Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Halderberge

Verordening cliëntenparticipatie Gemeenschappelijke Regeling Werkplein Hart van West-Brabant 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHalderberge
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening cliëntenparticipatie Gemeenschappelijke Regeling Werkplein Hart van West-Brabant 2016
CiteertitelVerordening cliëntenparticipatie Werkplein Hart van West-Brabant
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

vervangt Verordening cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand / Wet investeren in jongeren Halderge, zoals vastgesteld door de raad in zijn vergadering van 30 september 2010

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 47 van de Participatiewet en artikel 32 van de gemeenschappelijke regeling Werkplein Hart van West-Brabant

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-05-201601-01-2019nieuwe regeling

17-03-2016

Gemeenteblad Halderberge 2016, 37248

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening cliëntenparticipatie Gemeenschappelijke Regeling Werkplein Hart van West-Brabant 2016

De raad van de gemeente Halderberge;

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16 februari 2016;

 

gelet op artikel 47 van de Participatiewet en artikel 32 van de gemeenschappelijke regeling Werkplein Hart van West-Brabant

 

B E S L U I T :

 

vast te stellen de Verordening cliëntenparticipatie Gemeenschappelijke Regeling Werkplein Hart van West-Brabant 2016

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: de Participatiewet;

 • b.

  het dagelijks bestuur: het dagelijks bestuur van het Werkplein Hart van West-Brabant;

 • c.

  het algemeen bestuur: het algemeen bestuur van het Werkplein Hart van West-Brabant;

 • d.

  de gemeente: de gemeente Halderberge;

 • e.

  het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge;

 • f.

  cliënten: personen, zoals bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel a van de wet;

 • g.

  cliëntenraad: cliëntenraad Werkplein Hart van West-Brabant;

 • h.

  lokale cliëntenraad/adviesraad: de lokale adviesraad die de belangen van de gemeentelijke uitkeringsgerechtigden behartigt c.q. de Wmo-raad van de gemeente Halderberge;

 • i.

  Werkplein: het Werkplein Hart van West-Brabant.

Artikel 2 Cliëntenraad

 • 1.

  De personen bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel a, van de Participatiewet worden bij de uitvoering van deze wet betrokken door een cliëntenraad.

 • 2.

  De cliëntenraad wordt gevormd door cliënten van het Werkplein en leden geworven uit de lokale cliëntenraden.

 • 3.

  De cliëntenraad bestaat uit ten minste 7 tot maximaal 13 leden. Hiervan worden 6 leden geworven uit de lokale cliëntenraden zodat iedere gemeente in de cliëntenraad vertegenwoordigd is. De overige leden worden geworven onder de cliënten van het Werkplein waarbij zoveel als mogelijk wordt gestreefd naar een evenredige verdeling over de 6 deelnemende gemeenten. De leden worden benoemd door het algemeen bestuur.

 • 4.

  De leden van de lokale cliëntenraden kunnen zich bij afwezigheid laten vertegenwoordigen door een vervanger van de lokale cliëntenraad.

 • 5.

  De voorzitter wordt uit en door de leden van de cliëntenraad gekozen. Het algemeen bestuur benoemt de voorzitter voor de periode van 4 jaar en deze is herbenoembaar.

 • 6.

  De cliëntenraad komt ten minste 4 maal per kalenderjaar in vergadering bij elkaar.

 • 7.

  Het lidmaatschap van de cliëntenraad is onverenigbaar met het lidmaatschap van de gemeenteraad of het college.

Artikel 3 Beëindiging van het lidmaatschap

 • 1.

  Het lidmaatschap eindigt indien het lid geen cliënt meer is van het Werkplein of geen lid is van de lokale cliëntenraad.

 • 2.

  Het lidmaatschap eindigt indien het lid aftreedt.

Artikel 4 Ambtelijk secretaris

De directeur van het Werkplein stelt een ambtenaar van het Werkplein aan als ambtelijk secretaris om te waarborgen dat de cliëntenraad in staat is zijn taken naar behoren te vervullen.

Hoofdstuk 2 Taken en bevoegdheden van het Werkplein, de cliëntenraad en de ambtelijk secretaris

Artikel 5 Taken van het Werkplein

 • 1.

  Het algemeen bestuur vraagt over beleidsvoornemens via de ambtelijk secretaris advies aan de cliëntenraad op een dusdanig tijdstip dat dit advies van wezenlijke invloed kan zijn op de besluitvorming van het algemeen bestuur.

 • 2.

  De directeur van het Werkplein heeft tenminste 2 keer per jaar overleg met de cliëntenraad.

