Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Haarlemmermeer

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Haarlemmermeer houdende regels omtrent planschade Procedureverordening voor adviseringtegemoetkoming in planschade 2008

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHaarlemmermeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Haarlemmermeer houdende regels omtrent planschade Procedureverordening voor adviseringtegemoetkoming in planschade 2008
CiteertitelProcedureverordening voor adviseringtegemoetkoming in planschade 2008
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-02-201901-01-2019nieuwe regeling

02-01-2019

gmb-2019-28775

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Haarlemmermeer houdende regels omtrent planschade Procedureverordening voor adviseringtegemoetkoming in planschade 2008

[Deze regeling is op 2 januari 2019 met terugwerkende kracht van toepassing verklaard voor het gehele grondgebied van de gemeente Haarlemmermeer. Dit besluit is bekend gemaakt in Gemeenteblad 2019, 26889.]

 

 

Procedureverordening voor adviseringtegemoetkoming in planschade 2008

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 

 • a.

  aanvrager: degene die een aanvraag om tegemoetkoming in de schade als bedoeld in artikel 6.1 Wet ruimtelijke ordening indient;

 • b.

  adviseur: de door het college van burgemeester en wethouders aan te wijzen persoon als bedoeld in artikel 6.1.1.1, onder c, Besluit ruimtelijke ordening;

 • c.

  adviescommissie: schadebeoordelingscommissie als bedoeld in artikel 3, vijfde lid, vandeze verordening;

 • d.

  besluit: Besluit ruimtelijke ordening;

 • e.

  college: het college van burgemeester en wethouders;

 • f.

  gemeente: gemeente Haarlemmermeer;

 • g.

  planologische maatregel: oorzaak als bedoeld in artikel 6.1, tweede lid, Wet ruimtelijkeordening;

 • h.

  planschade: schade als bedoeld in artikel 6.1, eerste lid, Wet ruimtelijke ordening;

 • i.

  wet: Wet ruimtelijke ordening.

Artikel 2. Opdrachtverstrekking

Binnen twaalf weken na het verstrijken van de termijnen als bedoeld in artikel 6.1.3.1 van hetbesluit verstrekt het college aan één of meerdere adviseurs gezamenlijk, opdracht om ter zakevan een aanvraag advies uit te brengen, tenzij toepassing wordt gegeven aan artikel 6.1.3.1

van het besluit of aan artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 3. Adviseur of adviescommissie

 • 1.

  Voor de advisering over de op de aanvraag te nemen beschikking wordt door het collegeeen adviseur aangewezen die beschikt over voldoende deskundigheid inzake advisering op het gebied van planschade.

 • 2.

  Indien het college, na advies te hebben ingewonnen van de in het eerste lid bedoelde adviseur, van oordeel is dat de aanvraag betrekking heeft op planschade vanwege inkomensderving en er, gezien de complexiteit, aard en omvang van de aanvraag, behoefte bestaat aan extra deskundigheid wordt door het college een tweede adviseur aangewezen die deskundig is op het gebied van accountancy of van financieel economische bedrijfsvoering.

 • 3.

  Indien het college, na advies te hebben ingewonnen van de in het eerste lid bedoelde adviseur, van oordeel is dat de aanvraag betrekking heeft op planschade vanwege waardevermindering van een onroerende zaak en er, gezien de complexiteit, aard en omvang van de aanvraag, behoefte bestaat aan extra deskundigheid, wordt door het college een tweede adviseur aangewezen die deskundig is ter zake van de waardering van onroerende zaken en van waardevermindering daarvan als gevolg van een planologische verslechtering.

 • 4.

  Indien naar het oordeel van het college het tweede en het derde lid van toepassing zijn, worden zowel de in het tweede als het derde lid bedoelde adviseurs aangewezen.

 • 5.

  Bij aanwijzing van meerdere adviseurs vormen deze een adviescommissie, waarvan de in het eerste lid bedoelde adviseur voorzitter is.

 • 6.

  De adviescommissie wijst uit haar midden een rapporteur aan.

Artikel 4. Deskundigheid en onafhankelijkheid

 • 1.

  Voordat een persoon als adviseur wordt aangewezen, kan het college verlangen dat deze aantoont op grond van opleiding en ervaring deskundig te zijn met betrekking tot de in artikel 3, eerste, tweede of derde lid, bedoelde aspecten waarop deze persoon de aanvraag moet beoordelen.

 • 2.

  Een adviseur mag niet werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van de raad. Eveneens mag een adviseur niet betrokken zijn bij de planologische maatregel waarop de aanvraag betrekking heeft.

