Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Haarlemmermeer

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Haarlemmermeer houdende regels omtrent bezwaarschriften Verordening adviescommissie bezwaarschriften gemeente Haarlemmermeer

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHaarlemmermeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Haarlemmermeer houdende regels omtrent bezwaarschriften Verordening adviescommissie bezwaarschriften gemeente Haarlemmermeer
CiteertitelVerordening adviescommissie bezwaarschriften
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening adviescommissie bezwaarschriften gemeente Haarlemmermeer 2012.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 149 van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201801-01-2019nieuwe regeling

02-11-2017

gmb-2017-213087

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Haarlemmermeer houdende regels omtrent bezwaarschriften Verordening adviescommissie bezwaarschriften gemeente Haarlemmermeer

De raad van de gemeente de gemeente Haarlemmermeer;

 

 

gelet op de bepalingen van artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 149 van de Gemeentewet;

 

 

overwegende dat het wenselijk is kenbaar te maken op welke wijze bezwaarschriften worden behandeld;

 

 

 

besluiten:

 

vast te stellen de volgende Verordening adviescommissie bezwaarschriften.

 

HOOFDSTUK I BEGRIPSBEPALINGEN

Artikel 1  

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  commissie: vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften;

 • b.

  hoorcommissie: commissie van drie leden afkomstig uit de vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften aan wie het houden van een hoorzitting is opgedragen.

 • c.

  wet: de Algemene wet bestuursrecht.

 • d.

  verwerend orgaan: bestuursorgaan dat het bestreden besluit heeft genomen.

HOOFDSTUK II BEHANDELING VAN DE BEZWAARSCHRIFTEN

Paragraaf l De commissie

Artikel 2 Taak

 • 1.

  Er is een commissie ter voorbereiding van de beslissing op bezwaren tegen besluiten van de raad, het college en de burgemeester.

 • 2.

  De commissie is niet bevoegd ten aanzien van bezwaarschriften die zijn ingediend tegen besluiten op grond van:

  • a.

   een wettelijk voorschrift inzake belastingen of de Wet waardering onroerende zaken;

  • b.

   geschillen inzake ambtenarenrecht;

 • 3.

  De commissie signaleert omstandigheden die naar haar oordeel het ontstaan van bezwaarschriften in de hand werken en doet aanbevelingen om hierin verbetering aan te brengen.

Artikel 3 Samenstelling van de commissie

 • 1.

  De commissie bestaat uit een voorzitter en ten minste twee leden.

 • 2.

  De voorzitter en de leden kunnen geen deel uitmaken van of werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van een gemeentelijk bestuursorgaan van de gemeenten Haarlemmermeer en Haarlemmerliede en Spaarnwoude of van een door de gemeente Haarlemmermeer en Haarlemmerliede en Spaarnwoude verzelfstandigde dienst of verzelfstandigd dienstonderdeel, noch deel uitmaken van een commissie of instelling die betrokken is bij de voorbereiding, de advisering dan wel de vorming van het gemeentelijke beleid, de gemeentelijke besluitvorming en de uitvoering daarvan.

 • 3.

  De commissie regelt de vervanging van de voorzitter.

Artikel 4 Instellen van kamers

 • 1.

  De commissie kan kamers instellen, die belast worden met de voorbereiding van de adviezen van de commissie over de op het bezwaar te nemen beslissingen.

 • 2.

  De commissie bepaalt het aantal kamers en stelt voor elke kamer vast welke categorie bezwaarschriften door haar zal worden behandeld.

 • 3.

  Met betrekking tot de werkwijze van de kamers is het bepaalde in deze verordening zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

Artikel 5 Secretaris

Het college wijst ambtenaren aan als secretarissen van de commissie.

Artikel 6 Zittingsduur

 • 1.

  De voorzitter en de leden worden door het college benoemd, geschorst en ontslagen.

 • 2.

  Benoeming vindt plaats voor een periode van 4 jaar.

 • 3.

  De voorzitter en de leden kunnen éénmaal worden herbenoemd.

 • 4.

  De voorzitter en de leden kunnen op eigen verzoek ontslag nemen.

 • 5.

  De aftredende voorzitter en de aftredende leden blijven hun functie vervullen totdat in de opvolging is voorzien.

Paragraaf 2 Procedure

Artikel 7 Ingediend bezwaarschrift

 • 1.

  Op het ingediende bezwaarschrift wordt de datum van ontvangst aangetekend.

 • 2.

  Het bezwaarschrift met de daarbij overgelegde stukken wordt zo spoedig mogelijk in handen van de commissie gesteld.