Artikel 6 Ondersteuning cliëntenraad

1.Het algemeen bestuur zorgt voor adequate ondersteuning van de cliëntenraad.

Hiertoe:

 • a.

  stelt een vergaderruimte ter beschikking;

 • b.

  geeft de leden van de cliëntenraad toegang tot kantoormiddelen zoals een kopieermachine en een printer;

 • c.

  zorgt ervoor, met inachtneming van artikel 7, tweede lid, dat adviesaanvragen en conceptbeleid de ambtelijk secretaris tijdig bereiken;

 • d.

  stelt ambtenaren van de gemeente in de gelegenheid een vergadering bij te wonen voor het geven van toelichting of uitleg, als daarom door de cliëntenraad is verzocht;

 • e.

  zorgt ervoor dat aan de cliëntenraad de nodige informatie wordt verstrekt voor zover dat nodig is voor het naar behoren functioneren van de cliëntenraad;

 • f.

  verstrekt de informatie, bedoeld onder 6.5, op een zodanig tijdstip dat daadwerkelijk invloed mogelijk is op de beleidsvorming en besluitvorming, en indien van toepassing, ziet het erop toe dat de cliëntenraad wordt geïnformeerd over de redenen van afwijking van het door de cliëntenraad gevraagd of ongevraagd gegeven advies;

 • g.

  stelt het op basis van de vastgestelde begroting van het Werkplein Hart van West-Brabant, jaarlijks een budget toe;

 • h.

  ten laste van het budget kunnen kosten worden gebracht die verband houden met deskundigheidsbevordering, het inwinnen van advies, achterbanraadpleging, onkosten en organisatiekosten. Als de kosten niet uit het budget kunnen worden gedekt is vooraf toestemming vereist van de directeur van het Werkplein ;

Artikel 7 Taken en bevoegdheden van de cliëntenraad

 • 1.

  De cliëntenraad brengt gevraagd en ongevraagd advies uit in verband met door het algemeen bestuur voorgenomen beleid inzake uitvoering van de wet.

 • 2.

  De voor advisering relevante stukken worden uiterlijk 4 weken en 10 dagen voordat het algemeen bestuur voornemens is het beleid vast te stellen, ter beschikking gesteld aan de leden van de cliëntenraad.

 • 3.

  Het advies als bedoeld in het eerste lid wordt uiterlijk 10 werkdagen voordat het algemeen bestuur voornemens is het beleid vast te stellen uitgebracht.

 • 4.

  De cliëntenraad heeft geen bevoegdheden in zaken betreffende individuele klachten, bezwaarschriften, andere zaken met betrekking tot een individuele persoon.

 • 5.

  Contacten tussen de cliëntenraad en het algemeen bestuur lopen via de voorzitter en de ambtelijk secretaris.

 • 6.

  Wanneer de cliëntenraad uit eigen beweging advies uitbrengt gebeurt dit via de voorzitter.

 • 7.

  Jaarlijks voor 1 april brengt de cliëntenraad aan het algemeen bestuur verslag uit van de activiteiten en bevindingen over het voorgaande jaar.

Artikel 8 Taken van de ambtelijk secretaris

De ambtelijk secretaris:

 • a.

  stelt voor aanvang van het kalenderjaar in overleg met de voorzitter van de cliëntenraad een vergaderkalender samen;

 • b.

  stelt in overleg met de voorzitter van de cliëntenraad voorafgaand aan iedere vergadering de agenda samen;

 • c.

  verzendt de uitnodigingen en, indien van toepassing, conceptbeleid en adviesverzoeken een week voordat de vergadering plaatsvindt aan de leden;

 • d.

  ziet erop toe dat adviesvragen en conceptbeleid de leden op een zodanig tijdstip bereiken dat zij hun rol effectief kunnen vervullen;

 • e.

  zendt het verslag van de vergaderingen aan de leden. Het verslag wordt gemaakt door een daartoe door de cliëntenraad aangesteld lid.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 9 Onvoorziene situaties

In alle andere gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het dagelijks bestuur van het Werkplein Hart van West-Brabant na consultering van de cliëntenraad.

Artikel 10 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 mei 2016.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening cliëntenparticipatie Werkplein Hart van West-Brabant.

 • 3.

  De Verordening cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand / Wet investeren in jongeren Halderberge, zoals vastgesteld door de raad in zijn vergadering van 30 september 2010, wordt ingetrokken.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 17 maart 2016.

de griffier, de voorzitter,

A.Koenen G.A.A.J. Janssen