Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Haarlemmermeer

Nadere regels over opslag van roerende zaken op openbare grond Haarlemmermeer 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHaarlemmermeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels over opslag van roerende zaken op openbare grond Haarlemmermeer 2019
CiteertitelNadere regels over opslag van roerende zaken op openbare grond Haarlemmermeer 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpNadere regels over opslag van roerende zaken op openbare grond Haarlemmermeer 2019

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-277731.html?zoekcriteria=%3fzkt%3dUitgebreid%26pst%3dTractatenblad%257CStaatsblad%257CStaatscourant%257CGemeenteblad%257CProvinciaalblad%257CWaterschapsblad%257CBladGemeenschappelijkeRegeling%257CParlementaireDocumenten%26vrt%3dverordening%2bFysiek%2bdomein%26zkd%3dInDeGeheleText%26dpr%3dAlle%26sdt%3dDatumPublicatie%26org%3dHaarlemmermeer%26orgt%3dgemeente%26ap%3d%26pnr%3d1%26rpp%3d10&resultIndex=0&sorttype=1&sortorder=4

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-02-2019Nieuwe regeling

05-02-2019

gmb-2019-30982

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels over opslag van roerende zaken op openbare grond Haarlemmermeer 2019

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,

gelet op artikel 6.1, derde lid, van de Verordening fysiek domein 2018,

besluiten de volgende regeling vast te stellen:

 

Nadere regels over opslag van roerende zaken op openbare grond Haarlemmermeer 2019

 

 

Artikel 1 Uitzondering op de vergunningplicht

 • 1.

  Het verbod in artikel 6:1, eerste lid, van de Verordening fysiek domein 2018 geldt niet voor een opslagcontainer indien voldaan wordt aan elk van de volgende voorwaarden:

  • a.

   de opslagcontainer wordt geplaatst op een parkeerplaats;

  • b.

   de opslagcontainer is voorzien van de naam en telefoonnummer van de eigenaar en/of gebruiker;

  • c.

   de opslagcontainer bevat geen huishoudelijk afval, gevaarlijke en/of licht-ontvlambare stoffen of kadavers;

  • d.

   de opslagcontainer is voorzien van markeringen (retro reflecterend materiaal) conform de richtlijnen ‘Markering onverlichte obstakels’ van het Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek (CROW);

  • e.

   de opslagcontainer is niet langer dan 4 weken ter plaatse aanwezig.

 • 2.

  Het verbod in artikel 6:1, eerste lid, van de Verordening fysiek domein 2018 geldt niet voor de opslag van roerende zaken op openbare grond, niet zijnde het plaatsen van een opslagcontainer, indien voldaan wordt aan elk van de volgende voorwaarden:

  • a.

   de beoogde activiteit is ten minste 4 weken voor aanvang gemeld aan het bevoegde bestuursorgaan;

  • b.

   de melder een bericht heeft ontvangen van het bevoegde bestuursorgaan in reactie op de ingediende melding;

  • c.

   er wordt voldaan aan de richtlijnen ‘Werk in uitvoering 96b: Maatregelen op niet-autosnelwegen’ van het Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek (CROW);

  • d.

   de opslag van roerende zaken op de openbare grond duurt niet langer dan 4 weken.

 • 3.

  Het verbod in artikel 6:1, eerste lid, van de Verordening fysiek domein 2018 geldt niet voor bloembakken en andere voorwerpen van decoratieve aard die geplaatst zijn langs de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder, indien voldaan wordt aan elk van de volgende voorwaarden:

  • a.

   het voorwerp wordt geplaatst op de onverharde ondergrond (berm) die grenst aan de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder;

  • b.

   het voorwerp levert geen hinder of gevaar op voor het verkeer en wordt op een afstand van ten minste 1,00 meter van het voor het rijverkeer bestemde gedeelte van de weg geplaatst;

  • c.

   het voorwerp verkeert in een goede staat van onderhoud;

  • d.

   het voorwerp is niet hoger dan 0,75 meter, gemeten vanaf het maaiveld;

  • e.

   het voorwerp kan, indien dat nodig is voor onderhouds- en maaiwerkzaamheden in of aan de berm, onmiddellijk worden verwijderd.

 

Artikel 2 Intrekken oud besluit

 • 1.

  De nadere regels over opslag van roerende zaken op openbare grond Haarlemmermeer 2017, vastgesteld bij besluit van 28 maart 2017, worden ingetrokken.

 • 2.

  De nadere regels over opslag van roerende zaken op openbare grond Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2018, vastgesteld bij besluit van 19 december 2017, worden ingetrokken.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na de dag waarop het op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt.

 

Artikel 4 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Nadere regels over opslag van roerende zaken op openbare grond Haarlemmermeer 2019.