Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Haarlemmermeer

Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHaarlemmermeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2016
CiteertitelVerordening parkeerbelastingen 2016
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 225 van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-12-201501-01-2018nieuwe regeling

12-11-2015

gemeenteblad

2015/0044308

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2016

Op 12 november 2015 heeft de raad van de gemeente Haarlemmermeer;

 

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 29 september 2015, nummer 2015/0044308;

 

gelet op artikel 225 van de Gemeentewet en de parkeerverordening 2000, laatstelijk gewijzigd in 2002; vastgesteld de volgende verordening:

 

Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2016.

 

("Verordening parkeerbelastingen 2016").

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening en de bij deze verordening behorende tarieventabel, wordt verstaan onder:

 • a.

  parkeren: het gedurende een aaneengesloten periode doen of laten staan van een voertuig, anders dan gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot het onmiddellijk in- of uitstappen van personen dan wel het onmiddellijk laden of lossen van zaken, op binnen de gemeente gelegen voor het openbaar verkeer openstaande terreinen of weggedeelten, waarop dit doen of laten staan niet ingevolge een wettelijk voorschrift is verboden;

 • b.

  motorvoertuigen: hetgeen daaronder wordt verstaan in het RVV 1990 met inbegrip van brommobielen, zoals bedoeld in artikel 1 onder ia van het RVV 1990;

 • c.

  houder: degene op wiens naam het motorrijtuig ten tijde van het parkeren in het kentekenregister, bedoeld in de Wegenverkeerswet 1994, was ingeschreven ;

 • d.

  parkeerapparatuur: parkeermeters, persoonlijke parkeermeters, parkeerautomaten, met inbegrip van verzamelparkeermeters, en hetgeen naar maatschappelijke opvatting overigens onder parkeerapparatuur wordt verstaan;

 • e.

  gehandicaptenvoertuig: een voertuig als bedoeld in artikel 1, van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;

 • f.

  gehandicaptenparkeerkaart: een parkeerkaart als bedoeld in de Regeling Gehandicaptenparkeerkaart;

 • g.

  parkeerkaart: een weekkaart met een geldigheidsduur van één of meer aansluitende perioden van zeven aaneensluitende dagen;

 • h.

  centrale computer: computer van het bedrijf waarmee de gemeente Haarlemmermeer een overeenkomst heeft gesloten, bestemd voor de registratie van parkeerbewegingen in het kader van het verlenen van diensten op het gebied van betaald parkeren met gebruik van een telefoon of ander communicatiemiddel.

 

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘parkeerbelastingen’ wordt een belasting geheven ter zake van hetparkeren van een motorvoertuig op een bij, dan wel krachtens deze verordening in de daarin aangewezen gevallen door het college van burgemeester en wethouders te bepalen plaats, tijdstip en wijze.

 

Artikel 3 Belastingplicht

 • 1.

  De belasting bedoeld in artikel 2 wordt geheven van de degene die het motorvoertuig heeft geparkeerd.

 • 2.

  Als degene die het motorvoertuig heeft geparkeerd wordt mede aangemerkt:

  • a.

   degene die de belasting voldoet, dan wel te kennen geeft of heeft gegeven de belasting te willen voldoen;

  • b.

   zolang geen voldoening van de belasting genoemd in artikel 2 heeft plaatsgevonden: de houder van het motorvoertuig, met dien verstande dat

 • 1.

  als een voor ten hoogste drie maanden aangegane huurovereenkomst wordt overgelegd waaruit blijkt wie ten tijde van het parkeren ingevolge deze overeenkomst de huurder van het motorvoertuig was, niet de houder maar de huurder wordt aangemerkt als degene die het motorvoertuig heeft geparkeerd;

 • 2.

  als blijkt dat een ander in het kentekenregister had moeten staan ingeschreven, die ander wordt aangemerkt als degene die het motorvoertuig heeft geparkeerd.

 • 3.

  De belasting bedoeld in artikel 2 wordt niet geheven van degene die op de voet van het tweede lid, onderdeel b, als degene die het motorvoertuig heeft geparkeerd wordt aangemerkt, als deze aannemelijk maakt dat ten tijde van het parkeren een ander tegen zijn wil van het motorvoertuig heeft gebruik gemaakt en dat hij dit gebruik redelijkerwijs niet heeft kunnen voorkomen.

   

Artikel 4 Maatstaf van heffing, belastingtarief en belastingtijdvak

 • 1.

  De maatstaf van heffing, het belastingtarief en het belastingtijdvak zijn vermeld in de bij deze verordening behorende en daarvan deel uitmakende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de parkeerbelasting wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde tijdseenheid als een volle eenheid aangemerkt.

   

Artikel 5 Wijze van heffing

De belasting bedoeld in artikel 2, wordt geheven bij wege van voldoening op aangifte. Als voldoening op aangifte wordt aangemerkt het bij de aanvang van het parkeren in werkingstellen van de parkeerapparatuur op de daartoe bestemde wijze en met inachtneming van de door het college van burgemeester en wethouders gestelde voorschriften.

 

Artikel 6 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1.

  De belasting bedoeld in artikel 2 is verschuldigd bij de aanvang van het parkeren, tenzij het bij de aanvang van het parkeren in werking stellen van de parkeerapparatuur geschiedt door het via de telefoon of ander communicatiemiddel inloggen op de centrale computer. In dat laatste geval is belasting achteraf verschuldigd.

