Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Haarlemmermeer

Ondermandaatbesluit uitoefenen mandaat Clustermanager SBD

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHaarlemmermeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingOndermandaatbesluit uitoefenen mandaat Clustermanager SBD
Citeertitel
Vastgesteld doorgedelegeerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 10:9, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-08-201702-03-201701-12-2017Ondermandaatbesluit uitoefen mandaat Clustermanager SBD

31-07-2017

gmb-2017-135452

Tekst van de regeling

Intitulé

Ondermandaatbesluit uitoefenen mandaat Clustermanager SBD

 

Op dit moment is een manager vanuit de Flexpool, te weten, Femke Veerman verantwoordelijk voor de aansturing van alle medewerkers binnen het cluster Staf, Bestuur en Directie (SBD). Dit vanwege de detachering en het uiteindelijke vertrek van de Clustermanager SBD naar de cluster Beheer & Onderhoud. Femke Veerman blijft in de functie werkzaam tot 1 december 2017.  

Er heeft geen formele benoeming tot Clustermanager van Femke Veerman plaatsgevonden. Derhalve kan zij feitelijk nog niet de ondermandaten uitoefenen die regulier aan de Clustermanager SBD toebehoren. Daarvoor is aparte ondermandatering door de algemeen directeur noodzakelijk.

 

Ik besluit:

aan mevrouw Femke Veerman, Clustermanager a.i. dezelfde ondermandaten te verlenen als zijn verleend aan de Clustermanager SBD. Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie, en blijft geldig tot 1 december 2017.

Tevens is akkoord en wordt ingestemd met de door mevrouw Femke Veerman in de periode sinds 2 maart 2017 tot het moment van in werking treden van dit besluit verstuurde brieven, getekende overeenkomsten, aangegane verplichtingen en betaalbaar gestelde facturen.

 

 

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,

namens deze,

de algemeen directeur

drs. Carel Brugman