Artikel 8 Overdracht bevoegdheden

De bevoegdheden ingevolge de volgende artikelen van de wet worden voor de toepassing van deze verordening uitgeoefend door de voorzitter:

 • a.

  artikel 2:1, tweede lid;

 • b.

  artikel 6:6, wat betreft het aan de indiener stellen van een termijn, waarbinnen het verzuim in de zin van het niet voldoen aan de vereisten als gesteld in artikel 6:5 van de wet kan worden hersteld;

 • c.

  artikel 6:17, voor zover het de verzending van stukken betreft tijdens de behandeling door de commissie;

 • d.

  artikel 7:4, tweede lid;

 • e.

  artikel 7:6, vierde lid.

Artikel 9 Vooronderzoek

De voorzitter is bevoegd rechtstreeks alle gewenste inlichtingen in te winnen of te laten inwinnen. Indien daaraan kosten zijn verbonden, is vooraf machtiging van het college vereist.

Artikel 10  

 • 1.

  De voorzitter bepaalt de plaats en het tijdstip van de zitting waarin de belanghebbenden in de gelegenheid worden gesteld zich door de commissie te laten horen en het verwerende bestuursorgaan in de gelegenheid wordt gesteld een toelichting te geven op het standpunt van het bestuursorgaan.

 • 2.

  De voorzitter beslist over de toepassing van artikel 7:3 van de wet.

 • 3.

  Het houden van de zitting kan worden opgedragen aan een hoorcommissie.

Artikel 11 Uitnodiging zitting

 • 1.

  De voorzitter nodigt de belanghebbenden en de vertegenwoordiger van het bestuursorgaan ten minste twee weken voor de zitting schriftelijk uit.

 • 2.

  De commissie stelt regels vast betreffende de termijn en de voorwaarden, waarbinnen belanghebbenden kunnen verzoeken het tijdstip van de zitting te wijzigen.

 • 3.

  De voorzitter is bevoegd in bijzondere omstandigheden af te wijken of afwijking toe te staan van de in het tweede lid bedoelde regels.

 • 4.

  De beslissing op het verzoek tot wijziging van het tijdstip van de zitting wordt uiterlijk één week voor het tijdstip van de zitting aan de belanghebbenden meegedeeld.

Artikel 12 Quorum

Voor het houden van een hoorzitting is vereist dat ten minste twee leden aanwezig zijn.

 

Artikel 13 Niet deelneming aan de behandeling

De leden van de hoorcommissie nemen niet deel aan de behandeling van een bezwaarschrift, indien daarbij hun onpartijdigheid in het geding kan zijn.

Artikel 14 Openbaarheid hoorzitting

 • 1.

  De zitting van de hoorcommissie is openbaar.

 • 2.

  De deuren worden gesloten indien een van de aanwezige leden van de hoorcommissie het nodig oordeelt of indien een belanghebbende daartoe een verzoek doet.

 • 3.

  Indien de hoorcommissie vervolgens beslist dat gewichtige redenen aanwezig zijn die zich tegen openbaarheid van de zitting verzetten, vindt de zitting plaats met gesloten deuren.

Artikel 15 Nader onderzoek

 • 1.

  Indien tijdens de zitting nader onderzoek wenselijk blijkt, kan de hoorcommissie dit onderzoek laten houden.

 • 2.

  Indien aan het in het eerste lid kosten genoemde onderzoek kosten zijn verbonden, is een machtiging van het college vereist.

 • 3.

  De uit het nader onderzoek verkregen informatie wordt in afschrift aan de leden van de commissie, het verwerend orgaan en de belanghebbenden toegezonden.

 • 4.

  Naar aanleiding van de in het eerste lid bedoelde nadere informatie kan de voorzitter van de hoorcommissie, al dan niet op verzoek, besluiten tot het beleggen van een nieuwe hoorzitting.

Artikel 16 Raadkamer en advies

 • 1.

  De hoorcommissie beraadslaagt en beslist achter gesloten deuren over het door haar uit te brengen advies.

 • 2.

  De hoorcommissie beslist bij meerderheid van stemmen over het uit te brengen advies.

 • 3.

  Het advies is gemotiveerd en omvat een advies over de te nemen beslissing op het bezwaarschrift.

 • 4.

  Het advies wordt door de voorzitter van de hoorcommissie en de secretaris ondertekend.

Artikel 17  

Het advies wordt, met eventueel door de commissie ontvangen nadere informatie, uitgebracht aan het bestuursorgaan dat op het bezwaarschrift dient te beslissen.

