van bijlage IV van het Bor voor de projecten en activiteiten die zijn aangewezen in die categorieën

Artikel 2.31 Wabo

 

B&W

 

D

toegestaan tot afdelingshoofd

 

Beschikkingen tot het ambtshalve intrekken van omgevingsvergunningen toestemming milieu en omgevingsvergunning met beperkte milieutoets die zijn aangewezen in de categorieën 1 tot en met 4 van bijlage IV van het Bor voor de projecten en activiteiten die zijn aangewezen in die categorieën

Artikel 2.33 van de Wabo

 

B&W

 

D

toegestaan tot afdelingshoofd

 

Beoordelen van meldingen oprichten of veranderen inrichting ten aanzien van activiteiten die vallen onder het Activiteitenbesluit milieubeheer

Artikel 8.41, eerste lid, Wet milieubeheer

B&W

 

D

toegestaan tot afdelingshoofd

 

 

 

 

Omschrijving gemandateerde bevoegdheid

Wet/artikel

Mandaatgever

Gemandateerde

Ondermandaat

Extra voorwaarden

Beschikkingen m.b.t. aanvragen om maatregelen van gelijkwaardig niveau te mogen treffen ten aanzien van activiteiten die vallen onder het Activiteitenbesluit milieubeheer

Artikel 8.40a, eerste lid, de Wet milieu-beheer

B&W

 

D

toegestaan tot afdelingshoofd

 

Stellen van (maatwerk)voor-schriften als bedoeld ten aanzien van activiteiten die vallen onder het Activiteitenbesluit milieubeheer

Artikel 8.42, eerste lid, Wet milieubeheer

B&W

 

D

toegestaan tot afdelingshoofd

 

Beoordelen van meldingen ten aanzien van activiteiten die zijn aangewezen in categorie 9 van bijlage IV van het Bor

Besluit bodem-kwaliteit

B&W

 

D

toegestaan tot afdelingshoofd

 

Beschikkingen m.b.t. aanvragen om een Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM)

Artikel 2.1 lid 1 onder i Wabo jo artikel 2.2a Bor

B&W

 

D

toegestaan tot afdelingshoofd

 

Beoordelen van meldingen ten aanzien van de activiteiten die zijn aangewezen in categorie 11 van bijlage IV van het Bor

Paragraaf 1.7. Bouwbesluit 2012 m.b.t. tot asbest-verwijdering

B&W

 

D

toegestaan tot afdelingshoofd

 

Intake

 

 

 

 

 

Intake enkelvoudige omgevingsvergunning voor wat betreft de activiteit milieu

 

 

 

 

 

Ontvangen digitale aanvraag omgevings-vergunning meervoudig via OLO loket

Artikel 4.3 lid 1 Bor

B&W

 

D

toegestaan tot afdelingshoofd

 

Publiceren van de aanvraag

Artikel 3.8 Wabo

B&W

D

toegestaan tot afdelingshoofd

 

 

Omschrijving gemandateerde bevoegdheid

Wet/artikel

Mandaatgever

Gemandateerde

Ondermandaat

Extra voorwaarden

Opstellen intrekkingsbrief

 

B&W

 

D

toegestaan tot afdelingshoofd

 

Versturen intrekkingsbrief

 

B&W

 

D

toegestaan tot afdelingshoofd

 

Afgifte bewijs van ontvangst aanvraag omgevingsvergunning

Artikel 3.1, lid 3 Wabo

B&W

 

D

toegestaan tot afdelingshoofd

 

Toets indieningsvereiste

 

 

 

 

 

Toets indieningsvereisten enkelvoudige omgevings-vergunning voor wat betreft de activiteit milieu

 

 

 

 

 

Verlengen van de termijn voor het beslissen op een aanvraag met maximaal 6 weken

Artikel 3.9, lid 2 Wabo

B&W

 

D

toegestaan tot afdelingshoofd

 

Schriftelijk verzoek om informatie aan waterschap of sprake is van verplichte coördinatie

Artikel 3.16 Wabo om aanvragen om vergunning o.g.v. deze wet en o.g.v. artikel 6.2 Waterwet

B&W

 

D

toegestaan tot afdelingshoofd

 

Inhoudelijke behandeling

 

 

 

 

 

Inhoudelijke behandeling van de enkelvoudige aanvraag omgevingsvergunning activiteit milieu

 

 

 

 

 

Uitzetten behandeling advisering VVGB

Artikel 3.11, lid 1 Wabo

B&W

 

D

toegestaan tot afdelingshoofd

 

