Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Haarlemmermeer

Reglement gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Haarlemmermeer 2014 (Reglement BRP)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHaarlemmermeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Haarlemmermeer 2014 (Reglement BRP)
CiteertitelReglement gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Haarlemmermeer 2014 (Reglement BRP)
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagenTabel behorend bij artikel 1 Reglement BRP Haarlemmermeer 2014 Tabel behorend bij artikel 2 Reglement BRP Haarlemmermeer 2014

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Op grond van artikel 3.8 van de Wet basisregistratie personen, de Wet bescherming persoonsgegevens en de Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Gemeente Haarlemmermeer 2014

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-03-201406-01-2014Nieuwe regeling

25-02-2014

Gemeenteblad 2014, 15472

2014-0000359

Tekst van de regeling

Intitulé

REGLEMENTGEGEVENSVERSTREKKING BASISREGISTRATIE PERSONEN GEMEENTE HAARLEMMERMEER 2014

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer;

gelet op artikel 3.8 van de Wet basisregistratie personen, de Wet bescherming persoonsgegevens en de Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Gemeente Haarlemmermeer 2014,

besluiten vast te stellen het:

Reglement gegevensverstrekkingbasisregistratie personen Gemeente Haarlemmermeer 2014

 

Artikel 1 Verstrekking aan een orgaan van de gemeente

 • 1.

  Met inachtneming van het besluit als bedoeld in artikel 3.2. van de Wet basisregistratie personen voor de gemeente Haarlemmermeer, kunnen gegevens uit de basisregistratie aan organen van de gemeente Haarlemmermeer worden verstrekt, voor zover deze organen de gegevens nodig hebben voor de uitvoering van de aan hen opgedragen taken.

 • 2.

  De verstrekkingen als bedoeld in lid 1 van dit artikel, kunnen plaatsvinden door middel van rechtstreekse raadpleging van de basisadministratie personen (ad hoc verstrekkingen), door spontane verstrekkingen en selectieverstrekkingen.

 • 3.

  De organen van de gemeente Haarlemmermeer aan wie gegevens worden verstrekt, de categorie van personen die het betreft, de gegevensset en de wijze van verstrekken zijn vermeld in bijlage 1.

Artikel 2 Aanwijzing gewichtig maatschappelijk belang en categorieën derden

 • 1.

  Als werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijke belangen worden aangewezen de werkzaamheden als genoemd in bijlage 2 van dit reglement.

 • 2.

  Als categorieën van derden die de in lid 1 van dit artikel genoemde werkzaamheden uitvoeren, worden aangewezen de categorieën als genoemd in bijlage 2.

Artikel 3 Inwerkingtreding en citeerartikel

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 6 januari 2014.

 • 2.

  Dit reglement kan worden aangehaald als: Reglement gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Haarlemmermeer 2014 (Reglement BRP).

 

Toelichting

Algemeen

Dit reglement vloeit voort uit de Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Haarlemmermeer 2014. De Raad heeft hierin de nadere regeling van de verstrekking van gegevens uit de basisregistratie aan organen van de gemeente aan het college van burgemeester en wethouders opgedragen. Hieronder volgt voor zover nodig een nadere toelichting op de artikelen in dit reglement.

Begripsbepalingen

De begrippen uit de Wet basisregistratie personen (Wrp) die relevant zijn voor de inhoud van dit reglement, zijn integraal overgenomen van artikel 1 Wrp. Het betreft de begrippen basisregistratie, ingeschrevene en ingezetene.

Basisregistratie

Juridisch gezien is er sprake van één basisregistratie personen, die vooralsnog bestaat uit centrale door het rijk beheerde en lokale door de gemeente beheerde voorzieningen. In de loop van de komende jaren zullen de lokale voorzieningen opgaan in één centrale voorziening.

Ingeschreven en ingezeten

De ingeschrevene is een persoon van wie een persoonslijst is opgenomen in de basisregistratie. Dat kunnen personen zijn die niet in Nederland woonachtig zijn, maar wel een relatie hebben met de Nederlandse overheid. De ingezetene is de ingeschrevene die zijn woonplaats heeft in de gemeente Haarlemmermeer.

 

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1. Verstrekking aan een orgaan van de gemeente

De minister van BZK verstrekt de gemeente voor de uitvoering van haar taken, gegevens van personen die wel in de BRP zijn ingeschreven, maar niet in de gemeente Haarlemmermeer woonachtig zijn. Deze systematische verstrekking van gegevens aan de gemeente is gebaseerd op een autorisatiebesluit van de minister van BZK voor de gemeente Haarlemmermeer op grond van artikel 3.2 Wbrp.

Zolang de Wrp door de gemeente Haarlemmermeer wordt uitgevoerd met behulp van systemen die zij al gebruikte onder het regime van de Wet GBA, is er nog geen sprake van systematische verstrekking van persoonsgegevens met betrekking tot de eigen inwoners. De gemeente Haarlemmermeer beschikt immers nog over de persoonsgegevens van haar eigen inwoners. Voor het gebruik van gegevens van personen die in de basisregistratie (BRP) zijn ingeschreven, maar niet in de gemeente Haarlemmermeer woonachtig zijn, dient de gemeente Haarlemmermeer het autorisatiebesluit van de minister van BZK in acht te nemen.

Artikel 2. Gegevensverstrekking aan derden

Derden die werkzaamheden verrichten met gewichtig maatschappelijk belang

De wetgever heeft de verstrekking van gegevens uit de BRP aan een groot aantal derden reeds voorzien in de wet. Desondanks kunnen er lokale maatschappelijke belangen zijn, waarin de wetgever niet heeft voorzien. In die gevallen is het gemeentebestuur bevoegd om werkzaamheden met een maatschappelijk belang, dat samenvalt met een gemeentebelang aan te wijzen als werkzaamheden waarvoor gegevens mogen worden verstrekt over inwoners van de gemeente Haarlemmermeer. Die gegevens mogen worden verstrekt aan nader te bepalen categorieën derden die die werkzaamheden uitvoeren.

Derden met schriftelijke toestemming

Naast de mogelijkheid tot het verstrekken van gegevens aan derden die werkzaamheden uitvoeren met een maatschappelijk belang, is het ook mogelijk gegevens te verstrekken aan een derde, wanneer deze voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verkregen van degene over wie gegevens worden gevraagd.

Beperkte set aan gegevens

Op grond van artikel 3.9 lid 4 van de wet kan de verstrekking uitsluitend betrekking hebben op algemene gegevens over de naam, het geslacht, de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het gebruik door de ingeschrevene van de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het adres, de bijhoudingsgemeente, de geboortedatum en de datum van overlijden.

Artikel 3. Inwerkingtreding en citeerartikel

Het Reglement BRP, waarmee dit reglement kan worden geciteerd, treedt inwerking op de dag dat de Wrp inwerking treedt. Als gevolg van de korte invoeringstermijn is het noodzakelijk dit reglement met terugwerkende kracht vast te stellen.