Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Halderberge

Verordening clientenparticipatie sociale werkvoorziening 2008

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHalderberge
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening clientenparticipatie sociale werkvoorziening 2008
CiteertitelVerordening clientenparticipatie Wsw 2008
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet Sociale werkvoorziening, artikel 2, lid 3

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2008Onbekend

29-05-2008

Halderbergse Bode van 11 juni 2008

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening clientenparticipatie sociale werkvoorziening 2008

De Raad van de gemeente Halderberge;

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 april 2008;

 

Gelet op artikel 2, derde lid, van de Wet sociale werkvoorziening;

 

Overwegende dat de raad bij verordening regels dient te stellen over de wijze waarop Wsw-geïndiceerden of hun vertegenwoordigers worden betrokken bij de uitvoering van deze wet.

 

B E S L U I T :

Vast te stellen de Verordening cliëntenparticipatie sociale werkvoorziening 2008.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder

 • a.

  De wet: de Wet sociale werkvoorziening;

 • b.

  De gemeenten: de gemeenten Bergen op Zoom, Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht en Zundert;

 • c.

  De colleges: de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten;

 • d.

  Cliënten: personen die een dienstbetrekking bij WVS-groep vervullen als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de wet alsmede personen met een indicatiestelling als bedoeld in artikel 11, eerste lid Wsw, alsmede hun wettelijk vertegenwoordiger;

 • e.

  Cliëntenraad: de Cliëntenraad sociale werkvoorziening;

 • f.

  belangenorganisaties: organisaties die de belangen van cliënten of mede de belangen van cliënten behartigen;

 • g.

  Klachtenrapportage: samenvatting van het aantal en de inhoud van klachten en de resultaten van de klachtenbehandeling;

 • h.

  Resultaten bezwarenprocedures: Samenvatting van het aantal en de inhoud van bezwaren en de uitkomsten van de procedures;

 • i.

  Selectiecommissie: commissie bestaande uit maximaal vijf personen die een voordracht opstellen van personen die zich na een openbare oproep kandidaat hebben gesteld als lid van de Cliëntenraad. Deze commissie bestaat de eerste keer uit ambtenaren van de betrokken gemeenten en zal daarna bestaan uit leden van de Cliëntenraad;

 • j.

  Ambtelijk secretaris: door de gemeenten aangewezen functionaris.

Artikel 2 Cliëntenraad sociale werkvoorziening

 • 1.

  De gemeenten stellen een gezamenlijke Cliëntenraad sociale werkvoorziening WVS-groep in.

 • 2.

  Het portefeuillehouderoverleg Wsw fungeert als vast aanspreekpunt voor de cliëntenraad.

Artikel 3 Doelstelling Cliëntenraad sociale werkvoorziening

De Cliëntenraad heeft tot taak om desgevraagd of uit eigen beweging de colleges te adviseren over alle aangelegenheden van beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering die betrekking hebben op het terrein van de wet en van invloed zijn op de positie van de cliënten.

Artikel 4 Samenstelling Cliëntenraad sociale werkvoorziening

 • 1.

  De Cliëntenraad bestaat uit een oneven aantal leden met een minimum van negen en een maximum van vijftien leden. Indien mogelijk is er vanuit iedere gemeente een lid in de Cliëntenraad benoemd.

 • 2.

  De Cliëntenraad sociale werkvoorziening is samengesteld uit cliënten en vertegenwoordigers van de belangenorganisaties. De samenstelling van de Cliëntenraad vormt zoveel mogelijk een afspiegeling van het cliëntenbestand.

 • 3.

  De cliëntenraad kiest uit zijn midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter. De voorzitter vertegenwoordigt de cliëntenraad en dient over een bovengemiddelde kennis te beschikken.

 • 4.

  Tenminste de helft + 1 van het aantal leden van de Cliëntenraad sociale werkvoorziening bestaat uit cliënten.

 • 5.

  De leden verrichten hun werkzaamheden zonder last, maar voeren voor zover van toepassing wel ruggespraak met hun achterban.

Artikel 5 Voordracht en benoeming leden

 • 1.

  Kandidaten worden aan de Cliëntenraad voorgedragen door de selectiecommissie, vanuit de personen die zich, na een openbare oproep of aangedragen vanuit de belangenorganisaties, daarvoor hebben aangemeld.

 • 2.

  De Cliëntenraad doet een voordracht aan de colleges.

 • 3.

  De colleges benoemen de leden van de Cliëntenraad, behoudens tussentijds aftreden, voor vier jaar. Deze termijn kan eenmaal met vier jaar worden verlengd. De ambtelijk secretaris treedt in dergelijke gevallen in de plaats van de colleges. Bij reglement van orde dient een rooster van aftreden te worden opgesteld.

Artikel 6 Gemeentelijke vertegenwoordiging

 • 1.

  Voor overleg met de Cliëntenraad en de colleges leveren de gemeenten een ambtelijk secretaris. Deze maakt geen deel uit van de Cliëntenraad.

 • 2.

  Tot de taken van de ambtelijk secretaris behoren:

  • a.

   het peilen van de meningen;

  • b.

   het bewaken van de voortgang en de afhandeling van de adviezen van de cliëntenraad aan de colleges;

  • c.

   in zijn algemeenheid het zorg dragen voor een goede ondersteuning van de cliëntenraad, opdat deze zijn taak op een goede wijze kan vervullen.