Artikel 5. Betrokkenheid aanvrager en andere belanghebbenden bij aanwijzing adviseur of

 • adviescommissie

 • 1.

  Voordat het college de opdracht tot advisering zoals bedoeld in artikel 2 verstrekt, stelt het college de aanvrager, eventuele andere betrokken bestuursorganen, alsmede de belanghebbenden als bedoeld in artikel 6.4a, tweede en derde lid, van de wet schriftelijk op de hoogte van de aanwijzing van:

  • a.

   een adviseur als bedoeld in artikel 3, eerste lid, of

  • b.

   meerdere adviseurs als bedoeld in artikel 3, vijfde lid.

 • 2.

  De aanvrager, eventuele andere betrokken bestuursorganen, alsmede de belanghebbenden als bedoeld in artikel 6.4a, tweede en derde lid, van de wet kunnen binnen twee weken na de mededeling als bedoeld in het eerste lid schriftelijk en voldoende gemotiveerd een verzoek tot wraking van één of meerdere adviseurs bij het college indienen.

 • 3.

  Het college beslist binnen twee weken na het verstrijken van de in het tweede lid bedoelde termijn over een ingediend verzoek tot wraking van één of meerdere adviseurs.

Artikel 6. Werkwijze adviseur of adviescommissie

 • 1.

  Het college stelt aan de adviseur of de adviescommissie alle op de aanvraag betrekkinghebbende informatie, alsmede de voor de beoordeling daarvan naar het oordeel van deadviseur of van de adviescommissie noodzakelijke bescheiden ter beschikking.

 • 2.

  Het college wijst uit de ambtelijke organisatie één of meer personen aan die de adviseur ofde adviescommissie bij de uitvoering van de adviesopdracht bijstaat.

 • 3.

  De adviseur of de voorzitter van de adviescommissie organiseert één of meerderehoorzittingen, waar de aanvrager en de in het tweede lid bedoelde ambtelijkevertegenwoordiger(s) in de gelegenheid worden gesteld de aanvraag toe te lichten,onderscheidenlijk de voor de advisering over de aanvraag relevante informatie teverschaffen, dan wel een standpunt van de gemeente over de aanvraag aan de adviseurof de adviescommissie kenbaar te maken. Eventuele andere betrokken bestuursorganen,alsmede de belanghebbenden als bedoeld in artikel 6.4a, tweede en derde lid, van de wetworden eveneens in de gelegenheid gesteld hun standpunt kenbaar te maken.

 • 4.

  De adviseur of de voorzitter van de adviescommissie bepaalt het tijdstip waarop deadviseur of de adviescommissie de situatie ter plaatse zal bezichtigen en nodigt deaanvrager voor de plaatsopneming uit.

 • 5.

  Ten behoeve van een taxatie van een bij de aanvraag betrokken onroerende zaak, wordtdoor de adviseur of de voorzitter van de adviescommissie met de aanvrager een afspraakgemaakt.

 • 6.

  Van de in het derde lid bedoelde hoorzitting en van de in het vierde lid bedoeldebezichtiging wordt door, dan wel onder verantwoordelijkheid van, de adviseur of devoorzitter van de adviescommissie een verslag gemaakt, dat onderdeel vormt van het uitte brengen advies.

 • 7.

  Alvorens een advies uit te brengen zendt de adviseur of de adviescommissie binnenzestien weken na de dagtekening van de opdracht tot advisering een concept daarvan aande gemeente, aan de aanvrager, aan eventuele andere betrokken bestuursorganen en aande belanghebbenden als bedoeld in artikel 6.4a, tweede en derde lid, van de wet. Deadviseur of de voorzitter van de adviescommissie kan deze termijn onder opgaaf vanredenen met een daarbij aan te geven termijn met ten hoogste vier weken verlengen.

 • 8.

  De aanvrager, eventuele andere betrokken bestuursorganen alsmede de belanghebbendenals bedoeld in artikel 6.4a, tweede en derde lid, van de wet worden in de gelegenheidgesteld om binnen vier weken na de toezending van het concept advies schriftelijk hieropte reageren.

 • 9.

  In het geval tijdig reacties zijn ingediend, brengt de adviseur of de adviescommissie binnenvier weken na het verstrijken van de in het achtste lid bedoelde termijn een advies uit aanhet college, waarbij de betreffende reacties zijn betrokken.

 • 10.

  In het geval geen of niet tijdig reacties zijn ingediend, brengt de adviseur of deadviescommissie binnen twee weken na het verstrijken van de in het achtste lid bedoeldetermijn een advies uit aan het college.

