Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Haarlemmermeer

Verordening Starterslening Haarlemmermeer 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHaarlemmermeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Starterslening Haarlemmermeer 2012
CiteertitelVerordening Starterslening Haarlemmermeer 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2012Onbekend

21-06-2012

Informeer, 4 juli 2012

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Starterslening Haarlemmermeer 2012

De raad van de gemeente Haarlemmermeer;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 mei 2012, nummer 2012.0023049;

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

B E S LU I T :

vast te stellen de volgende ’VERORDENING STARTERSLENING HAARLEMMERMEER 2012’

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten;

 • b.

  Gemeenterekening Starterslening: het fonds waaruit de gemeente, op grond van haar deelnemingsovereenkomst met SVn, Startersleningen kan toekennen, en waarin de rente en de aflossingen over het gemeentelijk deel van deze leningen worden teruggestort;

 • c.

  Starterslening: een lening die ten doel heeft om voor huishoudens met beperkte financiële mogelijkheden de ruimte te vergroten om een eigen woning te kopen, en die worden verstrekt op basis van de productspecificaties zoals vastgelegd in de SVn-informatiemap en de Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening;

 • d.

  Aanvrager: de aanstaande eigenaar die de aanvraag doet. Bij twee of meer aanstaande eigenaren gelden beiden gezamenlijk als aanvrager;

 • e.

  Koopsubsidie (Wet Bevordering Eigenwoningbezit BEW+): een maandelijks bijdrage in de hypotheeklasten, die afhankelijk is van het inkomen van de gebruiker en de hoogte van de lening;

 • f.

  Huishouden: het huishouden van de aanvrager, bestaande uit een natuurlijk persoon en zijn niet duurzaam gescheiden levende echtgenoot of geregistreerd partner, of degene die met hem op de ontvangstdatum van de aanvraag voor de Starterslening een gezamenlijke huishouding voert of zal gaan voeren in de aan te kopen woning, niet zijnde kinderen of pleegkinderen. Er kunnen niet meer dan twee personen tot het aldus gedefinieerde huishouden behoren.

Hoofdstuk 2 Algemene bepalingen

Artikel 2
 • 1.

  De gemeenteraad van Haarlemmermeer heeft een Gemeenterekening Starterslening ingericht waaruit aan in artikel 6, lid 1, sub a. bedoelde huishoudens Startersleningen kunnen worden toegekend voor de verwerving van in artikel 6, lid 1, sub b en c. bedoelde woningen.

 • 2.

  De Gemeenterekening Starterslening is ondergebracht bij SVn.

 • Artikel 3

 • 1.

  Op deze verordening is het bepaalde in de gesloten deelnemingsovereenkomst tussen de gemeente Haarlemmermeer en SVn van toepassing.

 • 2.

  De Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening maken deel uit van deze verordening.

Artikel 4
 • 1.

  Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om met inachtneming van het bepaalde in deze verordening een Starterslening toe te kennen.

 • 2.

  Burgemeester en Wethouders stellen de hoogte van de Starterslening vast op basis van de Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening.

 • 3.

  De maximale hoogte van de Starterslening bedraagt 20% van de verwervingskosten met voor bestaande woningen een maximum van € 40.000, -.

 • 4.

  De Starterslening kan niet worden verstrekt indien Koopsubsidie BEW + is toegekend.

 • 5.

  De Starterslening en de eerste hypotheek dienen te worden verstrekt met Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

 • 6.

  Burgemeester en wethouders kunnen bij hun beslissing op grond van het eerste en tweede lid rekening houden met financiële steun. die op grond van enige andere regeling is of kan worden toegekend.

 • 7.

  Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het in het derde lid genoemde bedrag aan te passen.

 • 8.

  De aanvrager dient de woning waarvoor de starterslening wordt verstrekt, zelf te gaan bewonen.

Artikel 5
 • 1.

  Alle aanvragen op voet van deze verordening worden in volgorde van binnenkomst afgehandeld.

 • 2.

  Aanvragen welke in verband met het eerste lid niet kunnen worden toegekend, worden door burgemeester en wethouders afgewezen.

Hoofdstuk 3 Toepassingsbereik

Artikel 6
 • 1.