Artikel 7 Taken van de Cliëntenraad sociale werkvoorziening

 • 1.

  De Cliëntenraad adviseert gevraagd en ongevraagd het college en behartigt op deze wijze de belangen van de cliënten.

 • 2.

  De cliëntenraad adviseert niet over:

  • a.

   de uitvoering van wettelijke voorschriften als er voor die uitvoering geen ruimte voor gemeentelijk beleid is gelaten;

  • b.

   onderwerpen met betrekking tot de salariëring van de via de Wsw geplaatste werknemer;

  • c.

   onderwerpen van interne organisatie, voor zover deze geen aanwijsbare gevolgen hebben voor de dienstverlening aan de cliënten;

  • d.

   klachten, bezwaar- en beroepschriften en andere zaken die op individuele cliënten betrekking hebben; en

  • e.

   de bedrijfsvoering van WVS-groep noch over zaken die de Ondernemingsraad aangaan.

 • 3.

  Initiatiefrecht

  • a.

   De cliëntenraad heeft de bevoegdheid alle aangelegenheden die het beleid en de uitvoering van de Wsw van de gemeenten raken in de overleggen met het college aan de orde te stellen;

  • b.

   De cliëntenraad heeft het recht over alle aangelegenheden als genoemd onder a verbetervoorstellen te doen;

  • c.

   De cliëntenraad stelt jaarlijks een werkplan en een jaarverslag op. In het jaarverslag zijn ten minste de in het afgelopen jaar door de cliëntenraad gegeven (gevraagde en ongevraagde) adviezen opgenomen.

 • 4.

  Adviesrecht

  • a.

   De cliëntenraad wordt tijdig betrokken bij de voorbereiding van beleid en uitvoeringsbeleid;

  • b.

   Als het college afwijkt van het advies van de cliëntenraad, wordt de cliëntenraad daarvan schriftelijk en gemotiveerd in kennis gesteld;

  • c.

   In het geval het college in een voorstel aan de raad afwijkt van het advies van de cliëntenraad, wordt dit bij het voorstel vermeld, waarbij tevens is aangegeven op welke gronden van het advies van de cliëntenraad is afgeweken.

Artikel 8 Werkwijze Cliëntenraad

 • 1.

  De Cliëntenraad stelt een reglement van orde op.

 • 2.

  De vergaderingen van de Cliëntenraad zijn openbaar. De Cliëntenraad kan besluiten tot het houden van een besloten vergadering.

 • 3.

  De Cliëntenraad heeft het recht zijn advisering af te stemmen met adviesorganen van de gemeenten.

Artikel 9 Informatievoorziening

 • 1.

  De colleges dragen door toedoen van de ambtelijk secretaris, zorg voor een goede en tijdige informatievoorziening aan de Cliëntenraad met betrekking tot zaken die tot het taakgebied van de Cliëntenraad behoren.

 • 2.

  De Cliëntenraad krijgt jaarlijks de getotaliseerde resultaten van bezwarenprocedures, klachtenrapportages en onderzoeken naar klanttevredenheid van de WVS-groep.

 • 3.

  De colleges zijn verplicht gehoor te geven aan een verzoek van de Cliëntenraad om toelichting te geven op de stukken waarover advies is gevraagd of die de Cliëntenraad ter informatie heeft ontvangen. De ambtelijk secretaris treedt in dergelijke gevallen in de plaats van de colleges.

Artikel 10 Facilitering van de Cliëntenraad

 • 1.

  Ten behoeve van de Cliëntenraad wordt jaarlijks uit de rijksbijdrage voor de wsw een bedrag van € 2,00 per WSW-geïndiceerde gereserveerd, ten behoeve van onder meer kosten die verband houden met de ambtelijke ondersteuning, deskundigheidsbevordering en organisatiekosten. Vanaf 1 januari 2009 vindt jaarlijks indexering plaats op grond van het consumentenprijsindexcijfer alle huishoudens van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

 • 2.

  Reserveringen en positieve saldi in enig jaar maken onderdeel uit van het budget van het daaropvolgende jaar. De gemeenten vullen dit aan tot het in het eerste lid genoemde budget.

 • 3.

  De colleges dragen er kosteloos zorg voor dat noodzakelijke faciliteiten aan de Cliëntenraad beschikbaar worden gesteld om te bewerkstelligen dat de Cliëntenraad naar behoren invulling kan geven aan zijn functie.

Artikel 11 Wijziging en intrekking verordening

Wijziging of intrekking van deze verordening kan alleen plaatsvinden nadat de Cliëntenraad daarover is gehoord.

Artikel 12 Onvoorziene situaties

In alle andere gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslissen de colleges.

Artikel 13 Citeertitel, inwerkingtreding en evaluatie

 • 1.

  Deze verordening kan worden aangehaald als: “Verordening cliëntenparticipatie Wsw 2008”.

 • 2.

  Zij treedt in werking op 1 juli 2008.

   

Deze verordening wordt uiterlijk binnen 2 jaar na inwerkingtreding geëvalueerd.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad

van de gemeente Halderberge d.d. 29 mei 2008,

de griffier, drs. ing. J.W.H.M. de Hoogh

De voorzitter, A.F.W. Osterloh