Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Haarlemmermeer

Verordening op het benoemen van openbare ruimte en het nummeren van gebouwen, bouwwerken, complexen, afgebakende terreinen, ligplaatsen en standplaatsen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHaarlemmermeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op het benoemen van openbare ruimte en het nummeren van gebouwen, bouwwerken, complexen, afgebakende terreinen, ligplaatsen en standplaatsen
CiteertitelVerordening straatnaamgeving en huisnummering
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet , art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-12-200901-07-200901-01-2019nieuwe regeling

29-10-2009

Infomeer 19-11-2009

29-10-2009 09/0007007

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op het benoemen van openbare ruimte en het nummeren van gebouwen, bouwwerken, complexen, afgebakende terreinen, ligplaatsen en standplaatsen

De raad van de gemeente Haarlemmermeer;

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 22 september 2009 nummer 2009-0002329, gelet op het bepaalde in artikel 149 van de Gemeentewet;

besluit:

onder intrekking van de ”Verordening straatnaamgeving en huisnummering” zoals deze is vastgesteld in de Openbare Raadsvergadering van 20 april 1995;

vast te stellen:de ”Verordening straatnaamgeving en huisnummering 2009” over het benoemen, nummeren en adresseren van openbare ruimte, gebouwen, panden, verblijfsobjecten, complexen, afgebakende terreinen, ligplaatsen en standplaatsen conform de nieuwe richtlijnen van de basisregistratie adressen en gebouwen.

HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Burgemeester en Wethouders:het college van Burgemeester en Wethouders;

 • b.

  woonplaats:een aangewezen gebied waaraan een woonplaatsnaam wordt toegekend.

 • c.

  openbare ruimte:een aangewezen openbaar gedeelte binnen een woonplaats.

 • d.

  bouwwerk: elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die op de plaats van bestemming hetzij direct, hetzij indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond en bedoeld is om ter plaatse te functioneren.

 • e.

  pand:de kleinste, bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig constructief zelfstandige eenheid, die direct en duurzaam met de aarde is verbonden.

 • f.

  verblijfsobject:de kleinste binnen één of meerdere panden gelegen en voor woon -, bedrijfsmatige - of recreatieve doeleinden geschikte eenheid van gebruik, die ontsloten wordt via een eigen toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde verkeersruimte en die onderwerp kan zijn van rechtshandelingen.

 • g.

  deelplan: gebied dat grote bouwlocaties opdeelt in deelgebieden, die vervolgens via projectmatig werken worden of zijn gerealiseerd.

 • h.

  wijk en buurtdelen: een door het Centraal Bureau voor de Statistiek aangewezen deel van het gemeentelijk gebied waarin tellingen plaatsvinden op demografisch en economisch gebied.

 • i.

  afgebakend terrein:een terrein met afsluitbare toegang, waarop zich geen bouwwerken bevinden.

 • j.

  ligplaats:een aangewezen plaats in het water, al dan niet aangevuld met een op de oever aanwezig terrein of een gedeelte daarvan, dat bestemd is voor het permanent afmeren van een voor woon -, bedrijfsmatige - of recreatieve doeleinden geschikt vaartuig.

 • k.

  standplaats:een als zodanig aangewezen terrein of een gedeelte daarvan, dat bestemd is voor het permanent plaatsen van een niet direct en duurzaam met de aarde verbonden en voor woon -, bedrijfsmatige - of recreatieve doeleinden geschikte ruimte.

 • l.

  adres: een benaming, bestaande uit een combinatie van woonplaatsnaam, naam openbare ruimte en nummeraanduiding, die door burgemeester en wethouders is toegekend aan een adresseerbaar object.

 • m.

  adresseerbaar object:een verblijfsobject, ligplaats of standplaats, waaraan een adres kan worden toegekend.

 • n.

  nummeraanduiding:

 • een aanduiding van een adresseerbaar object, dat bestaat uit:.

  • a.

   uniek nummer;

  • b.

   identificatie openbare ruimte;

  • c.

   huisnummer;

  • d.

   type adresseerbaar object.

 • Eventueel aangevuld met een situationeel noodzakelijke gegevens:

  • e.

   huisletter;

  • f.

   huisnummertoevoeging.

 • o.

  rechthebbende: een ieder die krachtens zakelijk of persoonlijk recht de beschikking heeft over een onroerende zaak, alsmede de beheerder.

 • p.

  uitvoeringsvoorschriften:nadere bepalingen van technische en administratieve aard.

HOOFDSTUK II HET BENOEMEN VAN OPENBARE RUIMTE EN HET NUMMEREN

VAN OBJECTEN

Benoemen van openbare ruimte en naamgeving van woonplaatsen

Artikel 2
 • a.

  Burgemeester en Wethouders benoemen woonplaatsen, wijken en deelplannen en geven op de kaart aan welk gebied hieronder valt.

 • b.

  Burgemeester en Wethouders benoemen binnen een woonplaats openbare ruimten en geven op de kaart aan welk gebied hieronder valt.

 • c.

  Burgemeester en Wethouders kunnen andere delen van de openbare ruimte dan genoemd in lid b. benoemen of nummeren.

Nummeren van objecten
Artikel 3

Burgemeester en Wethouders nummeren adresseerbare objecten, wijken, buurten en deelplannen.

