Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Haarlemmermeer

Aanwijzingsbesluit commercieel honden uitlaten Haarlemmermeerse Bos 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHaarlemmermeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit commercieel honden uitlaten Haarlemmermeerse Bos 2019
CiteertitelAanwijzingsbesluit commercieel honden uitlaten Haarlemmermeerse Bos 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpAanwijzingsbesluit commercieel honden uitlaten Haarlemmermeerse Bos 2019

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-277731.html?zoekcriteria=%3fzkt%3dUitgebreid%26pst%3dTractatenblad%257CStaatsblad%257CStaatscourant%257CGemeenteblad%257CProvinciaalblad%257CWaterschapsblad%257CBladGemeenschappelijkeRegeling%257CParlementaireDocumenten%26vrt%3dverordening%2bfysiek%2bdomein%26zkd%3dInDeGeheleText%26dpr%3dAlle%26sdt%3dDatumPublicatie%26org%3dHaarlemmermeer%26orgt%3dgemeente%26ap%3d%26pnr%3d1%26rpp%3d10&resultIndex=0&sorttype=1&sortorder=4

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-02-2019Nieuwe regeling

05-02-2019

gmb-2019-30770

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit commercieel honden uitlaten Haarlemmermeerse Bos 2019

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,

gelet op artikel 6.6, tweede lid, van de Verordening fysiek domein 2018,

 

Aanwijzingsbesluit commercieel honden uitlaten Haarlemmermeerse Bos 2019

 

 

 

OVERWEGENDE

 

 • dat in de Verordening fysiek domein de mogelijkheid is gegeven om terreingedeelten van openbare plaatsen aan te wijzen waar met een vergunning commerciële uitlaatactiviteiten wel zijn toegelaten;

 • dat het wenselijk is om het commercieel uitlaten van groepen honden zodanig te reguleren dat recreanten geen hinder of overlast ondervinden;

 • dat de westrand van het Haarlemmermeerse Bos dat ligt tussen de parkeerplek bij de dagcamping en het parkeerterrein bij het Haarlemmermeer paviljoen ruimtelijke mogelijkheden biedt voor het commercieel uitlaten van groepen honden.

 

BESLUIT

 

 • 1.

  Een terreingedeelte van het Haarlemmermeerse bos aan te wijzen als locatie waar met een vergunning commerciële uitlaatactiviteiten zijn toegestaan zoals aangegeven op onderstaande kaart (het rood gearceerde gebied in het Haarlemmermeerse bos).

 • 2.

  Het aanwijzingsbesluit ten behoeve van honden uitlaatgebieden voor commerciële uitlaatbedrijven, vastgesteld bij besluit van 21 januari 2014, wordt ingetrokken.

 • 3.

  Dit besluit treedt in werking op de dag na de dag waarop het op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt.

 • 4.

  Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit commercieel honden uitlaten Haarlemmermeerse Bos 2019.

 

 

 

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan kunt u een bezwaarschrift naar het college sturen. U moet dit binnen zes weken na publicatie van dit besluit doen. Een bezwaarschrift is een brief waarin u uitlegt waarom u het niet eens bent met dit besluit. In uw bezwaarschrift moet u in ieder geval vermelden:

 • uw naam en adres;

 • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;

 • tegen welk besluit u bezwaar maakt;

 • de reden waarom u bezwaar maakt;

 • uw handtekening. U moet het bezwaarschrift ondertekenen.

U kunt ook iemand machtigen om namens u bezwaar te maken. Uw gemachtigde moet dan met het bezwaarschift uw machtiging meesturen.

 

U kunt uw bezwaarschrift sturen naar het volgende adres:

Gemeente Haarlemmermeer

Cluster Inkoop en Juridische zaken

Postbus 250

2130 AG Hoofddorp

 

Wat is een voorlopige voorziening?

Het bezwaarschrift stelt de werking van het besluit niet uit. Als u dit wel wilt, moet u een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechter. U vraagt de rechter dan om de werking van het besluit uit te stellen. Een voorlopige voorziening is een aparte procedure, naast een lopende bezwaarprocedure. U vraagt de voorlopige voorziening aan bij de Rechtbank Noord-Holland, Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR te Haarlem. U moet hier griffierecht voor betalen. Griffierecht is een bijdrage in de kosten van de rechtspraak.