Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Halderberge

Verordening Burgerinitiatief gemeente Halderberge

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHalderberge
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Burgerinitiatief gemeente Halderberge
CiteertitelVerordening Burgerinitiatief gemeente Halderberge
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Reglement van Orde van de Raad van de gemeente Halderberge, artikel 37 en de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-05-200328-09-2019Onbekend

03-04-2003

Halderbergse Bode van 30 april 2003

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Burgerinitiatief gemeente Halderberge

De raad van de gemeente Halderberge;

 

gezien het voorstel van Progressief Halderberge, de heer J.M. Brans, d.d. 18 februari 2003

 

gelet op artikel 37 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Halderberge, alsmede gelet op de Gemeentewet;

 

B E S L U I T :

 

Vast te stellen de navolgende: Verordening Burgerinitiatief gemeente Halderberge

Artikel 1  

In deze verordening wordt verstaan onder een burgerinitiatiefvoorstel: een voorstel van een initiatiefgerechtigde om een onderwerp op de agenda van de vergadering van de raad te plaatsen

Artikel 2  

 • 1.

  De raad plaatst een burgerinitiatiefvoorstel op de agenda van zijn vergadering indien daartoe door een initiatiefgerechtigde een geldig verzoek is ingediend.

 • 2.

  Ongeldig is het verzoek dat:

  • a.

   niet door ten minste 150 initiatiefgerechtigden wordt ondersteund;

  • b.

   een onderwerp als bedoeld in artikel 4 bevat, of

  niet voldoet aan de voorwaarden, gesteld in artikel 5

Artikel 3  

 • 1.

  Initiatiefgerechtigd zijn degenen die kiesgerechtigd zijn voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad, alsmede ingezetenen van de gemeente van zestien jaar en ouder die met uitzondering van hun leeftijd voldoen aan de vereisten voor het kiesrecht voor de leden van de gemeenteraad.

 • 2.

  Voor de beoordeling of aan de vereisten voor initiatiefgerechtigdheid is voldaan, is de toestand op de dag van indiening van het verzoek bepalend.

Artikel 4  

Een burgerinitiatiefvoorstel houdt niet in:

 • a.

  een onderwerp dat niet behoort tot de bevoegdheid van de raad;

 • b.

  een vraag over het gemeentelijk beleid;

 • c.

  een klacht in de zin van hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht over een gedraging van het gemeentebestuur;

 • d.

  een bezwaar in de zin van hoofdstuk 7 van de Algemene wet bestuursrecht tegen een besluit van het gemeentebestuur, of

 • e.

  een onderwerp waarover korter dan 6 maanden voor indiening van het burgerinitiatiefvoorstel door de raad een besluit is genomen.

Artikel 5  

 • 1.

  Het verzoek ter plaatsing van een burgerinitiatiefvoorstel op de agenda van de vergadering van de raad wordt schriftelijk ingediend bij de burgemeester.

 • 2.

  De verzoeker kan zich bij de voorbereiding en indiening van een burgerinitiatiefvoorstel laten bijstaan door de raadsgriffier.

 • 3.

  Het verzoek bevat tenminste : 

  • a.

   een nauwkeurige omschrijving van het burgerinitiatiefvoorstel;

  • b.

   een toelichting op het burgerinitiatiefvoorstel;

  • c.

   de achternaam, de voornamen, het adres, de geboortedatum  en de handtekening van de verzoeker en zijn plaatsvervanger en

  • d.

   een lijst met de voornamen, achternamen, adressen, geboortedata en handtekeningen van de initiatiefgerechtigden die het verzoek ondersteunen.

 • 4.

  Voor de indiening van het verzoek wordt gebruik gemaakt van de in de bijlagen 1 en 2 van deze verordening opgenomen modellen 

Artikel 6  

 • 1.

  De raad beslist in de eerstvolgende vergadering na de datum van indiening van het verzoek of het burgerinitiatiefvoorstel op de agenda van de vergadering van de raad wordt geplaatst, met dien verstande dat ten minste twee weken is gelegen tussen de dag van indiening van het verzoek en de dag van de vergadering waarin op het verzoek wordt beslist.

 • 2.

  Indien de raad het verzoek afwijst wegens strijd met artikel 4, onder a,  kan de raad het voorstel doorzenden aan burgemeester en wethouders.

 • 3.

  Indien de raad het verzoek toewijst, dan agendeert hij het burgerinitiatiefvoorstel voor de eerstvolgende vergadering van de raad.

 • 4.

  De burgemeester nodigt de verzoeker schriftelijk uit voor de vergadering waarvoor het burgerinitiatiefvoorstel is geagendeerd. De verzoeker of zijn plaatsvervanger heeft tijdens deze vergadering de gelegenheid om zijn burgerinitiatiefvoorstel mondeling nader toe te lichten.

 • 5.

  Zo spoedig mogelijk nadat de raad over het burgerinitiatiefvoorstel een besluit heeft genomen wordt dit bekendgemaakt door kennisgeving van het besluit of de zakelijke inhoud ervan in een van overheidswege uitgegeven blad of een dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad, dan wel op een andere geschikte wijze.

 • 6.

  Tegelijk met de bekendmaking van het besluit wordt daarvan mededeling gedaan aan verzoeker.

Artikel 7  

De burgemeester rapporteert via het burgerjaarverslag als bedoeld in artikel 170, tweede lid, van de Gemeentewet, over de toepassing van deze verordening.

Artikel 8  

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet of bij twijfel omtrent de toepassing ervan beslist de raad op voorstel van de voorzitter.

Artikel 9  

Dit besluit treedt in werking op de dag na de dag van bekendmaking en wordt na een jaar geëvalueerd

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad

van de gemeente Halderberge d.d. 3 april 2003,

 

griffier,                                                            de voorzitter,

 

 

mr. M.P. van Dort                                                A.F.W. Osterloh