 • 2.

  Van de parkeerbelastingen wordt onverminderd het bepaalde in het derde lid, geen ontheffing verleend.

 • 3.

  Ingeval de belasting als bedoeld in artikel 2 is voldaan door middel van betaling voor een parkeerkaart met een geldigheidsduur van twee of meer aansluitende perioden van zeven aaneensluitende dagen, wordt op verzoek ontheffing verleend over het aantal volle perioden van zeven aaneensluitende dagen dat resteert na de datum van ontvangst van het verzoek en de parkeerkaart waar het betrekking op heeft.

   

Artikel 7 Vrijstellingen

De belasting als bedoeld in artikel 2 wordt niet geheven ter zake van het parkeren doorde houder van een motorvoertuig dan wel een gehandicaptenvoertuig:

 • 1.

  in de C-zones, indien een geldige gehandicaptenparkeerkaart duidelijk zichtbaar is aangebracht;

 • 2.

  in de A- en B-zones tot een maximum van drie uur, indien een geldige gehandicaptenparkeerkaart en een conform de wettelijke voorschriften ingestelde parkeerschijf duidelijk zichtbaar zijn aangebracht.

   

Artikel 8 Termijnen van betaling

 • 1.

  De belasting als bedoeld in artikel 2, moet overeenkomstig de aangifte betaald worden bij de aanvang van het parkeren;

 • 2.

  In afwijking van het bepaalde in het vorige lid moet de belasting overeenkomstig de aangifte worden betaald binnen een maand na het einde van het parkeren, indien het bij de aanvang van het parkeren in werking stellen van de parkeerapparatuur geschiedt door het via een telefoon of ander communicatiemiddel inloggen op de centrale computer.

 • 3.

  Een naheffingsaanslag moet terstond worden betaald.

   

Artikel 9 Bevoegdheid tot aanwijzing parkeerplaatsen

De aanwijzing van de plaats waar, het tijdstip en de wijze waarop tegen betaling van debelasting bedoeld in artikel 2 mag worden geparkeerd geschiedt in alle gevallen door hetcollege van burgemeester en wethouders bij openbaar te maken besluit.

 

Artikel 10 Kosten

De kosten van de naheffingsaanslag ter zake van de belasting bedoeld in artikel 2bedragen € 60,00.

 

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven voor de heffing en de invordering van de parkeerbelasting.

 

Artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De ‘Verordening parkeerbelasting 2015 van 18 december 2014, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2016.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening parkeerbelastingen 2016’.

   

 

 

Tarieventabel behorende bij de ‘Verordening parkeerbelastingen 2016’

 

Het tarief voor het parkeren bij parkeerapparatuur als bedoeld in artikel 2 bedraagt:

01.

In zone A

a.voor het eerste uur

per 4,44 min.

€ 0,10

 

 

b.voor het tweede uur

per 2,18 min.

€ 0,10

 

 

c.voor het derde uur

per 1,64 min.

€ 0,10

 

 

d.voor het vierde uur

per 1,60 min.

€ 0,10

 

 

e.voor het vijfde t/m het zesde uur

per 1,32 min.

€ 0,10

 

 

f.voor elke volgend uur

per 0,88 min.

€ 0,10

 

 

g.weekkaart

 

€ 164,25

 

 

 

 

 

02.

In zone B

a.voor het eerste uur

per 8,00 min.

€ 0,10

 

 

b.voor het tweede uur

per 5,00 min.

€ 0,10

 

 

c.voor het derde uur t/m het vierde uur

per 3,33 min

€ 0,10

 

 

d.voor het vijfde uur

per 2,67 min.

€ 0,10

 

 

e.voor het zesde uur

per 2,50 min.

€ 0,10

 

 

f.voor het zevende uur

per 1,97 min.

€ 0,10

 

 

g.voor het achtste uur

per 1,67 min.

€ 0,10

 

 

h.voor elke volgend uur

per 1,60 min.

€ 0,10

 

 

i.weekkaart

 

€ 82,95.

 

 

 

 

 

03.

In zone C: Hoofddorp-Centrum

a.per 13,33 min.

 

€ 0,10

 

 

b.weekkaart

 

€ 20,75

 

 

c.parkeerkaart, per aaneengesloten periode van 26 weken

 

€ 539,65

 

 

 

 

 

04.

In zone C: Nieuw Vennep NS

1.1e 24 uur

 

vrij parkeren

 

 

2.2e en 3e dag

per 24 uur

€ 1,35

 

 

3.daarna

per uur

€ 2,42

 

 

 

 

 

05.

In Badhoevedorp

1.voor de eerste 21,95 minuten

 

€ 0,10

 

 

2.voor elke volgende 10,97 minuten

 

€ 0,10

 

 

 

 

 

06.

In zone Nieuw-Vennep

1.voor het eerste uur

per 30 minuten

€ 0,10

 

 

2.voor het tweede uur

per 5,23 minuten

€ 0,10

 

 

3.voor elke volgend uur

per 3,61 minuten

€ 0,10

 

 

4.parkeerkaart per week

 

€ 13,65

 

 

 

 

 

07.

In zone Schiphol

1.per 60 minuten

 

€ 4,70

 

 

2.weekkaart

 

€ 167,80