Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Haarlemmermeer

Verordening op de elektronische kennisgeving Haarlemmermeer 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHaarlemmermeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de elektronische kennisgeving Haarlemmermeer 2014
CiteertitelVerordening op de elektronische kennisgeving Haarlemmermeer 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-02-201401-02-201401-01-2019Nieuwe regeling

09-01-2014

Gemeenteblad 31 januari 2014, Nr. 4801

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de elektronische kennisgeving Haarlemmermeer 2014

De raad van de gemeente Haarlemmermeer;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

gelet op artikel 149 Gemeentewet en artikel 2:14 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

BESLUIT:

 

vast te stellen de:

 

Verordening op de elektronische kennisgeving Haarlemmermeer 2014

 

Artikel1. Elektronische kennisgeving

 

 • 1.

  Het is mogelijk berichten van het gemeentebestuur die niet tot een of meer geadresseerden zijn gericht, uitsluitend elektronisch te verzenden, tenzij een wettelijk voorschrift zich daartegen verzet. De verzending geschiedt door plaatsing in het elektronisch gemeenteblad.

 • 2.

  Het gemeenteblad wordt elektronisch uitgegeven op een door het college van burgemeester en wethouders te bepalen internetadres.

 • 3.

  Onder berichten worden in elk geval verstaan kennisgevingen van ontwerpbesluiten, besluiten, aanvragen en meldingen.

Artikel 2. Inwerkingtreding en citeertitel

 

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als de Verordening op de elektronische kennisgeving Haarlemmermeer 2014.