Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Halderberge

Verordening op het binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHalderberge
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op het binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen
CiteertitelVerordening op het binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 147 en 149a

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-12-1999Onbekend

23-12-1999

Halderbergse Bode van 29 december 1999

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op het binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen

De raad van de gemeente Halderberge,

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders,

 

gelet op de artikelen 147 en 149a van de Gemeentewet,

 

overwegende dat het noodzakelijk kan zijn dat ter uitvoering van een door de burgemeester op grond van artikel 176 van de Gemeentewet vastgesteld algemeen verbindend voorschrift in woningen tegen de wil van de bewoner wordt binnengetreden,

 

B E S L U I T :

 

vast te stellen de volgende Verordening op het binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen:

Artikel 1

Zij die belast zijn met de zorg voor de nakoming van een voorschrift van een door de burgemeester op grond van artikel 176 van de Gemeentewet vastgesteld algemeen verbindend voorschrift, zijn bevoegd tot het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van bekendmaking.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van de gemeente Halderberge d.d. 23-12-1999,

de secretaris, A.M.T. Naterop

de voorzitter A.F.W. Osterloh