Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Halderberge

Verordening winkeltijden Halderberge

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHalderberge
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening winkeltijden Halderberge
CiteertitelVerordening winkeltijden Halderberge
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Winkeltijdenwet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-04-200801-01-2012Onbekend

27-03-2008

Halderbergse Bode van 2 april 2008

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening winkeltijden Halderberge

Tekstversie verordening inzake de Winkeltijden waarin verwerkt besluiten tot wijziging, laatstelijk besluit tot derde wijziging d.d. 27 maart 2008;

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: de Winkeltijdenwet 1996

 • b.

  feestdagen: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste Kerstdag en tweede Kerstdag.

Artikel 2 Beslistermijn

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders beslist op een aanvraag van een ontheffing binnen vier weken.

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders kan de beslissing voor ten hoogste vier weken verdagen.

Artikel 3 Overdracht van de ontheffing

 • 1.

  Ontheffingen op grond van deze verordening zijn overdraagbaar na verkregen toestemming van het college van burgemeester en wethouders

 • 2.

  In geval van een voorgenomen overdracht van de in het eerste lid bedoelde ontheffingen doet de houder van de ontheffing hiervan schriftelijk mededeling aan het college van burgemeester en wethouders onder vermelding van de naam en het adres van de voorgestelde rechtverkrijgende.

Artikel 4 Intrekken of wijzigen van de ontheffing

Het college van burgemeester en wethouders kan een ontheffing intrekken of wijzigen indien:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten opgetreden na het verlenen van de ontheffing, moet worden aangenomen dat intrekking of wijziging wordt gevorderd door het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c.

  het gebruik van de winkel of de uitoefening van een bedrijf anders dan in een winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn of, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn.

Artikel 5 Zon- en feestdagenregeling

 • 1.

  De verboden, vervat in artikel 2, eerste lid onder b van de wet, gelden niet voor ten hoogste twaalf, door het college van burgemeester en wethouders aan te wijzen, zon- en feestdagen per kalenderjaar.

 • 2.

  De in het eerste lid bedoelde bevoegdheid geldt voor elk deel van de gemeente afzonderlijk, namelijk voor de kernen Bosschenhoofd, Hoeven, Oudenbosch, Oud Gastel en Stampersgat.

Artikel 6 Openstelling van avondwinkels op zon- en feestdagen

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2, eerste lid, onder a en b van de wet vervatte verboden ten behoeve van winkels, die gesloten zijn op de in die verboden bedoelde zon- en feestdagen tussen 16.00 en 24.00 uur.

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders kan voor ten hoogste 1 winkel ontheffing verlenen.

 • 3.

  Aan de ontheffing worden de volgende voorschriften verbonden:

  • a.

   de winkel dient gesloten te zijn tussen 0.00 en 16.00 uur

  • b.

   er dienen uitsluitend of hoofdzakelijk eet- en drinkwaren te worden verkocht, met uitzondering van sterke drank als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Drank- en Horecawet.

 • 4.

  De ontheffing kan worden geweigerd indien de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

Artikel 7 Ontheffing zon- en feestdagenregeling voor afzonderlijke situaties

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan ontheffing verlenen van de in artikel 2 van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag, Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag en eerste of tweede Kerstdag, ten behoeve van:

  • a.

   bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard;

  • b.

   het uitstallen van goederen.

 • 2.

  De in het eerste lid genoemde ontheffing kan worden verleend in geval van : feestelijkheden, bijeenkomsten, veilingen en beurzen.

Artikel 8 Verbod straatverkoop bepaalde goederen op zon- en feestdagen

Het college van burgemeester en wethouders kan bepalen dat de vrijstelling genoemd in artikel 12 van het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet niet geldt voor de gehele gemeente of voor een of meer delen van de gemeente.

Artikel 9 Openstelling op werkdagen tussen 22.00 en 06.00 uur

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan op aanvraag een ontheffing verlenen van de verboden van artikel 2 van de wet, voor zover deze betrekking hebben op werkdagen.

 • 2.

  De ontheffing kan worden geweigerd indien de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

Artikel 10 Toerisme

De verboden, vervat in artikel 2, eerste lid van de wet gelden, in verband met de toeristische aantrekkingskracht van deze gebieden niet voor winkels gevestigd op kampeerterreinen en recreatieparken, gedurende de periode van 1 april tot 1 oktober, op de volgende dagen en tijden: zondag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag van 10.00- tot 18.30 uur.

Artikel 10a

De gemeenteraad verleent hierbij vrijstelling, als bedoeld in artikel 3, lid 3, van de Winkeltijdenwet, van het in artikel 2, eerste lid, sub a vervatte verbod met dien verstande dat deze vrijstelling niet geldt voor eerste Paasdag en eerste Pinksterdag, en vrijstelling van het in artikel 2, eerste lid sub b vervatte verbod voor tweede Paasdag, Hemelvaartsdag en tweede Pinksterdag, op grond van de toeristische aantrekkingskracht van de gemeente Halderberge voor alle binnen het grondgebied van de gemeente gevestigde winkels waarbij als openingstijden gelden van 08.00 tot 18.30 uur.

Artikel 11 Grensovergangen

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan op aanvraag ontheffing verlenen van de verboden, vervat in artikel 2, eerste lid van de wet ten aanzien van grensoverschrijdend verkeer.

 • 2.

  De ontheffing wordt geweigerd indien deze geen betrekking heeft op handelingen die plaatsvinden in de nabijheid van grensovergangen langs daarop aansluitende doorgaande wegen.

Artikel 12 In werking treden

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgend op de dag van bekendmaking.

 • 2.

  De verordening Winkelsluiting Hoeven d.d. 20 december 1994, de verordening inzake de Winkelsluiting gemeente Oud en Nieuw Gastel d.d. 21 september 1995, de verordening als bedoeld in artikel 9 eerste lid Winkelsluitingswet 1976 (veertiendagenregeling) gemeente Oudenbosch d.d. 20 april1989, de verordening als bedoeld in artikel 3 derde lid Winkelsluitingswet 1976 ( vaststelling van een koopavond) gemeente Oudenbosch d.d. 20 december 1977, zoals gewijzigd d.d. 6 september 1979 en 17 december 1992 en de Verordening als bedoeld in artikel 9 tweede lid van de Winkelsluitingswet 1976 ( Vrijstellingsregeling wegens plaatselijke omstandigheden) gemeente Oudenbosch d.d. 4 september 1980 alsmede de Verordening winkelsluiting Oudenbosch 1994 en de daarop gebaseerde besluiten worden hierbij ingetrokken.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “ Verordening winkeltijden Halderberge”.