Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Haarlemmermeer

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Haarlemmermeer houdende regels omtrent het verlenen van kwijtschelding van gemeentelijke belastingen (Besluit Kwijtscheldingsregels 2020)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHaarlemmermeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de gemeenteraad van de gemeente Haarlemmermeer houdende regels omtrent het verlenen van kwijtschelding van gemeentelijke belastingen (Besluit Kwijtscheldingsregels 2020)
Citeertitel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Besluit kwijtscheldingsregels 2019.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 225 van de Gemeentewet
 2. artikel 26 van de Invorderingswet 1990
 3. Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-202001-01-2021nieuwe regeling

31-10-2019

gmb-2019-282937

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Haarlemmermeer houdende regels omtrent het verlenen van kwijtschelding van gemeentelijke belastingen (Besluit Kwijtscheldingsregels 2020)

De raad van de gemeente Haarlemmermeer;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 24 september 2019, nummer 2019/………;

 

gelet op artikel 255 van de Gemeentewet, artikel 26 van de Invorderingswet 1990 en de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990, alsmede de Leidraad Invordering Cocensus;

 

overwegende dat het gewenst is om nadere regels te stellen voor het verlenen van kwijtschelding van gemeentelijke belastingen;

 

besluit: vast te stellen het:

 

Besluit kwijtscheldingsregels 2020

Artikel 1 Uitgesloten van kwijtschelding

Bij de invordering van de volgende belastingen wordt geen kwijtschelding verleend:

 • a.

  onroerende zaakbelastingen;

 • b.

  rioolheffing;

 • c.

  toeristenbelasting;

 • d.

  parkeerbelastingen;

 • e.

  precariobelasting;

 • f.

  graf- en begraafrechten;

 • g.

  Bijdragen voor een bedrijveninvesteringszone (BIZ);

 • h.

  leges.

Artikel 2 Volledige kwijtschelding

Volledige kwijtschelding is uitsluitend mogelijk voor de invordering van liggeld voor woonschepen.

Artikel 3 Beperkte kwijtschelding

Bij de invordering van de volgende belastingen kan de kwijtschelding als volgt worden beperkt:

 • a.

  Afvalstoffenheffing: beperkt tot maximaal de belasting als bedoeld in onderdeel 1.1, onderdeel 1.2.1 respectievelijk onderdeel 1.3 van de tarieventabel behorende bij de Verordening afvalstoffenheffing 2020;

 • b.

  Hondenbelasting: beperkt tot maximaal één hond.

Artikel 4 Kosten van bestaan

 • 1.

  Bij de beoordeling van een verzoek tot kwijtschelding van gemeentelijke belastingen [als bedoeld in de artikelen 2 en 3] wordt, in afwijking van artikel 16, tweede lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990, het percentage voor de berekening van de kosten van bestaan gesteld op 100 percent van de bijstandsnorm, genoemd in de Participatiewet.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid worden de kosten van bestaan van AOW-gerechtigde personen gesteld op 100 percent van de AOW-bedragen als genoemd in de Algemene Ouderdomswet.

Artikel 5 Netto kosten kinderopvang

Bij de beoordeling van een verzoek tot kwijtschelding worden als uitgaven als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 mede in aanmerking genomen de in artikel 28, derde lid, van genoemde regeling bedoelde netto kosten van kinderopvang.

Artikel 6 Kwijtschelding aan ondernemers

Met inachtneming van het overigens in dit besluit bepaalde, wordt een verzoek om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en heffingen die geen verband houden met de uitoefening van het bedrijf of beroep van een natuurlijk persoon die een bedrijf of zelfstandig beroep uitoefent, behandeld volgens de bepalingen van hoofdstuk II, afdelingen 1, 2 en 5 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990.

Artikel 7 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Het besluit “Besluit kwijtscheldingsregels 2019” van 1 november 2018 wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2020.

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2020.

 • 3.

  Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit Kwijtscheldingsregels 2020.

 

Vastgesteld in de raadsvergadering d.d. 31 oktober 2019.

De griffier,

J. van der Rhee, B. Ha

De voorzitter,

M. Schuurmans - Wijdeven