HOOFDSTUK III VEREENVOUDIGDE BEHANDELING VAN DE BEZWAARSCHRIFTEN

Paragraaf I Bevoegdheid

Artikel 18 Dit hoofdstuk is van toepassing op alle bezwaarschriften met uitzondering van:

 • a.

  Raadsbesluiten.

 • b.

  Bezwaarschriften die op grond van een door het betrokken bestuursorgaan vastgestelde beleidsregel zijn voorbehouden voor behandeling conform hoofdstuk II van deze verordening.

Paragraaf II De commissie

Artikel 19 Overeenkomstige toepassing

De in hoofdstuk I en II opgenomen artikelen zijn zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing, voor zover hierna niet anders is bepaald.

Artikel 20 Samenstelling van de commissie

 • 1.

  De commissie bestaat bij toepassing van dit hoofdstuk uit een voorzitter en ten minste twee ambtelijke leden.

 • 2.

  De voorzitter kan geen deel uitmaken van of werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van een gemeentelijk bestuursorgaan van de gemeente Haarlemmermeer of van een door de gemeente Haarlemmermeer verzelfstandigde dienst of verzelfstandigd dienstonderdeel, noch deel uitmaken van een commissie of instelling die betrokken is bij de voorbereiding, de advisering dan wel de vorming van het gemeentelijke beleid, de gemeentelijke besluitvorming en de uitvoering daarvan.

 • 3.

  De voorzitter en de leden van de commissie als bedoeld in artikel 3 zijn voor de toepassing van dit hoofdstuk voor de duur van hun benoeming tevens lid van de commissie.

 • 4.

  Ook personen die op enigerlei wijze werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van een gemeentelijk bestuursorgaan kunnen voor de toepassing van dit hoofdstuk worden benoemd tot lid van de commissie.

 • 5.

  Artikel 6, leden 2, 3 en 5 zijn niet van toepassing op de in lid 4 bedoelde leden.

 • 6.

  De commissie regelt de vervanging van de voorzitter.

 • 7.

  In afwijking van artikel 16, lid 4, wordt het advies van de hoorcommissie slechts ondertekend door de voorzitter van de hoorcommissie ingeval dit hoofdstuk van toepassing is.

Artikel 21 Horen

 • 1.

  De voorzitter bepaalt de plaats en het tijdstip van de zitting waarin de belanghebbenden in de gelegenheid worden gesteld zich te laten horen en de vertegenwoordiger van het bestuursorgaan in de gelegenheid wordt gesteld een toelichting te geven op het standpunt van het bestuursorgaan.

 • 2.

  verordening adviescommissie bezwaarschriften

 • 3.

  Het houden van de zitting kan worden opgedragen aan een hoorcommissie.

 • 4.

  De de leden van de hoorcommissie mogen niet betrokken zijn geweest bij de voorbereiding van het bestreden besluit.

 • 5.

  Indien de hoorcommissie uit minder dan drie leden heeft bestaan, wordt het advies mede bepaald door zoveel leden van de commissie, waarvan de meerderheid niet betrokken is geweest bij de voorbereiding van het bestreden besluit.

HOOFDSTUK IV SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

Artikel 22 Overgangsbepaling

 • 1.

  Bezwaarschriften die zijn ingediend voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening worden behandeld op de wijze zoals voor de inwerkingtreding van deze verordening was voorgeschreven.

 • 2.

  Beleidsregels en nadere regels die zijn vastgesteld onder de werking van voorgaande verordening worden geacht beleidsregels en nadere regels te zijn als bedoeld in deze verordening totdat nieuwe beleidsregels of nadere regels zijn vastgesteld.

 • 3.

  Commissieleden benoemd op basis van de voorgaande verordening behouden hun functie voor de duur van hun benoeming.

Artikel 23 Jaarverslag

Jaarlijks stelt de commissie een jaarverslag van haar werkzaamheden vast.

Artikel 24 Inwerkingtreding

 • 1.

  De verordening adviescommissie bezwaarschriften gemeente Haarlemmermeer zoals vastgesteld op 26 april 2012 wordt ingetrokken met ingang van de dag waarop de Verordening adviescommissie bezwaarschriften in werking treedt.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2018.

Artikel 25 Citeerartikel

Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening adviescommissie bezwaarschriften.

 

Aldus vast gesteld in de openbare raadsvergadering van: 2 november 2017

de griffier, de voorzitter,

J. van der Rhee B.Ha drs. Th.L.N. Weterings

het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris, de burgemeester

drs. C.H.J. Brugman drs. Th.L.N. Weterings

de burgemeester.

drs. Theo Weterings