Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Haarlemmermeer

Nadere regels over uitstallingen Haarlemmermeer 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHaarlemmermeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels over uitstallingen Haarlemmermeer 2017
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

artikel 2:10, vierde lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening 2017

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-04-2017Nadere regels over uitstallingen Haarlemmermeer 2017

04-04-2017

gmb-2017-62552

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels over uitstallingen Haarlemmermeer 2017

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,

gelet op artikel 2:10, vierde lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening 2017,

besluiten de volgende regeling vast te stellen:

 

Nadere regels over uitstallingen Haarlemmermeer 2017

 

 

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder uitstalling: een los voorwerp geplaatst op een openbare plaats voor een gebouw dat een onmiskenbare relatie heeft met de bedrijfsactiviteiten van de in dat gebouw gevestigde onderneming. Onder uitstalling wordt in ieder geval verstaan: voorwerpen en stoffen die behoren tot het assortiment van de onderneming, sandwichborden en speelattracties.

 

Artikel 2 Uitzondering op de vergunningplicht

Het verbod in artikel 2:10, eerste lid, geldt niet voor een uitstalling die voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • a.

  de uitstalling wordt op een afstand van minimaal 0,60 meter van een blindengeleidestrook geplaatst;

 • b.

  de uitstalling brengt het veilig en doelmatig gebruik van de weg niet in gevaar;

 • c.

  de uitstalling wordt direct voor de gevel van het gebouw geplaatst en op een afstand van maximaal 1,50 meter van de gevel;

 • d.

  op een weg met een rijbaan wordt te allen tijde een vloeiende vrije doorgang van minimaal 1,50 meter gewaarborgd op het voor voetgangers gereserveerde gedeelte van de weg;

 • e.

  de onbelemmerde doorgang vanaf de weg naar de ingang van het bedrijf minimaal 2,25 meter bedraagt;

 • f.

  de uitstalling is alleen tijdens openingstijden van de onderneming aanwezig;

 • g.

  de hoogte van de uitstalling bedraagt maximaal 1,80 meter, met uitzondering van een banier die maximaal 2,50 meter hoog en maximaal 0,50 meter breed mag zijn;

 • h.

  reclame-uitingen op de uitstalling zijn maximaal 1,00 bij 0,60 meter;

 • i.

  voorwerpen en/of stoffen op de uitstalling niet op het weggedeelte aan het publiek worden verstrekt of verkocht;

 • j.

  de uitstalling niet tegen of aan straatmeubilair, brandkranen of andere voor de openbare dienst bestemde voorwerpen worden geplaatst;

 • k.

  de uitstalling niet in de grond wordt verankerd;

 • l.

  alle aanwijzingen en bevelen door de politie, brandweer en gemeentelijk toezichthouders, gegeven in het belang van de openbare orde en/of veiligheid, worden onmiddellijk opgevolgd.

 

Artikel 3 Intrekken oud besluit

De nadere regels over uitstallingen, vastgesteld bij besluit van 21 mei 2013, worden ingetrokken.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na de dag waarop het op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt.

 

Artikel 5 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Nadere regels over uitstallingen Haarlemmermeer 2017.