  Deze verordening is uitsluitend van toepassing op lening aanvragen:

  • a.

   van verblijfsgerechtigde personen die op het moment van de aanvraag:

   • -

    óf minimaal twee jaar onafgebroken ingezetene van Haarlemmermeer zijn en als zodanig geregistreerd staan in de Gemeentelijke Basisadministratie;

   • -

    óf gedurende de voorgaande tien jaar minimaal zes jaar onafgebroken ingezetene zijn geweest van Haarlemmermeer en als zodanig geregistreerd staan in de Gemeentelijke Basisadministratie;

  • b.

   Voor het verwerven van bestaande koopwoningen in Haarlemmermeer waarvan de kosten voor het verkrijgen in eigendom van de woning niet hoger zijn dan € 227.000,-;

  • c.

   Voor het verwerven van een nieuwe koopwoning in de gemeente Haarlemmermeer, die daartoe door burgemeester en wethouders is aangewezen en waarvan de kosten voor het verkrijgen in eigendom van de woning niet hoger mogen zijn dan het maximum volgens de meest actuele normen van Nationale Hypotheek Garantie;

  • d.

   De hoofdsom van de Starterslening bedraagt maximaal 20% van de kosten voor het in eigendom verkrijgen van de woning.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen aan de toekenning van Startersleningen nadere voorschriften verbinden.

Hoofdstuk 4 Aanvraag en toekenning

Artikel 7
 • 1.

  Huishoudens die, op grond van artikel 6 en gelet op artikel 1 lid e, in aanmerking komen voor een Starterslening kunnen bij burgemeester en wethouders om een op naam gesteld aanvraagformulier verzoeken.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders toetsen of het in lid 1 bedoeld huishouden voldoet aan de in artikel 6, lid 1 opgenomen criteria en sturen binnen 5 werkdagen na ontvangst van het verzoek het aanvraagformulier toe.

 • 3.

  De verdere afhandeling vindt plaats conform de Gemeentelijke Uitvoeringsregels VROM Starterslening en de Productspecificaties Starterslening die zijn vastgelegd in de SVn-informatiemap.

Hoofdstuk 5 Intrekken van de Starterslening

Artikel 8

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen een toewijzingsbrief waarin wordt voorzien in de toekenning van een Starterslening geheel of gedeeltelijk intrekken als:

  • a.

   Er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen;

  • b.

   De Starterslening is toegekend of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders trekken een toewijzingsbrief in ieder geval in als de koopovereenkomst wordt ontbonden.

 • 3.

  Bij de intrekking kunnen burgemeester en wethouders de contante waarde van het reeds genoten en/of toekomstige rentevoordeel geheel of gedeeltelijk (terug)vorderen, eventueel met de mogelijkheid van beslaglegging.

 • 4.

  In geval bij overtreding van de voorschriften in deze verordening de eigenaar verschoonbaar is, kunnen burgemeester en wethouders besluiten de bovengenoemde sancties geheel of gedeeltelijk achterwege te laten.

Hoofdstuk 6 Aflossing van de Starterslening

Artikel 9
 • 1.

  Aflossingen worden verricht volgens het in de leningsovereenkomst met SVn bepaalde.

 • 2.

  Extra aflossing op de Starterslening is altijd en zonder boete mogelijk.

 • 3.

  Bij verkoop van de woning wordt de restant schuld ineens en volledig afgelost.

Hoofdstuk 7 Hardheidsclausule, slot- en overgangsbepalingen

Artikel 10

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd in gevallen waarin de toepassing van deze verordening naar hun oordeel tot een bijzondere hardheid leidt ten gunste van de aanvrager af te wijken van deze verordening.

Artikel 11

Deze verordening treedt in werking op 1 juli1 2012 onder gelijktijdige intrekking van de “Verordening VROM Starterslening Haarlemmermeer 2007” en de “Verordening Starterslening Herstarters Haarlemmermeer 2007” .

Artikel 12

Deze verordening kan worden aangehaald als " Verordening Starterslening Haarlemmermeer 2012".

 

Sluiting

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 21 juni 2012

de griffier,

J.van der Rhee B.Ha

de voorzitter,

drs. Th.L.N. Weterings