Artikel 4

Burgemeester en Wethouders zijn bevoegd een commissie in te stellen, die hen van advies dient met betrekking tot het vaststellen van openbare ruimten en adressen.

Bebording en bewegwijzering
Artikel 5
 • a.

  Burgemeester en Wethouders dragen met het oog op de vindbaarheid zorg voor de noodzakelijke bebording en bewegwijzering.

 • b.

  De borden moeten op een doeltreffende wijze, in elk geval van de openbare weg af goed zichtbaar, worden aangebracht of geplaatst en in voldoende aantallen aanwezig zijn.

Verbodsbepaling toekennen en aanbrengen van namen en nummers
Artikel 6
 • a.

  Het is eenieder, die daartoe niet bevoegd is, verboden aan delen van de openbare ruimte, aan de daaraan liggende verblijfsobjecten, aan ligplaatsen en standplaatsen, namen of nummers toe te kennen door deze op zichtbare wijze aan te brengen.

 • b.

  Het is een ieder verboden op eigen initiatief naam- of nummerborden aan te brengen, uitgezonderd een beheerorganisatie die daartoe een schriftelijke opdracht of toestemming van de gemeente heeft ontvangen.

HOOFDSTUK III PLAATSEN VAN NAAM- EN NUMMERBORDEN

Uitvoering en plichten rechthebbende
Artikel 7
 • a.

  Indien Burgemeester en Wethouders het nodig oordelen dat borden aan een bouwwerk, pand, verblijfsobject, muur, paal, schutting of ander soort terreinafscheiding worden aangebracht, is de rechthebbende verplicht toe te laten dat deze borden vanwege of op verzoek en overeenkomstig de aanwijzingen van Burgemeester en Wethouders worden aangebracht, onderhouden, gewijzigd of verwijderd.

 • b.

  De rechthebbende dient er voor te zorgen dat naamborden van de openbare weg af duidelijk leesbaar blijven.

 • c.

  Tenzij door Burgemeester en Wethouders anders is besloten, is de rechthebbende van een object verplicht het nummer, zoals bedoeld in lid a., binnen vier weken na kennisgeving van het besluit van Burgemeester en Wethouders aan te brengen.

 • d.

  Indien een object nog niet is voltooid, wordt het nummer binnen vier weken na de voltooiing aangebracht.

 • e.

  Burgemeester en Wethouders kunnen de in lid c. en lid d. genoemde termijn verlengen.

HOOFDSTUK IV UITVOERINGSV00RSCHRIFTEN

Artikel 8
 • a.

  Burgemeester en Wethouders stellen richtlijnen voor straatnamen vast en nadere technische uitvoeringsvoorschriften voor de wijze van nummeren en voor het aanbrengen van nummerborden.

 • b.

  Naam- en nummerborden dienen te voldoen aan de NEN-normen, zoals deze gelden op de datum waarop de huisnummer- en straatnaamborden worden aangebracht. (gelden op de datum van vaststellen van de verordening zijn dat NEN1773 en NEN1774.)

HOOFDSTUK V STRAF-, OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Strafbepaling
Artikel 9
 • a.

  Overtreding van artikel 6, lid a en b, of het niet voldoen aan de bepalingen in de artikelen 7, lid b, c, d en e, wordt gestraft met een geldboete van de eerste categorie.

 • b.

  De opsporing van de in lid 1 strafbaar gestelde feiten is, naast de in artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering genoemde opsporingsambtenaren, opgedragen aan hen die door Burgemeester en Wethouders met de zorg voor de naleving van deze verordening zijn belast, ieder voor zover het de feiten betreft die in de aanwijzing zijn vermeld.

Vervallen oude regels
Artikel 10

Met de inwerkingtreding van deze verordening vervallen alle eerdere gemeentelijke regels en voorschriften voor het benoemen van delen van de openbare ruimte en het nummeren van de daaraan liggende objecten zoals genoemd in de ”Verordening straatnaamgeving en huisnummering” zoals deze is vastgesteld in de Openbare Raadsvergadering van 20 april 1995;

Overgangsbepaling
Artikel 11
 • a.

  Namen en nummers, die op grond van de in artikel 10 genoemde regels en voorschriften aan objecten zijn toegekend, blijven na het inwerking treden van deze verordening bestaan.

 • b.

  Burgemeester en Wethouders kunnen in afwijking van lid a besluiten dat de op grond van de in lid a genoemde regels en voorschriften aangebrachte namen en nummers binnen een door hen te bepalen termijn moeten worden vervangen door namen en nummers die voldoen aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften.

 • c.

  Bij het wijzigen van een naam of nummer, bedoeld in lid a en lid b, zullen zowel de oude en de nieuwe naam als het oude en het nieuwe nummer gedurende een jaar worden gebruikt op de wijze bepaald in de uitvoeringsvoorschriften bedoeld in artikel 8, lid a.

Citeertitel
Artikel 12

Deze verordening kan worden aangehaald als:

"Verordening straatnaamgeving en huisnummering 2009”

Inwerkingtreding
                Artikel 13

Deze verordening treedt in werking op 1 december 2009 en werkt terug tot en met 1 juli 2009.

Intrekking
                Artikel 14

Met ingang van 1 juli 2009 wordt ingetrokken de "Verordening straatnaamgeving en huisnummering" zoals deze is vastgesteld in de Openbare Raadsvergadering van 20 april 1995.