Artikel 7. Slotbepalingen

 • 1.

  Deze verordening treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 juli 2008.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als “Procedureverordening voor adviseringtegemoetkoming in planschade 2008”.

 

Toelichting procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade 2008

Algemene toelichting

Krachtens artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) kan degene die in de vorm vaninkomensderving of vermindering van de waarde van een onroerende zaak schade lijdt of zallijden als gevolg van een planologische maatregel, op aanvraag een tegemoetkoming inplanschade worden toegekend, voor zover de schade redelijkerwijs niet voor rekening van de

aanvrager behoort te blijven en voor zover de tegemoetkoming in planschade niet voldoendeanderszins verzekerd is.

Afdeling 6.1 (Tegemoetkoming in schade) van de Wro bevat bepalingen over het tijdstipwaarbinnen aanvragen moeten worden ingediend (artikel 6.1, vierde en vijfde lid, Wro), isuitgewerkt welke schade in ieder geval voor rekening van de aanvrager dient te blijven(artikel 6.2 Wro) en wordt ingegaan op zaken die het bestuursorgaan bij het nemen van een

beslissing op het aanvragen om een tegemoetkoming in planschade dient te betrekken(artikel 6.3 Wro).

Artikel 6.1, derde lid, Wro stelt eisen aan de aanvraag om een tegemoetkoming, die op grondvan artikel 6.7 Wro in het Bro zijn uitgewerkt. De regels in het Bro leiden tot eenuniformering en standaardisering van regels omtrent de inrichting en behandeling en de

wijze van beoordeling van een aanvraag om tegemoetkoming in schade. Onder de Wet op deRuimtelijke Ordening (WRO) en het Besluit op de ruimtelijke ordening 1985 (Bro 1985)bestond de noodzaak dat iedere gemeente een regeling voor de behandeling van deplanschadeverzoeken moest opstellen. De regeling met betrekking tot de behandeling van de

aanvragen is nu terug te vinden in het Bro en opgenomen in deze verordening.

In het Bro zijn in afdeling 6.1 (Tegemoetkoming in schade) de vereisten voor het indienenvan een aanvraag, alsmede een aantal procedurevoorschriften en de regels voor hetaanwijzen van een adviseur opgenomen. Artikel 6.1.3.2 Bro verplicht het college eenadviseur aan te wijzen die advies uitbrengt over de op de aanvraag te nemen beslissing. In

artikel 6.1.3.3, eerste lid, Bro wordt voorgeschreven dat de gemeente een verordening moetvaststellen over de wijze waarop een adviseur wordt aangewezen en de wijze waarop dezetot een advies komt. Met onderhavige verordening wordt hieraan voldaan.

 

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1. Begripsbepalingen

Bij de definiëring van de begrippen is zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de Wro en hetBro en voor zover dit noodzakelijk werd geacht is een aanvulling gegeven. Voor een juisteinterpretatie van de verordening is naast raadpleging van artikel 1 kennisneming van dealgemene bepalingen in artikel 6.1.1.1 Bro van belang. Ten behoeve van de duidelijkheid van

de begrippen adviseur en adviescommissie is in deze verordening een van het Bro afwijkendeomschrijving van het begrip adviseur opgenomen. Het begrip gemeente is afzonderlijkgedefinieerd om te verduidelijken dat indien de verordening het woord gemeente gebruikt,het de gemeente betreft waar de aanvraag om tegemoetkoming in planschade is ingediend.

Artikel 2. Opdrachtverstrekking

Het college dient binnen twaalf weken een opdracht te verstrekken aan één of meerdereadviseurs gezamenlijk, tenzij toepassing wordt gegeven aan artikel 6.1.3.1 Bro of aan artikel4:5 van de Algemene wet bestuursrecht. Artikel 6.1.3.1, eerste lid, Bro geeft het college debevoegdheid een aanvraag binnen vier, dan wel acht weken indien de aanvrager eerst nog

een termijn krijgt de aanvraag aan te vullen, als kennelijk ongegrond af te wijzen. Artikel6.1.3.1, tweede lid, Bro heeft betrekking op de bevoegdheid van artikel 4:5 Algemene wetbestuursrecht waarbij een onvolledige aanvraag verder buiten behandeling moet wordengelaten. Volgens artikel 6.1.3.1, tweede lid, Bro moet het besluit tot het niet in behandelingnemen binnen vier weken na ontvangst van de aanvraag aan de aanvrager worden