 

 

Omschrijving gemandateerde bevoegdheid

Wet/artikel

Mandaatgever

Gemandateerde

Ondermandaat

Extra voorwaarden

Procedure opmaken beschikking en besluiten

 

 

 

 

 

Opstellen (ontwerp) besluit en doorlopen formele procedure voor een aanvraag enkelvoudige aanvraag omgevings-vergunning activiteit milieu

 

 

 

 

 

Verzenden ontwerpbesluit met alle bijlagen naar alle betrokken partijen

 

B&W

 

D

toegestaan tot afdelingshoofd

 

Publiceren van de terinzagelegging van het ontwerpbesluit

 

B&W

 

D

toegestaan tot afdelingshoofd

 

Ondertekenen en verzenden eindbesluit

 

B&W

 

D

toegestaan tot afdelingshoofd

 

Ondertekenen en verzenden reactie op de zienswijzen

 

B&W

 

D

toegestaan tot afdelingshoofd

 

Publiceren van de terinzagelegging van het eindbesluit

 

B&W

 

D

toegestaan tot afdelingshoofd

 

Besluit tot het verlengen van de beslistermijn

Artikel 3.18 Awb

B&W

 

D

toegestaan tot afdelingshoofd

 

Publiceren besluit verlengen termijn

 

B&W

 

D

toegestaan tot afdelingshoofd

 

Beslissen op een aanvraag om vergunning

 

B&W

 

D

toegestaan tot afdelingshoofd

 

 

Omschrijving gemandateerde bevoegdheid

Wet/artikel

Mandaatgever

Gemandateerde

Ondermandaat

Extra voorwaarden

Inhoudelijk behandelen meldingen Activiteiten-besluit oprichten of veranderen inrichting

 

 

 

 

 

Besluiten tot het opleggen van (maatwerk) voorschriften

Artikel 8.42, eerste lid, van de Wet milieubeheer

B&W

 

D

toegestaan tot afdelingshoofd

 

Bouwbesluit 2012

 

 

 

 

 

Besluiten met betrekking tot sloopmeldingen indien daarbij asbest wordt verwijderd

Artikelen 1.26 (sloopmelding) 1.29 (nadere voorwaarden) en 1.30 (wijziging nadere voorwaarden) Bouwbesluit 2012

B&W

 

D

toegestaan tot afdelingshoofd

 

MER

 

 

 

 

 

Besluiten als bedoeld in artikel 7.17, lid 1 Wet milieubeheer inhoudende het bepalen of, voor een activiteit of besluit als aangegeven in onderdeel D activiteit nr. 14 van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage, op grond van bijzondere omstandigheden waaronder deze worden ondernomen, een milieueffectrapport moet worden gemaakt.

Artikel 7.17, lid 1 Wet milieubeheer

B&W

 

D

toegestaan tot afdelingshoofd

 

Mandaten toezicht en handhaving

 

 

 

 

 

De processen, handelingen en bevoegdheden hebben betrekking op de advisering, voorbereiding en (indien van toepassing) besluitvorming van de hierna beschreven taken

 

 

 

 

 

 

Omschrijving gemandateerde bevoegdheid

Wet/artikel

Mandaatgever

Gemandateerde

Ondermandaat

Extra voorwaarden

en bevoegdheden

 

 

 

 

 

Toezicht op de naleving van omgevingsvergunningen en de daaraan verbonden voorschriften die zijn aan-gewezen in de categorieën 1 tot en met 4 van bijlage IV van het Bor voor de pro-jecten en activiteiten die zijn aangewezen in die categorieën alsmede de verboden, bedoeld in de artikel 2.1, 2.2, 2.3 en 2.3a van de wet voor die projecten en artikelen

Titel 5.2. Awb toezicht

B&W

 

D

toegestaan tot afdelingshoofd

 

Handhaving van de naleving van omgevingsvergunningen en de daaraan verbonden voorschriften die zijn aangewezen in de categorieën 1 tot en met 4 van bijlage IV van het Bor voor de projecten en activiteiten die zijn aangewezen in die categorieën alsmede de verboden, bedoeld in artikelen 2.1, 2.2, 2.3 en 2.3a van de wet voor die projecten en activiteiten

 

B&W

 

D

toegestaan tot afdelingshoofd

 

Toezicht op de naleving van voorschriften gesteld bij of krachtens het Activiteitenbesluit milieubeheer

 

B&W

 

D

toegestaan tot afdelingshoofd

 

Handhaving van de naleving van voorschriften gesteld bij of krachtens het Activiteitenbesluit milieubeheer

 

B&W

 

D

toegestaan tot afdelingshoofd

 

 

 

Omschrijving gemandateerde bevoegdheid

Wet/artikel

Mandaatgever

Gemandateerde

Ondermandaat

Extra voorwaarden

Toezicht op de naleving van voorschriften gesteld bij of krachtens de wet, de Wet milieubeheer en de Wet bodembescherming, die van toepassing zijn op de projecten en activiteiten die zijn aangewezen in de categorieën 1 tot en met 10 van bijlage IV van het Bor.

