Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Halderberge

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Halderberge 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHalderberge
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Halderberge 2015
CiteertitelVerordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Halderberge 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 8, eerste lid, onderdeel c, artikel 8 derde lid en artikel 36b van de Participatiewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2015Nieuwe regeling

11-12-2014

Gemeenteblad 2014, 78808

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Halderberge 2015

De raad van de gemeente Halderberge;

 

gezien van voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014;

 

gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel c, artikel 8 derde lid en artikel 36b van de Participatiewet;

 

overwegende dat het noodzakelijk is het verstrekken van een individuele studietoeslag aan personen van 18 jaar of ouder van wie is vastgesteld dat hij niet in staat is tot het verdienen van het wettelijk minimumloon, maar wel mogelijkheden heeft tot arbeidsparticipatie bij verordening te regelen;

 

B E S L U I T

 

vast te stellen: de Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Halderberge 2015.

 

Artikel 1. Begrippen

 • 1.Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet, de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet.

  • 2.

   In deze verordening wordt verstaan onder:

De wet: de Participatiewet

Artikel 2. Uitvoering

 • 1.

  De uitvoering van deze verordening berust bij het college van burgemeester en wethouders.

 • 2.

  Het college kan beleidsregels vaststellen met betrekking tot de uitvoering van deze verordening.

Artikel 3. Periode individuele studietoeslag

Een persoon kan slechts eenmaal binnen een periode van 6 maanden in aanmerking komen voor een individuele studietoeslag.

Artikel 4. Aanvraagprocedure en informatieplicht

 • 1.

  Het college stelt het recht op een individuele studietoeslag op schriftelijke aanvraag vast.

 • 2.

  Voor de aanvraag maakt de aanvrager gebruik van een door het college verstrekt en daartoe bestemd aanvraagformulier.

 • 3.

  Indien het schriftelijk aanvragen zoals vermeld in het eerste lid niet mogelijk is, stelthet college de aanvraag ambtshalve vast.

Artikel 5. Hoogte en betaling van de individuele studietoeslag

  • 1.

   De individuele studietoeslag bedraagt € 1.410,00 per persoon (bedrag 2014).

  • 2.

   De individuele studietoeslag wordt per maand betaald in 6 gelijke delen.

  • 3.

   Het in het eerste lid genoemde bedrag wordt elk jaar per 1 januari aangepast met een percentage dat overeenkomt met het procentuele verschil tussen de gehuwdennorm bedoeld in artikel 21 sub c van de wet per 1 januari van dat jaar en de gehuwdennorm van het daaraan voorafgaande jaar. De bedragen worden op hele euro’s naar boven afgerond.

Artikel 6. Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 7. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2015.

Artikel 8. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: “de Verordening Individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Halderberge 2015”

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad

van de gemeente Halderberge d.d. 11 december 2014,

de griffier, de voorzitter,

A.Koenen G.A.A.J. Janssen