medegedeeld. Voor zover de aanvrager in de gelegenheid is gesteld zijn aanvraag aan tevullen, krijgt het college acht weken de tijd na het tijdstip waarop de termijn om de aanvraagaan te vullen is verstreken, om het besluit tot niet verdere behandeling van de aanvraagbekend te maken. De laatstgenoemde beslistermijn kan met ten hoogste vier weken worden

verlengd. Indien de aanvraag kennelijk ongegrond wordt verklaard of buiten behandelingwordt gelaten, is de verordening niet toepasselijk, tenzij de termijnen bedoeld in artikel6.1.3.1 Bro worden overschreden. In het laatste geval dienen niettemin één of meerdereadviseurs te worden aangewezen en dient een opdracht te worden verstrekt.De opdracht wordt niet eerder verstrekt dan nadat de termijn om te wraken is verstreken en

er geen verzoeken tot wraking zijn ingediend, dan wel door het college afwijzend is beslistover een ingediend verzoek tot wraking.

Artikel 3. Adviseur of adviescommissie

Het college schakelt één of meerdere adviseurs gezamenlijk in voor de advisering over de opde aanvraag te nemen beschikking. In dit artikel is bepaald in welke gevallen een adviseur ofeen adviescommissie dient te worden ingeschakeld en over welke deskundigheid eenadviseur dient te beschikken.Een adviseur kan een natuurlijke persoon of een rechtspersoon zijn. De keuze tussen eennatuurlijke persoon of een rechtspersoon wordt aan de gemeente overgelaten (zie de Notavan Toelichting bij het Bro, Stb. 2008, 145, p. 63). Een adviesbureau gespecialiseerd inplanschade kan derhalve worden aangewezen als adviseur bedoeld in het eerste lid, of als

één van de adviseurs (tweede of derde lid) in een adviescommissie.

Hoewel voor iedere aanvraag een aanwijzing van één of meerdere adviseurs noodzakelijk is,staat de verordening er niet aan in de weg om telkens dezelfde adviseur(s) aan te wijzen(vaste adviseur/vaste adviescommissie).

In het eerste lid is bepaald dat een eerste adviseur wordt aangewezen die over voldoendedeskundigheid op het gebied van planschadeadvisering dient te beschikken. Afhankelijk vande kennelijke oorzaak van de planschade kan een tweede en/of derde adviseur worden

aangewezen, die over specifieke deskundigheid op het gebied van planschade wegensinkomensderving onderscheidenlijk wegens waardevermindering van een onroerende zaakals gevolg van een planologische verslechtering beschikt.

Het is aan het college om, na advies te hebben ingewonnen bij de (eerste) adviseur, tebeoordelen of deze (eerste) adviseur zelfstandig kan adviseren, of dat er gezien decomplexiteit, aard en omvang van de aanvraag behoefte is een tweede en/of derde adviseurbij de opdracht te betrekken die beschikt over specifieke deskundigheid. Het college zal detweede en/of derde adviseur dan vervolgens moeten aanwijzen; bij de aanwijzing van tweeof meer adviseurs is er sprake van een adviescommissie (artikel 3, vijfde lid). De adviseursdienen de in artikel 6.1.3.4 Bro genoemde zaken te betrekken.Artikel 6.1.3.5, eerste lid, Bro bepaalt dat de adviseur of de adviescommissie zich doorderden kan laten adviseren en bijstaan. Indien hiermee kosten zijn gemoeid is instemmingvan het college vereist.

Artikel 4. Deskundigheid en onafhankelijkheid

Artikel 6.1.3.3, tweede lid onder a, Bro schrijft voor dat de verordening regels moet bevattenover de deskundigheid en de onafhankelijkheid van de adviseur. Om de deskundigheid vande adviseurs te waarborgen is in het eerste lid bepaald dat het college alvorens zij totaanwijzing van een persoon als adviseur overgaat, kan verlangen dat deze persoon aantoont

op grond van opleiding en ervaring deskundig te zijn met betrekking tot de in artikel 3,tweede of derde lid, genoemde aspecten waarop hij of zij de aanvraag dient te beoordelen.

In aansluiting op artikel 3:5, eerste lid, Algemene wet bestuursrecht juncto artikel 6.1.1.1onder c, Bro waaruit voortvloeit dat een adviseur niet werkzaam mag zijn onderverantwoordelijkheid van het bestuursorgaan waaraan wordt geadviseerd, wordt in artikel 4,tweede lid, bepaald dat die adviseur eveneens niet werkzaam mag zijn onderverantwoordelijkheid van de raad. Voorts bepaalt artikel 4, tweede lid, dat een adviseur niet

betrokken mag zijn bij de planologische maatregel waarop de aanvraag betrekking heeft. Ditbetreft deskundigen die op enigerlei wijze betrokken zijn bij de in het geding zijndeplanologische maatregel. In het bijzonder kan worden gedacht aan personen behorende totde risicoanalysecommissie die optreedt in het kader van planologische maatregelen.