Titel 5.2. Awb Toezicht

B&W

 

D

toegestaan tot afdelingshoofd

 

Handhaving van de naleving van voorschriften gesteld bij of krachtens de Wet milieubeheer en de Wet bodembescherming, die van toepassing zijn op de projecten en activiteiten die zijn aangewezen in de categorieën 1 tot en met 10 van bijlage IV van het Bor en op het ketentoezicht op de activiteiten die zijn aangewezen in categorie 11 van bijlage IV van het Bor.

Artikel 5.2 Awb jo Artikel 5.32 Awb

B&W

 

D

toegestaan tot afdelingshoofd

 

Toezicht

 

 

 

 

 

Opstellen en ondertekenen controle brief n.a.v. bevindingen:

– Alles akkoord

– Ambtelijke waarschuwing en hersteltermijn

 

B&W

 

D

toegestaan tot afdelingshoofd

 

Indien bij hercontrole gebleken: niet akkoord: overgaan tot handhavingsactie

 

B&W

 

D

toegestaan tot afdelingshoofd

 

 

 

Omschrijving gemandateerde bevoegdheid

Wet/artikel

Mandaatgever

Gemandateerde

Ondermandaat

Extra voorwaarden

Handhaving

 

 

 

 

 

Besluiten op grond van de Awb ten behoeve van de in deze bijlage genoemde bevoegdheden:

 

 

 

 

 

 

Voornemen herstelsancties in de vorm van een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang

Afdelingen 5.3.1 en 5.3.2 Awb jo paragraaf 5.4. Wabo

B&W

D

toegestaan tot afdelingshoofd

Onmiddellijk verstrekken afschrift voornemen aan B&W

Opleggen van herstelsancties in de vorm van een last onder dwangsom (met uitzondering van het invorderen van dwangsommen)

Afdeling 5.3.2. Awb jo paragraaf 5.4. Wabo

B&W

 

D

toegestaan tot afdelingshoofd

Onmiddellijk verstrekken afschrift besluit aan B&W

Opleggen van herstelsancties in de vorm van een last onder bestuursdwang

Afdeling 5.3.1. Awb jo 125 gem. wet en paragraaf 5.4. Wabo

B&W

 

D

toegestaan tot afdelingshoofd

Onmiddellijk verstrekken afschrift besluit aan B&W

Mandaten specifieke milieutaken

 

 

 

 

 

Schriftelijk verzoek uitbrengen offerte bodemonderzoek

 

B&W

B

 

D

toegestaan tot afdelingshoofd

 

Goedkeuren plan van aanpak i.v.m. bodem-sanering Wet bodem-bescherming

 

B&W

 

D

toegestaan tot afdelingshoofd

 

Vaststellen dat melding o.g.v. Besluit bodemkwaliteit voldoet aan de eisen uit dit besluit

 

B&W

 

D

toegestaan tot afdelingshoofd

 

 

Omschrijving gemandateerde bevoegdheid

Wet/artikel

Mandaatgever

Gemandateerde

Ondermandaat

Extra voorwaarden

Beoordelen (goedkeuren) bodemonderzoeken en evaluatierapporten van saneringen die zijn uitgevoerd onder gemeentelijk bevoegd gezag

 

B&W

D

Toegestaan tot afdelingshoofd

 

Besluiten inzake sanerings-verslag/ nazorgplan

 

B&W

D

Toegestaan tot afdelingshoofd

 

 

Lijst van gebruikte afkortingen (op alfabetische volgorde)

Awb Algemene wet bestuursrecht

B Burgemeester

Bor Besluit omgevingsrecht

B&W College van burgemeester en wethouders

D Directeur van de Omgevingsdienst Twente

I.v.m. In verband met

M.b.t. Met betrekking tot

MER Milieueffectrapportage

O.g.v. Op grond van

VVGB Verklaring van geen bedenkingen

Wabo Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Wob Wet openbaarheid van bestuur