Artikel 5. Betrokkenheid aanvrager en andere belanghebbenden bij aanwijzingadviseur of adviescommissie.

Dit artikel bepaalt dat de aanvrager, eventuele andere betrokken bestuursorganen en derdebelanghebbende(n) als bedoeld in artikel 6.4a, tweede en derde lid, van de Wro schriftelijkop de hoogte moeten worden gebracht van de aanwijzing van een adviseur ofadviescommissie. De aanwijzing van een adviseur dient schriftelijk bekend te wordengemaakt. In het geval meerdere adviseurs worden aangewezen, worden deze aanwijzingengezamenlijk schriftelijk bekend gemaakt. Indien de aanvrager, eventuele andere betrokkenbestuursorganen of derde-belanghebbende(n) zich niet kunnen verenigen met de aanwijzingvan één of meerdere adviseurs is er de mogelijkheid om één of meerdere adviseurs te

wraken. Op verzoek van de aanvrager, eventuele andere betrokken bestuursorganen ofderde-belanghebbende(n) kunnen één of meerdere adviseurs worden gewraakt op grond vanfeiten of omstandigheden waardoor de vereiste deskundigheid en onafhankelijkheid schade

zou kunnen lijden. Genoemde partijen worden gedurende twee weken in de gelegenheidgesteld een verzoek tot wraking van één of meerdere adviseurs bij het college kenbaar temaken. Het college moet binnen twee weken na het verstrijken van de termijn tot hetindienen van een verzoek tot wraking beslissen.

Artikel 6. Werkwijze adviseur of adviescommissie

Dit artikel geeft de wijze weer waarop de aanvrager, eventuele andere betrokkenbestuursorganen en derde-belanghebbende(n) onder verslaglegging worden gehoord en bijde opstelling van het advies worden betrokken. Tevens worden de hiervoor geldendetermijnen vastgelegd.

In het tweede en derde lid is bepaald dat vanuit de gemeente bijstand wordt verleend aan deadviseur of adviescommissie, door alle voorhanden zijnde informatie met betrekking tot deaanvraag om tegemoetkoming in planschade ter beschikking te stellen. Daarnaast wordenalle bescheiden die naar het oordeel van de adviseur of van de adviescommissie nodig zijn

voor de beoordeling van de aanvraag aan hen ter beschikking gesteld.

Het derde, vierde en vijfde lid bevatten regels over achtereenvolgens de hoorzitting, debezichtiging en de taxatie. Deze onderdelen behoeven niet afzonderlijk te wordengeorganiseerd.Het is mogelijk om de hoorzitting te combineren met de bezichtiging en/of taxatie. Volgensartikel 6.1.3.5, tweede lid, Bro mag van de bezichtiging worden afgezien, indien uit de

inhoud van de aanvraag aanstonds blijkt dat deze behoort te worden afgewezen.Het concept advies dient binnen zestien weken na dagtekening van de opdracht aan degemeente, aanvrager, eventueel andere betrokken bestuursorganen en derdebelanghebbende(n) te worden toegezonden. Deze termijn kan met ten hoogste vier wekenworden verlengd (zevende lid).

Artikel 6.1.3.3, tweede lid onder e, Bro bepaalt dat de verordening aandacht moet schenkenaan de wijze waarop de aanvrager, eventueel andere betrokken bestuursorganen en derdebelanghebbende(n) bij de opstelling van het advies moeten worden betrokken. De Nota vanToelichting bij het Bro noemt als voorbeeld dat de aanvrager in de gelegenheid wordt gesteld

om binnen een bepaalde periode op het concept advies te reageren (zie de Nota vanToelichting bij het Bro, Stb. 2008, 145, p. 66). In dit kader bepaalt het achtste lid dat degemeente, de aanvrager, eventuele andere bestuursorganen en derde-belanghebbende(n)als bedoeld in artikel 6.4a, tweede en derde lid, van de Wro in de gelegenheid wordengesteld om binnen vier weken schriftelijk op het concept advies te reageren.

Het negende en het tiende lid bepalen de termijnen voor het uitbrengen van het advies aanhet college.

Artikel 7. Overgangsbepalingen

De genoemde overgangsbepalingen vloeien voort uit artikel 9.1.18 en 9.1.19 van deInvoeringswet Wet ruimtelijke ordening (Stb. 2008, 180).